Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.06.2018/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 196

Asianro 4559/02.02.00/2018

 

 

Vuoden 2019 toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion valmistelu

 

 

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kuopio 2030 –strategian toteuttamiseksi vuoden 2019 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2018 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 14.5.2018.  Lisäksi valmistelun lähtökohtia on käsitelty yhdessä palvelualueiden kanssa 7.6.2018.

 

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu perustuu tilinpäätöksen 2017 tietoihin, vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen tulosennusteeseen ja arvioihin vuoden 2019 toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutoksista. Vuoden 2019 talousarvion lähtötasona on vuoden 2018 alkuperäinen talousarvio. Lähtötasossa otetaan huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset sekä kuluvalle vuodelle että vuodelle 2019, yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Palvelualueiden muiden menojen liikkumavara tulee ensi vuonna jäämään varsin pieneksi. Tämä on otettava huomioon mm. konserniyhteisöjen hinnoitellessa kaupungille myytäviä palvelujaan sekä erikoissairaanhoidon tulevan vuoden kuntalaskutuksessa.

 

Ensi vuoden toiminnan tavoitteiden ja talousarvion lähtökohtia arvioitaessa on tiedostettu, että ikäihmisten palvelutarpeet sekä lapsimäärän kasvu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lisäävät kaupungin menopaineita. Kaupungin palveluissa käytettävien tilojen korjausvelka kasvaa huolestuttavasti. Kiinteistöjen käyttökustannukset sekä kasvava käytettävien tilojen määrä nostavat tilavuokria palvelualueilla. Muutospaineiden aiheuttamat määrärahakohdennukset ratkaistaan valmistelun jatkuessa kesälomakauden jälkeen.

 

Erityisen tärkeää palvelualueilla on jatkaa palvelujen tuottavuuden lisäämistä, tilatehokkuutta parantavien ratkaisujen hakemista ja toiminnan rakenteellisia uudistuksia. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan, tavoitteena sairauspoissalojen vähentäminen. Lisäksi edelleen tehdään määrätietoista työtä pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi työmarkkinatuen kuntaosuuteen käytettävien määrärahojen vähentämiseksi.

 

Tuloarvioissa on käytetty Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kuntakohtaista verotuloennustetta, jonka mukaan verotulot ovat kasvamassa tähän vuoteen verrattuna arviolta 16,6 milj. euroa. Veroprosentit on valmistelulaskelmissa pidetty ennallaan.  Valtionosuuksien ennakkolaskelmat osoittavat, että 2019 Kuopion kaupunki on saamassa 5,2 milj. euroa vähemmän valtionosuustuloja kuin tänä vuonna. Valtionosuuksien määrää laskevat mm. kustannustenjaon tarkistus valtion ja kuntien välillä, kiky-sopimuksen vaikutus sekä indeksitarkistus, joka on valtion kehysneuvotteluissa päätetty jättää tekemättä. Palkkaratkaisu ja valtionosuuksien leikkaus vievät valmistelun lähtötasoa jo yli 15 miljoonaa alemmas kuin kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio.

 

Valmistelun tuloksena koko kaupungin toimintakate vuodelle 2019 päätyy
–628,7 milj. euroon, jossa on talousarvioon 2018 verrattuna kasvua 0,9 % ja 4,9 %, kun vertailukohtana on tilinpäätöksen 2017 toimintakate.  Taseyksiköt ja liikelaitokset laativat talousarvioesityksensä niin, että tuloutus kaupungille säilyy vähintään ennallaan ja vuosikate kattaa poistot. Valmistelulinjaus merkitsee sitä, että tämänhetkisillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla koko kaupunki tulisi tekemään –8 - 10 milj. euroa alijäämää, vuosikate kattaisi poistot 80 - 85 %:sti ja investointien rahoittamiseksi tarvittavan lainamäärän kasvu suunnitelmakauden aiemman linjauksen mukaisesti olisi noin 40 milj. euroa, 300 euroa/asukas.

 

Investointien osalta noudatetaan syksyllä 2017 linjattua suunnitelmakauden tasoa, joka on nettomääräisesti keskimäärin 80 miljoonaa euroa vuosi koko suunnitelmakaudelle.

 

Kuopio 2030 – strategian pohjalta valmistellut strategiset tavoitteet vuodelle 2019 ovat liitteenä. Toiminnan keskeiset painopisteet ja toimintaympäristön muutokset valmistellaan talousarvioteksteihin.

 

Lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiina 24.9.2018. Tuolloin käytettävissä on toisen osavuosikatsauksen toteutuman pohjalta laadittu kuluvan vuoden ennuste, joka tarkentaa käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden valmistelua vuodelle 2019. Tässä yhteydessä päivitetään arviot verotuloista ja valtionosuuksista vastaamaan valtion budjettiesityksen vaikutuksia sekä valmistellaan maakuntauudistuksen toteutumisaikataulua vastaavat laskelmat kaupungin talouteen. Talousarvioesitysten pohjalta käydään budjettiriihineuvottelut lokakuun alussa kaupunginjohtajan talousarvioesityksen viimeistelemiseksi.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 5.11.2018 ja päättää talousarvioesityksestä 12.11.2018. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 3.12.2018 ja hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman 10.12.2018.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua esitellään kokouksessa.

 

Liitteet

 

4

4559/2018 Strategian alustavat tavoitteet vuodelle  2019

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion valmistelun periaatteet ja aikataulut edellä selostetun mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja omistajaohjauksen laatimaan kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan tarkemman operatiivisen valmisteluohjeen.
                          

 

 

Päätös                                          Kokouksessa asiaa esittelivät strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä lukuun ottamatta Mikko Korhosta, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

 

Kokouksessa olivat kuultavina kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämien lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen ja perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa