Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

188 §

20.11.2017

 

§ 201

Asianro 5119/02.02.00/2017

 

 

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 20.11.2017 188 §

 

Va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

 

                                                      Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen esitys Kuopion kaupungin talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 – 2021 jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville.

 

Liitteenä jaetaan kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017 sekä henkilöstön edustajien kannanoton.

 

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta ja esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 27.11.2017.

 

Vaikutusten arviointi            

 

Esitys                                        

 

 

Liitteet

 

5119/2017 Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2018 talousarvioksi sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2018 - 2021 (jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville)

 

 

5119/2017 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017

 

 

5119/2017 Korjaussivut

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.


Päätös                                       Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjaussivut Kuopion kaupungin talousarvioon 2018 sekä vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaan (liitteenä 4).

 

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiaa käsiteltäessä perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Riitta Puustinen.

 

Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Kivelä saapui asiakohdan käsittelyn aikana takaisin kokoukseen ja hän toimi kokouksen puheenjohtajana tämän jälkeen.  

 

Merkittiin, että varajäsen Leila Saramäki saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

                                                

Merkitään, että kaupunginhallitus kävi läpi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ns. ensimmäisessä lukemisessaan maanantaina 20.11.2017.

 

                                                 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus jaettiin kaupunginhallituksen esityslistan 20.11.2017 mukana. Liitteenä jaetaan kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017 ja talousarvion korjaussivut.

 

 

Liitteet

3

5119/2017 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös 10.11.2017

 

4

5119/2017 Korjaussivut kaupunginhallitus 27.11.2017

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelman.

1.  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2021 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen. Talousarvioesitys ei sisällä yhteistoimintalain 4 § 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2.  Talousarviossa annetaan valtuutus jatkaa jo aloitetut mutta tilinpäätöksessä 2017 keskeneräisiksi todettavat investointihankkeet vuodelle 2017 kohteeseen varatun määrärahan puitteissa, vaikka hankkeeseen ei vuoden 2018 talousarviossa olisi määrärahaa.  Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 aikana.

3.  Kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuuden käynnistää uusia yritystilojen ja – alueiden rakentamis- ja ostohankkeita kokonaiskustannusarvioltaan 5 milj. euron rajaan saakka. Mahdolliset hankkeet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi talousarviomuutoksina.

4.  Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoitusosan sitovien erien osoittamissa rajoissa. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään lainojen nettomuutoksen sillä määrällä, millä talousarvioon sisältymättömiä yritystilojen rakentamis- ja ostohankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan käynnistämisvaltuuden puitteissa talousarviovuoden aikana.

5.  Kaupunginvaltuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 50 milj. euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

6.  Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojautumistoimenpiteet siten, että lainasalkun kokonaismäärään suhteutettu suojausaste on taloussuunnitelmakauden aikana kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa enintään 80 %. Suojausasteen laskennassa huomioidaan sekä kiinteäkorkoisten lainasopimusten että johdannaissopimusten, joilla yksittäisen lainan tai lainasalkun korkoprofiilia muutetaan kiinteän koron tyyppiseksi, suhde lainasalkun kulloiseenkin kokonaismäärään. Johdannaissopimuksia voidaan tehdä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksina sekä korkoputkisopimuksina.

Talous- ja omistajaohjaus oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

                           

 

Päätös                                          Merkittiin, että va. rahoitus- ja talousjohtaja Jaana Kuuva, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, rahoituspäällikkö Pauliina Pietikäinen, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja taloussuunnittelija Riitta Puustinen saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn alussa.

 

                                                      Pauliina Pietikäinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2021 taloussuunnitelman.

 

                                                      1. Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Pekka Kantanen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

                                                      "sivu 16

 

                                                      taulukko, kohta Varhainen tuki

 

                                                      muutetaan lause: "Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja onnellista vanhuutta kuulumaan seuraavasti: "Tuetaan ikäihmisten kotona pärjäämistä ja hyvää elämää."

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtaja Pekka Kantasen tekemän muutosesityksen.

 

                                                      2. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

                                                      "sivu 55 Toiminnan painopisteet (5. kappaleen jälkeen lisätään lause)

 

                                                      "Huolehditaan omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden osalta."

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Minna Reijosen tekemän muutosesityksen.

 

                                                      3. Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

 

                                                      "sivu 84 Toiminnan painopisteet (toinen kappale)

 

                                                      Poistetaan lause: "Omaishoidon vapaisiin suunnatut palvelusetelit myönnetään määrärahojen puitteissa, joten niitä voidaan myöntää vain osaksi vuotta, mikäli on ennakoitavissa määrärahojen ylittymistä."

 

                                                      ja lisätään sen tilalle lause:

 

                                                      "Omaishoidon vapaat järjestetään."

 

                                                      Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

                                                      4. Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä:

 

                                                      sivu 117

 

                                                      kappaleen 6 loppuun lisätään lause: "Suunnittelukaudella tulee ratkaistavaksi mm. Nilsiän paloaseman rakentaminen sekä Kuopion keskusta-alueen paloaseman toimipaikkojen sijainti ja rakentaminen." 

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän täydennetyn ehdotuksen.

 

                                                      Vuoden 2018 talousarvio sekä vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma oli siten tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Jaana Kuuva, Terttu Ruotsalainen, Riitta Kokkonen ja Riitta Puustinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa