Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.05.2020/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 119

Asianro 4412/10.03.01.00/2019

 

 

Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                                                         

Taustaa                                             Puijolle on laadittu kävijätutkimukseen perustuva virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma ja se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.8.2010. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan perustuen laadittiin suunnitelma ”Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman täytäntöönpanemiseksi” joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.12.2012.

 

Puijon urheilulaakson kattava yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 141 § 11.5.2015.

 

Kuopion kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 134 § 13.5.2019 valinnut Puijon alueen jatkokehittämisen yhteistyökumppaniksi Puijo Peak Oy:n, joka on laatinut kokonaissuunnitelman alueelle sijoittuvista uusista aktiviteeteistä.

                                                         

Pääosa suunnittelualueesta sijoittuu vuonna 1928 perustetulle Puijon luonnonsuojelualueelle (alue I) sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle. Lisäksi Puijo sisältyy valtioneuvoston päätökseen (1995) valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista ja on mukana myös uudessa esityksessä valtakunnallisista maisema-alueista.

 

Kulttuuriperinnön osalta lakialueen lähimmät kulttuuriperintökohteet ovat kaskiraunioita sekä vanhan hyppyrimäen betoniperustuksia. Puijon vanhan portin kivipaasit on luokiteltu muuksi kulttuuriperintökohteeksi.

 

Hissilinjan alaosa sijoittuu asemakaavoitetulle urheilualueelle (U), muilta osin suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. Yleiskaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi (V), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), liikennealueeksi (LM) sekä luonnonsuojelualueeksi (SL).

 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Suunnitelman tavoite                    Yleissuunnittelutyön tavoitteena on uusia ja monipuolistaa käyttöikänsä päähän tulleen nykyisen hissin käyttöä sekä parantaa lakialueen ja metsäalueiden saavutettavuutta, toiminnallisuutta sekä eri käyttäjäryhmien liikkumisturvallisuutta. Uusittava hissi mahdollistaa nykyistä monipuolisemman käytön, parantaen lakialueen saavutettavuutta myös urheilulaakson suunnasta. Parannetut luontoreitit mahdollistavat myös liikkumisrajoitteisten henkilöiden pääsyn lakialueen metsäalueille.

 

Suunnittelutyön tavoitteena on myös vastata alkuosassa luetelluissa suunnitelmissa esille tulleisiin kehittämistarpeisiin, kuten hissin uusimiseen ja lakialueen toiminnallisuuden sekä viihtyisyyden parantamiseen. Huomioiden alueen luontoarvot sekä ”Puijon hengen” säilyttäminen.

 

Suunnitelmaluonnos mahdollistaa tarvittavien poikkeamis- ja lupaprosessien tarpeista käytävät viranomaiskeskustelut sekä antaa lähtökohdat alueen yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja toteutukselle.

 

Suunnitelmaluonnos                     Yleissuunnitelmaluonnos koostuu kolmesta erillisestä luonnoksesta, suunnittelutyö on tehty samaan aikaan ja suunnitelmaratkaisut ovat yhteensovitettuja. Suunnitelmaluonnokset ovat jaoteltu seuraavasti.

         Tuolihissin uusiminen

         Uusittava Puijon tornin ja majan piha sekä Puijontien pysäköintialue

         Parannettu luontoreitti, pohjoinen ja eteläinen osuus.

 

Keskeisenä toimenpiteenä on uusia nykyinen urheilukäytössä oleva hissi. Suunnittelualueen laajuuteen sisältyy, myös uusittavaksi esitetty Puijon tornin ja majan piha-alue sekä Puijontiellä oleva pysäköintialue. Piha-alueen ympäristöön on esitetty kahden parannetun luontoreitin toteuttamista.

 

Yleissuunnitelmaluonnoksen ratkaisuihin liittyen, on tällä hetkellä tekeillä maisemaselvitys, natura-tarvearvio sekä arvio luontovaikutuksista.

 

Suunnitelma-alueen ohjeellinen aluerajaus, rajaus on viitteellinen.

 

Tuolihissin uusiminen

 

Nykyinen tuolihissi on vuodelta 1965 ja tullut teknisenkäyttöikänsä päähän. Hissi koostuu ala- ja yläasemista, välipoistumispaikasta sekä osin peitteiseksi muodostuneesta kapeimmillaan 5 - 7 m leveästä hissilinjasta. Nykyistä tuolihissiä käyttävät pääosin mäkihyppääjät ja hissin kuljetuskapasiteetin on arvioitu olevan 200 - 250 hlö/h. Hissilinjan pituus on noin 352 m sekä ala- ja yläaseman korkeusero noin 94 m.

 

Hissin uusimisen lähtökohtana on, että nykyinen hissi asemineen uusitaan kokonaisuudessaan ja olemassa oleva hissilinja hyödynnetään osana uusittavaa 9 - 12 m leveää linjaa. Hissilinjan uusimiseksi on tarpeen leventää nykyistä linjaa puustoa poistamalla pääosin laskettelurinteen puoleiselta sivulta. Uuden hissityypin tulee soveltua mahdollisimman monipuolisesti eri käyttäjäryhmille (laskettelijat, mäkihyppääjät, pyöräilijät ja ulkoilijat). Suunnittelutyön aikana on päädytty esittämään nykyiseen paikkaan sekä monikäyttöön soveltuvimmaksi hissityypiksi 2-paikkaista tuolihissiä. Kyseisen hissityypin kuljetuskapasiteetti on arvioitu olevan 500 - 1 000 hlö/h käyttäjäryhmästä riippuen, monikäyttö on mahdollista toteuttaa esimerkiksi vuoropohjaisena. Uudet ala- ja yläasemat sijoittuvat pääosin nykyisten asemien alueille.

 

Mäkihyppääjien käytössä oleva välipoistumispaikka on esitetty uusittavaksi nykyisestä paikasta noin 25 m ylöspäin hissilinjalla. Uuden hissin tekniset ja toiminalliset ratkaisut tarkentuvat yleissuunnitelman perusteella tehtävässä hissiteknisessäsuunnittelussa.

 

Uusittava Puijon tornin ja majan piha sekä Puijontien pysäköintialue

 

Suunnitelmaluonnoksessa kuvatulla piha-alueella tarkoitetaan Puijon tornin ja majan edustalla sekä rakennusten välissä olevaa asfaltti- ja betonikivipintaista aluetta pienimuotoisine istutusalueineen ja kalusteineen. Piha-alueen nykyinen tilankäyttö jakautuu pääosin ajoneuvoliikenteen tarpeisiin, jalankulkijoille sekä pyöräilijöille tilaa on vähemmän. Puijontien pysäköintialue on nykyisin asfalttipintainen alue. Erillistä jalkakäytävää pysäköintialueen ja pihan välillä ei nykyisin ole. Pysäköintipaikkoja piha-alueelle on noin 40 kpl ja pysäköintialueella noin 30 kpl.

 

Pihan ja Puijontien uusimisen lähtökohtana on, että alueen nykyiset pintarakenteet, istutukset, kalusteet ja valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Toimenpiteet tehdään nykyisillä alueilla siten, että nykyistä piha tai pysäköintialuetta ei ole tarpeen laajentaa, eikä reuna-alueiden nykyistä puustoa ole tarpeen poistaa. Piha-alueen tilankäyttöä kasvatetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja piha-alueella järjestettävien tapahtumien käyttöön paremmin soveltuvaksi. Ajoneuvoliikenteen järjestelyjä selkeytetään sekä tiivistetään ja liikuntaesteisille osoitetaan pysäköintipaikat Puijon majan edustalta. Puijontien pysäköintialueen tilankäyttö säilyy jatkossakin pääosin ajoneuvoliikenteen käytössä. Pysäköintialueen järjestelyjä selkeytetään sekä linja-autoille (1 - 2 kpl) osoitetaan Puijontien reunaan pysäköintikaista. Pysäköintialueen ja pihan yhteiskäyttöä parannetaan Puijontien reunaan toteutettavalla jalankulkuyhteydellä. Piha-alueelle pysäköintipaikkoja tulee 40 kpl josta 2 kpl liikuntaesteisille. Pysäköintialueelle paikkoja tulee 29 kpl.

 

Parannettu luontoreitti, pohjoinen ja eteläinen osuus

 

Nykytilanteessa piha-alueen ympäristössä ei ole esteettömyysvaatimukset täyttävää reittikokonaisuutta. Osalla nykyisiä reittejä on kuitenkin osuuksia, jotka soveltuvat tähän käyttöön jo sellaisenaan pienimuotoisilla lisäyksillä. Parannettujen luontoreittien lähtökohtana on, että piha-alueen ympäristöön toteutetaan esteettömyydeltään eri tasoisia parannettuja luontoreittejä, hyödyntäen olemassa olevia polkuja sekä maastopyöräreittejä. Reittien alku- ja lähtöpaikat ovat pihalla, jossa on myös liikuntaesteisten pysäköintipaikat.

 

Luontoreiteistä pohjoisin, on esteettömyydeltään helppo. Pääosin reitti täyttää esteettömyyden erikoistason vaatimukset, alku- ja loppuosa täyttävät perustason vaatimukset. Reitti sijoittuu pääosin nykyiselle siirrettävälle maastopyöräreitille. Reiteistä eteläisin, on esteettömyydeltään vaativa sekä helppo. Vaativat osuudet ovat reitin alku- ja loppuosat, jossa tarpeesta riippuen tulee varautua avustajan käyttöön. Puijon tornin takana olevat nykyiset portaat uusitaan ja portaiden rakenne muutetaan esteettömyydelle soveltuvaksi. Puijontien puoleisessa päässä hyödynnetään ja parannetaan nykyistä luontopolkua osaksi uutta luontoreittiä. Myös eteläinen reitti sijoittuu pääosin nykyiselle siirrettävälle maastopyöräreitille, jonka parannettava osuus täyttää esteettömyyden erikois- ja perustason vaatimukset.

 

Piha-alueen länsireunalta, tehdään kevyt rakenteinen kulkuyhteys hissin yläasemalle sekä laskettelurinteen yläosassa olevalle näköalapaikalle, reitti täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

 

Yksittäisiä pienpuita on tarpeen poistaa Puijon majan pohjoispuolella olevalla tiheämpi kasvuisella metsäalueella. Muilta osin puustoa ei ole tarpeen poistaa parannettavien luontoreittien osuuksilta.

 

Esteettömyys                                  Pihan, pohjoisen parannetun luontoreitin sekä eteläisen luontoreitin nykyiselle maastopyöräreitille sijoittuvan osuuden suunnitelmaratkaisut täyttävät vähintään esteettömyydelle asetun perustavoitetason.

 

Puijontien jalkakäytävän, pysäköintialueen ja eteläisen luontoreitin nykyiselle luontopolulle sijoittuvan osuuden tasaus tehdään nykyisen maanpinnan korkeuden mukaisesti, joten suunnitelmaratkaisut eivät täytä kaikin osin esteettömyyden perustavoitetasoa.

 

Uusi hissityyppi soveltuu suksilla sekä jalkaisin liikkuville, lastenvaunuilla tai liikuntarajoitteisille kuten pyörätuolilla liikkuville hissityyppi ei sovellu, joten hissityyppiä ei voida pitää esteettömänä.

                                                                                      

Kustannukset                                  Rakennustöiden kokonaiskustannusennusteet jakautuvat seuraavasti:

         Tuolihissin uusiminen                                        n. 2 300 000 € (alv. 0 %)

         Uusittava piha sekä pysäköintialue                    n. 470 000 € (alv. 0 %)

         Parannetut luontoreitit           n. 245 000 € (alv. 0 %)

 

Pihan sekä pysäköintialueen osalta varaudutaan lisäksi mahdolliseen päällysrakennekerrosten uusimistarpeeseen, jonka kustannusennuste on enintään n. 425 000 € (alv. 0%).

 

Aikataulu                                         Rakennustöiden on arvioitu alkavan vuonna 2021 - 2022.

                                                         

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelutyön käynnistymisestä on tiedotettu kuntalaisia laajasti lehdistö- ja mediatiedotteilla tammikuussa 2020. Tiedotteet lähetettiin myös kohdennettuna Puijon kehittämisyhdistys ry:lle, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:lle, Kuopion pyöräilyseura ry:lle, Puijon Hiihtoseura ry:lle, Kuopio Ski Club ry:lle ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle. Lisäksi suunnittelutyön aikana on käyty vuoropuhelua ja pidetty maastokatselmuksia suunnitelma-alueen keskeisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten ennakkoarviointi esitetty erillisellä lomakkeella.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelmaluonnoksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

3

4412/2019 Vaikutusten ennakkoarviointilomake_Puijon hissi piha ja luontoreitit

 

4

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

5

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475-7, asemapiirustus, pituusleikkaus, poikkileikkaukset

 

6

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit VIH 2475-5, eteläinen, asemapiirustus

 

7

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

8

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475-4, pohjoinen, asemapiirustus

 

9

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

10

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-1, asemapiirustus

 

11

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-2, alueleikkaukset

 

12

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-3, tyyppipoikkileikkaukset

 

13

4412/2019 Puijon_lakialueen_maisemaselvitys_lowres

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kokoukseen osallistujille jaettiin Cloud Meetingin kautta Puijon lakialueen maisemaselvitys.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa