Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 51

Asianro 7156/08.01.00/2018

 

 

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarviot 2018 ja niiden toteutuminen

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön ja kaupunkiympäristön toimintasäännön mukaan Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimivaltaan kuuluvat Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen viranomaistehtävät, jotka on toimivaltaiselle viranomaiselle määritelty EU:n palvelusopimusasetuksessa ja kansallisessa liikennepalvelulaissa. Lisäksi lautakunnalle kuuluu Kuopion lakisääteisten henkilökuljetusten järjestäminen.

 

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen toiminta ja vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestämisvastuu siirtyivät keväällä 2018 joukkoliikenneyksiköstä IS-Hankinta Oy:lle. Kuljetusten järjestämiskustannuksista ja Kuopion osuudesta matkojenyhdistelykeskuksen toimintakustannuksista vastaa edelleen Kuopion kaupungin perusturva.

 

Siilinjärvi vastaa oman alueensa lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä niiltä osin, kun niitä ei hoideta avoimella joukkoliikenteellä.

 

Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille on laadittu vuodesta 2014 alkaen oma talousarvio kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioon. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, ja ne on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven omaan talousarvioon. Koska Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen toiminta sekä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten järjestäminen siirtyivät IS-Hankinnalle, ei joukkoliikenneyksikkö seuraa enää niiden käyttötalouksien toteutumista.

 

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan, jonka tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2018 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 22 702 000 € ja tuloiksi 18 092 000 € eli nettomenoiksi 4 610 000 €.

 

Suurimmat menot syntyvät arvion mukaan avointen joukkoliikennepalvelujen ostamisesta (14 750 000 €) sekä koulu- ja esikoulukuljetuksista (4 780 000 €). Muita merkittäviä menoeriä ovat Viisaan liikkumisen hanke (905 000 €) ja ulkoiset ICT-palvelut (430 000 €), joka sisältää mm. Waltti –järjestelmän ylläpidon. Joukkoliikenteen järjestämisen henkilöstökuluihin on varattu yhteensä 605 500 €.

 

Koulu- ja esikoulukuljetusten järjestämiskustannukset katetaan kokonaisuudessaan tuloina kasvun ja oppimisen palvelualueelta. Muista tuloista merkittävimmät ovat:
- joukkoliikenteen lipputulot 9 240 000 €, joista Siilinjärven osuudeksi on arvioitu 925 000 €
- Liikenneviraston myöntämä harkinnanvarainen valtionapu 1 000 000 €, josta Siilinjärven osuus on arviolta 120 000 €
- Viisaan liikkumisen hankkeen EU-rahoitustuki 627 000 €
- Kelan tuki koulumatkalipuista 400 000 €, josta kohdistuu Siilinjärvelle arviolta 220 000 €.

Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle avoimen joukkoliikenteen tuloiksi 1 578 947 € ja kuluiksi 2 474 698 € eli toimintakatteeksi 895 751 €. Merkittävin tulolähde on lipputulot (996 803 €) ja menoerä palvelujen ostot (2 463 485 €).

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

 

Joukkoliikennelautakunnan toimintamenoihin on varattu 24 400 €, josta henkilöstömenojen osuus on 14 200 €. Luottamushenkilökoulutukselle on varattu 4 000 €:n määräraha.

 

Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2018

 

Kuopio                                            Kuopiossa vuoden ensimmäisellä puoliskolla käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli 41,4 % ja toimintatuottojen 42,1 %. Toimintakatteesta oli toteutunut 39,9 %.

 

Kulupuolella syntyi eniten kustannuksia avoimen joukkoliikenteen sopimuskorvauksista (8 823 545€, toteutuma 40,2 %) ja koulu- ja esikoulukuljetuksista (2 197 307 €, toteutuma 46,0 %). Merkittävä menoerä syntyi Waltin ylläpitokustannuksista, joista Kuopion osuus oli reilut 23 000 €/kk. Ulkoisten ICT-palvelujen kokonaiskustannus oli 281 172 € (toteutuma-aste 65,4 %). Niihin sisältyi merkittäviä Viisaan liikkumisen hankkeesta syntyviä ICT-kustannuksia, joille saadaan jälkikäteen EU:n aluekehitysrahaston tukea.

 

Toimintatuottoja oli kertynyt 4 466 748 €, joka oli 42,1 % koko vuodelle ennakoiduista tuotoista. Joukkoliikenteen lipputuloja oli kertynyt 4 362 567 € eli 47,2 % koko vuoden arvioista. Paikallisliikenteen matkustajamäärä kasvoi 4,8 % tammi-kesäkuun aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maaseutuliikenteessä matkustajamäärä väheni 2,4 %. Kelan koulumatkatukea on saatu 316 609 € (toteutuma 79,2 %), josta 122 882 € kohdistui Siilinjärvelle.

 

Siilinjärvi                                        Siilinjärvellä toimintatuotoista on toteutunut 455 571 € eli 28,9 % arvioidusta. Tuotosta 245 099 € oli lipputuloja. Toimintakuluista on toteutunut 738 762 € eli 29,9 %. Merkittävin kuluerä oli palvelujen ostot (733 779 €), joka sisälsi mm. avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaukset. Toimintakatteen toteutuma oli 31,6 %.

 

Asiaa selostetaan kokouksessa.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                               Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee talousarviotilanteet alkuvuoden osalta tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa