Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 106

Asianro 6012/02.05.02.01/2016

 

 

Ylimääräinen asia / Life-Liito-orava – Verkostoja ja yhteistyötä maankäytön suunnittelun ja liito-oravan suojelun yhteensovittamiseksi sekä ympäristökasvatuksen kehittämiseksi

 

 

Kuopion kaupunki on ollut mukana valmistelemassa EU:n rahoittamaa Life-Liito-orava-hanketta. Hanke on kuusivuotinen ja sen on tarkoitus alkaa syksyllä 2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 9.9 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on 25 % ja EU-vastikerahaa saadaan 75 %. Omarahoitusosuus voi muodostua mm. hankkeeseen osallistuvien henkilöiden palkoista, matkoista tms. Hankehakemus on jätettävä EU:lle viimeistään 14.9. Sitä ennen hankekumppanien on vahvistettava osallistumisensa.

 

Päävastuullinen hakija on Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankekumppaneina ovat Kuopion lisäksi Espoo ja Jyväskylä sekä lukuisia toimijoita metsäsektorilta, vapaaehtoisesta järjestökentästä sekä useita viranomaistahoja, muun muassa Pohjois-Savon ELY-keskus. Kumppaneita on lisäksi Virosta.

 

Rahoitusta hankkeelle haettiin jo viime vuoden hakukierroksella, jolloin jäätiin niukasti rahoitettavien hankkeiden ulkopuolelle. Tuolloin osallistumisesta päätettiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Hankkeen päävalmistelijan käsitys on, että hanketta hiomalla ja kustannuksia karsimalla läpimenomahdollisuudet ovat tänä vuonna erinomaiset. Vaatimukset kustannusten karsimiseksi eivät kuitenkaan koske Kuopiota.

 

Hankkeessa ovat mukana kaupunkiympäristön palvelualueelta alueelliset ympäristöpalvelut, metsät ja vesialueet, strateginen maankäyttö, asemakaavoitus ja kunnallistekninen suunnittelu. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta mukana on Kuopion luonnontieteellinen museo.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen osalta hankkeen budjetti on 529,331 euroa, josta omavastuuosuus 101,827 euroa. Luonnontieteellisen museon osuudessa budjetti on 167 053 euroa, josta omavastuu 41 732 euroa.  Omavastuut katetaan hankkeeseen osallistuvan henkilöstön palkka- ja matkakuluilla sekä kaupunkiympäristön osuuden osalta myös puunmyyntituloilla.

 

Yhteistä Kuopiolle, Jyväskylälle ja Espoolle on runsas liito-oravakanta keskeisellä kaupunkialueella. Hankkeessa on tarkoitus tehdä toimintamalli liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi. Tämä osuus hankkeesta on Kuopion vastuulla. Toimintamalli työstetään yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken. Työtä johtaa ja koordinoi hankerahoituksella vajaaksi kahdeksi vuodeksi palkattava projektipäällikkö. Hänen asemapaikkansa on Kuopio.

 

Lisäksi Kuopiossa kehitetään ja toteutetaan muun muassa liito-oravan suojelua ja asukkaiden toiveita yhteen sovittavia kaupunkimetsien käsittelymalleja. Työ on tarkoitus tehdä Kuopiossa taajamametsien hoidossa vakiintuneen toimintamallin mukaan ja samalla levittää tietoutta kuopiolaisesta mallista toimia kaupunkimetsissä niiden monikäyttöarvot huomioon ottaen ja asukkaiden toiveita kuunnellen. Kuopiossa toteutetaan esimerkkikohteet Pirtissä ja Jynkänvuoressa.

 

Kuopion luonnontieteellisen museo on mukana hankkeessa ympäristökasvatukseen keskittyvällä hankkeella, jossa lisätään tietoisuutta liito-oravan elinympäristöverkostoista ja niiden monimuotoisuudesta. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa kuntalaisille liikuntamahdollisuuksia, hyvinvointia ja terveyttä, ja samalla se tarjoaa liito-oraville elämän edellytykset kaupunkiympäristössä. Hankkeeseen on tarkoitus palkata 18 kuukaudeksi projektityöntekijä.

 

 

 

Liitteet

11

6012/2016 LOLIFE+ Suunnitelma toukokuu 2016 (2)

 

                                                     

                                                      Valmistelija                                                         

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu hankkeeseen esitetyllä tavalla.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 3 käsittelyn jälkeen.

 

                                                      Merkittiin, että ympäristöjohtaja Tanja Leppänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Leppänen poistui kokouksessa kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa