Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 236

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 236

Asianro 6824/10.03.01.00/2018

 

 

Juankosken torin, alueen pysäköintialueen ja välille Opintie - Poikkitie jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Suunnitelma koskee Juankosken toria, alueen pysäköintiä ja jalankulku- ja pyöräilyväylää välille Opintie - Poikkitie. Alue on tarkoitus saneerata kuntaliitokseen liittyen vuonna 2019.

 

Lähtökohdat                                Kuopion kaupunki laati vuonna 2017 neljä vaihtoehtoa torin ja ympäröivien alueiden yleissuunnitelmaksi. Niissä tutkittiin eri vaihtoehtoja torin sijoittumiselle, alueen jalankulku- ja pyöräilyväylille, pysäköinnille ja ajoneuvoliikenteelle huomioiden huoltoajo sekä linja-autoliikenne. 

 

Vaihtoehdot esiteltiin Juankoskella yleisötilaisuudessa 5.10.2017 ja kohteesta toteutettiin verkkokysely 2. - 22.10.2017 välisenä aikana. Verkkokyselyyn saatiin 112 vastausta. Vastaajista 76 % asui Juankoskella. Alueen yrittäjiltä ja pitäjäraadilta kysyttiin erikseen mielipide vaihtoehdoista.

 

Vaihtoehdoista mikään ei noussut selkeästi suosituimmaksi. Pidettiin hyvänä, että Pataruukin edestä poistuisi ajoneuvoliikenne ja toivottiin, ettei torin läpi voisi ajaa autolla ja eri toiminnoille jäsenneltäisiin selkeästi omat alueet. Lisäksi toivottiin pienempää pysäköintialuetta ja isompaa torialuetta, mitä vaihtoehdoissa oli esitetty. Uusi katuyhteys päiväkodilta ei saanut kannatusta, vaan koettiin, että jalankulku- ja pyöräilyväylä päiväkodilta on riittävä ja sen turvallisuuteen tulisi panostaa.

 

Kesän 2018 aikana laadittiin esillä olleiden vaihtoehtojen ja saadun palautteen pohjalta yleissuunnitelmaluonnos. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.9.2018 § 168 torin yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

Suunnitteluratkaisut                 Hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta on laadittu Poikkitien katusuunnitelma sekä pysäköintialueen, torin ja jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitelmat.

 

Alue on nykyisin jäsentymätön ja useita liikennemuotoja sekoittava alue. Torin, pysäköintialueen ja jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitelmalla ja Poikkitien katusuunnitelman mukaisilla suunnitelmaratkaisuilla pyritään johdonmukaisempaan katu- ja torialueen käyttöön. Tarkoituksena on parantaa alueella ja alueen läpi kulkevien ja liikennöivien ihmisten turvallisuutta selkeämmillä ajojärjestelyillä ja erottelemalla katuosuuksien liikenne ja alueen pysäköinti varsinaisesta torialueesta.

 

Poikkitie on muutettu katusuunnitelmassa kaksisuuntaiseksi. Päiväkodilta on esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylä torille sekä Poikkitien ja S-Marketin välistä Juankoskentielle.

 

Nykyisen liikekiinteistön (entisen navettarakennuksen) takana oleva ajoyhteys, S-Marketin huoltoajo ja Osuuspankin liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan.

 

Toteutussuunnittelussa varaudutaan siihen, että alue voidaan tarvittaessa ottaa kameravalvonnan piiriin.

 

Poikkikatu                                     Torille johtavan Poikkitien katusuunnitelma on hyväksytty 21.11.2018. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.10.2018 § 201 katusuunnitelmaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Nähtävillä olo aikana suunnitelmaan ei tullut muistutuksia.

 

Torialue                                          Torialue sijoittuu Juankoskentien varteen, R-kioskin ja Pataruukin väliin. Tori on jaettu kahteen osaan, myyntipaikka-alueeseen ja oleskelualueeseen. Yhteensä torialueelle on varattu tilaa n. 950 m2. Juankoskentieltä on osoitettu kulku avoimelle torialueelle luiskan ja portaiden kautta. Nykyiset istutuslaatikot poistetaan.

 

Avoin torialue varustetaan sähköisellä infotaululla, penkeillä, pöydillä, roska-astialla ja joulukuusen jalalla sekä torimyyntiä palvelevalla sähkön- ja vedenjakelupisteellä sekä jätehuollolla.

 

Yleisö-WC:n järjestämisestä alueelle neuvotellaan parhaillaan alueella olevien yrittäjien kanssa. 

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Opintie - Poikkikatu

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä saneerataan välillä Opintie – Poikkikatu. Nykyinen väylä on osittain päiväkodin tontilla ja jäsentymätön liittyessään sekä Opintiehen että Poikkikatuun. Väylä on asfaltoitu ja 3,5 m leveä.

 

Taide                                               Juankosken torille on sijoitettu betoniseen rakennelmaan kuvanveistäjä Villu Jaanisoon tekemä muusikko Juice Leskistä esittävä pronssiveistos. Tekijänoikeudellisista syistä veistoksen paikasta ja sille toteutettavasta jalustasta on neuvoteltu kuvanveistäjä Villu Jaanisoon kanssa. Taiteilijan mielestä veistokselle tulee tehdä kokonaan uusi jalusta. 

 

Taide sijoitetaan avoimelle torialueelle. Taiteilija on tehnyt luonnoksen uudesta graniittisesta jalustasta. Luonnos on liitteenä.

 

Betonisessa rakennelmassa on pronssiveistoksen lisäksi Juankoskelta lähtöisin olevien muusikoiden kädenjälkiä. Kädenjäljet irrotetaan ja rakennussuunnittelun yhteydessä tutkitaan niille uusi sijoituspaikka. Uudeksi sijoituspaikaksi on ehdotettu esimerkiksi kirjastoa.

 

Pysäköinti                                      Pysäköintialue sijoittuu alueelle keskeisesti, jolloin se palvelee tasapuolisesti torin ja olemassa olevien liiketilojen asiakkaita. Alueelle on esitetty 40 pysäköintipaikkaa, neljä liikuntarajoitteisten pysäköintipaikkaa, mopoille ja moottoripyörille omat pysäköintipaikat ja navettarakennuksen taakse viisi liikekiinteistön henkilökunnalle osoitettua paikkaa sekä takseille kuusi paikkaa.

 

Saneerauksen yhteydessä varaudutaan siihen, että pysäköintialueelle voidaan rakentaa sähköautojen latauspisteitä.

 

Pysäköintialuetta kiertää yksisuuntainen alueen sisäinen ajoyhteys, Juice Avenue.

 

Alueelle sijoitetaan polkupyörätelineitä.

 

Hulevesijärjestelmä                  Poikkitien länsiosan, pysäköintialueen ja muun torialueen hulevesiviemäröinti uusitaan. Alueelta valuvat hulevedet johdetaan nykyisenkaltaisesti jiirein, hulevesikaivoin ja -viemärein torialueen luoteispuolelle maastoon. Osa vesistä imeytyy kasvipeitteeseen. Maahan imeytymätön osa hulevesistä johdetaan nykyiseen avo-ojaan, josta vedet valuvat nykytilanteen mukaisesti Väliveteen alueen eteläpuolella. Osa torialueen vesistä johdetaan torin länsilaidalla sijaitsevan liikerakennuksen, ns. entisen navettarakennuksen takana olevalle viheralueelle rakennettavaan imeytyskaivoon. Hulevesien tulvareitti on torin lounaisosassa samaisen liikekiinteistön takana. Tulvimistilanteessa hulevedet ohjautuvat kiinteistön takana olevalle viheralueelle.

 

Pintamateriaalit                          Juice Avenue, jalankulku- ja pyöräilyväylät, pysäköintialue ja torin myyntipaikka-alue asfaltoidaan. Avoin torialue ja pysäköintipaikan reuna-alueet rakennetaan punaisella betonikivellä.

 

Pysäköintialue rajataan istutettavilla lehtipuilla.

 

Valaistus                                        Alueen valaistus uusitaan. Poikkitie, pysäköintialue ja jalankulku- ja pyöräilyväylä päiväkodilta toteutetaan perinteisellä katuvalaistuksella käyttäen led-valaisimia.

 

Torialueelle on ideoitu uniikkeja, niin sanottuja Lyriikka-pylväitä. Pylväiden materiaaliksi on esitetty käytettäväksi Corten-terästä (niin sanottua säänkestävää terästä), joka on käsittelemättömänäkin lähes ikuinen. Corten-teräksen punaruskean värityksen katsotaan soveltuvan hyvin vanhan tehdas- ja ruukkikaupungin imagoon. Pylväiden päihin on tarkoitus asentaa suunnittelun myöhemmässä vaiheessa tarkennettavat laadukkaat aluevalaisimet. Pylväät on tarkoitus aukottaa Juicen tekstein ja valaista pylvään sisäpuolelta, jolloin tekstit saadaan loistamaan hyvin pimeässä. Pylväiden ajatuksena on kunnioittaa Juice Leskisen arvokasta, suomenkielisen rock-lyriikan eteen tehtyä työtä. Liitteenä on alustava 3D visualisointikuva Lyriikka-pylväästä.

 

Eeva Maria Leskiseltä ja kustantajilta Universal Music Finland Oy:ltä ja Warner Music Finland Oy:ltä on pyydetty lupa idean jatkokehittelyyn. Mikäli lupa saadaan, jatketaan suunnittelutyötä ja toteutetaan pylväät saneerauksen yhteydessä. Pylväiden määrä ja sijoittelu torialueella tarkentuu tämän jatkosuunnittelun yhteydessä mahdollisen luvan saannin jälkeen. Tässä vaiheessa ehdotusaineistossa esitettyjen pylväiden sijainti tarkentuu näin ollen jatkosuunnittelun yhteydessä ja pylväiden sijainti on tässä vaiheessa suuntaa antava. Pylväiden sijoittelussa on huomioitava myös torille uudistettava Juice-patsas ja taiteilijan näkemys pylväiden ja patsaan keskinäisestä sijoittamisesta.

 

Aikataulu                                       Juankosken torin saneerauksen kokonaiskustannusennuste on n. 550 000 € (alv. 0 %), josta Poikkitien osuus on noin 90 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarvio ei sisällä torille asennettavia kalusteita tai torivarusteita esim. sähkö- ja vesipisteitä tai taiteen jalustaa eikä vesihuollon (jätevesi, vesijohto) saneerausta. Kustannusarvio tarkentuu rakennussuunnittelun yhteydessä.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakentaminen toteutetaan vuoden 2019 aikana.

 

Vaikutusten arviointi

                                                         

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska torialueen saneerauksella edistetään kaupunginosan kehittymistä ja hankkeella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteita.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Rakennushanke tukeutuu torialueen kehittämiseen. Hanke on yritysvaikutuksiltaan neutraali. Hanke työllistää rakennusalaa ja tukee Juankosken keskusta-alueen kehittymistä.

 

Osa torille rajautuvista kiinteistöistä kokee alueen jäsentelyn heikentävän liiketilojen pysäköintipaikkojen saavutettavuutta, koska pysäköintipaikkoja poistuu osan yritysten ulko-ovien välittömästä läheisyydestä. 

 

Alueen jäsentely ja torin uusi paikka mahdollistavat paremmin erilaisten ja erikokoisten tapahtumien järjestämisen alueella.

 

Lapsivaikutukset                        Tavoitteena on toteuttaa houkutteleva ja viihtyisä sekä samalla liikkumisen kannalta turvallinen tori alueen asukkaille, mutta myös kauempaa Juankoskella vieraileville. Nykytilanteeseen nähden ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteyksiä jäsennetään ja olosuhteita parannetaan. Alueesta tehdään kokonaisuus, jonka kautta kulkeminen on jatkossa toimivampaa ja turvallisempaa myös lähiympäristön koululaisille ja päiväkodissa oleville lapsille.

 

 Suunnittelusta tiedottaminen

 

Juankosken torin suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu Kuopio Suunnittelee ja rakentaa 2017 ja 2018 lehdissä. Yleisötilaisuudessa ja verkkokyselyn yhteydessä on tiedotettu, että vaihtoehdoista saadun palautteen perusteella laaditaan yleissuunnitelma ja sen pohjalta toteutussuunnitelmat.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy torin suunnitelman nähtäville asetettavaksi.

 

 

Liitteet

26

6824/2018 Juice patsaan jalustaehdotus

 

27

6824/2018 Juicentori lyriikkapylväs_v1_1.

 

28

6824/2018 Torisuunnitelma

 

29

6824/2018 Sijaintikartta Juankosken tori

                                                                                      

                                                         


 

Valmistelija     

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

Juha Karppinen

puh. +358 44 718 5070

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa