Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 27.09.2018/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 19

Asianro 7662/02.02.00/2018

 

 

Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2019 valmistelutilanne

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 Yleistä toiminnan ja talouden suunnittelusta

 

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuopion kaupungin talousarvio valmistellaan palvelualueilla ja jätehuollon viranomaispalvelujen osio on osa kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Kuopion kaupungin talousarvioesitys on valmisteilla.

 

Jätelautakunnassa käsitellään nyt talousarvion valmistelutilanne. Sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion, lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat, joissa määritellään talousarvion mukaisten rahojen käyttö. Jätelautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen käyttösuunnitelman. Kokonaisuutena kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

 

Jätelautakunnan ja jätehuollon viranomaispalvelujen toiminta-ajatus

 

Savo-Pielisen jätelautakunnassa ja sen alaisuudessa toimivissa jätehuollon viranomaispalveluissa hoidetaan lakisääteiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät ja kuntien erikseen päättämät jätehuoltoon liittyvät seuranta- ja kehittämistehtävät.

 

Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle ja edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista. Jätehuollon seurannalla varmistetaan, että kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt, erityisesti asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt, ovat kattavasti ja asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä.

 

Tavoitteena on, että jätehuollon viranomaispalveluissa tehdään päätökset tehokkaasti ja yhdenmukaisesti koko toimialuetta koskien. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntijuus ja huomioidaan asiakkaiden erilaiset tarpeet jätehuoltojärjestelyissä. Alueen kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten ja kunnallisen jäteyhtiön sekä naapurialueen jätehuoltoviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä, kun jätehuollon viranomaistehtäviä hoidetaan.

 

 

 

 

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuonna 2019

 

Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia aiheuttaa jätelakiin hyväksytyt muutokset liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin jätehuollossa. Kunnan vastuu jätehuollossa kapenee entisestä, minkä vuoksi yhteistyössä Jätekukon kanssa on kartoitettava ne asiakkaat, jotka kuuluvat jatkossakin kunnallisen jätehuollon piiriin. Osin tulkinta voi olla haastavaa ja on odotettavissa, että jätehuollon viranomaispalveluihin tulee käsiteltäväksi tapauksia liittyen vastuun rajanvetoon.

 

Jätelakia ollaan uudistamassa edelleen liittyen kunnan toissijaiseen jätehuollon järjestämisvastuuseen. Myös nämä muutokset voivat vaikuttaa jätehuoltoviranomaisen toimintaan, koska on katsottu, että jätelautakunta seuraa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen tarjoamista. Lisäksi EU:n jätedirektiivit ovat uudistuneet vuonna 2018, mikä tarkoittaa sitä, että jätelakiin tulee lähitulevaisuudessa lisää muutoksia.

 

Jätelainsäädännön lisäksi kuntien vuonna 2017 hyväksymä jätepoliittinen ohjelma sekä jätelautakunnan vuonna 2018 hyväksymä jätehuollon palvelutaso ohjaa jätehuollon viranomaispalvelujen toimintaa. Jätepoliittisen ohjelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan ja edistetään yhteistyössä Jätekukon ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

 

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuonna 2019

 

Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2019 ovat seuraavat:

 

1.       Kunnallisten jätehuoltomääräysten ajantasaistaminen

 

Jätelakiin tehtyjen muutosten myötä kunnalliset jätehuoltomääräykset tullaan päivittämään vastaamaan muuttunutta sääntelyä. Samalla määräykset päivitetään muutoinkin, erityisesti tarkastellaan hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä saostus- ja umpisäiliölietteitä koskevaa sääntelyä. Määräysmuutokset tullaan myös toimeenpanemaan niiden hyväksymisen jälkeen tiedottamalla muutoksista ja seuraamalla määräysten toteutumista.

 

2.       Kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely hyötyjätteille

 

Uusi jätehuollon palvelutaso edellyttää hyötyjätteiden erilliskeräystä entistä laajemmalla alueella ja tähän liittyen jätehuollon viranomaispalveluissa tullaan määrittelemään hyötyjätteiden kiinteistöittäinen jätteenkuljetusalue koko toimialueelle. Näin hyötyjätteiden keräykseen voi aina liittyä jätehuoltomääräysten mukaisten taajamien lisäksi määritellyllä hyötyjätteiden kiinteistöittäisellä jätteenkuljetusalueella. Sekajätteen kiinteistöittäinen jätteenkuljetusalue on määritelty kaikkiin toimialueen kuntiin jo aiemmin.

 

3.       Jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta: vuonna 2017-2018 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten liittyminen jätehuoltoon

 

Jätehuollon seurannassa työn alle otetaan vuosina 2017-2018 valmistuneiden rakennusten jäte­huoltoon liittymisen tarkastelu. Tavoitteena on saada nämä vastikään valmistuneet rakennukset kattavasti järjestetyn jätehuollon piiriin. Lisäksi liittymisvelvoitteen seurantaa tehdään vakiintuneesti tarkistamalla jätehuollon asiakasrekisteristä päättyneet asiakkuudet määräajoin.

 

4.       Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seuranta: tarkastelu Pielisen Karjalan alueella

 

Seka- ja hyötyjätteiden jätehuollon järjestämisen seurannan lisäksi on vuonna 2018 luotu toimintamalli saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon seurantaan. Seurannassa kiinnitetään huomiota riittäviin tyhjennyksiin sekä tiedotetaan omatoimisen käsittelyn mahdollisuudesta ja sitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Säännöksistä tiedottamista ja tilanteen läpikäyntiä on aloitettu Lieksassa ja sitä jatketaan Pielisen Karjalan alueella.

 

Alueellisen jätehuollon viranomaispalvelujen talousarvioluonnos

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on nolla. Kuopion kaupungille ei aiheudu jätehuollon viranomaispalveluista kuluja.

 

Vuoden 2019 menoiksi on arvioitu yhteensä 345 000 euroa eli menot ovat 15 000 euroa vuotta 2018 korkeammat. Talousarvioluonnoksessa on varauduttu projektityöntekijän palkkaamiseen osalle vuotta, koska jätelain muutos aiheuttaa rekisterien tarkastelu- ja päivittämistarpeita. Projektityöntekijä voi avustaa lisäksi jätehuollon seurannassa.

 

Perusmaksuun sisältyvä jätelautakuntaosa muuttuu hieman. Jätelautakuntaosa on vakituisilla asuinkiinteistöillä 2,60 euroa vuodessa (ennen 2,50 euroa, alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnoilla 1,30 euroa vuodessa (ennen 1,25 euroa, alv 0 %). Muutos on niin vähäinen, ettei perusmaksua tai muutoin jätemaksuja ole tarvetta sen vuoksi korottaa.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Lautakunta hyväksyy jätehuollon viranomaispalvelujen toiminnan painopisteet vuodelle 2019. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvioluonnoksen 2019.

 

 

Liitteet

9

7662/2018 Talousarvioluonnos 2019

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Johanna Marttinen poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 16:12.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa