Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6716/2013 Palosensalo reittimuutos
  6716/2013 reittisuunnitelmateksti
  6716/2013 Liite 1 yleiskartta

 

 

§ 138

Asianro 6716/10.03.01/2013

 

 

Vastineet / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Tervon raja - Ryönänlahti

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen välille Tervon raja Ryönänlahti. Reittisuunnitelma on ollut nähtävillä julkisella kuulutuksella ajalla 1.12. - 31.12.2016. Suunnitelmasta on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle yhteensä 10 muistutusta ja lausuntoa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on pyytänyt kaupunkirakennelautakunnalta hakijana vastinetta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin 31.1.2017 mennessä. Asian valmistelu on viivästynyt, koska vuoden 2016 - 2017 vaihteessa tapahtuneiden kaupungin sisäisten organisaatiomuutosten (ns. Jatko-Paalu) yhteydessä toteutettua moottorikelkkareittiasioiden henkilöresurssointia ei ole hoidettu aiemmin. Kevättalvella 2018 on palkattu suunnitteluinsinööri valmistelemaan moottorikelkkareittiasioita.

 

Muistutuksista annetuissa vastineissa on otettu kantaa keskeisimpiin muistutuksissa esitettyihin kysymyksiin. Joissakin muistutuksissa on esitetty hyvin yksityiskohtaisia näkemyksiä, jotka eivät anna aihetta erilliseen kommentointiin, joten ne jäävät heidän omiksi mielipiteiksi. Muistutuksissa ja lausunnoissa ei esitetä sellaisia näkökohtia, mitkä antaisivat aihetta tehdä muutoksia esillä olleeseen moottorikelkkareittisuunnitelmaan. Esityslistan liitteenä on annetut muistutukset sekä lausunnot, niihin annetut vastineet sekä moottorikelkkareittisuunnitelma. Reittisuunnitelma sisältää sellaisia yleisohjeita ja suosituksia, joita ei ole tarpeen esitellä tässä yhteydessä. Asiakirjoissa on mukana vain reittisuunnitelmaan sisältyvä maanomistajaluettelo ja yleiskartta reitistä. Maanomistajaluettelo päivitetään ennen ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymispäätöstä.

 

Moottorikelkkareittisuunnitelman laatimisen jälkeen on maanomistajan toimesta tilalle Palosensalo 297-410-34-2 laadittu tontitussuunnitelma. Tontitussuunnitelma on käsitelty yleiskaavoitusosastolla ja yhdessä maanomistajan kanssa on sovittu, että se otetaan huomioon moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksymismenettelyn yhteydessä. Muutos on vähäinen koskien reitin siirtoa vain yhden tilan sisällä, joten se ei vaikuta reittisuunnitelman hyväksymismenettelyyn. Tervon raja - Ryönänlahti -välillä on tällä hetkellä käytössä epävirallinen kelkkailu-ura, jota kaupunki ylläpitää. Reittilinjauksen muutos on tarpeen häiriöiden vähentämiseksi suunnitelluilla tonteilla. Muutoksesta on sovittu maanomistajan kanssa ja kaupunki kustannuksellaan toteuttaa muutoksen kesän ja alkusyksyn 2018 aikana. Liitteenä on muutoskartta tilalla tehtävästä reittimuutoksesta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Moottorikelkkareittisuunnitelman avulla pyritään siihen, että moottorikelkkojen aiheuttamat haitat ihmisille ja luonnolle olisivat mahdollisimman vähäiset. Nykyiseen moottorikelkkauraverkostoon tehdyt muutokset vähentävät haittoja luonnolle ja ihmisille. Reittisuunnitelma parantaa moottorikelkkailun olosuhteita, millä on positiivisia yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy ja päättää antaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle liitteenä oleviin muistutuksiin ja lausuntoihin liitteessä esitetyt vastineet. Kaupunkirakennelautakunta esittää, etteivät lausunnot ja muistutukset anna aihetta moottorikelkkareittisuunnitelman muuttamiseen. 

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta päättää esittää ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että reittisuunnitelmaa muutetaan tilan 297-410-34-2 (Palosensalo) osalta karttaliitteessä ilmenevällä reitin sijainnin muutoksella. Muutos on tarpeen tilalla reittisuunnittelun jälkeen tapahtuneiden tontitussuunnitelmien vuoksi.

 

 

Liitteet

4

6716/2013 Vastineet_TR

 

5

6716/2013 Muistutukset koottu

 

6

6716/2013 Palosensalo reittimuutos

 

7

6716/2013 reittisuunnitelmateksti

 

8

6716/2013 Liite 1 yleiskartta

 

9

6716/2013 Liite 2 maanomistajaluettelo

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anna-Liisa Koponen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että suunnitteluinsinööri Anna-Liisa Koponen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa