Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.05.2018/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

120 §

16.4.2018

Kaupunginhallitus

131 §

23.4.2018

 

§ 37

Asianro 8807/00.04.02/2017

 

 

Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien yhteistyötä yritysten kanssa yritysvaikutusten arvioinnissa                       

 

 

                                                    Valtuustoaloite 20.11.2017

                                            Vihreä valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Marja Berg ja 25 muuta valtuutettua

 

                                                   

Kuopiossa yritysvaikutusten arviointi otettiin käyttöön v. 2011. Yritysvaikutusten arviointi on jo luonteva osa päätöksentekoa. Yritysvaikutusten arviointia tehdään päätösprosessissa ensisijaisesti valmistelijan tai valmistelijoiden toimesta. Yritysvaikutukset ovat merkittäviä mm kaupungin kaavoituksessa.

Yritystoiminnan osalta on myös oleellista, että yrityksen toimintamahdollisuudet säilyvät mm katujen kunnostuksessa yms. jolloin yrityksen saavutettavuus luonnollisesti heikkenee väliaikaisesti.

 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin päätöksentekoon liittyvää yritysvaikutuksien arviointia tehostetaan lisäämällä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja etenkin kuopiolaisten yrittäjien kanssa. Tähän on hyvät mahdollisuudet jo olemassa olevien verkostojen kautta, mm. tekemällä enenevästi yhteistyötä Kuopion Yrittäjien, Kuopion Kauppakamarin ja Nuorkauppakamarin kanssa, joiden jäsenistöön kuuluu eri liiketoimintasektorien yrittäjiä ja erikokoisia yrityksiä.

 

Kuopion kaupungin johto ja yrittäjäjärjestöt tapaavat säännöllisesti ja vuorovaikutus on kehittynyt. Yrittäjäjärjestöt voivat toimia tiedottajina yrityksiin päin valmistelussa olevista asioista ja hakea jäsenistöstään yrityksiä, jotka tarvittaessa yksin tai työryhmänä muodostaisivat kannanottoja yritysten näkökulmista valmistelussa oleviin asioihin. Näin ollen päätöksenteon kohteen olevien yrittäjien mielipiteet ja kehittämisehdotukset saataisiin menettelyllä paremmin kuuluviin kaupungin päätöksentekoon, mikä lopulta tukisi yritysten toimintaedellytyksiä Kuopiossa. Samalla virkamieskunnan yhteydet Kuopiossa toimiviin yrityksiin edelleen paranisivat.

 

Yritysvaikutusten arviointia Kuopion kaupungin ja yritysten sekä yritysjärjestöjen yhteistyössä voitaisiin kehittää ns. kokeilukulttuurina ja hakea kokemusten myötä parasta ratkaisua siihen, että millainen yhteistyömalli ja menettelytapa sopisivat parhaiten yritysvaikutusten arviointiin Kuopion kaupungissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Lausunto 9.4.2018

                                            Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen

Yrityspalvelu

 

Yhteistyö yritysten kanssa yritysvaikutusten arvioinnissa

26 valtuutettua ovat 20.11.2017 tehneet valtuustoaloitteen yritysvaikutusten arvioinnin tehostamisesta kaupungin päätöksenteossa lisäämällä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja etenkin kuopiolaisten yrittäjien kanssa.

 

Kuten aloitteessa todetaan, yritysvaikutusten arviointi ja laajemmin yritysten tarpeiden tunnistaminen on  osa Kuopion kaupungin päätöksenteon valmistelua. Lähtökohtaisesti päätöksen valmistelijan tehtävä on huolehtia siitä, että yritysvaikutusten arviointi tehdään. Mikäli vaikutuksen piirissä olevat yritykset ovat selkeästi rajattavissa, on suositeltavaa keskustella suoraan ko. yritysten kanssa. Vaikutuksiltaan laajoissa hankkeissa on uusimpana otettu käyttöön torin alla oleva Kohtaamo, jossa esitellään mm.  kaupunkikehityshankkeita valmistelijoiden toimesta. Kuntalaisilla ja yrittäjillä on mahdollisuus antaa Kohtaamossa valmistelijoille suoraa palautetta. Kaupungin sähköinen palautejärjestelmä on myös yritysten käytössä.

Yritysvaikutusten arviointi on nähtävä osana kaupungin strategian toteuttamista, jossa yritystoiminnan kasvu ja uusiutuminen ovat keskeisimpiä tavoitteita. Uusimmassa strategiaprosessissa oli tiivis vuoropuhelu yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin kanssa erilaisine tapaamisineen ja kyselyineen. Voidaan todeta, että näillä oli merkittävä vaikutus strategian sisältöön, vrt 200 000 asukasta vuonna 2040.

 

Kuntien Imago 2017-tutkimuksessa, jonka toteutti Taloustutkimus, kartoitettiin elinkeinoelämän mielipiteitä kunnista.  Kuopio nousi kokonaisarvioinnissa toiselle sijalle edellisvuoden kahdeksannelta sijalta. Suurten kaupunkien joukossa Kuopio oli paras. Kuopio oli suurista kaupungeista ykkönen mm. elinkeinoelämän arvioidessa, kuinka hyvin kunnan virkamiehiin saa yhteyden.

 

Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet useat tekijät. Yrittäjyyden merkitys sisäistetään entistä paremmin niin luottamusmiesten, virkamiesjohdon kuin valmistelijoidenkin keskuudessa.  Päätöksenteon valmisteluprosesseja on kehitetty siten, että yritysnäkökulman esille nostamiseen on useita foorumeita. Esimerkiksi kaupunkiympäristön palvelualueella tällaisia foorumeita ovat kaavoitukseen liittyvät useat kokoukset, joihin kutsutaan asianosaisia, myös yrityksiä. Kaavoituksen etenemisen yhteydessä on useita mahdollisuuksia antaa myös lausuntoja.

 

Joka toinen viikko kokoontuvassa hankeryhmässä, jossa on edustettuna asiantuntijoita eri yksiköistä, käydään läpi valmistelussa olevia asioita. Yrityspalvelulla on mahdollisuus näissä tapaamisissa ottaa esille niin yrityskohtaisia kuin myös laajemmin yritysten toimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä. Esimerkkinä mainittakoon valtuustoaloitteessakin esille nostettu katujen kunnostamiseen liittyvä tilapäinen saavutettavuuden heikkeneminen.  Mm. Niiralankadun ja Kauppakadun saneerausta kesällä 2018 käsiteltiin hankeryhmässä ja sovittiin toimenpiteistä, joilla tiedottamista lisätään hyödyntämällä niin Kuopion yrittäjät ry:n kuin myös yrityspalvelun omia tiedotuskanavia.

 

 

Yrityspalvelulla ja kaupungin johdolla on tiiviit ja luontevat yhteydet kaupungin alueella toimiviin yrittäjäjärjestöihin ja Kauppakamariin. Yrityspalvelun yksi keskeisimmistä tehtävistä on pitää yhteyttä myös suoraan yrityksiin. Yrityspalvelu on linkki kaupungin palveluihin. Yhteydenpito on luontevaa ja kaksisuuntaista.

 

Viime vuosien aikana on toteutettu useita toimenpiteitä, jotka ovat saaneet alkunsa yrittäjäjärjestöjen ja kaupungin välisestä vuoropuhelusta. Esimerkiksi toritoiminnot on siirretty keskustan kehittämisyhdistyksen vastuulle. Pienten yritysten neuvontapalvelujen parantamiseksi on yrityspalvelun neuvontaresursseja lisätty ja käynnistetty YritysKuopio-verkoston toiminta, jossa Kuopion yrittäjät on mukana. Kaupunki rahoittaa osaltaan useita yrittäjäjärjestön toteuttamia hankkeita, esimerkkinä yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen liittyvä hanke. Kaupungin työllisyysyksikkö auttaa pienyrittäjiä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisessa. Myös Kuopio Tahko Markkinointi Oy:ssä yrittäjät ovat avainasemassa.

 

Yritysvaikutusten arviointimenettelyjä osana päätöksentekoa on syytä koko ajan kehittää ja oppia myös epäonnistumisista. Strategian mukaisesti Kuopion kaupunki on avoin erilaisille aloitteille ja kokeiluille myös yritysvaikutusten arvioinnin kehittämisessä.   Tiiviillä yhteistyöllä yrittäjäjärjestöjen ja yritysten kanssa Kuopiolla on hyvät edellytykset myös näiltä osin vahvistaa asemaansa vetovoimaisena ja yritysystävällisenä yritysten sijaintipaikkana.

 

 

Kaupunginhallitus 23.4.2018 131 §

 

 

Päätösehdotus                   Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös                                     Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

Päätösehdotus                        Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                        Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa