Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.04.2019/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 25

Asianro 3483/00.00.01.00/2019

 

 

Kuopion Nuorisovaltuuston kokoonpano ja toimikausi 2019 - 2020

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

 

Kuntalain (410/2015) 5 luvun 22§:n mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan valtuuston tehtävänä on pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan Kuntalain mukaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä. (Kuntalaki 410/2015, §26).

Nuorisolain (1285/2016) 8§:n (Kunnan vastuu) ja 9§:n (Monialainen yhteistyö) mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluu nuorisotyö ja –politiikka ja järjestäessään ja tuottaessaan nuorille palveluja tulee kunnan toimia yhteistyössä nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Nuorisopalvelut ovat osa Kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluita ja toimivat opetusjohtajan alaisuudessa Perusopetuksen ja nuorisotoimen sekä lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön vastuualueella. Kuopion Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja osallistumisen tukemiseksi ja lisäämiseksi nuorisovaltuuston toimikausi on tarkoituksenmukaisinta järjestää 1.1 – 31.12. väliseksi ajanjaksoksi, mikä poikkeaa kunnan toimielinten toimikaudesta, joka Kuntalain mukaan on 1.6. - 31.5. välisenä ajanjaksona. Kuopion Nuorisovaltuuston toimikausi on 1.1.2019 – 31.12.2020.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee liitteen mukaisesti tiedoksi Kuopion nuorisovaltuuston kokoonpanon ja edustajat sekä jäsenten tehtävät toimikaudelle 1.1.2019 – 31.12.2020 ja esittää edelleen kaupungin hallitukselle nuorisovaltuuston jäsenten vahvistamista ja valtuuston asettamista.

 

 

 

Liitteet

3

3483/2019 Kuopion nuorisovaltuuston kokoonpano

 

4

3483/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa