Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 50

Asianro 3168/10.03.00.00/2018

 

 

Sähköjohdon sijoittaminen tilojen 476-402-9-18 (Lyytikkälä), 476-402-11-62 (Kaapola) ja 476-402-9-99 (Särkkä) alueelle

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Rakennuspaikka                         Lyytikkälä 476-402-9-18

Kaapola 476-402-11-62

Särkkä 476-402-9-99

 

Hakija                                           Savon Voima Verkko Oy

 

Toimenpide                                 Sähköjohdon sijoittaminen vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti tilojen 476-402-9-18, 476-402-11-62 ja 476-402-9-99 alueille / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus 26.3.2018  (korjattu 18.4.2018)

 

Hakemus                                      Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa 26.3.2018 Savon Voima verkko Oy:n laatiman suunnitelman vaihtoehto 1 mukaisesti.

 

Kiinteistön 476-402-9-18  alueella vaihtoehdossa 1 pylväät sijoitetaan Rantalantien varteen tien reunassa olevan ojan taakse metsän / pellon puolelle, kuitenkin mahdollisimman lähelle tiealuetta, lähelle nyt olemassa olevaa ja purkautuvaa pienjänniteilmajohtoa. Olemassa olevaa pienjänniteilmajohtoa kiinteistön alueelta purkautuu yhteensä noin 125 m. Pienjänniteilmajohtoa tilalle tulee sijoitettavaksi yhteensä noin 60 metriä ja keskijänniteilmajohtoa pellon reunaan yhteensä 105 metriä eli pellolle sijoitettavaksi tulee 2 kappaletta pylväitä ja 2 kappaletta haruksia. Keskijänniteilmajohdon samoihin pylväisiin tulee sijoitettavaksi myös pienjännitejohto.

 

                                                      Kiinteistön 476-402-11-62  alueella vaihtoehdossa 1 keskijänniteilmajohto sijoittuu Onkivedentien itäpuolelle ja Lyytikkäläntien eteläpuolelle aivan tiealueen reunaan. Johto sijoittuu metsämaalle noin 1120 metrin matkalle, josta puustoa joudutaan poistamaan 662 metrin matkalla noin 5-7 metrin leveydeltä, koska keskijänniteilmajohto tarvitsee 10 metriä leveän puuttoman johtoalueen. Kiinteistön 11:52 11:62 pohjoisosasta purkautuu pienjänniteilmajohtoa noin reilun 230 metrin matkalta.

                                                     

                                                      Kiinteistön 476-402-11-62  alueella vaihtoehdossa 1 keskijänniteilmajohto sijoittuu Lyytikkäläntien varrelle siten, että se kulkee ensin noin 260 metrin matkan tien pohjoispuolella ja siirtyy tien eteläpuolelle noin 130 metrin matkalle. Tämän jälkeen linjaus kulkee vielä noin reilun 180 metrin matkan koilliseen haarautuvan pienemmän tien länsipuolelle. Keskijänniteilmajohdon samoihin pylväisiin tulee sijoitettavaksi myös pienjännitejohto. Suunniteltu reitti on kuvattu liitteessä 2 (liite 2 suunnitelmakartta 476:402:9:99 1/1, VE1 ja VE2). Erilaisia pylväsrakenteita kiinteistölle tulisi sijoitettavaksi 8 kappaletta. Pienjänniteilmajohtoa kiinteistöltä purkautuu vajaan 300 metrin matkalta.

 

 


 

Sovellettavat lainkohdat          Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan: 

"Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

                                                     

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

 

 

Maanomistajien vastineet

 

                                                      Täydentävänä vastineenamme Savon Voima Verkko Oy:n hakemukseen saada sijoittaa tilojemme alueelle maanpäällinen sähköjohto haluamme lausua seuraavaa:

 

Uudistamme ensinnäkin kaiken 4.5.2018 päivätyssä vastineessamme esitetyn.

 

Kustannusvertailu on laadittu virheellisesti. Kun ilmajohtovaihtoehto 1 vaatii runsaan 4½ kilometrin linjauksen (4.64 km), on täysin käsittämätöntä, että kaapelointi vaatisi yli kaksinkertaisen matkan (9.4 km). Mitään vaativista rakentamisolosuhteista syytä kaksinkertaiseen matkaan ei ole, sillä maasto on todella helppo kaapelin vetämiseen, koska Onkiveden yksityistie on 2016 perusparannettu. Sen tiealue ja tieluiskat ovat hyvät ja kivettömät. Onkiveden tiekunta hyväksyy maakaapeloinnin tiealueelle ja luiskiin. Jos lasketaan vaihtoehdoille yksikköhinnat, on se ilmajohdon kohdalla 31 932 €/km ja maakaapelin 48 864 €/km eli noin 1.5-kertainen, eikä noin 3-kertainen, kuten laskelmien loppusummat osoittavat.

 

Liitteenä oleva tutkimus tukee yo. hintasuhdetta, mutta osoittaa myös, että linjojen elinkaaren aikana maakaapelivaihtoehto on, jos ei edullisempi, niin ainakin erittäin kilpailukykyinen myös taloudellisesti.

 


 

Esitetty ilmajohtovaihtoehto aiheuttaa myös erilaisia merkittäviä haittoja peltoviljelylle: Pellolle joudutaan rakentamaan haruspylväät linjan mutkaisuuden takia, koska joudutaan kiertämään Nousulan kiinteistö. Maakaapelivaihtoehto olisi kyseisen kiinteistön kohdalla helpompi ratkaisu. Harusten/ pylväiden alle jäävää maata ei voida viljellä, jolloin vaarana ovat rikkakasvit ja hukkakaura. Tilalla harjoitetaan siementuotantoa, jossa puhtauden on oltava Eviran vaatimuksesta 100 %. Myös EU-viljelyvaatimukset on otettava huomioon. Tilalla on käytössä suuret koneet, ja vaarana on koneiden rikkoontuminen. Myös työn menekki suurenee kierrettäessä pylväitä.

 

 

Hakijan Savon Voima Verkko Oy:n vastine

 

Hakijalta on pyydetty vastine maanomistajien huomautuksesta.

 

                                                      Savon Voima Verkko Oy (SVV vastaa maanomistajien huomautukseen seuraavaa: Kyseessä oleva saneeraus liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa alueen käyttöikänsä päähän tulleita keskijännitejohtoja uusitaan siirtämällä ne teiden varsille, jotta sähkön toimintavarmuudelle asetetut vaatimukset ovat mahdollista täyttää. Sähkömarkkinalain 51 §:n mukaan jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että luonnon suojelu olosuhteet eivät aiheuta sähkönkäyttäjien kannalta kohtuuttomia sähkön jakelukeskeytyksiä. Sähkönjakelun keskeytysten raja-arvot ovat asemakaava –alueella ja asemakaavan ulkopuolisilla alueilla erilaiset, ja tästä syystä verkon saneeraustavat vaihtelevat eri verkko-osuuksilla.

                                                     

                                                      SVV jakeluverkon kehittämissuunnitelman mukaan keskijänniteverkot rakennetaan maaseudulla pääasiassa teiden varsille sijoitettavilla ilmajohtorakenteilla. Poikkeuksena ovat korkean prioriteetin johdot, joiden rakentamiseen sovelletaan asemakaava-alueen johtojen rakentamisperiaatteita. Tällaisia johtoja ovat esim. sähköasemien väliset runkoverkot ja yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön toimeentulon ja elinkeinoelämän toimintakyvyn kannalta keskeisten kohteiden sähkönjakeluun liittyvät johdot. SVV ei ole maakaapeloinut kyseisellä suunnitelma-alueella keskijänniteverkkoa kehittämissuunnitelmasta poiketen, kuten maanomistajat esittävät. Kiinteistöihin johtavat pienjännitejohdot pyritään pääsääntöisesti kaapeloimaan, mikäli se on maaperän vuoksi mahdollista.

 

                                                      Sijoittamislupahakemuksen liitteenä 4 olevat kustannukset on laskettu Energiaviraston yksikkökomponenttihinnoilla ja ne tehdään vastaavalla tavalla myös muiden hankkeiden yhteydessä. Kyseisen haarajohdon keskijännitekaapeloinnille tulee pituutta merkittävästi enemmän kuin ilmajohdoille, koska haarajohdon keskijännitekaapeloinnille tulee pituutta merkittävästi enemmän kuin ilmajohdolle, koska haaraosuudet on rakennettava renkaaseen. Näin ollen suunnitelma-alueen toteuttaminen maakaapeloinnilla vaatii noin kaksinkertaisen määrän kaapelia. Edellisen lisäksi maakaapeliverkon rakentamisessa tarvittavat muut komponentit ovat kalliimpia.

                                                     

                                                      Sähkömarkkinalaki (18 ja 19§) asettaa vaatimuksen asiakkaiden tasapuoliselle kohtelulle, eikä yksittäisen maanomistajan kohdalla voida poiketa vaatimuksesta. Maakaapeloinnin toteutus hakemuksen mukaisilla kiinteistöillä aiheuttaisi sen, että koko saneerausalueen suunnitelma olisi tehtävä uudelleen ja verkosto kaapeloitava kaikkien kohdalla. Tämän johdosta myös muut vastaavan tason haja-asutusalueet tulisi kaapeloida, ja lopulta asiakkaille kohdistuvat hinnankorotukset saneerausten vuoksi muodostuisivat kohtuuttomiksi.

 

                                                      Sähkömarkkinalain mukaiset, jakeluverkon toimintavarmuuden parantamiseen tähtäävät vaatimukset ovat maaseutuympäristössä toimivien jakeluverkkoyhtiöiden kannalta taloudellisesti erittäin raskaat. Näillä yhtiöillä on taajamissa toimivia yhtiöitä huomattavasti enemmän saneerattavaa sähköverkkoa kutakin sähkönkäyttäjää eli saneerauksen lopullista maksajaa kohden. Maakaapelointi on muihin Energiaviraston ohjeessa mainittuihin, toimintavarmuutta parantaviin ratkaisuihin nähden kallis. Tästä syystä maaseutuympäristössä toimivat yhtiöt eivät voi toteuttaa toimitusvarmuuden parantamista pelkästään maakaapeloinnilla, vaikka se olisi teknisesti hyvä ratkaisu. Taloudellista syistä SVV joutuu käyttämään myös muita keinoja toimintavarmuuden parantamiseksi, kuten rakentamista teiden varsille ja vierimetsänhoitoa.

 

                                                      Myös maakaapeliverkossa esiintyy vikoja. Yleisimpiä vikaantumissyitä ovat mm. ulkoinen vioittuminen (kaivu), kriittisten kohtien pettäminen asennus- tai materiaalivirheen takia (liitokset ja jatkokset), sekä sähköiset tekijät (ylijännite, ylikuormituksesta johtuvat tapahtumat). Täysin korjauskuluttomina niitä ei voida pitää.

                                                     

                                                      SVV katsoo, että hakemuksen mukainen sähköverkon saneeraus ei ole järjestettävissä tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin muutoin kuin sijoituslupa hakemuksen VE 1 mukaisesti.

 

Kaavatilanne                               Alueella ei ole kaavaa.

 

 

 

 

Esitys                                            Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa 20 kV:n keskijänniteilmajohto tilojen Lyytikkälä 476-402-9-18, Kaapola 476-402-11-62 ja Särkkä 476-402-9-99 alueille 26.3.2018 päivätyn hakemuksen ja liitekarttojen sekä 18.4.2018 päivitetyn hakemuksen vaihtoehto 1 mukaisesti.

 

 

 

Perustelut                                   Johdon sijoittamisella ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi.

 

Hakemuksen mukainen ilmajohto on yli kolme kertaa edullisempi kuin maakaapelointivaihtoehto.

 

Pylväiden tarkempi sijoittaminen ja ajankohta tulee sopia erikseen yhdessä maanomistajien kanssa.

 

Suunniteltu ilmajohto on osa Savon Voima Verkko Oy:n verkostosaneerausta, jonka tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta.

 

Maksu

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 9.2 §:n mukainen maksu 600 euroa.

 


 

Tiedoksi

Tämä päätös lähetetään maanmittauslaitokselle tallennettavaksi käyttöoikeusyksikkönä kiinteistötietojärjestelmään.

 

Liitteet

10

3168/2018 Savon Voima Verkko Oy:n hakemus liitteineen (ei julkaista internetissä)

 

11

3168/2018 Maanomistajien vastine (ei julkaista internetissä)

 

12

3168/2018 Maanomistajien täydentävä vastine (ei julkaista internetissä)

 

13

3168/2018 Maanomistajien täydentävän vastineen liite (ei julkaista internetissä)

 

14

3168/2018 Savon Voima Verkko Oy:n vastine (ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa