Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 88

Asianro 6767/10.02.04/2018

 

 

Ranta-asemakaavaehdotus, Viitaniemi / Kuopio 297-410-2-8

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa rantamitoitusperiaatteiden mukainen rakennusoikeus tilalle 297-410-2-8. Ranta-asemakaavaehdotuksessa on osoitettu alueelle yhteensä 12 loma-asunnon rakennuspaikkaa, joista 10 on uusia. Rakennuspaikkojen määrä on vastaava kuin alueen yleiskaavan (Kuopion yleiskaava, Länsiranta) mitoitusaineistoissa. Voimassa olevassa yleiskaavassa ei ole ratkaistu tilan rantarakennusmahdollisuuksia. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Haminalahdessa, Viitaniemessä. Suunnittelualue kohdistuu kiinteistöön 297-410-2-8 Viitaniemi

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavaprosessi käynnistyi vuonna 2018 maaomistajan aloitteesta. Ranta-asemakaavan maksusitoumus on allekirjoitettu 21.9.2019.

 

Kaavoitustilanne                        Suunnittelualue on osa maakuntakaavassa osoitettua laajempaa vesimatkailun kehittämisaluetta. Lisäksi alueen pohjoispuolelta kulkee ohjeellinen moottorikelkkailureitti. Yleiskaavassa suunnittelualueen mannerosa, Viitaniemi, on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi M sekä sen rantavyöhykkeeksi M-1. Viitasaareen ja Pikku-Könöselle on osoitettu olevat loma-asuntoalueet RA-1. Iso-Könönen, Pikonsaaret, Myhkyri ja Vastasaari on osoitettu MU-1-merkinnällä ja Karsikonsaari MU-2-merkinnällä. Suunnittelualueen mannerosaan sekä Viitasaareen on lisäksi osoitettu rantaosuuksia, jotka tulee säilyttää rakentamattomina.

 

Nykyinen tilanne                        Kaava-alueella on kaksi olevaa loma-asunnon rakennuspaikkaa. Molemmat ovat saaressa, toinen Viitasaaressa ja toinen Pikku-Könösellä. Muutoin alue on metsätalousvaltaista aluetta.

                                                         

Maanomistus                              Alue on yksityisessä omistuksessa.

 

Asemakaavaehdotus                Ranta-asemakaavalla on osoitettu 10 uutta lomarakennuspaikkaa ja kaksi olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa. Muut alueet ovat osoitettu maa-ja metsätalousalueiksi. Voimassa olevassa yleiskaavassa on tehty rantamitoitustarkastelu, jonka mukaan Viitaniemen emätilan mitoituksen mukainen rakennusoikeus on 14 rantarakennuspaikkaa. Rakennuspaikkoja ei ole osoitettu yleiskaavassa. Emätilasta on aiemmin lohkottu kaksi rakennuspaikkaa, jotka eivät kuulu kaava-alueeseen.

 

Kaava-alueella on rantaviivaa yhteensä noin 4,4 km, josta 3,7 km on mantereella. Mitoitusrantaviivaa kaava-alueella on yhteensä 2,9 km. Kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu kaava-alueella 2,73 rakennuspaikkaa/todellinen rantaviivakilometri ja 4,14 rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviivakilometri. Mitoitusluvut ovat yhtenevät alueella voimassa olevan yleiskaavan sekä kaupungin rantamitoitusperiaatteiden kanssa.

 

Kaavatyön yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä alueelta on tunnistettu arvokkaita luonto- ja maisemakohteita, jotka on huomioitu kaavamerkinnöin. Myös alueeseen kuuluvat pienet saaret on huomioitu osoittamalla ne maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

 

Käsittelyvaiheet                         Ranta-asemakaava on käyty aloitusvaiheessa läpi kaupungin ja ELY-keskuksen välisessä kuukausikokouksessa 27.8. Asemakaavan vireilletulo- ja valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 12.12.2018. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 14.1.–12.2.2019. Valmisteluaineistosta on saatu 4 lausuntoa, mielipiteitä ei esitetty. Ehdotusaineisto on laadittu saadun palautteen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä ranta-asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaava mahdollistaa uutta loma-asutusta, joka sijoittuu kohtuulliselle etäisyydelle palveluista, noin 20 kilometrin päähän keskustasta. Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kyseessä on rantamitoitusperiaatteiden mukaisen rakennusoikeuden osoittaminen loma-asuntojen rakennuspaikkoina. Hankkeella ei ole merkittäviä ilmastopoliittisia, yritys- tai ympäristövaikutuksia. Suoria taloudellisia vaikutuksia on vain maanomistajalle. Kaupungille ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ranta-asemakaavaehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Liitteet

16

6767/2018 kaavaselostus

 

17

6767/2018 kaavakartta

 

18

6767/2018 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

19

6767/2018 valmisteluvaiheen lausunnot vastineineen

 

20

6767/2018 Ote Haminalahti-Viitaniemi vesihuollon yleissuunnitelmasta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pasi Ronkainen

puh. +358 44 718 5433

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa