Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 29

Asianro 2110/00.04.01/2020

 

 

Kuopion kaupungin, Varkauden kaupungin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän RAI-hankinta

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

                                                      Perusturvajohtaja Mari Antikainen

Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen monipuolinen ja luotettava arviointi ovat edellytys tarkoituksenmukaisten palvelujen järjestämiseksi ja palveluissa onnistumisen arvioimiseksi. Arvioinnin yhdenmukaisuus maakunnallisella ja kansallisella tasolla tarjoaa arvokkaan vertailutiedon palvelujen kohdentumisesta ja laadusta.  Muun muassa hallituksen esityksessä (HE 4/2020) ehdotetaan säädettäväksi iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä yhtenäisestä kansallisesta arviointi- ja seurantajärjestelmästä.  Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen osalta Aluehallintovirasto on ohjeistanut kuntia huomioimaan hankinnassa asiakaskohtainen palvelutarve ja asiakkaan tarvitseman hoivan ja huolenpidon vähimmäismitoitus.

 

Vuonna 2014 Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksella toteutettiin tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää RAI-ID soveltuvuutta kehitysvammaisten palveluiden arviointiin. Tämän tutkimuksen perustella toivottiin RAI-ID välinettä pysyvään käyttöön. Välineen kautta saatava tieto auttaa toiminnan seurannassa ja kehittämisessä. Haasteena koettiin niiden asiakkaiden arviointi, joilla ei ollut sanallista kommunikointikykyä sekä arviointeihin menevä aika. RAI-järjestelmä on palvelutyyppikohtainen ja aikuisille kehitysvammaisille on kehitetty InterRAI Intellectual Disability. Aiemmin ei Suomessa ole ollut vastaavaa yhtenäistä mittaria. Palvelutarpeen arvioinnille on oma arviointivälineensä InterRAI-CHA. Vuonna 2018 laadittu TOIMIA-suositus (STM Manssila, Rahikka, Sjöblom) tukee ja ohjaa sosiaalialan asiakastyössä käytettävien toimintakykymittareiden yhdenmukaista ja eettistä käyttöä.

 

 Sopivimmaksi mittariksi on arvioitu Suomessa jo käytössä oleva RAI-järjestelmä (STM2019).

 

RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Järjestelmä toimii ikääntyneiden palvelujen, mielenterveysasiakkaiden ja kehitysvammaisten palvelutarpeen, hoidon, laadun ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa sekä seurannan apuvälineenä. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) valvoo RAI-välineiden suomalaisia versioita. Valtakunnallisella tasolla RAI -järjestelmä on käytössä 176 kunnassa vanhus- ja vammaispalveluissa sekä julkisella että yksityisellä puolella. Vanhuspalveluissa RAI-järjestelmällä arvioitiin vuonna 2018 noin 35 prosenttia kotihoidon ja noin 40 prosenttia ympärivuorokautisen hoidon asiakkaita (THL). RAI-järjestelmä tuottaa valtakunnallista vertailutietoa, jonka avulla voidaan seurata omaa palvelujen tuottamisen tilaa ja kehitystä sekä tunnistaa kehittämiskohteita kunnan ja maakunnan alueella.

 

Pohjois-Savon maakunnan alueella RAI-järjestelmä on käytössä jo yksittäisissä kunnissa. Kuopion kaupunki, Varkauden kaupunki ja Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä hankkivat yhteistyössä alustavan tarvemäärityksen ja markkinaselvityksen Istekki Oy:ltä vuonna 2019. Selvityksen perusteella hankinta kannatta toteuttaa seudullisena hankinta ja SaaS- palveluna suoraan toimittajalta. Hankinta-arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ja tavoitteena on tehdä yhteinen toimeksianto hankinnasta Sansia Oy:lle. Tavoitteena on RAI-järjestelmän käyttöönotto vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa ja mielenterveys – ja päihdekuntoutujien palveluissa organisaatiokohtaisen vaiheistuksen mukaan vuosien 2020-2022 aikana. RAI-järjestelmän käyttöönoton myötä poistuvat käytöstä nykyiset arviointityökalut, kuten RAVA.

 

Hankinta toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan Pohjois-Savon alueellisena hankintana. Alueellisessa hankinnassa käyttöönoton kustannukset jaetaan organisaatiokohtaisiin tasaeriin ja jatkuvan palvelun kustannukset jaetaan organisaatioille väestöpohjan mukaisesti (Kuopio 68%).

 

Kehittämistyö suunnitellaan toteutettavaksi osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmaa sekä sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista kehittämistyötä.

 

Hankinnan käyttöönottokustannukset ovat ensisijaisesti tavoitteena rahoittaa valtionavustuksella. Jos hankitaan ei myönnetä valtionavustusta, hankinnan kustannuksista vastaavat organisaatiot. Hankintaan osallistuvia organisaatioita ovat tämän hetken tiedon mukaan Kuopion kaupunki, Ylä-Savon SOTE ja Varkauden kaupunki. Hankinnan valmisteluvaiheessa on hyvä selvittää yhteistyömahdollisuus Siilinjärven kanssa. Siilinjärvellä on RAI-järjestelmä ollut käytössä vuosia.

 

Jatkuvien palvelujen kattamiseksi vuodesta 2021 alkaen PeTen ICT kuluihin tulee varata lisää n. 120 000€/vuosi. Vuoden 2020 käyttötalouteen on varattu 50 000€.

 

 

 

 

 

 

Hankinnan kokonaiskustannukset:

 

 

Laskelman väestöpohja

176664

(Kuopio +Varkaus+Ylä-Savo)

 

 

 

 

 

 

Järjestelmätoimittajan työt, erittely

Kertaluontoinen kustannus, €

Jatkuva palvelu €/vuosi

 

 

 

Jatkuva palvelu (toimittaja)

 

210000

RAIsoft.net palvelun monitorointi ja seuranta

 

3000

Käytönaikainen asiantuntijapalvelu

 

63260

 

 

 

Käyttöönotto (toimittaja)

10000

 

Käyttöönottoa edeltävä asiantuntija työ (toimittaja)

51620

 

Istekin työ, kertakulu (integraatiot, palomuuriavaukset)

2025

 

Integraatiot, toimittaja

20000

 

Päivitykset (toimittaja) €/kerta

500

 

Yhteensä

84145

276260

 

 

 

 

 

 

Kolmannen osapuolen työt erittely

Kertaluontoinen kustannus, €

Jatkuva palvelu, €/kk

 

 

 

Tietoturvaselvitys (Istekki)

3000

 

Määrittelytyö (Jarmo Antikainen, Istekki)

5000

 

Integraatiot

 

 

Pegasos (Istekki)

675

 

Effica 2 kpl

2000

 

Ensemble (Istekki)

 

48

Hilkka (Istekki+Tiera)

2000

 

AD

3000

 

Palomuuriavaukset

4000

 

 

 

 

Yhteensä

19675

48

 

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

           103 820 €

            276 308 €

KUOPIO YHTEENSÄ

35 000 €

188 000 €

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Tukee tiedolla johtamista, palvelujen kohdentumista, palvelujen laadun seurantaa sekä yksiköllistä ja asiakaslähtöistä palvelusuunnittelua. 

 

 

 

Esitys                                            Perusturvajohtaja Mari Antikainen ja kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää antaa Sansia Oy:lle toimeksiannon RAI–mittarin kilpailuttamisen käynnistämisestä seudullisena yhteistyönä ja valmistelusta yhdessä viranhaltijoiden kanssa. 

 

Edelleen perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että Sansia Oy tekee kilpailutuksen pohjalta syntyvän hankintapäätöksen.

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                           Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa