Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nilsiä-neuvottelukunta
Pöytäkirja 16.05.2017/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 20

Asianro 1471/10.02.03/2017

 

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen/tiedonanto vireilletulosta

 

 

 

Päätöshistoria

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.4.2017, § 32

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 23.3.2017 päättänyt rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön ryhtymisestä.

 

Kuopion kaupungin nopea kehittyminen ja laajeneminen ovat muuttaneet rakentamisen ohjauksen tarpeita. Rakennusjärjestyksen uudistamistarpeeseen vaikuttavat myös lainsäädäntöön tulleet muutokset. Lisäksi rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta on noussut esiin tarkistamistarpeita. Rakennusjärjestyksestä on tarkoitus kehittää entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on luoda koko Kuopion kaupungin alueelle yksi yhtenäinen rakennusjärjestys, joka ottaa huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisessa osana rakentamisen suunnittelua, ohjausta, toteutusta ja ylläpitoa. Uudistuksen yhteydessä tarkistetaan rakennusjärjestyksen suhde muihin kunnallisiin määräyksiin.

 

Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetään vuorovaikutuksesta ja kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Vuorovaikutukseen liittyy vireilletulovaiheessa MRL 63 §:n mukainen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioinnista (osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksilla ja vireilletuloaineisto asetetaan nähtäville.

 

Vaikutusten arviointi                Rakennusjärjestyksen määräysten keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ympäristöön. Yritys- ja ilmastopoliittiset sekä taloudelliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä. Rakennusjärjestyksen uudistamisen merkittäviä vaikutuksia arvioidaan uudistustyön aikana osana prosessia ja rakennusjär-jestyksen perusteluja. 

 

 


 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) annetaan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi.

 

Liitteet

1

1471/2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

 

 

                                                          Nilsiä-neuvottelukunta 16.5.2017

 

 

 

 

Liitteet

1

1471/2017 Rakennusjärjestyksen uudistaminen OAS

 

                                                          Valmistelija                                                           

Riitta Kokkonen

puh. +358 44 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta toteaa lausuntonaan rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Neuvottelukunta pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla, koska tarve rakentamisen ohjaamiseen on erilainen eri alueilla.  Tällöin paikalliset olosuhteet on huomioitavissa paremmin. Tarpeellisena pidetään myös sitä, että selvitetään ne alueet, missä vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä kuullaan paikallisia pitäjäraateja. Yleisötilaisuuksia tulee järjestää myös paikallisesti, kuten Nilsiässä. 

 

 

Päätös                                            Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa