Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 45

Asianro 239/14.05.00.02/2018

 

 

Lausunto-Vaikuta vesiin -vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                      Etelä-Savon  ja Uudenmaan ELY-keskus pyytävät lausuntoa aiheesta:
Vaikuta vesiin –vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella

Lausuntopyynnöt on lähettänyt vesienhoitoaluetta koordinoiva ELY- keskus.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön annetun  linkin kautta.

 

                                                      Vesien hoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesisenhoitotyölle. Nyt tarkistetaan vesienhoitosuunnitelmat, jotka on tehty ja hyväksytty vuoteen 2021, koskemaan vuosia 2022-2027. Asiakirjat sisältävät vesienhoidon keskeiset kysymykset, suunnitellun työohjelman ja aikataulun sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisen ja toteuttamisen.

 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

 

                                                     

Kuopion alueella reittivesistöjä ovat Nilsiän reitti ja Kallaveden reitti Vuoksen vesienhoitoalueella. Karttula ja Suonenjoki kuuluvat Rautalammin reittiin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella

 

                                                      Suunnitelmassa on esitetty hyvin reittivesistöjen nykytila, toimenpiteet ja keskeiset kysymykset. Samoin on esitetty tilanne pohjavesialueilla.

 

                                                      Keskeisiä kysymyksiä ovat ohjelman mukaan vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen, vesistöjen hyvän tilan turvaaminen, hajakuormituksen vähentäminen, pistekuormituksen hallinta, vaelluskalojen kannan vahvistaminen, pohjaveden laadun turvaaminen ja ilmastovaikutuksiin varautuminen. Lisäksi käsitellään suunnitelman tarkistamisen aikataulua, ympäristövaikutuksia ja suunnitteluun vaikuttavaa yleistä kehitystä.

 

 

Kuopion ja Suonenjoen kaupungeilla on toimijoina suuri vastuu vesienhoidon toteutuksessa. Toimenpideohjelma on otettava huomioon kuntien kaikessa päätöksenteossa ja valmistelussa. Vain näin voidaan turvata vesistöjen nykyisen hyvän tilan säilyminen. Hajakuormituksen vähentämiseen pyritään nykyisin lupamenettelyä tehostamalla, ohjauksella ja neuvonnalla. Lisäksi edistetään vesihuoltolaitosten toimintaa. Pistekuormitusta voidaan hallita ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, tekemällä kohdennettua tarkkailua ja valvontaa sekä huolehtimalla uusien toimintojen ympäristövastuullisuudesta. Vaelluskalojen olosuhteiden parantaminen vaatii eri viranomaisten ja toiminnanharjoittajien yhteistyötä. Pohjaveden laatu voidaan turvata tarkastelemalla toimintojen sijoittamista ja huolehtimalla riittävästä tarkkailusta. Ilmastomuutoksiin tulee varautua mm. ottamalla huomioon tulvariskit. Myös päätökset ilmasto-, energia- ja jätepolitiikassa ovat tärkeitä. Vesihuollon keskeiset kysymykset tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

 

                                                      Vesireittien tilassa tulisi jatkossa ennakoida alueelle mahdollisesti tulossa olevan teollisuuden vaikutus. Pohjavesien osalta on edelleen jatkettava suojelusuunnitelmien päivittämistä ja niiden huomioimista kaikessa toiminnassa.

 

                                                      Ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä vastaavat tahot ovat kuitenkin epäselviä. Alueellisten yhteistyöryhmien toimintaa on tehostettava ja ne on tuotava näkyvästi esille myös kuntalaisten toimintakanavana. Suunnitelmassa vastuut on määriteltävä selvästi, koska vastuujakoon voi vaikuttaa myös tuleva aluehallintouudistus. Hallinnonuudistuksen myötä on myös epäselvää, kuka jatkossa huolehtii vesistöjen hyvästä tilasta ja hoidosta, jos ely-keskusten toiminta hajautuu.

 

                                                      Kuntien on sisällytettävä vesienhoidon toimenpiteet omiin strategioihinsa osa kuntien toimintaa.

 

Vesienhoitosuunnitelmaista ja siihen liittyvistä selvityksistä ja yhteistyötahoista on paljon tietoa hankkeeseen liittyvillä nettisivuilla. Sivustoilla on myös tietoa hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Sivustojen käyttöä tulisi lisätä ja ohjeistaa niiden käyttöä sidosryhmille. Jatkossa tulee myös alueellisten vesienhoitotyöryhmien toimintaa tehostaa ja selvittää vesienhoitoon liittyvät rahoituskanavat. Näin voitaisiin tuoda vesienhuolto paremmin kaikkien toimijoiden ja asukkaiden tietoisuuteen.  

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

Riitta Lappalainen

puh. +358 40 542 0240

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa