Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 24.04.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 19

Asianro 501/00.02.03/2019

 

 

Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

                                                          Viranhaltijapäätökset

 

                                                          Toimitusjohtaja

 

                                                          Hankinnat

 

-          5 § Väinölänniemen jätevedenpumppaamon saneeraus (2271/2019)

 

Henkilöstöasiat

 

-          16 § Verkostopäällikön palkkaus (3119/2019)

-          17 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (3398/2019)

-          18 § Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen (3488/2019)

 

Tuotantopäällikkö

 

Hankinnat

 

-          5 § Selvitys Jänneniemen vedenottamon isotooppikoostumuksesta (2691/2019)

 

Suunnittelupäällikkö

                                                    

Hankinnat

 

-          2 § Vesihuoltoverkostojen rakennussuunnittelu Kuopion Savilahdessa Sarastuskaaren alueella (3511/2019)

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsi Laamanen

puh. +358 44 718 5351

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta (17-18 §)

 

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimusoikeus   

 

                                        Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

                                        Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

                                        Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

 

                                Postiosoite             PL 1097, 70111 KUOPIO

                                        Käyntiosoite          Suokatu 42

                                        Puhelin                  044 718 5355

                                        Faksi                      017 185 356

                                        Sähköposti            asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi

                                                    

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

 

                                        Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen

                                        tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

                                                    

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

 

                                        Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

                                        Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

                                        Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

                                        Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

                                        Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa