Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

178 §

2.9.2020

Kaupunginhallitus

261 §

28.9.2020

 

§ 72

Asianro 4410/10.02.03/2019

 

 

Ylimääräinen asia / Asemakaavan muutosehdotus / Osuuskauppa PeeÄssä, Prisma / Kuopio 297-13-3-8

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 2.9.2020 178 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontilla 13-3-8 sijaitsevan Prisman vähittäiskaupan suuryksikön toiminnan kehittäminen mahdollistamalla pysäköintitalon rakentaminen sekä kasvattamalla alueen rakennusoikeutta. Lisäksi kaavan tavoitteena on mahdollistaa laajemman Savilahtiprojektin suunnitelmia liikenneratkaisujen osalta ja huomioida alueella tapahtunut maanomistajuuden muutos. Ehdotuksen rakennusoikeutta on vähäisissä määrin kasvatettu. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                    Suunnittelualue sijaitsee Savilahdessa, Prisman vähittäiskaupan suuryksikön ympäristössä.

 

Käsittelyvaiheet             Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 17.6.2020. Ehdotusaineis-to on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 25.6.–24.7.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Viikkosavon kuulutuksen lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta.

 

Saatujen muistutusten ja rakennusoikeuden lisäyksen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty ehdotuksen nähtäväolon jälkeen pieniä muutoksia. Prisman rakennusoikeutta on kasvatettu 24 900 k-m²:stä 26 000 k-m²:iin. Suuryksikön tarkempi suunnittelu on edennyt kaavamuutoksen yhteydessä ja myös yksikön tilojen tarve on tarkentunut. Muutoksella ei ole juurikaan vaikutuksia rakennuksen ulkoiseen massoitteluun, joten havainneaineistoa ei ole ollut tarpeen päivittää. Rakennusoikeuden lisäyksellä on vähäiset kaupunkikuvalliset vaikutukset verrattuna koko kaavamuutoksen esitykseen.

 

Muistutukset kohdistuivat sisällöltään pääasiassa alueen polkupyöräpysäköintiin ja -väyliin. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

Vaikutusten arviointi       Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevan vähittäiskaupan suuryksikön kehittämisen ja tulevaisuuden tarpeisiin varautumisen parantaen sen toimintaedellytyksiä. Hankkeella on positiiviset vaikutukset alueen kaupalliseen kannattavuuteen ja se lisää alueen vetovoimaa. Hankkeella on vai-kutusta Kuopion alueen vähittäiskaupan kilpailun kehitykseen PeeÄssän edelleen vahvistuessa. Kaavamuutos mahdollistaa ja toteuttaa Savilahden maankäytönyleissuunnitelman mukaisia liikenne- sekä verkostohankkeita ja kehittää näin alueen toimivuutta.

 

Kaavaehdotus toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa parantamalla alueen kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi Savilahdentielle rakennetaan uusi joukkoliikenteenvaihtopysäkki, joka mahdollistaan paremmat joukkoliikenteen yhteydet alueelle. Toimivat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet kompensoivat vähittäiskaupan suuryksiköiden henkilöautokeskeistä luonnetta.

 

Kaavamuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja palvelee kehittyvän Savilahden tarpeita. Lapsivaikutukset ovat vähäiset koskien lähinnä liikennetuvallisuutta, joka paranee kevyen liikenteen reittien kehittyessä.

 

 

Esitys                           Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Liitteet

 

4410/2019 Asemakaavan_seurantalomake

 

 

4410/2019 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

4410/2019 Valmisteluvaiheen havainneaineisto

 

 

4410/2019 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava

 

 

4410/2019 Melukartat

 

 

4410/2019 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0

 

 

4410/2019 Savilahtiohje 2.0

 

 

4410/2019 Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys

 

 

4410/2019 Savilahdentien katusuunnitelma

 

 

4410/2019 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

 

4410/2019 Sitova rakennustapaohje

 

 

4410/2019 Asemakaavamuutoksen havainneaineisto

 

 

4410/2019  Savilahden Valon kaava

 

 

4410/2019 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

 

 

4410/2019 Tonttijakokartta

 

 

4410/2019 Asemakaavan selostus

 

 

 

 

                                    Valmistelija                                   

Roope Ruhanen

puh. +358 44 718 5096

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Merkitään, että puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja jäsen Maija Svärd poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Sariola.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

Kaupunginhallitus 28.9.2020 261 §

 

 

 

Liitteet

 

4410/2019 Asemakaavan_seurantalomake

 

 

4410/2019 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

4410/2019 Valmisteluvaiheen havainneaineisto

 

 

4410/2019 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava

 

 

4410/2019 Melukartat

 

 

4410/2019 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0

 

 

4410/2019 Savilahtiohje 2.0

 

 

4410/2019 Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys

 

 

4410/2019 Savilahdentien katusuunnitelma

 

 

4410/2019 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

 

4410/2019 Sitova rakennustapaohje

 

 

4410/2019 Asemakaavamuutoksen havainneaineisto

 

 

4410/2019  Savilahden Valon kaava

 

 

4410/2019 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

 

 

4410/2019 Tonttijakokartta

 

 

4410/2019 Asemakaavan selostus

 

 

 

 

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää ylimääräisenä asiana 5.10.2020 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

Päätös                          Merkittiin, että jäsenet Tapio Tolppanen, Eija Vähälä ja Minna Reijonen sekä valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaavoitusinsinööri Roope Ruhanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 


 

 

Liitteet

15

4410/2019 Asemakaavan_seurantalomake

 

16

4410/2019 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

17

4410/2019 Valmisteluvaiheen havainneaineisto

 

18

4410/2019 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistettava asemakaava

 

19

4410/2019 Melukartat

 

20

4410/2019 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0

 

21

4410/2019 Savilahtiohje 2.0

 

22

4410/2019 Savilahden aurinkopotentiaaliselvitys

 

23

4410/2019 Savilahdentien katusuunnitelma

 

24

4410/2019 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen

 

25

4410/2019 Sitova rakennustapaohje

 

26

4410/2019 Asemakaavamuutoksen havainneaineisto

 

27

4410/2019  Savilahden Valon kaava

 

28

4410/2019 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet

 

29

4410/2019 Tonttijakokartta

 

30

4410/2019 Asemakaavan selostus

 

31

4410/2019 Valtuusto äänestyslista 5.10.2020 asianumero 6

 

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus esittää ylimääräisenä asiana 5.10.2020 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 13-3-11 ja 12 koskevan sitovan tonttijaon.

 

 

 

 

 

 

Päätös

                                                      Kaupunginvaltuusto päätti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen.

 

Merkittiin, että valtuutettu Aleksi Eskelinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että valtuutettu Miia Eskelinen-Fingerroos poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Pulkka esitti valtuutettu Iiro Väisälän kannattamana, että päätösehdotus hylätään.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hylkäysehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Laura Pulkan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin kahden valtuutetun poissa ollessa 52 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa