Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4192/2018 Sijaintikartta

 

 

§ 46

Asianro 4192/11.01.00/2018

 

 

Velvoitteen ja teettämisuhkan asettaminen / kiinteistö 778-422-1-66, Petsamontie 50, 776000 Suonenjoki

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Kiinteistö                                     Jokiranta 778-422-1-66. Petsamontie 50, 777600 Suonenjoki

 

Omistaja                                      Pekka Lindlöf

 

Toimenpide                                 Velvoitteen ja teettämisuhkan asettaminen

 

Asian selostus                            Pekka Lindlöfin omistamalla kiinteistöllä Jokiranta 778-422-1-66, osoitteessa Petsamontie 50, 77600 Suonenjoki on tehty omakotitontin roskaantumisen johdosta 27.4.2017 ja 3.5.2017 valvontatarkastukset, joissa Pekka Lindlöfin on kehotettu siistimään piha-alue 31.5.2017 mennessä ja toimittamaan alueella olevat jätteet todisteellisesti luvallisiin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottotositteet jätetoimituksista tuli toimittaa jätehuollon valvontaa varten ympäristönsuojeluviranomaiselle (Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, PL 1097, 70111 Kuopio).

 

                                                      Tilannetarkastuksessa 24.5.2018 (paikalla rakennustarkastaja Mika Kimonen ja ympäristötarkastaja Riitta Lappalainen) todettiin, että annettua kehotusta ei ollut noudatettu eikä tonttia ollut siivottu. Tarkastuksesta oli ennakkoon ilmoitettu Pekka Lindlöfille kirjeellä sekä puhelimitse.

 

                                                      Pekka Lindlöfiä on kuultu laiminlyönnin johdosta kirjeellä (Selityspyyntö/kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä sekä jätelain 129 §:ssä tarkoitettujen pakkokeinojen käyttämiseen mahdollisesti johtavassa laiminlyöntiä koskevassa asiassa). Pekka Lindlöf ei ole antanut selitystä.

 

                                                      Pekka Lindlöfin omistamiin teollisuustontteihin (osoite Kimpankatu 7, 77600 Suonenjoki) on jo aiemmin valvontatoimenpiteenä kohdistunut teettämisen toimeenpano. Tästä syystä päätettävänä olevassa asiassa ei käytetä uhkasakkomenettelyä vaan asetetaan teettämisuhka.

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää jätelain (JäteL 646/2011) mukaisena valvontatoimenpiteenä

 

1.      Määrätä Pekka Lindlöf kiinteistön Jokiranta 778-422-1-66 omistajana siivoamaan tontin piha-alue ja toimittamaan alueella olevat jätteet todisteellisesti luvallisiin vastaanottopaikkoihin viimeistään kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tositteet jätetoimituksista tulee toimittaa samanaikaisesti valvontaa varten ympäristönsuojeluviranomaiselle: Kuopion kaupunki, ympäristö- ja rakennuslautakunta, PL 1097, 70111 KUOPIO.

 

2.      Asettaa kohdan 1 määräyksen noudattamisen tehosteeksi teettämisuhkan.

 

3.      Määrätä päätöstä noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta voi tuomita asetetun teettämisuhkan toimeenpantavaksi, ellei päävelvoitetta ole noudatettu määräaikaan mennessä.

 

 

Ilmoitusvelvollisuus

Jos kiinteistö, sen osa tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja teettämisuhkasta ilmoitettava luovutuksensaajalle uhkasakkolian 18 §:n mukaisesti luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muutoin todisteellisesti. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava ympäristö- ja rakennuslautakunnalle kirjallisesti luovutuksensaajan nimi ja osoite.

 

Perustelu

Koska kiinteistön omistaja Pekka Lindlöf on laiminlyönyt velvoitteen siivota piha-alueensa, ympäristö- ja rakennuslautakunta voi jätelain 75 §:n nojalla määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Asian laatu ja kiinteistön sijainti huomioon ottaen päätös määrätään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Sovelletut lainkohdat

                                                      Jätelaki (646/2011) 72, 73, 75, 125, 126 ja 129 §

                                                      Uhkasakkolaki (113/1990) 14, 18, 19, 22, 23 ja 24 §

                                                      Hallintolaki (434/2003) 34, 36, 45, 56 ja 60 §

                                                      Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 31 §

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Tiedoksianto                        

                                                      Päätös annetaan haastetiedoksiantona.

 

 

 

 

Viitteet

 

*

4192/2018 Valokuvia Pekka Lindlöfin piha-aluetarkastuksella 3.5.2017 (ei julkaista internetissä)

 

 

4192/2018 Sijaintikartta

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Riitta Lappalainen

puh. +358 40 542 0240

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Merkitään, että ympäristötarkastajat Pirkko Nevalainen ja Riitta Lappalainen poistuivat kokouksesta tämän Asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa