Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 129

Asianro 3127/10.03.01.00/2018

 

 

Mesiangervonkatu, Vaittilankatu, Sananjalka, Kultapiisku, Lehdokinkuja ja jalankulku- ja pyöräilyväylät välille Kultapiisku-Sananjalka ja Mesiangervonkatu-Vaittilankatu / katusuunnitelmaehdotusten nähtäville asettaminen

 

 

                                                          Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen,

                                                          kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

                                                         

Kohde                                             Katu- ja hulevesisuunnitelmat koskevat Mesiangervonkatua, Vaittilankatua, Sananjalkaa, Kultapiiskua, Lehdokinkujaa ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä välillä Kultapiisku - Sananjalka ja Mesiangervonkatu - Vaittilankatu. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat                                Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Hiltulanlahden länsiosan pientalovaltaiselle asemakaava-alueelle, Vaittilan pohjoisosaan. Alueen asemakaava on tullut voimaan 5.7.2016.

 

Katualueet on kaupungin maanomistuksessa. Vaittilan pohjoisosan alueella on 73 omakotitalotonttia, joista 17 on yksityisessä maanomistuksessa. 13 kiinteistöä on tällä hetkellä vakituisesti asuttuja.

 

Kadut ovat asemakaava-alueen uusia tonttikatuja. Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Mesiangervonkatu-Vaittilankatu sijoittuu viheralueelle, asemakaavassa alueella on jup-merkintä (ulkoiluväylä). Katusuunnittelun yhteydessä on todettu tarpeelliseksi muuttaa ulkoiluväylä talvikunnnossapidettäväksi jalankulku- ja pyöräilyväyläksi verkoston jatkuvuuden turvaamiseksi. Väylä on suorin ja turvallisin reitti Nuolimäen alueen koululaisille Hiltulanlahden kouluun.

 

Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. Katujen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

 

Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia ja ne eivät vahvistu katusuunnitelmissa. Katusuunnitelmiin on esitetty nykyisten kiinteistöjen rakennuslupien mukaiset ajoneuvoliittymien paikat. Niiden sijainnit eivät vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Katualueilta poistetaan puut. Suunnitelmapiirustuksiin on merkitty myös ne puut, mitä joudutaan poistamaan yksityisiltä tonteilta kadun tai vesihuollon rakentamisen takia. 

 

Alueelle asennetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Mesiangervonkatu

 

Mesiangervonkatu on noin 760 metriä pitkä asuinalueen tonttikatu. Mesiangeronkadun katualueeseen rajoittuu kuusi yksityistä tonttia. Mesiangervokatuun liittyvät alueen muut tonttikadut ja se liittyy aiemmin rakennettuun Tuovilantiehen.

 

Välille Tuovilantie - Sananjalka rakennetaan 3,5 metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Ajorata rajataan jalankulku- ja pyöräilyväylästä ja katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys vaihtelee 4,5 metristä 5,5 metriin. Kun ajoradan leveys on 4,5 metriä, kadulla on yksipuolinen sivukaltevuus, muutoin kaksipuolinen.

 

Kadulle rakennetaan kolme hidastetta, kaksi niistä suojateiden kohdalle.

 

Yleisiä pysäköintipaikkoja toteutetaan 12 kappaletta, joista kahdeksan Nuolimäkeen johtavan jalankulku- ja pyöräilyväylän yhteyteen. Nämä pysäköintipaikat palvelevat alueen asukkaiden ja heidän vieraidensa lisäksi esim. Nuolimäen alueelle rakennettavan leikkipuiston kävijöitä.

 

Vaittilankatu

 

Vaittilankatu 320 metriä pitkä asuntoalueen tonttikatu. Vaittilankatu rajoittuu lähes kokonaan yksityiseen maanomistukseen, katualueeseen rajoittuvista 13:sta tontista 11 on yksityistä tonttia. Yksityisten tonttien ja kadun korkoerojen tasaamiseksi katualueelle on esitetty kivettyjä luiskia ja tukimuuri.

 

Vaittilankatu on päättyvä katu, joka liittyy Mesiangervonkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5,0 m ja sillä on yksipuolinen sivukaltevuus. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Kadulle rakennetaan yksi hidaste. Katualueelle ei tule yleisiä pysäköintipaikkoja.

 

Sananjalka

 

Sananjalka on noin 140 metriä pitkä asuntoalueen tonttikatu. Sananjalan pää rajoittuu yhteen yksityiseen tonttiin, muutoin katualue rajoittuu kaupungin tontteihin.

 

Sananjalka on päättyvä katu, joka liittyy Mesiangervonkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5,5 metriä. Katu on normaalia pientaloalueen tonttikatua leveämpi, koska sillä on alkuosasta jyrkkä pituuskaltevuus. Kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Kadulle rakennetaan kolme kadunvarsipysäköintipaikkaa.

 

Kultapiisku

 

Kultapiisku on noin 155 metriä pitkä asuntoalueen tonttikatu. Kultapiiskun katualue rajoittuu kaupungin tontteihin.

 

Kultapiisku on päättyvä katu, joka liittyy Mesiangervonkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 5,5 metriä. Katu on normaalia pientaloalueen tonttikatua leveämpi, koska sillä on alkuosasta jyrkkä pituuskaltevuus. Kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Kadulle rakennetaan kolme yleistä pysäköintipaikkaa kääntöpaikan yhteyteen. 

 

Lehdokinkuja

 

Lehdokinkuja on noin 80 metriä pitkä asuntoalueen tonttikatu. Kultapiiskun katualue rajoittuu kaupungin tontteihin.

 

Lehdokinkuja on päättyvä katu, joka liittyy Mesiangervonkatuun.

 

Asfaltoidun ajoradan leveys on 4,5 metriä. Kadulla onyksipuoleinen sivukaltevuus. Ajorata rajataan katuviheralueesta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä.

 

Kadulle rakennetaan kaksi kadunvarsipysäköintipaikkaa kääntöpaikan yhteyteen. 

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sananjalka - Kultapiisku

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on noin 40 metriä pitkä väylä, joka yhdistää Sananjalan ja Kultapiiskun.

 

Asfaltoitu väylä on 3,5 metriä leveä ja se on yksipuolisesti kallistettu.

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Vaittilankatu - Mesiangervonkatu

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylä on noin 320 metriä pitkä. Väylä liittyy pohjoispäästä Nuolimäenkadulle johtavaan jalankulku- ja pyöräilyväylään ja eteläpäästä Mesiangervonkadun jalankulku- ja pyöräilyväylään Vaittilankadun risteyksessä. Lehdokinkujan päästä on yhteys väylälle.

 

Asfaltoitu väylä on 4 metriä leveä ja se on yksipuolisesti kallistettu.

 

Hulevesijärjestelmä                  Alueen hulevesiverkosto koostuu hulevesiviemäreistä, -kaivoista, avo-ojista, rummuista ja luonnontilaisista viivytysalueista. Katujen hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin hulevesikaivoihin.

 

Mesiangervonkadun ja Vaittilankadun alkuosan vedet johdetaan hulevesiviemärein Tuovilantien varressa olevaan nykyiseen avo-ojaan. Suunnittelualueen lounaisosan hulevedet johdetaan viemärein olemassa oleviin ojien ja luonnontilaisten alueiden kautta Tuovilantien sivuojaan. Koillisosan hulevedet johdetaan viemärein ja avo-ojin Hiltulanlahdenkadun sivuojaan. Tuovilantien ja Hiltulanlahdenkadun sivuojat purkavat olemassa olevia ojia pitkin Matkukseen.

 

Suunnittelualueen tulvareitit sijoittuvat kaupungin omistuksessa oleville viheralueille lukuun ottamatta Vaittilankatua, jossa on molemmat tulvareitit rasitteena yksityisillä tonteilla. Tulvareitit ovat asemakaavan mukaisilla paikoilla ja rasitesopimukset on tehty.

 

Esteettömyys                              Alueen isojen korkeuserojen vuoksi Mesiangervonkadun, Sananjalan, Kultapiiskun ja Vaittilankadun maksimipituuskaltevuudet vaihtelevat 8 - 12 %. Ne ovat suunnitteluohjeiden mukaisia, mutta ne eivät täytä esteettömyysvaatimuksia.

 

Kunnossapitoluokka                 Tonttikadut kuuluvat kunnossapitoluokkaan III ja jalankulku- ja pyöräilyväylät luokkaan II.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 3 131 000 € (alv 0 %). Kaduittain kokonaiskustannusennusteet ovat kaduittain noin:

 

Mesiangervonkatu                                                                              1 433 000 €

Vaittilankatu                                                                                         584 000 €

Sananjalka                                                                                             185 000 €

Kultapiisku                                                                                             217 000 €

Lehdokinkuja                                                            112 000 €

Jalankulku- ja pyöräilyväylät                               599 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, hulevesiverkoston, katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Alueen rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2020-2021. Tänä vuonna mahdollisesti rakennetaan rasitealueille tulevia vesihuoltoverkostoja.

 

 

Vaikutusten arviointi                Katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä Vaittilan pohjoisosaan saadaan 56 kaupungin maanomistuksessa ja neljä yksityisessä maanomistuksessa olevaa uutta omakotitalotonttia. Asuinalue sijoittuu lähelle vesistöä, luonnonsuojelu- ja Natura-aluetta sekä olemassa olevan tai rakenteilla olevan palveluverkoston piiriin. Hiltulanlahdenkadulla aloittaa syksyllä 2019 liikennöimään joukkoliikenne.

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Katusuunnitelmien ilmastovaikutukset ovat neutraalit. Hankkeessa toteutetaan asemakaavan mukaisia ratkaisuja.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Monipuolinen tonttitarjonta on yksi vahvuus työntekijöitä rekrytoidessa. Tämän alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisella myötä on mahdollista luovuttaa omakotitalotontteja.

 

Alueen rakentaminen työllistää rakennusalaa.

 

Lapsivaikutukset

 

Katusuunnitelmien lapsivaikutukset ovat positiiviset.

 

Alueelle muodostuu hyvä jalankulku-, pyöräily- ja ulkoiluverkosto ja se kytkeytyy hyvin olemassa olevaan rakenteeseen eli on hyvät yhteydet mm. luontoon, leikkikenttiin, kouluun.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Vaittilan pohjoisosan maanomistajia tiedotettiin suunnittelutyön käynnistämisestä lähettämällä heille kirje elokuussa 2018. Suunnittelun aikana, keväällä 2019, oltiin uudelleen yhteydessä kiinteistöjen omistajiin ja tarjottiin mahdollisuus tapaamiseen.  Niiden maanomistajien kanssa, jotka halusivat tavata, on tavattu ja läpikäyty heidän kanssaan suunnitelmaluonnokset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotukset nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

14

3127/2018 Sijaintikartta Vaittilan pohjoisosa

 

15

3127/2018 KS_0005_as_poi_Mesiangervonkatu

 

16

3127/2018 KS_0005_as_poi_Sananjalka_Kultapiisku

 

17

3127/2018 KS_0005_as_poi_Vaittilankatu

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa