Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.09.2017/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 46

Asianro 3151/00.03.00.00/2017

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2016

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 on käsitelty kaupunginvaltuustossa 22.5.2017, § 60. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2016 arviointikertomuksen ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

 

Talous- ja omistajaohjaus pyytää vastineet seuraavista arviointikertomuksen huomioista:

 

1.        Taloustilanteen ennakoinnin parantaminen tilivuoden aikana

2.        Lyhyet vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2016 esitettyihin huomioihin, kohdista 1. ja 2.

 

Palvelualueiden vastineet esitettyihin asioihin tulee toimittaa talous- ja omistajaohjaukseen viimeistään 20.9.2017. Vastineiden pohjalta koottu lausunto on kaupunginhallituksen käsittelyssä 9.10.2017 ja kaupunginvaltuustossa 23.10.2017.

 

Kohta 1                                           Talouden ennustamista kuukausitasolla on parannettu erityisesti aiemmin ongelmallisen joukkoliikenteen osalta. Kuluvan vuoden aikana ennustaminen on ollut aiempaa tarkempaa. Investointien ennustamisessa olevat vaikeudet ja niiden syyt on tunnistettu, ja ennustamista pyritään parantamaan kuluvan vuoden osalta. Rakentamisen osalta tulot ovat riippuvaiset suhdannekehityksestä, joten erityisesti tulojen ennustamiseen liittyy tiettyä epävarmuutta. Ennustamisen pohjana käytetään laajaa tietoa rakentamisen suhdannekehityksestä, mikä auttaa erityisesti varautumaan tuleviin resurssitarpeisiin.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen tuloista merkittävä osa kertyy maanvuokratuloista, maaomaisuuden myyntivoitoista ja kehittämiskorvauksista. Maanvuokratulojen osalta täsmällistä ennustamista vuoden aikana vaikeuttaa elinkustannusindeksin kehittymisen ennakointi ja uusien vuokrasopimusten määrän kertyminen vuoden aikana. Uuden maanvuokrajärjestelmän kehitystyössä ja käyttöönotossa on kiinnitetty huomiota kertymän ennustettavuuden parantamiseen. Maaomaisuuden myyntivoittojen ja kehittämiskorvausten toteutuminen vaatii aina kaavoituksen etenemistä ilman valituksia ja neuvottelutuloksen syntymistä osapuolten välillä kaupungin pitkäaikaisten maapoliittisten perusteiden mukaisesti. Näiden kaikkien ennakointi on erittäin vaikeaa ja yhden sopimuksenkin toteutumattomuudella on merkittävä vaikutus kaupunkiympäristön lopulliseen talouteen.

 

Kohta 2                             Henkilötyövuosien vähentämistavoite on siirtänyt kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnoissa osan kuluista ostopalveluihin jo useamman vuoden ajan, ja tämä trendi on ollut koko ajan kasvava. Kuntaliitokset ovat kasvattaneet työmäärää, mutta kuntaliitoksissa tullutta henkilöstöä on saatu sijoitettua niin, että henkilöstön määrä on kasvanut vähemmän kuin kuntaliitoksessa tulleen henkilömäärän verran. Tämän vuoksi henkilöresurssit ovat joillakin vastuualueilla ja tietyissä prosesseissa jo erittäin tiukalla varsinkin rakentamisen kiivas suhdanne huomioiden.  Riittävät resurssit tarvitaan koko toimintaketjussa aina hankkeiden mahdollistamisesta kunnossapitoon saakka.

Ostopalveluiden käyttö on noussut jo sille tasolle, että sillä ei saavuteta enää lisätehokkuutta. Vaarana on laaturiskien kasvaminen, kun ostopalvelujen ohjaamiseen ja valvontaan ei ole tarpeeksi resursseja.

 

 Sähköisten palvelujen kehittäminen on kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnoissa edennyt suunnitellusti. Tonttien hakupalvelu on siirtynyt sähköiseksi lähes kokonaan. Samoin karttapalvelun tietosisältöä on lisätty koko ajan muun muassa kaava- ja rakennustiedoilla. Nämä toimenpiteet vähentävät asiakkaiden asiointitarvetta palvelualueella ja tehostava toimintaa. Rakennusvalvonnan ja kaupunkiympäristön tietohallinnon yhteistyöllä on otettu käyttöön rakennus- ja kaivulupien sähköinen hakeminen (Lupapiste.fi). Kaivulupien hakeminen on siirtynyt jo lähes kokonaan sähköiseksi. Rakennusvalvonnassa yli 30 % hakemuksista tulee jo sähköisesti, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kapunkin osallistuu aktiivisesti järjestelmien kehittämiseen myös valtakunnan tasolla.

 

Korjausvelka infrarakenteissa kasvaa jatkuvasti edelleen, ellei investointitasoa nosteta nykyisestä. Kaupungin omistamat infraverkostot, kadut ja yleiset alueet sekä erilaiset ulkona olevat rakenteet (esim. laiturit, sillat, tukimuurit, liikuntapaikat) vaativat myös säännöllisesti korjausta. Rakenteiden, kuten esimerkiksi katujen, kunnossapitäminen parantaa niiden liikennöitävyyttä sekä parantaa liikkujien turvallisuutta.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa