Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.10.2020/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 211

Asianro 163/10.00.00.01/2020

 

 

Siirtyminen 2.vaiheeseen Savilahden Vanhan Varikon pohjoisosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus ja kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy

Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Tausta ja tarkoitus                         Kaupunkirakennelautakunta on 22.1.2020 hyväksynyt suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun käynnistämisen ja kilpailuohjelman.

 

Kilpailuohjelmaa ja -prosessia on tarkennettu käynnissä olleen 1. ilmoittautumisvaiheen aikana ja kilpailuohjelma ja siihen liittyvät tarkennukset ovat olleet osallistujien nähtävillä kilpailusivustolla osoitteessa http://www.savilahti.com/alueluovutuskilpailu .

 

Kilpailutöiden palauttamisen jälkeen Kilpailuohjelman ja -prosessin täsmennykset on informoitu kaikille osallistuneille sähköpostitse. Täsmennykset ovat koskeneet mm. kilpailua koskevan aikataulun muutoksia ml. kaavatyön luonnosvaiheen aikaistamista ja pyyntöä erillisen, suppeamman julkisesti nähtäväksi asetettavan suunnitelmaversion laatimisesta.

 

Kilpailun tarkoituksena on hakea kumppaneita kehittämään, suunnittelemaan ja rakentamaan Vanhan Varikon pohjoisosaa yhdessä kaupungin kanssa. Kaupungilla on kilpailuohjelman mukaisesti mahdollisuus valita enintään kaksi konsortiota yhteistyöhön ja toisaalta mahdollisuus jättää valitsematta ketään. Kilpailun tavoitteena on löytää sellainen rakentamisvaiheeseen johtava kokonaisratkaisu (mm. asuminen, elinkeinoelämä, opiskelu, vapaa-aika, toiminnallinen sisältö, hyvinvointi, kaupunkikuva, liikkuminen, energia, älykkäät ratkaisut, resurssiviisaus, yhteiskäyttöisyys), joka vastaa vaikuttavuudeltaan parhaiten ja monipuolisimmin Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisenä mielenkiinnonkohteena ovat alueen potentiaalin hyödyntäminen, toiminnallinen sisältö ja tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäarvon tunnistaminen.

 

Kilpailu on suunnattu rakennusliikkeiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden, eri kokoisten palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen yhteisöjen ja yritysten muodostamille yhteenliittymille (konsortioille) ja se on luonteeltaan kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka tähtää kumppanuuskaavoitukseen ja kaupungin omistamien tonttien/maan luovutukseen.

 

1.vaiheeseen saadut ehdotukset ja arvioinnin toteutus

 

13.5.2020 klo 15:00 päättyneeseen kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen on saatu yhteensä viisi kilpailuehdotusta. Kilpailuehdotusten suppeat suunnitelmaosiot ovat liitteenä 1 - 5.

 

Palautuksen jälkeen kilpailuun osallistujat ovat esitelleet ehdotuksiaan Arviointiryhmälle ja kilpailun järjestäjien edustajille. Lisäksi osallistujat ovat toimittaneet kaupungin pyytämiä tarkennuksia ehdotustensa sisältöön.

 

Kilpailun arviointiryhmänä on toiminut: Jari Kyllönen (apulaiskaupunginjohtaja / kaupunkisuunnittelujohtaja, pj.), Aleksi Eskelinen (kaupunkirakennelautakunta), Matti Sariola (kaupunkirakennelautakunta), Sirpa Lätti- Hyvönen (strategiajohtaja), Katri Hiltunen (asuntotoimenjohtaja), Pauli Sonninen (va. asemakaavapäällikkö), Lauri Lytsy (kiinteistöjohtaja), Jukka Eskelinen (kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri), Retu Ylinen (kehitysasiantuntija), Antti Niskanen (hankejohtaja), Vesa Ijäs (Yliarkkitehti, ARA), Sampo Vallius, (erityisasiantuntija, ARA) ja Annika Korhonen (kaavoitusarkkitehti). Arviointiryhmä on kokoontunut arvioimaan kilpailutöitä viisi kertaa.

 

Arviointiryhmän työn tueksi kilpailutöitä on arvioitu erilaisilla asiantuntijakokoonpanoilla ja erilaisista näkökulmista (mm. arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, rakentaminen ja kunnossapito, ympäristöasiat, innovatiivisuus ja kestävä kehitys, yritys- ja elinkeinoelämä, maaomaisuuden hallinta, kunnallistekniset- ja infraratkaisut, viher- ja virkistysalueet, hyvinvointi ja alueen julkiset palvelut, valon kaava ja lähipalvelukeskus).

 

Ehdotusten suunnitelmaosuuksia on kuvattu Vanhan varikon pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen aineistossa, joka on ollut julkisesti nähtävänä 10.9. - 9.10.2020. Kilpailutöitä on esitelty 15.9.2020 klo 18.00 pidetyssä yleisötilaisuudessa. Kilpailusta on tiedotettu lähialueen asukkaita, yrityksiä, oppilaitoksia ja muita toimijoita. Kilpailuehdotukset ovat olleet nähtävinä myös Savilahden nettisivuilla ja niitä on ollut mahdollista kommentoida. Yleisöpalautteen perusteella eniten kannatusta ovat saaneet konsortiot Varikonlaakso, Lohkare ja Savolainen metsä.

 

1.vaiheen tulokset ja arviointiryhmän jatkoehdotus

 

Arviointiryhmä toteaa kaikkien kilpailijoiden panostaneen merkittävästi osallistumiseen ja pohtineen Savilahden kehittämistä ansiokkaasti. Kilpailuehdotukset ovat olleet monipuolisia ja niissä on pyritty hyvin huomioimaan kaupungin asettamat tavoitteet. Arviointiryhmä kuitenkin toteaa, että kaikissa ehdotuksissa on kehittämistä vaativia sisällöllisiä ja suunnitelmallisia seikkoja.

 

Työt on arvioitu sen perusteella, kuinka hyvin konsortioiden ehdotukset täyttävät kokonaisarvioinnin perusteella asetetut arviointi- ja valintakriteerit. Kilpailuehdotuksissa on arvioitu konsortiota, suunnitelmaa, rakentamista sekä innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä kokonaisuutena.

 

Tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella arviointiryhmä pitää ehdotusta Lohkare kokonaisuutena parhaimpana ja kehityskelpoisimpana ehdotuksena kilpailun seuraavaan vaiheeseen.

 

Konsortion (kokemus, kokoonpano, yleiset kelpoisuusedellytykset ja sitoutuminen yhteistyöhön) osalta Lohkare on monipuolinen, taloudellisesti ja resurssien suhteen vahva, yhteistyökykyinen ja halukas panostamaan alueen kehittämiseen. Konsortio on selkeästi johdettu ja ymmärtää sekä suunnittelu-, että rakentamisvaiheiden muodostaman kokonaisuuden. Konsortiossa on mukana asuntorakentajien lisäksi myös toimitilojen käyttäjiä sekä näille tarvittavan rakentamisen toteuttamista.

 

Suunnitelman osalta (kilpailualueen arkkitehtuuri, kokonaisratkaisu ja toiminnallinen sisältö) Lohkareessa on esitetty uusi raikas korttelirakenne ja kokonaisidea, joka sisältää mm. rinteeseen upotetun, koko aluetta palvelevan pysäköintirakennuksen, pysäköintiin ja edelleen kalliotasanteelle johtavat esteettömät yhteydet puurakenteisine kulkusiltoineen sekä kalliotasanteelle sijoittuvat lohkaremaiset rakennukset ja laaksoalueen tiiviin kaupunkirakenteen. Alue on arkkitehtoniselta ilmeeltään monimuotoinen ja alueelle muodostuu kiinnostavaa, vetovoimaista ja urbaania ympäristöä. Ehdotuksen suunnitelmaosuus vaatii kehittämistoimia jatkossa esim. viherverkostokokonaisuuden suhteen.

 

Rakennettavuus (kilpailualueen toteuttamis- ja rakentamiskelpoisuus) ja eteneminen alueella on Lohkareessa kaupungin näkökulmasta mietitty toimivasti. Alueelle saadaan konsortion kautta toteutumaan mm. monipuolista eri rahoitus- ja hallintamuodoin toteutettavaa asumista, palveluasumista ja kaupan palveluita. Kaupunki pitää hyvänä sitä, että konsortio on itse halukas aloittamaan rakentamisen kalliotasanteelta. Konsortiolla on myös joitakin ratkaisuesityksiä/toimijoita luolastojen ja vanhojen rakennusten käyttäjiksi. Konsortio on esittänyt lisäksi joitakin toimivalta vaikuttavia toteutusmalleja vastuunjakojen suhteen kaupungin ja rakentajien välille yleistä käyttöä palvelevan rakentamisen osalta. Pysäköinnin toteuttamisen ratkaisuesitys on kaupungin tavoitteiden mukainen.

 

Innovatiivisuuden ja kestävän kehityksen osalta (arkea helpottavat, tulevaisuuteen suuntaavat ja ekologiset ratkaisut / käytännöt suunnittelussa, rakentamisessa ja käytön aikana) Lohkareen ehdotuksessa on monipuolisesti tunnistettu tähän teemaan liittyviä näkökulmia. Asioiden ideointia on laajasti. Konsortio on myös esittänyt sitoutuvansa hakemaan hiilineutraaleja ratkaisuja   rakentamiseen, esim.  sitoutuvansa vahvasti tavoitteeseen toteuttaa alueelle vähähiilisyyttä edistävää puurakentamista. Kalliotasanteen korkoeron ja saavutettavuuden ratkaisuehdotus on lisäksi uudenlainen avaus haasteellisen paikan ratkaisemiseksi.

 

Arviointiryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi seuraavaan 2. kehitys- ja neuvotteluvaiheeseen ehdotuksen Lohkare. Ehdotuksen laatinut konsortio on: PEAB Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Sweco Finland Oy, Kesko Oyj, Hoi-vatilat Oyj, Taaleri Oyj, Kaupunkivarasto (Eselko Oy) ja TA-Yhtymä Oy. 

 

Kilpailu jatkuu kilpailuohjelman mukaisesti. Toisessa vaiheessa konsortio kehittää ehdotustaan kaupungin ohjauksessa kaavaprosessin rinnalla sellaiseen tarkkuustasoon, jossa mahdollisten alueen varauspäätösten ja asiaan liittyvien sopimusten tekemisen edellytykset selviävät. Lisäksi samaan aikaan etenevä virallinen asemakaavaprosessi lopulta määrittää erilaisten suunnitteluratkaisujen toteuttamismahdollisuudet. Tavoitteena on, että kilpailun seuraavan vaiheen ehdotuskokonaisuus valmistuu alkuvuonna 2021 ja kaupunkirakennelautakunta tekee ratkaisupäätökset kilpailun ratkaisusta alkukesästä 2021. Asemakaavalle tavoitellaan lainvoimaisuutta vuoden 2021 aikana. Alueen rakentamisen on tavoitteena alkaa vuonna 2022.

 

Arviointiryhmä jatkaa työskentelyään ja tuo kaupunkirakennelautakunnalle esityksen 2.vaiheen tuloksista kevään 2021 aikana. Mikäli kaupungille ja konsortiolle soveltuva asemakaavallinen ja toteutukseen johtava ratkaisu löytyy, kilpailun 2. vaiheen aikana on tarkoitus varata Lohkare -konsortiolle rakennusoikeutta kilpailuohjelman määrittelyjen mukaisesti.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                                Esitämme, että kaupunkirakennelautakunta päättää siirtyä kilpailussa 2. vaiheeseen. Lisäksi esitämme, että kaupunkirakennelautakunta päättää valita ehdotuksen Lohkare ja konsortion PEAB Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Sweco Finland Oy, Kesko Oyj, Hoivatilat Oyj, Taaleri Oyj, Kaupunkivarasto (Eselko Oy) ja TA-Yhtymä Oy kilpailun vaiheeseen 2. Esitämme myös, että kilpailuohjelmaa voi edelleen tarpeen mukaan täsmentää/tarkentaa kilpailunjärjestäjien edustajien toimesta 2.vaiheen aikana.

 

 

Liitteet

7

163/2020 Savolainen metsä, liite 1

 

8

163/2020 Varikon laakso, liite 2

 

9

163/2020 Lohkare, liite 3

 

10

163/2020 Savilahden pihakaupunki, liite 4

 

11

163/2020 Rinteeltä raitille, raitilta rantaan, liite 5

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

Antti Niskanen

puh. +358 44 718 5120

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                          Arviointiryhmä

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan ja kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että hankejohtaja Antti Niskanen ja kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

 

Nina Hakokivi esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa