Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

6

Asianro 10603/14.03.02.02/2020

 

 

Puutavaran toimituskaupan yksikköhintojen tarkistaminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välillä on puukaupallinen yhteistyösopimus, jonka perusteella kaupunki toimittaa puutavaraa Stora Enso Oyj:n toimituspisteisiin. Sopimuksessa on sovittu yksikköhintojen tarkistamisesta puolen vuoden välein. Hinnat nousevat yksikköhintojen nousua vastaavasti, mutta hintojen laskiessa hinnat eivät kuitenkaan laske.

 

Lautakunnan jäsenille on toimitettu esityslistan liitteenä (salainen) Luonnonvarakeskuksen hintatilastot vuoden 2020 osalta. Vertailuhintoina on käytetty heinä-elokuun ja loka-marraskuun yksikköhintoja. Hintojen vertailu osoittaa, että yksikköhinnat ovat nousseet mänty- ja kuusitukilla sekä kuusikuitupuulla muiden puutavaralajien osoittaessa hintojen laskua. Lisäksi liitteessä on tehty laskelma kevätkaudelle suunnitelluilla noin 29 500 k-m3:n puutavaramäärillä, jolloin kevätkauden hakkuutulo on arviolta noin 1,57 M€. Yksikköhinnat astuvat voimaan taannehtivasti 1.1.2021 alkaen. Toimituskauppa osaltaan mahdollistaa vuodelle 2021 asetetun talousarviotavoitteen toteuttamisen.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Metsien hyvällä hoidolla on myönteinen vaikutus ilmastonmuutokseen, kun metsistä poistettava puumäärä on metsien kasvua pienempi. Tällöin metsät sitovat hiiltä puuainekseen ja metsät toimivat hiilinieluina. Nopeasti kasvavat hyvin hoidetut metsät ovat kaikkein tehokkaimpia hiilen sitojia. Kaupungin metsiä hoidetaan normaalien pidempien kiertoaikojen mukaisesti, jolloin kaupungin metsissä on myös suurempi hiilivarasto kuin muiden maanomistajien metsissä.

 

Myytävä puutavara korvaa loppukäyttömuotona sellaisia materiaaleja, joilla on suurempi hiilijalanjälki kuin puulla, joten myös tällä tavalla metsien hoito ja puun käyttö ehkäisevät ilmastonmuutosta. Erityisesti järeästä puusta valmistetaan pitkäikäisiä tuotteita, jolloin tuotteet toimivat hiilivarastoina. Myös kuiduttavan teollisuuden tuotteet ovat kehittymässä sellaiseen suuntaan, jossa lopputuotteiden elinkaari on pidentymässä ja hiilensidontakyky paranee. Puun energiakäytöllä pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita, jolla on myös ilmastonmuutosta ehkäisevä vaikutus.

 

Luonnon monimuotoisuus tulee turvattua, kun kaupungin metsiä hoidetaan metsien monikäytön periaatteiden mukaisesti sekä metsäsertifioinnin edellyttämällä tavalla. Luontoarvot on tarkistettu yhdessä ympäristöpalveluiden edustajien kanssa.

 

Puutavaran korjuu ja kuljetus teetetään yksityisillä urakoitsijoilla, jolla on työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                           Kuopion kaupunki päättää tehdä Stora Enso Oyj:n kanssa liitteestä ilmenevillä yksikköhinnoilla ja puutavaralajimäärillä puutavaran toimituskaupan taannehtivasti 1.1.2021 alkaen. Kaupunkirakennelautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjan, jossa on määritelty toimituskaupan muut sopimusehdot.

 

 

Liitteet

7

10603/2020 Hintavertailu ja korotuksen vaikutus tuloihin (salainen, ei julkaista internetissä)

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa