Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupungin yhteistyötoimikunta

13 §

14.3.2019

Kaupunginhallitus

77 §

25.3.2019

 

§ 29

Asianro 1837/01.01.03/2018

 

 

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupungin yhteistyötoimikunta 14.3.2019 13 §

 

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu

 

Tasa-arvolain 6 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta edistää tasa-arvoa. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:

1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;

2) käynnistettäviksi ja toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet
tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden
toteuttamisesta ja tuloksista.

Kuopion kaupunki on työyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskee kaikkea toimintaa työnantajana ja kaikkia Kuopion kaupungin työyhteisöjen jäseniä.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla tuetaan kaupungin strategian toteuttamista. Kuopion kaupungin strategian vuoteen 2030 yhtenä näkökulmana, päätavoitteena on uudistuva Kuopio. Ko. näkökulmaan sisältyy kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, osaamisesta, hyvästä työnantajakuvasta sekä yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta toiminnasta.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.2.2017 § 3 Kuopion kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 1.3.2017 alkaen. Edellä oleva suunnitelma sisältää mm. henkilöstöpoliittisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Tasa-arvovaltuutettu on antanut 23.1.2018 lausunnon Kuopion kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu on todennut, että kaupungin henkilöstöpoliittinen suunnitelma ei nykyisellään täytä kaikilta osin tasa-arvolain vaatimuksia ja antanut ohjeita seuraavaa tasa-arvosuunnitelmaa varten. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa.


Laki naisten ja miesten tasa-arvosta koskettaa kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan sekä kuntaa työnantajana. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman päivitystyö on eriytetty muista tasa-arvolain säädöksistä ja henkilöstöjohtaja on nimennyt tehtävään työryhmän työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työryhmä on päätynyt yhdistämään henkilöstön tasa-arvosuunnitelman ja henkilöstöpoliittisen yhdenvertaisuussuunnitelman.

Henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelman toteuttamisesta vastaavat johtajat ja esimiehet kukin omalta osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti. Johtajien ja esimiesten vastuu perustuu johtamisjärjestelmään ja sitä tukeviin päätöksenteko- ja toimivaltuuksiin. Keskeinen toimivalta on esimiehelle kuuluva työnjohtovalta.

 

Henkilöstö osallistuu toimenpiteiden toteuttamiseen yksilöinä ja työyhteisön jäseninä.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ehdotukset toimenpiteiksi kohdistuvat pääosin yhdenvertaisuutta käsitteleviin asioihin, koska miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa ei ole työryhmän selvityksen mukaan oleellista huomautettavaa. 

 

                                            Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma –työryhmän puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Anu Tiikasalo esittelee asiaa kokouksessa.

 

                                           

 

 

 

Liitteet

 

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma_ytmk14032019.pdf

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus               Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen

 

Yhteistyötoimikunta merkitsee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tiedoksi ja toteaa, että asia on käsitelty yhteistoiminnallisesti.

Yhteistyötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti henkilöstöjohtajan kokouksessa tekemän lisäyksen suunnitelman sivulle 24: "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnassa. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn suunnitelma tulee keväällä 2022."

 

Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti henkilöstöjohtajan kokouksessa tekemän lisäyksen suunnitelman sivulle 24: "Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistyötoimikunnassa. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn suunnitelma tulee keväällä 2022."

 

 


 

Kaupunginhallitus 25.3.2019 77 §

 

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu

 

 

 

Liitteet

 

1837/2018 Henkilöstön tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                              Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen ja ympäristöjohtaja Tanja Leppänen. 

 

Keskustelun kuluessa jäsen Veera Willman esitti jäsen Harri Auvisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Veera Willmanin tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Koskinen, Kaartinen, Kivelä, Kosunen, Reijonen, Savolainen, Tolppanen ja Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen ja Willman), joten kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. 

 

Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen esitti, että suunnitelman sivun 11 kohdan toimenpiteet 2. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupunki pyrkii edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista mahdollisuuksien mukaan, jotta esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhdistäminen olisi sujuvaa." Esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi tämän jälkeen kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen hallituksen puheenjohtajan tekemällä täydennyksellä, että suunnitelmasta poistetaan muotoilut ammatteihin hakeutuvien sukupuolijakaumasta.

 

 

 


 

 

 

 

 

Liitteet

1

1837/2018 Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelma kh korjaukset 25.3.2019

 

2

1837/2018 äänestyslista

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

 

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Iiro Väisälä esitti valtuutettu Kaisa Kanteleen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Iiro Väisälän tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 47 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos liitteenä 2.

 

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa