Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.02.2018/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

31 §

7.2.2018

 

§ 61

Asianro 4291/14.05.00.01/2017

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 7.2.2018 31 §

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta edelleen esittäisi kaupunginhallitukselle Karttulan vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymisen. Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen laajentumisen hyväksymistä Syvänniemen alueelle, jonne on tarkoitus rakentaa viemäriverkosto vuoden 2017 aikana. Lisäksi Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt Rääpys-Rytkyn alueella vesijohdon- ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rakentamisvuosi muutetaan vuodesta 2016 vuodeksi 2022. Osuuskunnan esitys on ollut lausunnolla ja nähtävänä 21.8.–22.9.2017 välisen ajan.

 

Kuopion alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden lausunnon perusteella Karttulan vesiosuuskunnan Syvänniemen jätevesiviemäröinnin piiriin saatettavaa viemäröintialuetta on tarkoituksenmukaista laajentaa Karttulantien pohjoispuolelle, siten että jätevesiviemäreiden oletetaan valmistuvan vuoteen 2022 mennessä. Toiminta-alueen laajentumisehdotus on ollut uudelleen lausunnolla ja nähtävänä 18.12.2017 - 19.1.2018 välisen ajan, jolloin valvontaviranomaisille on varattu mahdollisuus antaa lausunto sekä Karttulan vesiosuuskunnalle että alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Kaupungin kunnallistekninen suunnittelu esittää Karttulan vesiosuuskunnan esittämän alueen lisäksi, että toiminta-alueeksi lisätään Syvänniemen pohjoispuolinen ranta-alue lähikiinteistöineen, joka saatetaan jätevesiviemäriverkoston piiriin vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

1.      Yleistä vesihuollosta

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.     Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin. Kysymyksessä on suuntaa antava aikataulu, jonka perusteella toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voivat arvioida, millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottua heidän kiinteistöjensä läheisyyteen.

 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet hyväksyy kunta. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle. Valvontaviranomaisille ja alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tulee varata tilaisuus tulla kuulluiksi ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

3.      Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunnot valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

       4. Karttulan vesiosuuskunnan perustietoja

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella Kuopion Veden Karttulan entisen kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella. Karttulan Vesiosuuskunta on perustettu 1994. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen on hyväksytty viimeksi kaupunginhallituksessa 9.11.2015. Itä-Kallaveden vesiosuuskunta sulautui osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa 31.1.2017.

 

Karttulan vesiosuuskunnan Karttulan alueen vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä yli 700 kiinteistöä, joista lähes 320 kpl on liittynyt jätevesiviemäriverkostoon. Vehmersalmen (ent. Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan) alueella on noin 400 kiinteistöä liittynyt vesijohtoon ja noin 120 kiinteistöä jätevesiviemäriverkostoon.

  

Talousveden osuuskunta ostaa pääosin Kuopion Vedeltä. Lisäksi sillä on oma vedenottamo Airakselassa. Karttulan alueella vedenkulutus on yli 160 m3/d ja Vehmersalmen alueella noin 90 m3/d. Karttulan Vesiosuuskunnan verkostot ovat useilla alueilla rakennettu siten, että vettä pystytään johtamaan kahdesta suunnasta. Airakselan alueen vesijohtoverkosto on yhdistetty Lempyyn verkoston kautta Suonenjoen kaupungin vesilaitokseen. Osuuskunnan Kartulan alueen vesijohtoverkostoihin on liittynyt yli 700 kiinteistöä ja Vehmersalmella noin 400 kiinteistä. Vesijohtoverkostoja osuuskunnalla on Karttulan alueella lähes 270 kilometriä ja Vehmersalmen alueella 150 kilometriä.

 

Osuuskunnalla on jätevesiviemäriverkostoa mm. Pörönniemen, Kuivaniemen, Kuttaniemen, Hirvijärven alueilla, josta jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Airakselan jätevedet johdetaan Lempyyn vesiosuuskunnan kautta Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Vehmersalmen jätevedet johdetaan osin Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin ja osin Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamoille. Jätevesiviemäriverkostoon Karttulan alueella on liittynyt yli 300 kiinteistöä ja Vehmersalmen alueella 120 kiinteistöä.

 

       5. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ja esitys jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi, alueen rajaaminen, nähtävänäolo ja lausunnot

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on hyväksytty toiminta-alue Kuopiossa, Tervossa ja Suonenjoella. Karttulan vesiosuuskunnalle on alun perin hyväksytty toiminta-alue vuonna 2004 (Karttula tekninen lautakunta 1.12.2014 § 51) ja sitä on tarkistettu useita kertoja. Viimeisin toiminta-alueen tarkistaminen on hyväksytty vuonna 2017 (kh 27.3.2017 § 108). Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ei pääosin sijaitse YKR-2015 mukaisella taajama- alueella.

 

Karttulan vesiosuuskunta on jättänyt 23.5.2017 Kuopion kaupungille esityksen tarkistetun toiminta-alueen hyväksymiseksi. Jätevesiviemäröinnin toiminta-aluetta laajennetaan lähinnä Syvänniemen alueelle, jonne vesiosuuskunta rakentaa viemäriverkoston vuoden 2017 aikana. Myös vesijohdon toiminta-aluetta laajennetaan Syvänniemellä samansuuruiseksi kuin jätevesiviemäröinnin alue. Lisäksi Rääpys-Rytkyn alueella vesijohdon- ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rakentamisvuosi muutetaan vuodesta 2016 vuodeksi 2022.

 

Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue-esityksestä kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli virallisesti nähtävillä 21.8.–22.9.2017 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla.

Lausunnot pyydettiin nähtävänä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

 

       Pohjois-Savon ELY-keskus (Y-vastuualue),

       Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

       Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/ympäristöterveydenhuolto,

       Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta,

       Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/strateginen maankäyttö

       Kuopion Vesi Liikelaitos

 

Lausunnon antoivat Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja Kuopion Vesi Liikelaitos. Toiminta-alueen tarkistamisesityksestä ei jätetty mielipiteitä. Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut esittivät lausunnossaan Syvänniemen pohjoispuoleisen ranta-alueen lisäämistä jätevesiviemäröinnin piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi. Karttulan vesiosuuskunnalta pyydettiin vastine Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausuntoihin. Toiminta-alue esityksestä annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty liitteessä 2.

 

       6. Karttulan vesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin piiriin saatettavan toiminta-aluerajauksen muutos, uudelleen nähtävänäolo, lausunnot sekä Karttulan vesiosuuskunnan kuuleminen

Kaupunkiympäristön kunnallistekninen suunnittelu katsoo, että Karttulan vesiosuuskunnan esitystä toiminta-alueeksi on tarkoituksenmukaista muuttaa Kuopion alueellisilta ympäristönsuojelupalveluilta 27.9.2017 saadun lausunnon perusteella, johtuen ympäristönsuojelullisista syistä ja hajajätevesiasetuksen siirtymäajan (31.10.2019) päättymisestä. Alueelliset ympäristönsuojelu-palvelut on esittänyt, että Syvänniemen Karttulantien pohjoispuolella olevan ranta-alueen ja lähikiinteistöjen vakituiset asunnot lisätään viemäröinnin piiriin saatettavan alueen sisäpuolelle. Laajennusalueella osa kiinteistöistä on alle 100 metrin etäisyydellä rannasta, ns. ranta-alueella, joilla on tiukennetut jätevesien käsittelyvaatimukset. Viemäriverkoston ulkopuolinen asukas kuormittaa jätevesillään keskimäärin yhtä paljon kuin 6-8 viemäriverkoston piirissä olevaa, joten viemäriverkostoon liittyminen parantaa pintavesien tilaa.

 

Kaupungin kunnallistekninen suunnittelu lisäsi aiemmin nähtävänä olleeseen toiminta-alue ehdotukseen Kuopion alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden esittämän Syvänniemen Karttulantien pohjoispuolella olevan ranta-alueen ja lähikiinteistöjen vakituiset asunnot viemäröinnin piiriin saatettavaksi alueeksi. Laajennusalueelle jätevesiviemäreiden oletetaan valmistuvan vuoteen 2022 loppuun mennessä. Syvänniemen Karttulantien pohjoispuolinen alue muodostaa asukastihentymän, jonka jätevedet ovat vesihuoltolain mukaisesti tarkoituksenmukaista ja teknistaloudellista käsitellä keskitetysti.

 

Ehdotus Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi kuulutettiin uudelleen kaupunginvaltuuston määrittelemässä ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli virallisesti nähtävillä 18.12.2017–19.1.2018 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kaupunki varasi Karttulan vesiosuuskunnalle tulla kuulluksi. Lausunnot pyydettiin uudelleen nähtävänä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

 

       Pohjois-Savon ELY-keskus (Y-vastuualue),

       Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

       Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/ympäristöterveydenhuolto,

       Kuopion kaupungin alueellinen rakennusvalvonta,

       Kuopion kaupunki/kaupunkiympäristön palvelualue/strateginen maankäyttö

       Kuopion Vesi Liikelaitos

 

Viranomaiset eivät jättäneet ehdotetusta toiminta-alueen laajentumisesta lausuntoa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto ilmoittivat sähköpostilla, että niillä ei ole lausuttavaa lausunnolla olevaan toiminta-alueen tarkistamiseen. Myös Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoitti sähköpostilla, ettei se anna yksityiskohtaista lausuntoa Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueen tarkistamisesta. Kuopion Vesi uudisti lausuntonsa. Kuopion kaupunki kuuli Karttulan vesiosuuskuntaa ja Karttulan vesiosuuskunnan hallitus uudisti aiemman vastineensa. Osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaan Syvänniemen alueen viemäriverkoston toiminta-aluetta ei tässä vaiheessa laajenneta esitetyn mukaan ja että verkoston rakentaminen alueelle ja alueen lisääminen toiminta-alueeksi on mahdollista, mikäli alueella on liittymis-halukkuutta. Uudelleen nähtävänä olleesta toiminta-alueen tarkistamisesityksestä ei jätetty mielipiteitä. Toiminta-alue ehdotuksesta annetut lausunnot, kuulemiset ja niiden vastineet on esitetty liitteessä 2.

 

 

       7. Karttulan vesiosuuskunnan Syvänniemen Karttulantien pohjoispuolella olevan ranta-alueen jätevesiviemäröinnin piiriin saatettavan toiminta-alueeksi vuoteen 2022 mennessä perusteluineen

Karttulan vesiosuuskunnan Syvännienmen alue sekä Syvänniemen Karttulan tien pohjoispuolinen alue tulee saattaa jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen piiriin saatettavaksi alueeksi. Syvänniemen Karttulantien pohjoispuolinen alue muodostaa asukastihentymän, jonka jätevedet ovat tarkoituksenmukaista ja teknistaloudellista käsitellä keskitetysti. Lisäksi uudelleen nähtävänä olleessa toiminta-alue ehdotuksessa esitetty viemäröinnin laajennusalue on valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 viemäröinnin selvitysaluerajauksen mukainen. Suunnitelman mukaiset selvitysalueet on rajattu yhteistyössä mm. kaupungin ympäristö- ja rakentamispalveluiden, strategisen maankäytön suunnittelun kanssa huomioiden maankäyttösuunnitelmat sekä ympäristön- ja terveydensuojelulliset näkökohdat.

 

Kuopion kaupungilla on vesihuollon järjestämistarve suurehkon asukasjoukon tarpeen taikka terveydellisten tai ympäristönsuojelullisten syiden vuoksi. Tällöin on ryhdyttävä toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Ympäristönsuojelullisten syiden ja hajajätevesiasetuksen siirtymäajan (31.10.2019) päättymisen vuoksi Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue-esitystä on tarkoituksenmukaista muuttaa Kuopion alueellisilta ympäristönsuojelupalveluilta saadun lausunnon perusteella. Kun alue on vesihuoltolain mukaista toiminta-aluetta, alueella olevien kiinteistöjen omistajat välttyvät myös haja-jätevesiasetuksen mukaisilta jätevesienkäsittelyn tehostamisvaatimuksilta ja mahdollisilta hukkainvestoinneilta.

 

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolaitoksen tulee kyetä huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolain tarkoituksena on, että toiminta-alueisiin sisällytettäisiin kaikki sellaiset alueet, joilla vesihuolto on parhaiten järjestettävissä liittämällä kiinteistöt vesihuoltolaitoksen verkostoon. Karttulan vesiosuuskunta ei ole omassa vastineessaan tuonut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella toiminta-alueen laajentaminen Syvänniemen alueelle olisi vesihuoltolain vastainen (mm. osuuskunta ei pystyisi huolehtimaan jätevesiviemäröinnistä taloudellisesti, asianmukaisesti sekä kohtuullisin kustannuksin). Tämän vuoksi kaupunki esittää Syvänniemen pohjoisalueen toiminta-alueen laajentamista jätevesiviemäröinnin piiriin saatettavaksi alueeksi vuoteen 2022 mennessä.

                          

 

Vaikutusten arviointi            Ympäristövaikutuksiltaan Syvänniemen viemäröintialueen lisääminen Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueelle on positiivinen, koska viemäriverkoston rakentamisen myötä sako- ja umpikaivolietteen kuljetustarve vähenee.  Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesienkäsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkoston rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua.

 

Esitys                                 Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Karttulan vesiosuuskunnan uudelleen nähtävänä ollut tarkistettu toiminta-alue hyväksytään ja toiminta-alueen sisäpuolelle lisätään Karttulan vesiosuuskunnan esittämä Syvänniemen alue, jonne jätevesiviemäröinti on rakentunut vuoden 2017 aikana ja että Rääpys-Rytkyn alueella vesijohdon- ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rakentamisvuosi muutetaan vuodesta 2016 vuodeksi 2022.

 

Lisäksi esitän, Karttulan vesiosuuskunnan esittämän alueen lisäksi toiminta-alueeksi hyväksytään Syvänniemen Karttulantien pohjoispuoleinen ranta-alue lähikiinteistöineen, joka lisätään jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi ja jonne viemäriverkoston oletetaan rakentuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Ympäristönsuojelusyiden lisäksi alue on teknistaloudellisesti tarkoituksenmukaista lisätä viemäröinnin piiriin saatettavaksi alueeksi.

 

Lisäksi esitän, että Kuopion kaupunki suosittelee vesiosuuskuntia noudattamaan vesihuoltopalveluiden toimitusehtoja Vesi- ja viemärilaitos-yhdistyksen julkaiseman ”vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot”- oppaan mukaisesti, jossa on määritelty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön velvollisuudet ja oikeudet.

 

 

 

Liitteet

 

4291/2017 Karttulan vesiosuuskunnan tarkistettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluekartta

 

 

4291/2017 lausunnot ja vastineet

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Liitteet

16

4291/2017 Karttulan vesiosuuskunnan tarkistettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluekartta

 

17

4291/2017 lausunnot ja vastineet

 

18

Minna Reijosen muutosesitys

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että päätösesitykseen lisätään teksti:

 

                                                      "Toiminta-alueilla, taajaman ulkopuolella, liittyminen jätevesiviemäriverkostoon ja vesijohtoon on vapaaehtoista, mikäli kiinteistön omistaja on rakentanut tai rakentaa muun vaihtoehtoisen asianmukaisen systeemin." Perustelut liitteenä 18.

 

                                                      Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

                                                      Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa