Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

56 §

22.6.2021

 

§ 21

Asianro 5093/12.03.01.05/2021

 

 

Valtuustoaloite / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon - Katsaus valmistelun etenemiseen

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.6.2021 56 §

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat; lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopiossa on juuri käynnissä Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma koostuu kuopiolaisten hyvinvoinnin nykytilaa kuvaavasta kertomusosiosta ja suunnitelmaosiota, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet seurantamittareineen hyvinvoinnin edistämiseksi. Asiakirja koskee kaikkia ikäryhmiä. Suunnitelmaosan tavoitteet pohjautuvat havaittuihin hyvinvoinnin haasteisiin.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Työn alla oleva hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyödyntää Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmia ja sisältää tavoitteita sekä toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan myös lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, jossa näihin valtuustoaloitteen kysymyksiin esitetään ratkaisuja.

 

 

Vaikutusten arviointi       -

 

 

Esitys                           Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Liitteet

 

5093/2021 Valtuustoaloite

 

 

5093/2021 Allekirjoitukset

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                    Valmistelija                                   

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen vastauksen uudelleen valmisteltavaksi.

 

 


                                

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.9.2021


Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
Kansalaistoiminta

 

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopion kaupungin valtuusto on kokouksessaan 21.6.2021 hyväksynyt Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilaan pohjautuen yhteensä 13 tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteissa nousee esiin muun muassa vanhemmuuden tukeminen, mielekkään tukemisen ja kokemisen mahdollinen kaikille tulotasosta riippumatta sekä työllisyyden ja työkyvyn tukeminen. Syksyllä 2021 päätöksentekoon tulevassa hyvinvointisuunnitelmassa linjataan toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden toteutumiseksi. Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pohjautuu Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmiin ja toimii osaltaan tämän strategisen ohjelman arvioinnin työvälineenä.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Uusi valtuustokaudelle 2021-2025 laadittava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tukee ja ohjaa myös muiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien laadintaa. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan muun muassa kasvatus- ja koulutuspoliittista ohjelmaa. Hyvinvointisuunnitelman sisältämiä tavoitteita ja toimenpiteitä liittyen arjen fyysiseen aktiivisuuteen, mielekkääseen tekemiseen ja kokemiseen sekä osallisuuteen sen sijaan syvennetään strategisista linjauksista konkreettisemmaksi käytännön toiminnaksi Liikkuva Kuopio, ja Kulttuuri Kuopio ohjelmien sekä Meidän Kuopio periaatteiden avulla.

 

Valtuustoaloitteesta esitetään, että lapsi- ja perheohjelman teon yhteydessä on myös kehitettävä lapsivaikutusten arvioinnin prosessia niin, että lapsia ja nuoria aidosti kuullaan heitä koskevissa päätöksenteon vaiheissa.

 

Kuopio on hakeutumassa mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta - mallin toteuttamiseen. Hakeutumisesta on tehty valtuustoaloite ja Kuopion kaupunginhallitus on 31.5.2021 kokoukseen puoltanut malliin hakeutumista. Malliin mukaan lähtemisen ja toimintamallista saatavan tuen nähdään tukevan Kuopion strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista mukaan lukien lasten oikeuksien ja osallisuuden vahvistuminen. Malliin mukaan lähteminen nähdään edistävän myös Kansallisen lapsistrategian ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen tavoitteiden toteutumista Kuopiossa. Kuopion kaupunki toivoo Unicefin lapsiystävällisen kunta -toimintamallin tarjoavan tukea lasten ja nuorten oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus toteutuvat kaikessa kaupungin toiminnassa.

 

Kuopiossa on käytössä päätöksenteossa vaikutusten ennakkoarviointi, jossa yhtenä arvioitavana kohtana on ihmisvaikutusten arviointi myös ikäryhmittäin. Osassa päätöksiä vaikutuksia arvioidaan pääosin asiantuntijoiden näkökulman pohjalta ja isompien aiheiden osalta lasten osallistumisen merkitys korostuu. Esimerkkinä nostettakoon esiin Vehmersalmen nuorisotalo Majakka, jossa nuoret ovat olleet mukana jo ensivaiheesta lähtien ja Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman laatinen, jonka laadintaa on niin ikään osallistunut vahvasti lapset ja nuoret.  Myös arjen toiminnoissa kuten varhaiskasvatus- ja kouluympäristöissä lasten osallisuus on vahvistunut, josta kertoo myös kouluterveyskyselyn (vuosien 2017 ja 2019) tulokset. Kuopiosta puuttuu kuitenkin yhtenäinen ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin ja laajemmin toimintamallit lasten osallistamiseen. Myös tämän kehittämisessä Kuopio toivoo tukea Unicefin lapsiystävällinen kunta malliin hakeutumisesta. Unicef lapsiystävällisessä kunta toimintamallissa kehittämistyön pohjana on alueella havaitut kehittämiskohteet, jotka määritetään mallin nykytilan arvioinnin pohjalta ja kehittämiskohteiden pohjalta johdetut tavoitteet sekä toimenpiteet.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Liitteenä

 

 

Liitteet

1

5093/2021 Valtuustoaloite

 

2

5093/2021 Allekirjoitukset

 

3

5093/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                           Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Tilles-Tirkkonen poistui kokouksesta klo 16.30 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa