Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 77

Asianro 8085/11.02.02/2018

 

 

Elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvitystyöryhmän nimeäminen

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittäminen (1365/2011) edellyttää, että kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa ennalta varauduttava elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioihin ja sovittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tulee yhdessä nimetä epidemioiden selvittämistä varten selvitystyöryhmä. Työryhmään kuuluvat:

1.      Johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä määrätty tartuntataudeista vastaava lääkäri

2.      terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö

3.      elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua valvontaa johtava viranhaltija

4.      kunnan virkaeläinlääkäri

5.      kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija

6.      alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja.

 

Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

 

Työryhmän tehtävät määritellään asetuksessa.

 

Kuopiossa epidemioiden selvitystyöryhmä on toiminut pitkään ja kokoontuu säännöllisesti. Selvitystyöryhmään kuuluvat asetuksessa mainitut jäsenet. Selvitystyöryhmään kuuluvissa viroissa ja toimissa on tapahtunut nimikemuutoksia ja henkilöitä on vaihtunut. Tässä vaiheessa on tarpeen tarkistaa selvitystyöryhmään nimettävien henkilöiden virka- ja tehtävänimikkeet ja/tai tehtäväalueet.

 

Esitys                                           

Lautakunta nimeää elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvitystyöryhmään henkilöt, jotka toimivat seuraavissa viroissa tai toimissa.

1.      Terveydenhuollon palvelualueen tartuntataudeista vastaava lääkäri

2.      Terveydenhuollon palvelualueen tartuntataudeista vastaava tartuntatautihoitaja

3.      Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveyspäällikkö

4.      Kaupunkiympäristön palvelualueen elintarviketarkastaja

5.      Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveystarkastaja, elintarvikevalvonta

6.      Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveystarkastaja, talous- ja uimavesivalvonta

7.      Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden vastaava eläinlääkäri

8.      Kuopion Veden tuotantopäällikkö

9.      KYS:n infektio- ja sairaalahygieniayksikön osastonhoitaja

 

Selvitystyöryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään muita asiantuntijoita tarvittaessa.

 

Sovelletut lainkohdat               Elintarvikelaki (23/2006) 45 §

                                                      Terveydensuojelulaki (763/1994) 7 §, 8 § ja 20a §

                                                      Valtioneuvoston asetus (1365/2011) 3 § ja 4 §

 

Toimivalta                                  

Kuopion kaupungin hallintosääntö 2. luku 8 § ja 5. luku 38 § kohta 22.

 

Muutoksenhaku                        

                                                      Valmistelija                                                         

Hannu Kirjavainen

puh. +358 44 718 2272

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa