Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.11.2018/Pykälä 316

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

310 §

5.11.2018

 

§ 316

Asianro 4559/02.02.00/2018

 

 

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 5.11.2018 310 §

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

                                                      Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

                                                      Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

                                                      Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

 

                                                      Kaupungin yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 9.11.2018.

 

                                                     

                                                     

 

Esitys                                        

 

 

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 12.11.2018.

 

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022 jaetaan esityslistan liitteenä

kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville.

                          

 

                                                     

Liitteet

 

4559/2018 Kuopion kaupungin talousarvio 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022, kaupunginjohtajan esitys

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

 

Päätös                                       Kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen.

 

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen ja Pekka Vähäkangas sekä toimitilajohtaja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

                          

Merkitään, että kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan maanantaina 5.11.2018.

 

                                                      Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus jaettiin kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä 5.11.2018.

 

Kirjallisena saapuneet talousarvion muutosesitykset jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.                

 

 

 

 

                                                     

Liitteet

6

4559/2018 KH TA-muutosesitykset 12112018

 

7

4559/2018 Kaupungin yhteistyötoimikunta 9.11.2018

 

Viiteaineisto

2

4559/2018 Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätös 6.11.2018

 

3

4559/2018 Kopan varahenkilöjärjestelmän ta 2019

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvion ja vuo-sien 2019-2022 taloussuunnitelman.

1.  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen,
yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.  Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2018 keskeneräisiksi todettavat
investointihankkeet vuodelle 2019 varatun kohdekohtaisen määrärahan puitteissa tai sisältyen nk. hankkeiden päättämiseen varattuun määrärahaan.

3.  Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja
ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4.  Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen
ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen
rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5.  Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan
tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden
turvaamiseksi.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan
kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.
                          


 

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Riitta Puustinen.

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelman. Puheenjohtaja esitti, että ensin käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat esitykset:

 

1. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 16, kohta 1.3. (alempi keskimmäinen laatikko) lisätään suluissa olevaan luetteloon ” vt9 ”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

 2. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

-sivu 18, kohta 4.2. alin tavoitelaatikko, täydennetään lause kuulumaan ”… tavoitteena toiminnan taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus…”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

3. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

 - sivu 48, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, lisätään 7. kappaleen jatkoksi teksti: ”Kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi kaikessa suunnittelussa otetaan entistä paremmin huomioon kunnossapidon kokemukset ja näkemykset.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

4. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 48, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset (viides kappale), Tekstikohta: ”Myös maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan” muutetaan kuulumaan: ”Maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuutta ja markkinointia parannetaan.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

5. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 48, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset (yhdeksäs kappale), lisätään lause:” Vyöhykehinnoittelua edistetään ja valmistelua jatketaan.”

 

Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

6. Keskustelun kuluessa jäsen Tiina Kaartinen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 51, kohta Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, tekstikohta: ”… Mikäli on taloudellisesti mahdollista…” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Syksyn 2019 aikana pilotoidaan harrastuspassia jollekin ikäluokalle yläkouluissa.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Tiina Kaartisen tekemän muutosesityksen.

 

7. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 54, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, lisätään kappale: ” Käynnistetään varahenkilöjärjestelmän rakentaminen." Menolisäys 1 M€.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Harri Auvinen teki jäsen Veera Willmanin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

-sivu 54, kohta Kasvun ja oppimisen palvelualue, tekstimuutos: ”Varahenkilöjärjestelmä: Perusopetukseen 8 opettajaa + 3 koulunkäynnin ohjaajaa. Varhaiskasvatukseen 8 lastenhoitajaa.” Menolisäys 410 000 €.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Pekka Kantanen teki jäsenten Nelli Berg-Väänänen ja Jaakko Kosunen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

-sivu 54, kohta Kasvun ja oppimisen palvelualue, tekstilisäys: ”Käynnistetään varahenkilöjärjestelmä: Varhaiskasvatukseen 8 lastenhoitajaa.” Menolisäys 133 333 €, mikä katetaan velanotolla.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joista on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestystä koskevan ehdotuksen:

 

Ensin äänestetään jäsen Harri Auvisen ja jäsen Erkki Virtasen tekemistä ehdotuksista. Tämän jälkeen äänestetään äänestyksessä voittaneesta ehdotuksesta ja jäsen Pekka Kantasen tekemästä ehdotuksesta. Tämän jälkeen äänestetään äänestyksessä voittaneesta ehdotuksesta ja kaupunginjohtajan tekemästä pohjaehdotuksesta. Äänestysjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus äänesti asiassa seuraavassa järjestyksessä:

 

Äänestys 1.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat jäsen Harri Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen, Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Virtanen ja Reijonen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Harri Auvisen tekemän ehdotuksen.

 

Äänestys 2.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat jäsen Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Harri Auvisen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen ja Tolppanen) ja 4 ei-ääntä (Auvinen, Reijonen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen.

 

Äänestys 3.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Pekka Kantasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Reijonen, Savolainen, Tolppanen, Virtanen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Pekka Kantasen tekemän muutosehdotuksen. 

                                                     

8. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki jäsen Minna Reijosen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

- sivu 54, kohta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, lisätään kappale: ” Opetuksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja oppimisen tehostamiseksi ryhmäkokoja alennetaan.” Menolisäys 1 M€.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Erkki Virtasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen, Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

9. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki jäsen Erkki Virtasen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 59, kohta Perusturvan palvelualue, ensimmäinen kappale, lisätään teksti: ”Omaishoidontuen kriteereitä tarkastellaan uudelleen ja tuen myöntämistä helpotetaan.” Lisätään omaishoidon tukea, menolisäys 200 000 €.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Minna Reijosen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Savolainen, Tolppanen ja Willman) ja 2 ei-ääntä (Reijonen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

10. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 64, kappale: ”Matalan kynnyksen…” viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Tavoitettavuutta edistetään tutustumalla teknologisiin ratkaisuihin ja ottamalla niitä käyttöön.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

11. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 64, kappale: ”Kuntoutuspalveluita tuotetaan …” korvataan kappaleessa oleva sana: ”ulosmitata” sanalla ”hyödyntää”. 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

12. Keskustelun kuluessa jäsen Erkki Virtanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

- sivu 77, kohta Tilakeskus, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, kappaleeseen: ”Toimitilahankkeiden …” lisätään lause: ” Toteutetaan eri hankemallien edullisuusvertailu heti, kun niistä on tarpeeksi aineistoa käytettävissä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Erkki Virtasen tekemän muutosesityksen.

 

Vuoden 2019 talousarvio sekä vuosien 2019–2022 toiminta- ja taloussuunnitelma oli siten tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Jaana Kuuva, Terttu Ruotsalainen, Riitta Kokkonen, Riitta Puustinen ja Pauliina Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa