Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 14.03.2018/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

48 §

28.2.2018

 

§ 53

Asianro 9201/02.05.00.00/2017

 

 

Pysäköintitaksojen tarkistus 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 28.2.2018 48 §

 

Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 


 

Kaupunkirakennelautakunta 14.3.2018

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Yleistä                                             Kaupunkirakennelautakunta palautti 28.2.2018 kokouksen asiana olleen pysäköintitaksojen tarkistusesityksen uudelleen valmisteltavaksi. Esityksestä saadun palautteen perusteella, on esitystä taksakorotuksesta muutettu katuvarsipysäköinnin osalta aiempaa maltillisempaan suuntaan. Pysäköinnin maksullisuusaikaan esitetään aiemmasta poiketen vain yhden tunnin pidennys. Taksojen tarkistus on osa keskustan pysäköintijärjestelmän kehittämistä, joka perustuu kaupunginhallituksen joulukuussa 2017 hyväksymään keskustapysäköinnin yleissuunnitelmaan.

 

Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus esittää Kuopion kaupungille pysäköintitaksojen tarkistusta hallinnassaan olevien pysäköintilaitosten osalta. Edellisen kerran hintoja on pitkäaikais- ja lupapysäköinnin osalta tarkistettu vuoden 2013 keväällä ja lyhytaikapysäköinnin osalta vuonna 2011. Pysäköintiyhtiö on arvioinut, että sen esittämien taksakorotusten myötä, se saa vuodessa pysäköintimaksutuottoja yhteensä n. 200 000 € enemmän kuin nykyisin. Esitetyt muutokset ovat varsinkin lyhytaikapysäköinnin osalta maltillisia ja niiden vaikutus yksittäisen pysäköinnin hintaa on hyvin kohtuullinen. Pysäköintilaitoksien kuukausihintoihin yhtiö esittää n. 11 - 21 % korotuksia. Esitettyjen korotusten jälkeenkin mm. Kuopion Toriparkin kuukausihinta on muissa keskisuurissa kaupungeissa vastaavilla sijainneilla olevien pysäköintilaitosten kuukausihintoihin nähden kohtuullisella tasolla.

 

Kaupunkirakennelautakunta on 22.11.2017 olleessa kokouksessaan ja kaupunginhallitus 11.12.2017 olleessa kokouksessaan hyväksynyt keskustapysäköinnin yleissuunnitelman ohjeellisesti noudatettavaksi keskustapysäköinnin kehittämisessä.  Yleissuunnitelman yhteydessä tehdyissä asukas- ja yrittäjäkyselyissä nousi esille, että kyselyyn vastanneet pitivät tärkeänä vapaiden pysäköintipaikkojen hyvää saavutettavuutta, lyhyttä kävelyetäisyyttä, edullisia hintoja ja helppoa pääsyä pysäköintipaikoille. Yhtenä toimenpiteenä suunnitelmassa esitetään pysäköinnin hintojen tarkistusta siten, että hinnoittelu ohjaisi yli tunnin kestävää pysäköintiä pysäköintilaitoksiin, jolloin kadun varressa olevat asiointipysäköintipaikat palvelisivat erityisesti läheisten kivijalkakauppojen asiakkaiden lyhytaikaista pysäköintitarvetta. Edellä mainitun, ohjeellisesti noudatettavaksi hyväksytyn toimenpide-ehdotuksen mukaisesti esitetään, että Toripysäköinnin pysäköintitaksaa korotetaan maltillisesti, katuvarsipysäköinnin hyvin lyhytaikaisen pysäköinnin hintaa hieman lasketaan ja pidempiaikaisen katuvarsipysäköinnin taksaa korotetaan. Keskustapysäköinnin yleissuunnitelmassa on hyväksytty myös katuvarsipysäköinnin maksullisuusajan pidentäminen vastaamaan paremmin kauppojen nykyistä aukioloaikaa. Poiketen yleissuunnitelmassa hyväksytystä, tässä esityksessä esitetään, että maksullisuusaikaa pidennetään tunnilla, jolloin arkisin maksullisuusaika olisi 8 - 18 ja lauantaisin 8 - 16.

 

Lyhytaikapysäköinnin taksat pysäköintilaitoksissa

 

Toripysäköinnissä voimassa oleva taksa on ensimmäisen tunnin osalta 2 € -euro kummaltakin puolen tunnin jaksolta. Seuraavat 30 minuutin jaksot ovat 0,50 €. Kuten taulukkoon 1 kootuista muiden kaupunkien pysäköintilaitosten taksoista voi havaita, on Kuopion Toripysäköinnin lyhytaikapysäköinnin hinta vertailukaupunkeihin nähden edullinen.

 

Esityksenä on, että Toripysäköinnin hinta säilyy ennallaan ensimmäisen tunnin osalta. Ensimmäisen tunnin jälkeiseen puolituntiseen esitetään korotusta nykyisestä 0,5 eurosta yhteen euroon. Esitetty taksamuutoksen vaikutus 1 - 3 tunnin pysäköinnin hintaan on esitetty taulukossa 1.

 

Maaherrankadun pysäköintilaitoksen ensimmäisen tunnin hintaan yhtiö esittää 0,5 euron korotusta, minkä jälkeen ensimmäisen tunnin hinnaksi tulisi 1,5 euroa. Haapaniemenkadun pysäköintitalon lyhytaikapysäköinnin hinnan esitetään säilyvän ennallaan.

 

Perusteluna taksojen tarkistukselle Kuopion Pysäköinti Oy esittää sen tekemiä satsauksia opasteisiin ja laitteisiin sekä palveluun. Yhtiö on arvioinut, että pysäköintimäärien säilyessä ennallaan, lyhytaikapysäköintihintojen korotukset kasvattaisivat yhtiön pysäköintituloja vuositasolla n. 120 000 eurolla.

 

TORIPARKKI tai muu vastaava

1 h

2 h

3 h

Kuopio/Toriparkki nykyinen taksa

2,00

3,00

4,00

Kuopio/Toriparkki esitetty taksa

2,00

3,50

4,50

Lahti/Toriparkki

2,00

4,00

5,50

Oulu/Kivisydän

2,30

4,30

6,30

Jyväskylä/P-Sokos

1,50

3,00

5,50

Mikkeli/Toriparkki

2,00

3,00

4,00

Tampere/Hämppi

3,00

6,00

9,00

Helsinki/Forum

7,40

14,80

22,20

Turku/Louhi

3,00

6,00

9,00

Vaasa

2,50

5,00

7,50

Taulukko 1. Pysäköinnin hinnat Suomen eri kaupunkien pysäköintilaitoksissa 1-3 tunnin pysäköintiajoilla.

Maksullinen katuvarsipysäköinti

 

Kadun varteen järjestetty pysäköintimahdollisuus on tarkoitettu ensisijaisesti alueella asioivien ja vierailevien käyttöön eli ns. yleiseen pysäköintiin. Keskustan pysäköintilaitoksen alueella katuvarsipysäköinti on määritelty olevan maksullista, jotta paikat olisivat niiden varsinaisessa käyttötarkoituksessa. Autoistumisen yleistyessä osalle keskustan pysäköintipaikoista on mahdollistettu myös asukaspysäköinti. Tällä hetkellä pysäköinti keskustan katujen varsilla on maksullista arkisin klo 8 - 17 ja lauantaisin klo 8 - 15, minkä ulkopuolella pysäköintipaikat ovat vapaassa käytössä. Keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa maksullisuusaikaa on linjattu pidennettävän arkisin klo 19 saakka ja lauantaisin klo 16 saakka. Kadunvarsipysäköinnissä on nykyisin voimassa kahden tunnin maksimipysäköintiaika, mikä on joissakin Kuopion Pysäköinti Oy:lle tulleissa palautteissa koettu hankalana. Toisaalta nykyisin käytössä olevan, ja koko ajan lisääntyvän, mobiilimaksamisen myötä maksimipysäköintiaika on menettänyt merkityksensä, sillä mobiilisti pysäköintiaikaa voi kahden tunnin pysäköinnin jälkeen helposti lisätä.

 

Katuvarsipysäköinnin hinta vaihtelee ollen nykyisin Suokadun, Puistokadun, Minna Canthin kadun ja Vuorikadun rajaaman alueen sisäpuolella (vyöhyke 1) 2,4 euroa tunnilta. Edellä mainitun alueen ulkopuolella katuvarsipysäköinti maksaa 1,6 euroa tunnilta. Katuvarsipysäköinnissä on mahdollisuus maksaa pysäköintiä hyvinkin lyhyissä jaksoissa, esim. maksettaessa vyöhykkeellä 1, saa 0,2 eurolla pysäköintiaikaa 5 min.

 

Katuvarsipysäköinnin vyöhykkeen 1 hintaan esitetään tehtävän keskustapysäköinnin yleissuunnitelman mukainen progressiivinen hinnan korotus, mikä johtaa taulukossa 2 ja kuvaajassa 1 esitettyihin pysäköintimaksuihin. Vyöhykkeellä 1 katuvarsipysäköinnin tuntihinnan esitetään pientä hinnan kevennystä (tuntihinta 2,0 €/h) ensimmäisen 40 minuutin osalta, minkä jälkeen pysäköinnin tuntihinta olisi 3,2 €/h. Vyöhykkeellä 2 esitetään nykyisen tuntihinnan säilyvän ensimmäisen 40 minuutin osalta, minkä jälkeen tuntihinnaksi esitetään 2,2 €/h.

 

Katujen varsilla tapahtuvan asiointipysäköinnin hintavertailu eri kaupunkien välillä on esitetty taulukossa 2. Kuvaajassa 1 on esitetty pysäköinnin nykyiset sekä esityksen mukaiset hinnat katuvarren eri vyöhykkeillä ja toripysäköinnissä pysäköintiajan funktiona.


 

KADUNVARSIPYSÄKÖINTI 1-vyöhyke

40 min

1 h

2 h

3 h

ma-pe

la

Kuopio nykyinen

1,60

2,40

4,80

7,20

8-17

8-15

Kuopio esitetty

1,33

2,40

5,60

8,80

8-18

8-16

Lahti

1,67

2,50

6,10

9,70

8-20

8-16

Oulu

1,73

2,60

5,20

7,80

8-18

8-16

Jyväskylä

1,33

2,00

4,00

6,00

8-20

8-16

Mikkeli

0,93

1,40

2,80

4,20

8-17

8-15

Tampere

2,13

3,20

6,40

Max. pysäköintiaika 2 h

8-18

8-16

Vaasa

1,47

2,20

4,40

6,60

8-20

8-16

Turku

2,00

3,00

6,00

9,00

9-18

9-15

Taulukko 2. Vertailukaupunkien katuvarsipysäköinnin hinnat ja maksullisuusajat.

 

 

Kuva 1. Pysäköintimaksujen suuruudet pysäköintiajan funktiona.

 

Sopimuspysäköinti                    Sopimus- eli kuukausipysäköintihintoihin Kuopion Pysäköinti Oy esittää Toripysäköinnin osalta 15 euron korotusta ja Maaherrankadun sekä Haapaniemenkadun osalta 5 euron korotuksia. Yhtiö on arvioinut, että korotukset tuottaisivat sille vuositasolla yhteensä n. 80 000 euroa lisätuloa. Esitettyjen korotusten jälkeen Toripysäköinnin kuukausikortin hinta olisi 85 euroa, Maaherrankadun pysäköintitalon 45/50 euroa ja Haapaniemenkadun pysäköintitalon 40 euroa. Yhtiön tekemien vertailujen mukaan esitetyt hinnankorotukset huomioon ottaen Kuopion kalleimman Toriparkin kuukausikortin hinta on muiden kaupunkien vastaaviin pysäköintitalojen kuukausikortin hintaan verrattuna edelleen edullinen. Vertailukaupunkien kuukausikorttien hinnat vaihtelevat tällä hetkellä Mikkelin 75 ja Oulun 170 euron välillä.

 

Kytkentä muihin asetettuihin tavoitteisiin

 

Kuopion keskustaan saapuu kaikki Kuopion seudun paikallisliikenteen linjat, minkä vuoksi keskusta on saavutettavissa linja-autolla erittäin hyvin. Kaupunki tukee paikallisliikennettä vuosittain miljoonilla euroilla parantaen näin keskustan saavutettavuutta. Viime vuonna hyväksytyn joukkoliikenneohjelman mukaan kaupunki aikoo kasvattaa joukkoliikenteeseen satsaamista vuoteen 2025 mennessä, tavoitteenaan tuntuvat korotukset matkustajamääriin ja sitä kautta myös joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuteen. Lisäksi kaupunki on satsannut kaupunkiseudun viisaan liikkumisen hankkeeseen, jossa nostetaan esiin kaikkien viisaiden liikkumismuotojen käyttöä ja niiden merkitystä liikennejärjestelmään sekä liikenteen aiheuttamiin päästöihin. Myös hiljattain julkistetussa kaupunkistrategiassa kaupunki on nostanut resurssiviisauden ja siihen liittyvän viisaan liikkumisen yhdeksi päätavoitteekseen. Pysäköinnin hinnoittelu ja sääntely on yksi liikennepolitiikan keino tukea viisaiden kulkutapojen käyttöä. Esitetyllä taksarakenteella voidaan osaltaan vaikuttaa kulkutapajakaumaan, mutta toisaalta myös siihen, että pysäköintipaikkoja löytyy silloin, kun keskustassa asioiminen edellyttää auton käyttöä ja sitä kautta autopaikan löytymistä läheltä asiointipaikkaa.

                            

 

Vaikutusten arviointi                Esityksen mukainen hintojen tarkistus parantaa hiukan Kuopion Pysäköinti Oy:n taloudellista tilannetta. Katuvarteen esitetyn hintojen korotuksen on arvioitu vapauttavan pysäköintitilaa lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin, minkä arvioidaan parantavan pienten liikkeiden toimintamahdollisuuksia ja palvelevan muutoinkin paremmin aivan lyhytaikaista asiointipysäköintitarvetta.

 

Ympäristövaikutuksiltaan esitys on neutraali.

 

Pysäköinnin maksullisuutta osoittavien liikennemerkkien päivityksen koko keskustan alueella arvioidaan maksavan yhteensä n 10 000 €.

 

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta hyväksyy:

·          Toripysäköinnin toisen tunnin ensimmäiseen 30 minuuttiin 0,5 euron korotuksen

·          Maaherrankadun p-laitoksen ensimmäisen tunnin hintaan 0,5 euron korotuksen

·          Toripysäköinnin kuukausilipun hinnaksi 85 e ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksen kuukausihinnaksi 40/45 e (ylä-/alakerta)

·          Kadunvarsipysäköinnin vyöhykkeen 1 tuntihintaa alennetaan nykyisestä 2,4 eurosta 2 euroon ensimmäisen 40 pysäköintiminuutin ajalta, minkä jälkeen pysäköinnin tuntihinta on 3,2 e

·          Kadunvarsipysäköinnin vyöhykkeen 2 tuntihinta säilyy nykyisellään (1,6 e/h) ensimmäisen 40 pysäköintiminuutin ajalta, minkä jälkeen pysäköinnin tuntihinta on 2,2 e

·          Pysäköinnin maksullisuusaikaa pidennetään nykyisestä arkisin klo 17 18 ja lauantaisin klo 15 16

·          Katuvarresta kahden tunnin maksimipysäköintiaika poistetaan

 

 

Liitteet

1

9201/2017 Kuopion Pysäköinti Oy hallituksen kokousptk. (Ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen    

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että liikenneinsinööri Paula Liukkonen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Ari Pääkkö poistuivat kokouksesta tämän asian käsit-telyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa