Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 103

Asianro 6990/06.00.00/2017

 

 

Suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi / työryhmän asettaminen

 

 

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 2 luvun 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Lain mukaan suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. suunnitelmassa on:

 

1)                        arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;

2)                        määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;

3)                        määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;

4)                        määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä

5)                        määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

 

Lain mukaan kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.

 

Kaupunki on laatinut aiemmin suunnitelman osana ikäystävällinen Kuopio- ohjelmaa vuosille 2009–2030. Ohjelma valmistui vuonna 2009 ja sitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2014. Ohjelmaa on tarkoituksenmukaista päivittää uuden valtuustokauden käynnistyttyä.  Valmistelua varten esitetään perustettavaksi monialainen työryhmä. 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Markku Tervahauta

puh. +358 17 18 2791

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1.  asettaa ikäystävällinen Kuopio-ohjelman päivittämistä valmistelevan  työryhmän seuraavassa kokoonpanossa:

puheenjohtaja                             kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen
varapuheenjohtaja                     hyvinvoinnin edistämisen    
                                                       johtaja Janne Hentunen
varapuheenjohtaja                     hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
asiantuntijajäsenet:                   kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen
                                                       palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen
                                                       hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
                                                       asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen
                                                       sosiaalityön päällikkö Aulis Sarnola
                                                       tiedottaja Hanna Lindroos
sihteeri                                         työryhmä kutsuu itselleen sihteerin

2. nimeää luottamushenkilöedustajiksi työryhmään perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajan ja vanhusneuvoston puheenjohtajan sekä nimeää tarvittaessa oman edustuksensa työryhmään ja

3. päättää, että työryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä.


 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen työryhmään Pekka Kantasen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa