Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.09.2017/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 109

Asianro 5315/10.03.02.02/2017

 

 

Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä lainsäädännöstä

 

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 siten, että hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. Nykyisin hulevesien hallinnasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL, 132/1999, muutos 682/2014) ja hulevesien viemäröinnin järjestämisestä vesihuoltolaitoksen palvelujen avulla vesihuoltolaissa (VHL, 119/2001, muutos 681/2014). Lisäksi vuonna 2010 voimaan tulleessa laissa tulvariskien hallinnasta (TulvaL , 620/2010) säädetään kunnan vastuusta hulevesitulvariskeistä hallinnan suunnittelun osalta.

 

Vesihuoltolain muutoksessa vuonna 2014 suurin periaatteellinen muutos oli hulevesien viemäröinnin irrottaminen vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella.  Kunta voi tarvittaessa ottaa hulevesien järjestämisvastuun myös muillakin alueilla. Lain tavoitteena on hulevesien kokonaisvaltainen hallinta, jolloin hulevesien viemäröinnin lisäksi niitä viivytetään ja imeytetään sekä johdetaan kosteikkoihin ja paikkoihin, joista ei aiheudu vahinkoja kiinteistölle eikä ympäristölle.

 

Jos vesihuoltolaitos huolehtii kunnan alueella hulevesien viemäröinnistä, on siitä tehtävä em. lakien mukaan sopimus kunnan ja vesihuoltolaitoksen kesken. Lisäksi kunnan on tehtävä päätös alueesta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Jos vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä, tähän sovelletaan vesihuoltolakia.

 

Aiemmin hulevesien investointi- ja ylläpitokustannukset ovat sisältyneet vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäröinnin kustannuksiin ja jätevesitaksa on sisältänyt myös hulevesikustannukset. Vuonna 2014 voimaantulleiden lakimuutosten jälkeen huleveden aiheuttamia kustannuksia ei voida periä enää osana jätevesimaksuja. Jos vesihuoltolaitos huolehtii hulevesiviemäröinnistä, laitos perii asiakkailtaan siitä maksun. Maksu on luonteeltaan yksityisoikeudellinen ja sen periminen edellyttää, että kiinteistön omistajalla on sopimussuhde vesilaitoksen kanssa. Vesihuoltolaitos myös perii kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta (mm. kadut, puistot, torit) johdettavien hulevesien viemäröinnistä.

 

Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästänsä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen julkisoikeudellisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueen kiinteistöiltä tai vaihtoehtoisesti kattaa aiheutuneet kustannukset verovaroin.

 

Tarkastellut vaihtoehdot

 

Kaupunkiympäristön palvelualue ja Kuopion Vesi ovat neuvotelleet em. lakimuutosten johdosta hulevesien viemäröinnistä. Samassa yhteydessä on selvitetty hulevesien hallinnan ratkaisumalleja laajemminkin. Liitteenä on yhteenveto, joka sisältää asian taustoittamisen kannalta keskeiset tiedot hulevesien hallintaa koskevista MRL:n ja VHL:n säännöksistä, rahoituksesta, Kuopion hulevesien hallinnan nykytilan kuvauksen sekä kolme vaihtoehtoista ratkaisumallia hulevesien hallinnan järjestämiseksi tulevaisuudessa. Yhteenvedon lopussa on esitetty näkemys ratkaisumallista, miten hulevesien hallinta tulisi Kuopiossa tulevaisuudessa järjestää.

 

Yhteenvedossa esitettyjen perustelujen mukaisesti kaupunkiympäristön palvelualue ja Kuopion Vesi esittävät, että jatkossa kaupunki huolehtii hulevesijärjestelmästä kokonaisuudessaan. Myös Kuopion Veden hoitama kiinteistöjen hulevesiviemäröinti siirtyy kaupungille. Tämä vaihtoehto tukee hyvin strategista maankäyttöä, kun kokonaisprosessi suunnittelusta toteutukseen ja rahoitukseen on yhdellä toimijalla.

 

Hulevesimaksun käyttöönotto

 

Hulevesijärjestelmän vaikutusalueelta on kunnalla MRL:n mukaan mahdollisuus periä julkisoikeudellista hulevesimaksua kattaakseen hulevesijärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia, kuten rakentamiskustannuksia sekä käyttö- että ylläpitokustannuksia. Maksujen on oltava kohtuulliset sekä tasapuoliset käyttäjän kannalta. Maksu voidaan periä riippumatta siitä, onko kiinteistö konkreettisesti liitetty hulevesijärjestelmään, koska esimerkiksi yleisten alueiden hulevesien hallinta hyödyttää myös alueen muita kiinteistöä. Tämän takia kunnan voi olla perusteltua ottaa yleisten alueiden kuivatus huomioon vaikutusaluetta määrittäessä.

 

Taksapäätöksen yhteydessä tulee määritellä ne kiinteistöt, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Käytännössä hulevesijärjestelmän vaikutusalueet vastaavat asemakaavoitettuja alueita.

 

Kunnan ottaessa hulevesimaksun käyttöön, voidaan huleveden viemäröinnistä aiheutuvat maksut kattaa täysimääräisesti hulevesimaksuilla. Vaihtoehtoisesti kunta voi kattaa maksut myös verovaroin. Myös osittain kattaminen hulevesimaksuin on mahdollista, tällöin loppuosuus katetaan verovaroin.

 

Kuntaliitto on julkaisut oppaan hulevesimaksun määrittämiseen.  Ohjeen keskeisenä periaatteena on se, että maksujen tulee olla kohtuullisia, oikeudenmukaisia ja selkeitä kiinteistön omistajia ja haltijoita kohtaan. Maksun periaatteina on, että maksu on mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteen mukainen, maksun määrittäminen on melko yksinkertaista ja maksut perustuvat kohtalaisen muuttumattomiin kiinteistön kustannuksiin.

 

Maksun määräytymisen osalta on tutkittu yksinkertaisempaa vaihtoehtoa, jossa maksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella. Näin on tehty useissa maksun hyväksyneissä kunnissa mm. yleisen hyväksyttävyyden takia. Yksinkertaisimmillaan maksu on sama kaikille samanlaisen käyttötarkoituksen omaamille kiinteistöille, kuten esimerkiksi kaikille omakotitaloille. Tässäkin mallissa vaikeuksia aiheuttaa se, että useilla kiinteistöillä on useita rakennuksia, joilla on erilaisia käyttötarkoituksia.

 

Kuntaliiton mallista on jatkossa otettava mukaan kuitenkin nk. vähennyskertoimen osuus, jolla otetaan huomioon rinnakkaiset hulevesien hallintajärjestelmät, mm. kiinteistöjen omat järjestelmät. Tämä rohkaisee kiinteistöjä hallitsemaan osan hulevedestä omalla tontillaan.

 

Vaikutusten arviointi

 

Hulevesivastuiden siirtyminen pelkästään kaupungille tehostaa toimintaa, selkeyttää hulevesienjärjestelmän hallintaa ja vastuuta sekä järjestelmän kokonaissuunnittelua, kun hallinta voidaan helpommin tehdä kokonaisuutena yhden toimijan hallitessa koko hulevesijärjestelmää.  Hulevesiverkostot sijoittuvat yleensä samaan kaivantoon vesihuoltoverkostojen kanssa. Tämän vuoksi kaikkien näiden verkostojen suunnittelu ja rakentaminen täytyy yhteen sovittaa kaupungin ja Kuopion Veden kesken.

 

Tällä hetkellä Kuopion Veden henkilöresursseja käytetään hulevesistä aiheutuviin tehtäviin pääasiallisesti verkoston ja suunnittelun vastuualueilla. Suunnittelussa tehdään uusien hulevesiverkostojen mitoitusta sekä olevien verkostojen kapasiteettitarkasteluja. Lisäksi resursseja käytetään hulevesiverkostojen toteutussuunnitteluun. Samoin hulevesiviemäreiden tietojen vienti sähköiseen tietokantaan vie henkilöresursseja. Verkoston vastuualueella hulevesiä koskevia töitä ovat hulevesiviemäreihin kohdistuvat vuosihuollot.  Vapautuvia henkilöresursseja kompensoi se, että Kuopion Vedeltä jää eläkkeelle kaksi suunnittelijaa vuosina 2018-19.

 

Hulevesiviemäröinnin siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle vaatii riittävien taloudellisten ja henkilöstön liittyvien resurssien varmistamista. Taloudelliset resurssit voidaan varmistaa hulevesimaksun käyttöönotolla. Henkilöstöresurssia tarvitaan em. Kuopion Vedeltä siirtyvien poistuvien resurssien korvaamiseksi sekä hulevesimaksujen laskutuksen hoitamiseksi. Henkilöstön osalta voitaneen tehdä joitain palvelualueen sisäisiä järjestelyjä, mutta osa henkilöstöstä on lisärekrytoitava.

 

Investointien taso on tällä hetkellä ollut hulevesien järjestämisen osalta noin miljoona euroa vuodessa. Jatkossa hulevesien hallintaan kiinnitettäneen enemmän huomiota, joka lisää investointien tarvetta. Tämä voi aiheuttaa hulevesimaksujen nousun tulevina vuosina.

Kiinteistöjen asiointi on helpompaa ”yhden luukun” järjestelmässä.

Vaikutukset ympäristöön ovat positiiviset, kun viivyttäminen ja imeyttäminen maastoon lisääntyvät suunnitellusti. Kiinteistöille kohdentuisi vain yksi hulevesien hallintamaksu. Hulevesimaksun vähennyskertoimen avulla voidaan kiinteistöiden hulevesimaksuja alentaa, kun kiinteistöt käyttävät hallintamenetelmiä vähentääkseen, tasatakseen tai käsitelläkseen hulevesiä.

 

Hulevesimaksu kohtelee asiakkaita suhteellisen tasapuolisesti, kun vain järjestelmästä hyötyvät maksavat siitä. Katettaessa hulevedestä aiheutuvia kustannuksia pelkästään tai osittain verovaroin, myös hulevesijärjestelmän ulkopuolella olevat joutuvat maksamaan järjestelmästä.

 

 

                                                      Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen esittelee asiaa kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

 

 

Liitteet

1

5315/2017 Hulevedet vaihtoehtojen vertailu 19092017

 

2

5315/2017 Vaihtoehtojen vertailutaulukko 19092017

 

3

5315/2017 Hulevesikustannukset eri vaihtoehdoissa 19092017

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että

1. kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueella hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien ja

2. kaupunki ottaa käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien. Maksun vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa. Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.

 

Päätös                                          Merkittiin, että kaupungininsinööri Ismo Heikkinen ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kirsi Laamanen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Heikkinen ja Laamanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen. 

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa