Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 80

Asianro 6831/10.03.00.00/2018

 

 

Sähköjohdon sijoittaminen tilan 476-405-44-6 (Hietaharju) alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Rakennuspaikka                         Hietaharju 476-405-44-6

 

Hakija                                           Savon Voima Verkko Oy

 

Toimenpide                                 Sähköjohdon ja laitteen (käsikäyttöerotin nro.13-159) sijoittaminen vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisesti tilojen 476-405-44-6 alueelle / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus 24.8.2018 

 

Hakemus                                      Savon Voima Verkko Oy hakee sijoittamislupaa 2.2.2018 Savon Voima Verkko Oy:n laatiman suunnitelman vaihtoehto 1 mukaisesti.

 

Kiinteistön 476-405-44-6 alueella vaihtoehdossa 1 keskijänniteilmajohto on suunniteltu Metsäharjuntien viereen noin 245 metrin matkalle. Tien viereen rakennettaessa voidaan hyödyntää osittain jo valmiiksi puuttomana olevaa tiealuetta keskijänniteilmajohdon vaatimasta 10 metriä leveästä johtoalueesta. Hietaharju kiinteistön yhteen pylvääseen sijoitetaan myös käsikäyttöerotin (numero 13-159), jossa pylväästä kahden metrin säteelle kaivetaan ja asennetaan maadoituskuparista potentiaalirengas. Erottimesta ei aiheudu lisä haittaa kiinteistölle tavanomaiseen pylväsrakenteeseen verrattuna ja potentiaalirengas sijoittuu johtoalueelle.

 

Vaihtoehdossa 2 on tutkittu maanomistajan esittämä vaihtoehtoinen reitti. Tällöin sähköverkon rakenteet kiertävät kokonaan kiinteistön 44:6, jossa keskijänniteilmajohto sijoittuu kiinteistön 44:6 kohdalla Metsäharjuntien länsipuolelle tilan 21:8 puolelle ja osittain kiinteistön 64:1 pohjoisrajalle pihatien varteen. Pienjännitekaapeli sijoittuu vaihtoehtoisessa reitissä kokonaan kiinteistöjen 61:4, 44:1 sekä 18:17 sijaitseville peltoalueille.

 

Hakija on arvioinut kokonaisuudeltaan vaihtoehto 1 aiheutuvan haitan ja kokonaiskustannuksen vaihtoehto 2 pienemmäksi.

 

Sovellettavat lainkohdat          Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan: 

 

"Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. 

 

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. 

 

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä." 

                                                     

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 §:ssä säädetään johdon sijoittamispäätöksen rekisteröinnistä. Päätöksen saatua lainvoiman siitä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty sijoittamispäätös on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

                                                     

Maanomistajien vastineet

 

                                                      Maanomistaja ei ole toimittanut vastinetta hakemuksesta.

 

Kaavatilanne                               Alueella ei ole kaavaa.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                            Esitän että, Savon Voima Verkko Oy:lle myönnetään lupa sijoittaa 20 kV:n keskijänniteilmajohto tilan Hietaharju 476-405-44-6 alueelle 24.8.2018 päivätyn hakemuksen ja liitekarttojen vaihtoehto 1 (VE1) mukaisesti.

 

 

Perustelut                                   Johdon sijoittamisella ei vaikeuta kaavan toteuttamista.

 

Alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten vaikutukset maisemakuvaan jäävät paikallisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi.

 

Vaihtoehdossa 1 Suunniteltu reitti sijoittuu purkautuvan DNA:n ilmajohdon paikalle. Pylväiden hyödyntämistä linjan rakentamisessa on syytä hakijan vielä tutkia.

 

Hakemuksen mukainen vaihtoehto 1 on edullisempi kuin vaihtoehto 2.

 

Pylväiden tarkempi sijoittaminen ja ajankohta tulee sopia erikseen yhdessä maanomistajan kanssa mikäli olevien pylväiden hyödyntämistä hakija ei näe mahdollisena.

 

Suunniteltu ilmajohto on osa Savon Voima Verkko Oy:n verkostosaneerausta, jonka tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta.

 

Maksu

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 9.2 §:n mukainen maksu 600 euroa.

 

Tiedoksi

Tämä päätös lähetetään maanmittauslaitokselle tallennettavaksi käyttöoikeusyksikkönä kiinteistötietojärjestelmään.

                                                     

 

 

Liitteet

12

6831/2018 Hakemus liitteineen (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa