Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 31

Asianro 2635/01.01.01.01/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / sovittelun ohjaajan tehtävän täyttäminen

 

 

 

 

 

                                                          Taustaa

 

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella Pohjois-Savon sovittelutoimistossa on ollut haettavana määräaikainen sovittelunohjaajan tehtävä ajalle 3.4.2018-31.12.2019. Tehtävän hakuilmoitus on julkaistu Kuopion kaupungin rekry-sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, kuntarekryn sivuilla sekä työ- ja elinkeinotoimiston internet sivuilla.

 

Määräaikaan 28.2.2018 klo 12 mennessä saapui yhdeksäntoista(19) hakemusta. Tehtävän kelpoisuusehtona on (Lain 1015/2005§ 10 tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto).

 

Haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa. Sovittelutoimiston johtaja Murtorinne ja sosiaalityön päällikkö Sarnola haastattelivat 15.3. ja 21.3.2018 neljää sosionomia. Haastatteluissa esitettiin kaikille kutsutuille samansisältöiset kysymykset. Hakuilmoituksen mukaan tehtävän kelpoisuusehtona oli (laki 1015/2005 10§ soveltuva korkeakoulututkinto) sekä ( laki 272/2005 ja asetus 608/2005 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuustodistus). Hakuilmoituksen mukaan työyhteisöön haettiin hyviä ihmissuhde–ja organisointitaitoja, oma-aloitteista, verkosto- ja viranomaisyhteistyötä omaavaa työntekijää. Lisäksi katsottiin eduksi viestintäosaaminen.

 

Sosiaalityön päällikkö päätti 23.3.2018 §:ssä 45, että sovittelun ohjaajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 3.4.2018 - 31.12.2019 Pohjois-Savon sovittelutoimistoon valitaan kelpoisuuden omaava sosionomi.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakijoista yksi henkilö on tehnyt sosiaalityön päällikön 23.3.2018 päätöksestä (2635/2018, henkilöstöasiat 45§) oikaisuvaatimuksen perusturva- ja terveyslautakunnalle. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on tehtävään vaadittava ammattikorkeakoulututkinto. Hän toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että hän on hoitanut sovittelunohjaajan viransijaisuutta Pohjois-Savon sovittelutoimistossa ajalla 12.9.2016-31.3.2018. Hakija kokee suoriutuneensa sovittelunohjaajan työtehtävistä hyvin.  Lisäksi oikaisuvaatimuksessaan hakija toteaa, että valitulta puuttuu työkokemus sovittelusta.

 

Vastine oikaisuvaatimukseen

 

Varalle valittu oikaisuvaatimuksen tekijä täytti pätevyysvaatimukset, mutta työkokemus on pääasiallisesti teollisuuden puolelta ja sosiaalialalta ainoastaan sovitteluohjaajan sijaisuuden hoitamisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että on jätetty huomioimatta, se että hän on hoitanut sijaisuutta ammatintaitoisesti ja hän on myös verkostoitunut aktiivisesti. Hakija vielä toteaa, että koulutuksen sekä työkokemuksen kautta hänellä on paras tuntemus työstä. Vaikka hakija on hoitanut viransijaisuutta; se ei anna etua sijaista valittaessa. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole etua ja oikeutta tulla valituksi avoinna olevaan määräaikaiseen tehtävään, vaikka hän on hoitanut aiempaa sijaisuutta määräaikaisena 1,5 vuotta. Työnantajalla on oikeus valita parhaaksi katsomansa henkilö hakijoiden joukosta kelpoisuuden, ansiovertailun sekä haastattelussa menestymisen johdosta.  

 

Sopivuudella tarkoitetaan henkilöltä muodollisen kelpoisuusvaatimusten lisäksi vaadittavia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka tekevät hänet tehtävään soveliaaksi. Työntekijällä on siis oltava sellainen taito ja kykyä kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Hakuilmoituksessa todetuilla vaatimuksilla ja haastatteluissa esille tulleilla seikoilla oli suuri merkitys valinnan kannalta. Haastattelussa tuli esille valitun vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, joita sovittelunohjaajan tehtävän hoitaminen ja erityisesti vapaaehtoissovittelijoiden kanssa työskentely edellyttää. Haastattelussa valittu osoitti hyvää sosiaalityön tuntemusta yhteistyöverkostojen osalta.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo oikaisupyynnössä, että valitulta puuttuu sovittelun tuntemus ja hän on valmis työskentelemään Kuopiossa.  Hakuilmoituksessa sovittelun tuntemusta ei edellytetty. Valitulla on laaja-alainen ja monipuolinen sosiaaliohjaajan työkokemus, jota hänellä on yhteensä noin 12 vuotta. Erityisesti kuuden vuoden vankilatyökokemus ja vahva rikosprosessin tuntemus katsottiin eduksi tätä tehtävää hoitaessa. Työskentelypisteen vaikutus on merkityksetön.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo oikaisupyynnössä, että hänellä on kokemuksensa ja työn kehittämisen kautta vahvin asiantuntijuus sijaisuuteen. Kokonaisvaltainen, laaja työn kehittämisnäkemys ja innostuneisuus tulivat parhaiten esille tehtävään valitulla. Hänellä oli vahva motivaatio työn kehittämiseen jota työyhteisöön juuri etsittiin.

 

Pohjois-Savon sovittelunohjaajan hakuilmoituksessa mainittiin, että arvostamme työtekijän viestintäosaamista, hyviä ihmissuhde- ja organisointitaitoja sekä oma-aloitteisuutta että verkosto- ja viranomaisyhteistyötä. Lisäksi valinnassa painotettiin tehtävän hoidon kannalta soveltuvaa koulutusta, työkokemusta ja kehittämisosaamista sekä kuinka hyvin henkilö menestyi haastattelussa.

 

Tehtävään valittu on koulutukseltaan sosionomi AMK ja tekee parhaillaan YAMK lopputyötä aiheesta kehittäminen ja johtaminen. Valitun työkokemus erottui hakijoiden joukosta laaja-alaisella ja monipuolisella sosiaaliohjaajan työkokemuksellaan.

 

Haastattelijoiden mukaan valittu soveltuu kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna parhaiten kyseessä olevaan sijaisuuteen. Haastattelijat olivat yksimielisiä valinnasta.

 

Sosiaalityön päällikön päätös ei ole kaupungin johtosäännön, kuntalain, työsopimuslain tai muutoin lainvastainen. Sosiaalityön päällikkö ei ole ylittänyt harkintavaltaa.

 

Hakijoiden ansiovertailu ja hakupaperit ovat nähtävissä kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen:

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perusteluin.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Murtorinne

puh. +358 44 718 3307

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa