Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.01.2017 Pykälä 7 

 

§ 7

Asianro 8758/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Kuopio 297-499-12-103

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelupalvelujen tukipalvelut

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee varastorakennuksen rakentamista loma-asuntojen korttelialueelle. Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja rakennusalan ylittämiseen. Asemakaavoitus on valmistellut 14.12.2016 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

                                                         

Kaupunki                                       297 Kuopio

 

Kaupunginosa                             51 Tahko

 

Rakennuspaikka                         Tila 499–12-103

 

Rakennushanke                         Varastorakennuksen (27 k-m2) rakentaminen.

 

Liitteenä on 14.12.2016 saapunut asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

        Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus (180 k-m2) ylitetään 27 k-m2:llä / 15 %:lla. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennuspaikan rakennusoikeudesta (180 k-m2) olisi tullut varata 15 % (27 k-m2) talousrakennuksille, mutta rakennuspaikan koko rakennusoikeus on käytetty loma-asuntojen rakentamiseen.

        Varastorakennus sijoittuu rakennusalan ulkopuolelle.

        Rakennuksen kattokaltevuus ja kattomuoto poikkeavat asemakaavan niitä koskevista määräyksistä ja suosituksista.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Rakennuspaikalla on voimassa Nilsiän kaupungin 29.8.2000 vahvistama asemakaava, jossa ko. tila on loma-asuntojen korttelialuetta (RA-3), jolla rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi yksi- tai kaksiasuntoista lomarakennusta sekä talousrakennuksia. Rakennusoikeudesta tulee varata vähintään 15 % talousrakennuksille. Rakennusoikeudeksi on merkitty numeerisesti 180 k-m2 (e=0.14) ja kerrosluvuksi I½.

 

Yleisiin määräyksiin sisältyy mm. määräys, jonka mukaan rakennusten tulisi olla kortteleittain ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väritykseltään yhteneväisiä. Talousrakennusten tulee tyyliltään sopeutua päärakennukseen. Yleisten määräysten mukaisesti rakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 tai jyrkempi. Suositeltavin kattomuoto harjakatto. Väritykseltään katon tulee olla tumma ja materiaaliltaan mieluiten huopa.

 

Nykyinen tilanne

 

Tila 499–12-103 on merkitty kiinteistörekisteriin 1.1.2013 ja sen pinta-ala on 1 297 m2.

 

Rekisteritietojen mukaan tilalla on vuonna 2008 valmistunut kaksiasuntoinen lomarakennus, jonka käytetty rakennusoikeus on hakijan ilmoituksen mukaan 180 k-m2.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu rakennusvalvonnan (Ilkka Korhonen ja Antti Kankkunen 14.12.2016) ja maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jari Kyllönen ja Jarkko Meriläinen 15.12.2016) kanssa, eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Naapurien kuuleminen

 

Hakija on suorittanut naapurin kuulemisen (297–499-0012-0104). Naapurilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut  

 

Hakemuksen mukainen varastorakennuksen rakentaminen on perusteltua tontin toimintojen ja käytön kannalta. Varastorakennuksen rakentamisen myötä rakennuspaikan yleisilme siistiytyy, kun mm. polttopuut ja moottorikelkka varastoidaan sisätiloissa. Rakennusoikeuden ylitys on luonteeltaan vähäinen, koska sen myötä rakennuspaikan tehokkuusluvuksi muodostuu e=0.16, nykyisen tehokkuusluvun ollessa e = 0.14. Tintintaival -kadun varrella olevien loma-asuntokortteleiden pohjoispuolella olevissa, vuosina 2006 ja 2008 vahvistuneiden asemakaavojen vastaavissa loma-asuntokortteleissa tehokkuuslukuna on e=0.20.

 

Varastorakennuksen sijoittaminen rakennusalan ulkopuolelle, metrin etäisyydelle tontin rajasta on perusteltua tontin käytön kannalta. Sijoituksesta ei myöskään aiheudu haittaa naapurin rakennuspaikan toiminnoille, sillä rakennuspaikkojen välissä on noin 15 m leveä maa- ja metsätalousalue (M).

 

Koska kysymyksessä on kapearunkoinen varastorakennus, on perusteltua käyttää asemapiirroksen havaintokuvassa esitettyä pulpettikattoa ja kattokaltevuutta, mikä sopii päärakennuksen tyyliin ja lähiympäristön kaupunkikuvaan.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (MRL 171.1 §, kaupunginvaltuusto 28.1.2013, MRL:n muutos 196/2016).

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Lupa asemakaavasta poikkeamiseen myönnetään hakemuksen mukaisesti.

 

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 11.1.2016 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti neutraali, koska rakentaminen ei olennaisesti poikkea alueella jo olevasta rakentamisesta. Hankkeella ei ole erityisiä ympäristö- tai yritysvaikutuksia eikä vaikutuksia ihmisiin tai talouteen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

9

8758/2016 Asemapiirustus

 

10

8758/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 44 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä poisti asian listalta.