Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 05.10.2021/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 28

Asianro 9189/02.02.02/2021

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvion valmistelun tilannekatsauksia on esitelty 19.4., 15.6., 10.8. ja 28.9. hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen laajennetussa johtoryhmässä. Lautakunnalle on esitelty tilannekatsaus 24.8. kokouksen yhteydessä pidetyssä talousarvioseminaarissa sekä 7.9. ja 14.9. kokouksessa.

Palvelualueiden talousarvioesityksen tulee sisältää:

-      palvelualuetason talousarviotekstin: toimintaympäristö ja sen muutokset, toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, henkilöstösuunnittelu ja vaikutusten arviointi

-      palvelualueiden toimenpiteet valtuuston nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi

-      valtuustoon nähden sitovat mittarit

-      talousarvioeurot vähintään vastuualuetasolla sisältäen toimintatuottojen ja -kulujen erittelyt

-      henkilöstösuunnitelman

Kasvun ja oppimisen lautakunnan talousarvioesityksen jälkeen 6.-27.10. kaupunginjohtaja valmistelee omaa talousarvioesitystään ja 1.11.2021 on kaupunginhallituksessa vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen käsittely ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarviosta 13.12.2021. Vuoden 2022 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuussa 2022.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvio:

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarviokehys on kaupunginhallituksen 27.9.2022 päätöksen mukaan -216,2 milj. euroa, kasvua kuluvaan vuoteen -5,4 milj. euroa / 2,5 %.


Toiminnan painopisteet:

-      Lakimuutosten toteuttaminen

o   Varhaiskasvatusmaksujen alenemisen (1.8.2021) vaikutus asiakasmaksutuloihin ja palvelusetelimenoihin

o   Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen (voimaan 1.8.2022)

o   Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2021 alkaen ja siinä muutettiin henkilöstömitoitusta koskevaa säädöstä. Uudessa mitoituksessa ei ole mahdollista poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, ei edes yllättävissä tilanteissa

o   Lukiolaki ja uusi opetussuunnitelma (1.8.2021 alkaen)

o   Oppivelvollisuuden laajennus (laki voimaan osin 1.1.2021 ja kaikkineen 1.8.2021)

o   Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen (laki asteittain voimaan 1.1.2022 alkaen)

-      Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma sekä palveluverkkoselvitys

-      Lasten ja nuorten mielenterveys / varhainen tuki

-      Nuorisopalveluiden kehittäminen

-      Kestävän elämäntavan edistäminen (kestävä ruokailu, etäopetuksen mahdollisuudet)

-      Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa

-      Sijaisrekrytointiin panostaminen, mm. varahenkilöstö ja oppilashuollon puolelle harjoittelijoita

-      Keskitettyyn palveluohjaukseen siirtyminen

-      Terveyden, hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen edistäminen

-      Hallinnon (hankkeet, digi) kehittäminen

-      Osaamisen kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi

 

Esitys toimintatuottojen ja -kulujen muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon ja talousarviomuutoksiin nähden:

 

-      Henkilöstömenomuutokset -1,3 milj. euroa

-      Tilamuutoksista johtuvat sisäisten vuokrien muutokset -2,8 milj. euroa/ muutos 5,5 %

 

Lakimuutoksista johtuvat muutokset yhteensä -3,7 milj. euroa:

-      Varhaiskasvatusmaksujen vaikutus maksutuloihin ja palvelusetelimenoihin

-      Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 / kolmiportaisen tuen laajeneminen varhaiskasvatukseen

-      Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2021 henkilöstömitoituksen osalta – kasvatetaan varahenkilöstöjärjestelmää

-      Kotikuntakorvauskustannusten kasvu

-      Oppivelvollisuuden laajeneminen/maksuton toinen aste

-      Lukiolain muutos / uusi opetussuunnitelma

-      Erityisopeuksen lainsäädännön uudistus / lähikouluperiaatteen/inkluusion vahvistaminen

-      Lakimuutos velvoittavasta henkilöstömitoituksesta koulukuraattorien osalta

-      Päiväkotihoidon tarpeen lisääntyminen, ryhmäkokojen pieneneminen, henkilöstömitoitus

 

Muut muutokset yhteensä -0,1 milj. euroa:

-      ProVaka-koulutukset (lasten käyttäytymisen säätelyn ja tunne-elämän haasteiden lisääntyminen ja monipuolistuminen)

-      Valmistavan opetuksen aloittaminen esiopetuksessa

-      Nuorten palveluiden kehittäminen (mm. Rock Academy -hankkeen jatko omana toimintana, koulunuorisotyöntekijöiden vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen)

-      Servican palveluhintojen korotukset

-      Koulukuljetussopimuksen hinta laskee

-      Poistetaan perusopetuksen kansainvälisentoiminnan määräraha

-      Luovutaan perusopetuksen kolmesta lisätunnista (luokilla 1-3) 1.8.2022 alkaen

 

Esitys vuoden 2022 toimintakatteesta -218,7 milj. euroa, kasvua kuluvaan vuoteen nähden -7,9 milj. euroa / 3,7 %.

Kalustoinvestointien osalta esitys yhteensä -4,6 milj. euroa.

 

Kokouksessa esitellään kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys.

 

Liitteenä kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitys. Kv:n sitovien mittareiden osalta materiaali toimitetaan sen jälkeen, kun on saatu tulevien vuosien uudet väestöennusteet, todennäköisesti perjantaina 1.10.2021.

Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja, asiakkuusjohtaja, palvelupäälliköt ja taloustiimi

                                                                                 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten arvioinnit on kuvattu ta-2022 tekstin yhteydessä.

 

 

Liitteet

1

9189/2021 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesitys

 

Viiteaineisto

1

9189/2021 Talonrakennusinvestoinnit TA 2022 luonnos

 

2

9189/2021 Toimintamuutokset palveluprosesseittain

 

3

9189/2021 Kh kehyspäätös 27092021

 

4

9189/2021 Kehyslaskelma

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta linjaa kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioesityksen jatkovalmistelusta ja tekee oman esityksensä kaupunkitasoisen talousarvion jatkovalmistelua varten.

 

 

Päätös                                           Aleksi Eskelinen saapui kokoukseen klo 16.13 tämän pykälän käsittelyn aikana ja poistui klo 17.00.

 

Jäsen Kari Sutinen esitti, että pöytäkirjaan kirjataan oppivelvollisuuden laajentamisen kustannusten osalta seuraavaa: ”Mikäli oppivelvollisuuden laajentamiseen varattu määräraha ei riitä, lautakunta edellyttää, että menoylitys rahoitetaan touko-kesäkuussa 2022 lisätalousarviolla.

 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Sutisen esityksen.

 

Lisäksi lautakunta päätti, että pöytäkirjaan kirjataan lautakunnan kantana, että:

1.                                                   kolmesta lisätunnista (luokilla 1 – 3) perusopetuksessa 1.8.2022 ei luovuta (43.000 e)

2.                                                   Eteläisen alueen oppilasmäärän kasvuun varataan talousarvioon 350.000 e

 

Lautakunta jättää esityksenään virkamiesten valmisteleman esityksen pöytäkirjassa esitetyillä lisäyksillä.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa