Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 15.08.2018/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 149

Asianro 2285/10.00.02.00/2018

 

 

Kiinteistön 297-1-1-2 ostotarjouksen hyväksyminen ja esisopimuksen tekeminen

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.10.2017 § 142 osoitteessa Minna Canthin katu 28 sijaitsevan Konttisen liiketalon tarjouskilpailun kilpailuohjelman. Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää kiinteistölle ostaja, joka toteuttaa kiinteistön uuteen käyttötarkoituksen.

 

Tarjouskilpailulla myytävä tontti 297-1-1-2 sijaitsee Kuopion kaupungin ruutukaava-alueella tuomikirkkopuiston eteläpuolella. Tontin sijainti ilmenee oheisista kartoista.

 

                                                         

                                                          Sijaintikartta

 

                                                         

                                                          Tontti 297-1-1-2 asemakaavakartalla

 

Voimassa olevassa asemakaavassa kiinteistö on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kiinteistöllä oleva vuonna 1920 valmistunut rakennus on voimassa olevassa yleiskaavassa määritelty säilytettäväksi rakennukseksi (sr-2). Kohde sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

 

Tarjouskilpailusta ilmoitettiin sanomalehdissä sekä kaupungin internet-sivuilla. Lisäksi tarjouskilpailua markkinoitiin sähköisesti rakennusalan toimijoille.

 

Kilpailuohjelmassa alimmaksi hyväksyttäväksi kokonaishinnaksi kiinteistöstä 297-1-1-2 rakennuksineen on määritetty 1 700 000 euroa, jonka alittavat tarjoukset hylätään. Alin hyväksyttävä hinta perustuu kiinteistöstä hankittuun kiinteistöarviolausuntoon.

 

Tarjouskilpailu ratkaistaan kilpailuohjelman mukaisesti siten, että korkein tarjous tulee hyväksytyksi. Tarjouskilpailun voittaneen kanssa solmitaan kiinteistökaupan esisopimus. Nykyinen asemakaava ei mahdollista tarjousten mukaista käyttötarkoitusta, joten tulevan ostajan on haettava kiinteistölle poikkeamislupaa asemakaavasta. Poikkeamisluvan hakemiseen annetaan valtuutus esisopimuksessa. Lopullinen kiinteistökauppa tehdään sitten, kun ostajan laatiman suunnitelman toteuttamisen mahdollistava poikkeamispäätös asemakaavasta on tehty ja päätös on saanut lainvoiman.

 

Määräaikaan 28.2.2018 kello 12.00 mennessä saapui kolme suljettua tarjouskuorta. Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungin valtuustotalolla 5.3.2018, jossa olivat läsnä kaupunkirakennelautakunnan edustaja Aleksi Eskelinen, tonttiasiamies Jarkko Tossavainen, kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen.

 

SSR Itä-Suomi Oy, Lujatalo Oy ja JL-Rakentajat Oy ovat tehneet tontista tarjouksen. Kaikki esitetyt tarjoukset ovat vähintään alimman hyväksyttävän tarjoushinnan 1 700 000 euroa suuruisia.

 

Saapuneet tarjoukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.

                                                         

Nro

Tarjouksen tekijä

Tarjoushinta

1

SSR Itä-Suomi Oy

1 700 000 euroa

2

Lujatalo Oy

1 780 000 euroa

3

JL-Rakentajat Oy

2 051 000 euroa

 

Korkeimman tarjouksen tehnyt JL-Rakentajat Oy on tarjouksen jättämisenjälkeen vetäytynyt hankkeesta, joten korkeimmaksi tarjoukseksi jää Lujatalo Oy:n tekemä tarjous 1 780 000 euroa.                       

 

Lujatalo Oy:n kanssa on neuvoteltu kiinteistökaupan esisopimus kilpailuohjelman liitteenä 6 olleen esisopimusmallin mukaisia ehtoja soveltaen.

Esisopimuksen voimassaoloaikana ostaja teettää toteuttamissuunnitelman, jonka pohjalta hakee poikkeamislupaa. Esisopimus purkaantuu, mikäli lainvoimaista poikkeamislupaa ei saada.

 

Lujatalo Oy:n laatimia alustavia toteutussuunnitelmia on käyty läpi yhteistyössä kaupungin asemakaavoituksen sekä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kesken.      

 

 

Vaikutusten arviointi                Päätösesitys on ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen, koska päätösesitys tähtää kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska täydennysrakentamisella on mm. rakennusalaa ja alan teollisuutta työllistävä vaikutus.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 

1.        Lujatalo Oy:n tekemä kiinteistön 297-1-1-2 ostotarjous 1 780 000 euroa hyväksytään.

2.        Lujatalo Oy:n kanssa tehdään tämän päätöksen liitteenä olevan luonnoksen mukainen esisopimus kiinteistökaupasta, joka on voimassa 31.12.2018 saakka.

3.        Rakennuksen ja liittymien osuus kauppahinnasta on 1 210 000 euroa ja tontin osuus 570 000 euroa.

4.        Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

5.        Esisopimuksella Lujatalo Oy valtuutetaan hakemaan kiinteistölle poikkeamislupaa. 

6.        Esisopimuksen voimassaolo päättyy, kun kiinteistön lopullinen kauppakirja on allekirjoitettu tai jos rakennushankkeen mahdollistava poikkeamislupa asemakaavasta ei saa lainvoimaa.

7.        Lopullinen kauppakirja saadaan allekirjoittaa tämän päätöksen ja tehtävän esisopimuksen perusteella.

8.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

1

2285/2018 kiinteistökaupan esisopimusluonnos

 

2

2285/2018 esisopimuksen liite 1 kauppakirjamalli

 

Viiteaineisto

1

2285/2018 suunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa