Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 125

Asianro 7618/03.06.02/2016

 

 

Oikaisuvaatimus / korvausvaatimus / aiheeton veneen siirto

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

 

Lakimies on 20.4.2017 § 2 tehdyllä päätöksellä hylännyt hakijoiden tekemän korvaushakemuksen, jossa he olivat vaatineet korvausta heidän yhdessä omistaman veneen aiheettomasta ja virheellisestä kaupungin varastoon siirtämisestä ja säilyttämisestä sekä aiheettomasta veneen hallinnan loukkauksesta aiheutuneen vahingon päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakijat ovat yhteisessä oikaisuvaatimuksessaan vaatineet lakimiehen päätöksen kumoamista ja heidän korvaushakemuksen hyväksymistä. Hakijat vaativat siten korvausta henkisen kärsimyksen osalta kummallekin á 400,00 euroa eli yhteensä 800,00 euroa, veneen haltuunottoajan (varastosiirron) osalta soutuveneiden vuokrauksen keskihinnan mukaisesti 45 euroa/päivä eli korvausta yhteensä 2 205,00 euroa sekä korotettuna ja siten uutena vaatimuksena korvausta puhelin- yms. selvityskuluista korvausta nyt yhteensä 150,00 euroa (aiemmin vaatimus oli 50,00 euroa) eli kaikkiaan korvausta yhteensä 3 155,00 euroa. Oikaisuvaatimukseen on lisäksi liitetty kolmen eri henkilön antama kirjallinen todistus ja yhdestä niistä ilmenee, että todistaja oli ilmoittanut hakijalle veneeseen kiinnitetystä siirtokehotuksesta ja että hakija oli hämmästellyt todistajalle ko. asiaa.

 

Oikaisuvaatimuksessa on edelleen katsottu, että vene on viety aiheettomasti pois maksetulta venepaikalta nro 12. Asiassa on vedottu Mestarin työntekijä Ville Nyyssösen käyneen paikan päällä toteamassa, että vene oli ollut ko. venepaikalla. Nyyssönen oli lisäksi pahoitellut aiheutunutta virhettä ja sitä, että asiassa oli kenties toimitettu liian hätäisesti. Hakijoiden mukaan vene on edelleen samalla paikalla kuin ennen veneen siirtämistä.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi uutena perusteena vedottu siihen, että kaupungin työntekijät ovat rikkoneet asiassa venepaikkojen vuokrausehdon 9 kohtaa, koska veneen lukitus oli rikotettu ja vene oli otettu haltuun ja viety kaupungin varastoon. Hakijat ovat todenneet, että hallinnan loukkausta ei tarvitse käsitellä rikosasiana vaan se voidaan käsitellä vahingonkorvausasiana. Näin ollen kaupungin korvausvastuu perustuu sekä sopimusrikkomukseen että hallinnan loukkaukseen. Edelleen hakijat ovat lausuneet, että Itä-Suomen hovioikeus ja korkein oikeus ovat päätöksissään todenneet, että hallinnan loukkauksen osalta on oikeus henkisiin korvauksiin. Hakijat ovat lisäksi lausuneet, että vene oli lukittuna telan päällä ja kaupungin erikseen antama uusi lukituskettinki osoittaa, että kyseessä on kaupungin virheellinen toiminta. Hakijat ovat lisäksi katsoneet, että venepaikkojen 11 ja 12 välillä on useita suuria kivilohkareita ja puita, joten venepaikkojen väli on tavallista suurempi eli noin 7 metriä. Venepaikkojen 12-13 ja 13-14 osalta väli on noin 2,5 metriä. Hakijoiden mukaan on kiistatonta, että vene on sijainnut maksetulla venepaikalla nro 12. Hakijat ovat kertoneet pyrkineensä toimimaan ja myös toimineet huolellisesti ja sopimuksen mukaisesti.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Lakimiehen tekemästä päätöksestä käy ilmi, että korvausvelvollisuuden syntymisen yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaussäännösten soveltamisessa edellytetään. Välttämätön syy tarkoittaa seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi syntynyt.

 

Lakimiehen päätöksessä on todettu, että asiassa on kyse venepaikan vuokrasopimuksen ehtojen noudattamisesta ja että kaupungin korvausvastuu voi perustua lähinnä sopimusrikkomukseen. Toissijaisesti kyseeseen tulee vahingonkorvauslain mukainen korvausvastuu. Lisäksi päätöksessä on todettu, että asiassa arvioitava myös se, ovatko hakijat itse noudattaneet tehdyn vuokrasopimuksen ehtoja.

 

Lakimiehen päätöksestä ilmenee, että vuokrasopimuksen ehtojen sisältö ja niissä asetetut velvoitteet ovat sopimusosapuolten kannalta sitovia. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tekemän päätöksen ja ko. sopimussuhteessa noudatettavien sopimusehtojen 5 kohdassa on sitovasti mainittu, että vuokraaja vastaa siitä, että vene soveltuu kokonsa ja mallinsa puolesta säilytettäväksi vuokratulla venepaikalla. Lisäksi kohdassa 7 on mainittu, että venepaikka-alueilla olevista puutteista ja vahingoista on heti ilmoitettava kaupungin asiakaspalveluun. Kohdan 9 mukaan kaupungilla on oikeus siirtää pois luvattomalle paikalle kaupungin maa- tai vesialueelle jätetty vene tai varuste ja varastoida se omistajan kustannuksella ja vastuulla. Mainitussa kohdassa on lisäksi lausuttu, että omistaja voi lunastaa varastoidun esineen takaisin maksamalla kaupunkirakennelautakunnan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut. Kohdan 10 mukaan soutuvenepaikoilla saa säilyttää venettä ympäri vuoden.

 

Lakimies on päätöksessä todennut, että kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimus ja sitovien sopimusehtojen mukaan vuokraaja vastaa suhteessa kaupunkiin siitä, että venettä säilytetään kaupungilta vuokratulla oikealla venepaikalla. Näin ollen vuokraajalla on velvollisuus varmistua, että venettä säilyttää nimenomaan kaupungin osoittamalla venepaikalla. Kaupunki on osoittanut venepaikat asianmukaisesti numeroidulla kyltillä ja kyltti osoittaa venepaikan keskikohdan.

 

Hakijoilla on ollut sopimusehtojen mukaisesti velvollisuus selvittää venepaikan tarkka sijainti. Saaduista selvityksistä ilmenee, että tämä selvitysvelvollisuus on laiminlyöty. Sekä korvaushakemuksessa että oikaisuvaatimuksessa ja vielä sen yhteyteen liitetyissä todistajainlausunnoissa on vedottu siihen, että venettä on säilytetty pitkään samalla paikalla. Tällä seikalla ei ole merkitystä, koska venepaikan vuokrasopimus tehdään määräaikaisena ja se on voimassa aina vuoden. Hakijoilla on ollut jokaisen vuokrasopimuksen alkaessa velvollisuus selvittää, missä kaupungin vuokraama venepaikka sijaitsee. On selvää, että kaupunki voi esim. alueen kunnossa- ja ylläpitoon perustuen muuttaa venepaikan sijaintia. Tämäkin seikka tukee sitä, että asiassa ei voida antaa merkitystä aiemmille vuokrasopimuksille tai että venettä on aiemmin säilytetty samalla paikalla.

 

Venettä on tullut ko. asiaa koskevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti säilyttää kaupungin osoittamalla venepaikalla ja vuokralaisten on ollut velvollisuus selvittää venepaikan tarkka sijainti. Edelleen hakijoilla olisi vuokrausehtojen 7 kohdan mukaisesti ollut velvollisuus ilmoittaa venepaikkaa koskevista mahdollisista puutteista, eikä tätä ole tehty. Myöskään jälkikäteen tällaisia puutteita ei ole väitetty tai näytetty olevan. Satamapäällikkö Sami Lehtosen antama selvitys osoittaa kiistatta sen, että ko. vene ei ole sijainnut kaupungin osoittamalla venepaikalla vaan sen vieressä.

 

Hakijat ovat nyt oikaisuvaatimuksen ja sen yhteyteen liitetyssä erillisen todistuksen perusteella tienneet, että veneeseen oli kiinnitetty siirtokehotus. Hakijat ovat siten siirtokehotuksesta tietoisena laiminlyöneet selvittää, millä perusteella veneeseen oli kiinnitetty siirtokehotus. Pelkkä venepaikkamaksun tarkastaminen asiakaspalvelusta ei ole riittävä toimenpide vaan asiassa olisi tullut veneeseen kiinnitetyn siirtokehotuksen osalta ottaa yhteyttä kaupunkiin / kaupunkiympäristön asiakaspalveluun ja sen myötä selvittää siirtokehotuksen peruste. Lisäksi hakijoiden olisi tullut käydä paikan päällä lukemassa veneeseen kiinnitetty siirtokehotus ja sen myötä ottaa yhteyttä kaupunkiin sekä selvittää siirtokehotuksen peruste ja ko. asia. Koska hakijat ovat laiminlyöneet em. velvollisuudet, veneeseen kiinnitetyn siirtokehotuksen peruste on jäänyt hakijoiden oman laiminlyönnin vuoksi tarkemmin selvittämättä ja tähän hakijoiden laiminlyöntiin sekä siirtokehotuksen noudattamatta jättämisen sekä selviin sopimusrikkomuksiin perustuen vene on jouduttu siirtämään sopimusehtojen mukaisesti kaupungin varastoon.

 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen asiassa ei voi olla kyse kaupungin virheestä tai lainvastaisesta toiminnasta tai luvattomasta veneen haltuunotosta, koska veneen siirtäminen on perustunut vuokrasopimuksen sitoviin ehtoihin ja veneen siirto on selkeästi syy-yhteydessä hakijoiden laiminlyönteihin ja sopimusrikkomuksiin.

 

Vuokrasopimuksessa on nimenomaan pyydetty ottamaan tarvittaessa yhteyttä kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalveluun.  Asiassa ei siten ole merkitystä oikaisuvaatimuksessa vedottuun Ville Nyyssösen paikan päällä käyntiin tai Nyyssösen mahdollisiin toteamuksiin, koska kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin työntekijä tai liikelaitos ei järjestä ko. venepaikkoja vaan se kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueelle, kuten sopimuksessa on todettu.

Lakimiehen päätöksessä on vielä todettu perusteet, miksi virheellisen veneen säilytyksen osalta ei voi saada luottamuksensuojaa. Asiassa on tullut kaikilta osin noudattaa vuokrasopimusta ja sen sitovia ehtoja.

 

Edellä lausutusta ilmenee, että asiassa ei ole tapahtunut mitään sellaista, josta olisi aiheutunut hakijoille oikeus saada sopimusrikkomukseen tai vahingonkorvauslakiin perustuen korvausta hakemuksessa esitetyllä tavalla. Tämän vuoksi tehty oikaisuvaatimus ja hakijoiden korvausvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja lakimiehen tekemä hylkäävä päätös tulee pysyttää voimassa.

 

Sovellettavat säännökset

Perusteluissa mainitut

Vahingonkorvauslaki 2 luku 1 § ja 5 luku 1 §

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 30-33 ja 36 §

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijoiden tekemä oikaisuvaatimus ja korvaushakemus hylätään perusteettomana ja näyttämättömänä sekä lakimiehen tekemä hylkäävä päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

63

7618/2016 Korvausvaatimus / aiheeton veneen siirto

 

64

7618/2016 Lausunto

 

65

7618/2016 Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa