Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2017/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 87

Asianro 6700/02.05.02.01/2017

 

 

TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

                           

 

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy esittää 10.8.2017 saapuneella kirjeellään, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta TecgnoGrowth 2020 (TG 2.0) - teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamien kehittämishankkeeseen vuosille 2017-2019. Pohjois-Savon liitto on tehnyt hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen vuosille 2017-2019. Hanke rahoitetaan Toimintalinjalta 1:PK-yritysten kilpailukyky, erityistavoite 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jonka toimijoina ovat Navitas Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy. Kuopion kaupungin rahoitus kohdistuu hankkeessa Savonia-ammattikorkeakoulun ja Navitas Kehityksen osatoteutuksiin. Kuopion alueen toinen kuntarahoittaja on Siilinjärvi.

Teknologiateollisuus on maakunnan merkittävä toimiala, jonka yritykset työllistävät huomattavan määrän osaajia ja joiden vientitulot vaikuttavat suuresti koko alueen hyvinvointiin ja kehitykseen. Teknologiateollisuudessa pk-yrityksillä on suuri rooli uusien työpaikkojen ja vientitulojen kasvattamisen syntymisessä. Alan suuret toimijat ovat tietenkin avainasemassa ja omalla panoksellaan tässä merkittävä tekijä, mutta suurin kasvupotentiaali on pk-yrityksissä, jotka tarvitsevat systemaattista liiketoiminnan kehittämistä ja sen varmistamiseksi laaja-alaista yhteistyötä yritys-, kehittämisyhtiöiden- ja koulutusverkostojen kesken. Perinteiset päämies-alihankkijasuhteet ovat muutosten alla ja pk-yritysten on yhä aktiivisemmin pyrittävä etsimään uusia päämiehiä ja laajentamaan toimintaansa uusille ja myös kansainvälisille markkinoille. Yritysten on myös kehitettävä omaa toimintaansa kilpailukykyisemmäksi ja yritysten strategisia kyvykkyyksiä on vahvistettava, jotta he pärjäävät kovassa kilpailussa. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa on nähtävä yhtenä mahdollisuutena kasvun tiellä.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan, Pieksämäen ja Joroisten teknologia- ja energia-alan, sekä Kuopion seudulla myös terveysteknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset, jotka:

 haluavat kehittää liiketoimintaansa systemaattisesti

- ovat kasvu- ja kehittämishaluisia

- haluavat laajentaa kansainvälisille markkinoille tai laajentaa jo olemassa olevia kv-markkinoita

                           

Hankkeella haetaan ratkaisua yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, digitalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja tehokkaampaan käyttöönottoon, sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen.

 

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat: kansainvälistyminen, digitalisaatio, verkostuminen, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, tuotannon kannattavuuden ja strategisten kyvykkyyksien kehittäminen, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden edistäminen, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi sekä TKI-ympäristöjen hyödyntäminen.

                           

Hankkeen tuloksena alueen yritykset saavat todellista ja ajantasaista markkinatietoa valituista markkinoista sekä liidejä sieltä ja pystyvät osallistumaan enenemässä määrin kv-projektien tarjouskilpailuihin. Heidän strategisia liiketoimintakyvykkyyksiä analysoidaan ja kehitetään, kilpailukyvyn ja markkina-alueen kasvaessa.

Alueen pk-yritysten vientikaupat lisääntyvät ja sitä myöten kasvavan liikevaihdon ansiosta yritykseen avautuu uusia työpaikkoja, yrityksen tk- ja investointimahdollisuudet paranevat ja alueen vientitulot kasvavat.

Yritysten tietoisuus digitalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy ja he hyödyntävät sitä enenemissä määrin liiketoiminnassaan. Yritykset ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. He näkevät verkostoitumisen hyödyt ja tekevät tiiviimpää yhteistyötä.

 

Hankkeen mitattavat tulokset:

- 3-5 kv-messuosallistumista, matchmaking- ja/tai kontaktoitumismatkaa

- tunnistetaan 1-2 uutta markkinaa ja arvioidaan niiden todellinen potentiaali

- tunnistetaan globaalisti 2-4 pilottikohdetta, joihin hankkeen kohdeyrityksistä koostuvalla yritysryhmällä on todellista tarjoomaa ja avustetaan alkuvaiheen kontaktien löytymisessä

- digitalisuuteen liittyviä yrityskohtaisia kehittämishankkeita lähtee liikkeelle vähintään 10 kpl

- 15 kpl yrityskohtaisia kv- tai yrityksen kehittämishankehakemuksia lähtee liikkeelle

- 1-2 yrityksen H2020 tai EIB-hakemusta lähtee liikkeelle

 

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.12.2019 ja sinä aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1.554.445 euroa.  Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 73 % tulee Pohjois-Savon liiton kautta EAKR- ja valtion rahoituksena, kuntarahoituksen osuus on 24,5 % ja tuensaajan omarahoitus 2,5 %. Kunnallinen rahoitus jakaantuu osatoteuttajien ja muiden kuntien kesken. Kuopion alueen kuntarahoitus jakaantuu Kuopion ja Siilinjärven kesken. Siilinjärven osuus on 10.965 euroa. Kuopion kaupungin osuus 43.858 euroa jakaantuu siten, että vuoden 2017 osuus on 7.228 euroa, vuoden 2018 osuus on 18.305 euroa ja vuoden 2019 osuus on 18.324 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi

 

                                                          Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.                            

 

 

 

Esitys                                             Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2017-2019 TechnoGrowth 2020- teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen kehittämishanketta enintään 2,8 % osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista ja enintään 11,5 % osuudella hankkeen kunnallisesta rahoituksesta, euromääräisesti kuitenkin enintään 43.858 euroa. Vuoden 2017 rahoitusosuus on 7.228 euroa, vuoden 2018 osuus 18.305 euroa ja vuoden 2019 osuus 18.324 euroa.

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, EAKR-projektihakemus ja Pohjois-Savon liiton päätös ovat asiakirjoissa.

 

 

Liitteet

4

6700/2017 Kuntaraha-anomus Kuopion kaupungille

 

5

6700/2017 EU-hankesuunitelma

 

6

6700/2017 EU-hankepäätös

 

                                                          Valmistelija Anna-Liisa Martikainen, yritysasiamies puh 044 718 4903

 

 

                                                          anna-liisa.martikainen(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa