Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 22.11.2018/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Savo-Pielisen jätelautakunta                              17 §                                                 27.9.2018

§ 24

Asianro 7664/14.06.00.02/2018

 

 

Jätetaksa 1.1.2019 alkaen

 

 

Päätöshistoria

 

Savo-Pielisen jätelautakunta 27.9.2018 17 §

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä jätetaksasta                   Kunnan on perittävä jätelain 78.1 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätelain 79.3 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan (kunnan jätehuoltoviranomaisen) hyväksymässä jätetaksassa.

 

Jätemaksuilla katetaan kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, viestintä ja palveluneuvonta sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

 

Jätetaksan mukaisten maksujen on jätelain 78.2 §:n mukaan vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja umpisäiliölietteitä tai kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä, joille on omat taksat.

 

Taksan valmistelu ja päätöksenteko

 

Laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista on tehty kunnallisessa jäteyhtiössä. Taksa on valmisteltu näiden laskelmien pohjalta jätelautakunnan viranhaltijoiden toimesta tehden yhteistyötä jäteyhtiön kanssa.

 

Jätelautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa itsenäisesti määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla. Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla. Yhtiö ei jaa osinkoa. 

 

Jätelautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut kiinteistön haltijoille jätetaksan mukaisesti siten kuin jätelain 81.1 §:ssä säädetään. Tavallisesti määrääminen tehdään hyväksymällä maksuunpanoluettelot. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätelautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

 

Käsittelyssä on nyt taksaluonnos. Kuntalaisille ja muille, joihin asia voi vaikuttaa, varataan vaikutusmahdollisuudet taksaan. Tarpeellisten muutosten jälkeen 1.1.2019 voimaan tuleva taksa tuodaan hyväksyttäväksi jätelautakuntaan.

 

Jätetaksan rakenne ja hinta-alueet

                                                         

Jätetaksan rakenne kotitalouksille pysyy ennallaan: jätemaksu koostuu 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluekeräyspisteen käytöstä. Lisäksi erikseen on määritelty lisäpalvelumaksut ja lajitteluasemien vastaanottomaksut.

 

Jätehuollossa yhteistyötä tekeviin kuntiin on tarkoituksenmukaista hyväksyä mahdollisimman pitkälti sama taksa. Jos kuitenkin jätehuollon kustannukset poikkeavat paljon eri kuntien välillä, ovat erot taksassa perusteltuja. Jätelautakunnan toiminta-alueella kaikissa kunnissa on käytössä yhtenäiset perusmaksut, aluekeräyspistemaksut ja lajitteluasemien vastaanottomaksut. Sen sijaan jäteastioiden tyhjennyshinnoissa on voimassa hinta-alueet. Vuoden 2017 alussa Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella siirryttiin kolmesta hinta-alueesta kahteen hinta-alueeseen, jotka ovat 1) Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki ja 2) muut kunnat. Nämä kaksi hinta-aluetta säilytetään edelleen.

 

Perusmaksu                          

Asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtainen perusmaksu säilyy taksassa vuosien 2017-2018 tasolla. Perusmaksu koostuu entiseen tapaan perusosasta ja jätelautakuntaosasta.

 

Perusmaksun perusosalla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys, lajitteluasemien rakenteet ja ylläpito, kunnallisen jäteyhtiön järjestämät hyötyjätteiden keräyspisteet (Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet) sekä viestintä ja neuvonta. Perusmaksun jätelautakuntaosalla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta.

 

Jäteastioiden tyhjennysmaksut                        

 

Jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat maksuja kiinteistökohtaisten tai kiinteistöjen yhteisten kimppa-astioiden tyhjennyksistä. Sekajäteastioiden tyhjennysmaksut säilyvät ennallaan. Sen sijaan kierrätykseen ohjattavien hyötyjätteiden tyhjennyshintoja ollaan muuttamassa niin, että biojätteellä sekä kartonki- ja muovipakkauksilla on yhtenäinen, aiempaa alempi tyhjennyshinta (oma hinta eri hinta-alueilla). Näin pyritään selkeyttämään taksaa ja kannustamaan entistä enemmän kierrätettävien jätteiden erilliskeräykseen.

 

Sekajätteen tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta.  Kuljetusosalla katetaan sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen (ml. jäteastiapalvelun ja astiapesujen) kustannuksia. Käsittelyosalla katetaan sekajätteen käsittelykustannukset (siirtokuormaus ja poltto energiahyötykäyttöön) sekä osin hyötyjätteiden keräyskustannuksia. Sekajätteen käsittelyosalla katetaan myös kunnallisen jäteyhtiön hallinnon, asiakaspalvelun, toimitilojen ja tietojärjestelmien kustannuksia, jätekeskuksen kiinteitä kustannuksia sekä jätehuollon kehittämistä.

 

Kun kiinteät kustannukset ja osin hyötyjätehuollon kustannuksia katetaan sekajätteen maksuilla, kierrätettävien hyötyjätteiden tyhjennyshinnat pidetään alemmalla tasolla ja taksalla kannustetaan näin jätelain mukaisesti etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön jätelakioppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5 |2015) mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä peritään suhteessa pienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä. Jätemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen tuottajien aiheuttamat kustannukset.

 

Sekajätteen tyhjennyshinta pidetään taksassa entisellä tasolla. Vaikka kuljetusindeksit ovat nousseet, onnistuneiden kuljetusten kilpailutusten ansiosta kuljetushintaa ei ole taksaan tarvetta nostaa. Myöskään sekajätteen käsittelyhintaa ei ole tarvetta korottaa sen sisältämistä muiden jätelajien keräyksen kompensoinneista huolimatta, koska Riikinvoiman ekovoimalaitos, jonne sekajäte toimitetaan poltettavaksi, on toiminut vakaasti ja varmasti. Kunnan ensisisijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan sekajätteen käsittelykustannukset ovat näin ollen alentuneet entisestä. Tämä kustannusten pieneneminen otetaan huomioon hyötyjätteiden tyhjennyshinnoissa.

 

Biojätteen tyhjennyshintaa kompensoidaan sekajätteen tyhjennyshinnalla siten, että biojätteen käsittelyn kustannukset (käsittely biokaasulaitoksella sekä biopussijakelu) katetaan sekajätteen maksuilla. Näin biojäteastian tyhjennyshinta kattaa ainoastaan biojätteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Biojätteen hinnan kompensoinnilla pyritään saamaan biojätettä entistä paremmin pois sekajätteen joukosta ja hyödynnettäväksi biokaasulaitokselle, jossa myös biojätteen sisältämät ravinteet saadaan hyötykäyttöön.

 

Lasipakkausten ja metallin erilliskeräys tarjotaan edelleen veloituksetta, mikä tarkoittaa sitä, että niiden keräyksen ja kuljetuksen kustannukset katetaan sekajäteastian tyhjennysmaksuilla. Lasi ja metalli olisi tärkeää saada pois poltettavan sekajätteen joukosta materiaalina hyötykäyttöön. Lasipakkausten ja metallin käsittelystä ei tule kustannuksia, sillä ne luovutetaan pakkausten tuottajille veloituksetta.

 

Kartonkipakkausten tyhjennyshinnalla katetaan keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Kartonginkaan osalta kustannuksia ei tule käsittelystä, koska kartonkipakkaukset luovutetaan pakkausten tuottajille ilman maksua. Myöskin muovipakkausten erilliskeräys on saatu toteutettua niin, että muovipakkaukset on voitu luovuttaa tuottajayhteisölle veloituksetta kierrätykseen. Muovipakkauksille aiemmin asetetussa maksussa oli varauduttu siihen, että lajittelun epäonnistuessa muovikuormia on tarvetta toimittaa materiaalihyötykäytön sijasta poltettavaksi. Kierrätys on kuitenkin onnistunut, joten muovipakkausten tyhjennyshinta asetetaan vastaamaan sen kuljetuskustannuksia. Aikaisemmin muovipakkausten tyhjennyshinta oli kartonkipakkausten tyhjennyshintaa korkeampi myös siksi, että tyhjennettäviä kohteita oli vain vähän ja kuljetusten yksikkökustannukset siksi korkeammat.

 

Biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten astiatyhjennyksille on laskettu taksaan uudet yhtenäiset hinnat, jotka muodostuvat niiden keskimääräisistä keräyksen ja kuljetuksen hinnoista kahdella eri hinta-alueella. Kun hyötyjätteiden kuljetukset on kilpailutettu onnistuneesti ja kunnallisen jäteyhtiön kiinteät kustannukset ja biojätteen käsittelykustannukset katetaan sekajätemaksuilla, biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshinnat laskevat. Biojäteastian tyhjennyshinta laskee Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä 15 % sekä muissa kunnissa 22 %. Kartonkipakkausastian tyhjennyshinta laskee Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä 17 % ja muissa kunnissa 29 %. Myös muovipakkausten tyhjennyshinta laskee tälle samalle tasolle. Koska muovipakkauksille oli aiemmin muita korkeampi hinta, astian tyhjennysmaksu laskee koko alueella 51 %. Kyseessä on siis merkittävä alennus muovipakkausten tyhjennyshintaan, mikä kannustaa muovipakkausten erilliskeräykseen.

 

Hyötyjätteiden syvä- ja pintasäiliöille eli normaaleja jäteastioita suuremmille säiliöille on laskettu yksi yhteinen tyhjennyshinta biojätteelle sekä kartonki- ja muovipakkauksille koko jätelautakunnan toimialueelle, koska nykyisten kilpailutettujen kuljetushintojen pohjalta kahdelle eri tyhjennyshinta-alueelle ei ole enää perusteita. Biojätteen syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinta säilyy Kuopion, Siilinjärven ja Pieksämäen alueella ennallaan ja laskee muissa kunnissa samalle tasolle kustannusten yhtenäistymisen vuoksi. Kartonki- ja muovipakkausten syvä- ja pintasäiliöiden tyhjennyshinnat laskevat koko alueella. Pikakonteille ei ole enää taksassa tyhjennyshintaa, sillä jätehuoltomääräyksillä on kielletty pikakonttien käyttö niiden aiheuttaman työturvallisuusriskin vuoksi.

 

Aluekeräyspistemaksut

Aluekeräyspistemaksu on asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtainen käyttömaksu, joka oikeuttaa Jätekukon ylläpitämien sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttöön. Pisteiden käyttäjiksi liittyvät ne yhden tai kahden asunnon talot ja vapaa-ajan kiinteistöt, joilla ei ole käytössä omaa jäteastiaa tai kimppa-astiaa. Aluekeräyspistemaksulla katetaan keräyspisteiden rakentaminen ja ylläpito (esim. siivous- ja kunnossapitokustannukset) sekä jäteastiatyhjennykset eli sekajätteen käsittely- ja kuljetuskustannukset.

 

Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa osakaskunnassa samansuuruinen. Maksuissa on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakituisen asunnon maksu, ympärivuotisesti käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu ja vain kesäaikana (1.5.–30.9.) käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu.

 

Aluekeräyspistemaksut pidetään ennallaan lukuun ottamatta ympärivuoden käytettävän vapaa-ajan asunnon hintaa, jota lasketaan 9 %. Tällä aiempaa edullisemmalla hinnalla pyritään kannustamaan siihen, että palvelua muulloinkin kun kesäaikaan tarvitsevat vapaa-ajan kiinteistöt liittyvät pisteiden ympärivuotisiksi käyttäjiksi kesäkäytön sijaan.

 

Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttömaksut

 

Asuntoaluekohtainen jätteenkeräysjärjestelmä on uusi, keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön uusilla asuinalueilla. Tässä järjestelmässä asuntoalueelle on järjestetty korttelikohtaiset tai usean korttelin yhteiset jätteenkeräyspisteet, joissa kerätään sekä sekajätettä että kierrätettäviä hyötyjätteitä. Kaikki alueen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt käyttävät näillä alueilla Jätekukon järjestämiä keräyspisteitä, eikä alueilla ole käytössä kiinteistökohtaisia jäteastioita.

 

Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen maksut ovat taksassa uusia, koska järjestelmäkin on alueella uusi. Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttömaksulla on katettava, samaan tapaan kuin aluekeräyspistemaksullakin, pisteiden rakentamisen ja ylläpidon sekä jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset, joten käyttömaksut asetetaan saman suuruisiksi kuin aluekeräyspisteiden käyttömaksut.

                                                         

Lajitteluasemien pienkuormamaksut

 

Pienkuormamaksuilla katetaan lajitteluasemilla vastaanotettavien, jäteastiaan soveltumattomien jätteiden käsittelyn kustannukset. Lajitteluasemien rakenteet, ylläpito ja jätteiden siirtokuljetukset katetaan sen sijaan perusmaksulla, jotta lajitteluasemien vastaanottomaksut saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla. Tällä hetkellä käsittelykustannuksia ei ole tarvetta kompensoida muilla maksuilla, kun otetaan huomioon myös joistakin jätelajeista saatavat tulot.

 

Muilta kuin kotitalouksilta peritään lajitteluasemille vastaanotettavista kuormista korkeampi maksu, jossa on huomioitu myös lajitteluasemien kiinteät kustannukset, koska nämä toimijat eivät maksa perusmaksua. Lajitteluasemien pienkuormamaksut pysyvät sekä kotitalouksilla että muilla tahoilla entisellä tasolla.

 

 

Jätelain muutosten vaikutukset taksaan

 

Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon laajuus ja asiakasmäärät vaikuttavat jätemaksujen tasoon. Kunnan vastuu jätehuollossa on kapenemassa, kun jätelain muutos (445/2018) astuu voimaan ja jatkossa kunnan vastuulta poistuu julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteet kunnan oman toiminnan yhdyskuntajätteitä lukuun ottamatta. Lisäksi kunnan vastuulta poistuu yksityisten sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen yhdyskuntajätteet. Lakimuutoksen voimaantulosäännösten mukaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla noudatetaan kuitenkin siirtymäaikoja niin, että asiakkaat säilyvät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetussopimusten päättymiseen saakka tai enintään kolmen vuoden ajan. Näin ollen muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta jätemaksujen tasoon vuonna 2019.

 

Jätelain muutoksella on annettu hankintalaista poikkeavaa sääntelyä siitä, miten paljon julkisomisteiset, sidosyksikköasemassa toimivat yhtiöt voivat tarjota palveluja markkinoilla. Markkinaehtoista liikevaihtoa voi olla jätehuollon toimialalla toimivilla sidosyksiköillä ja hankintayksiköillä korkeintaan kymmenen prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Hankintalaissa säädettyä 5 %:n rajaa ei vielä noudateta, eikä euromääräistä ylärajaa ole asetettu lainkaan. Vastaava kymmenen prosentin raja on voimassa myös vuonna 2018. Näin ollen kunnallinen jäteyhtiö voi toimia lähivuosina edelleen rajoitetusti markkinoilla. Jäteyhtiö joutuu kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa muuttuneen sääntelyn myötä. Katteellisen yritysmyynnin väheneminen voi vaikuttaa kotitalouksien jätemaksujen tasoon lähivuosina, mutta tässä vaiheessa korotustarvetta ei ole.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Taksamuutoksen ympäristövaikutukset ovat lievästi positiiviset, koska taksalla kannustetaan entistä enemmän hyötyjätteiden erilliskeräykseen eli jätehuollon etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Jätehuollon kokonaiskustannukset pysyvät suurimmalla osalla kiinteistöjä entisellä tasolla, koska perusmaksut, sekajäteastian tyhjennysmaksut ja suurin osa aluekeräyspistemaksuista säilyvät ennallaan. Niillä kiinteistöillä, joilla on keräyksessä biojäte, kartonkipakkaukset tai muovipakkaukset, jätemaksut hieman laskevat eli taksamuutosten vaikutukset ovat positiiviset.

 

Taksa ei koske yritysten jätehuoltoa, joten alueella toimivien yritysten osalta yritysvaikutukset ovat neutraalit.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta asettaa jätetaksaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätelautakunta varaa alueen toimialueen kunnille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen taksaluonnoksesta.

                                                         

Jätetaksaluonnos sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista pidetään nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla 2.10.–30.10. Asiakirjat lähetetään lisäksi sähköisesti kaikkiin jätelautakunnan toimialueen kuntiin, jotta kunnat voivat julkaista ne omilla verkkosivuillaan.

 

Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan kuntien ilmoituslehdissä seuraavasti:

         4.10.2018 Koillis-Savo, Outokummun seutu, Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Sisä-Savo, Lieksan lehti, Vaarojen Sanomat, Ylä-Karjala, Laukaa-Konnevesi ja Pieksämäen lehti;

         6.10.2018 Kuopion kaupunkilehti.

 

Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen taksaan tehdään tarvittaessa lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta muutoksia.  Tämän jälkeen jätetaksa tuodaan jätelautakunnalle päätettäväksi.

 

 

 

Liitteet

 

7664/2018 Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 lähtien

 

 

7664/2018 Jätehuoltopalvelujen arvioidut kustannukset v. 2019

 

 

7664/2018 Jäteastioiden tyhjennyshintojen vertailu v. 2017-2019

 

 

7664/2018 Aluekeräyspistemaksujen vertailu v. 2017-2019

 

 

7664/2018 Hintaesimerkit jätehuollon vuosikustannuksista v. 2017-2019

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

Mirkka Koljonen

puh. +358 44 718 5065

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että jätelautakunnalle esiteltiin taksan lisäksi Jätekukon laskutus- ja perintäprosessi sekä siitä saatu palaute. Todetaan, että laskutus ja vapaaehtoinen perintä on Jätekukon operatiivista toimintaa, jota Jätekukko kehittää edelleen.

 

Merkitään, että Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen saapui kokoukseen klo 15:10 kuultavaksi tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä                                            

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli jätetaksaluonnoksen kokouksessaan 27.9.2018 § 17. Nyt käsiteltävänä on ehdotus 1.1.2019 voimaan tulevaksi jätetaksaksi. Jätetaksa koskee kunnan ensisijaiselle järjestämisvastuulle kuuluvaa jätehuoltoa.

 

Jätetaksalla kannustetaan aiempaa voimakkaammin jätelain etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Keskeisin muutos taksassa entiseen nähden on se, että biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshintoja alennetaan. Lasipakkausten ja metallin tyhjennykset sälytetään veloituksettomina. Perusmaksut ja sekajäteastioiden tyhjennysmaksut pidetään ennallaan.

 

 Kuuleminen jätetaksasta

 

Jätelautakunta asetti kokouksessa käsittelemänsä jätetaksaluonnoksen nähtäville ajalle 2.10.–30.10. Asiassa varattiin vaikutusmahdollisuudet kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus. Alueen kunnilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta pyydettiin asiasta lausunto.

 

Jätetaksaluonnoksista annettiin viisi lausuntoa. Lausunnon antoivat seuraavat tahot:

 

         Kaavin kunnanhallitus

         Lieksan kaupunginhallitus

         Outokummun kaupunginhallitus

         Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto, ympäristösihteeri

         Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta

 

Jätetaksaluonnoksista saapui kolme mielipidettä. Mielipiteen esittivät seuraavat tahot:

 

         Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys / Kiinteistöliitto Itä-Suomi

         Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

         Yksityishenkilö, Kuopio

 

Jätetaksaluonnoksen kanssa samaan aikaan oli nähtävillä TSV-taksan luonnos, joten lausunnot ja mielipiteet on annettu suurilta osin yhteisesti molemmista taksaluonnoksista. Kaikki lausunnot ja mielipiteet on koottu liitteenä olevaan yhteenvetoon, minkä lisäksi ne ovat nähtävänä alkuperäisinä kappaleina jätelautakunnan toimistossa ja jätelautakunnan kokouksessa. Yhteenvedossa on esitetty myös jätehuollon viranomaispalvelujen vastineet annettuihin mielipiteisiin.

 

Keskeisimmät lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt asiat sekä niiden huomioon ottaminen jätetaksassa

 

Kuntien lausunnoissa esitettyjä taksamuutoksia on pidetty hyvinä tai muutoksiin ei ole ollut mitään huomautettavaa. Siltä osin kuin taksaluonnosta on kommentoitu, on todettu, että taksaan esitetyt hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alennukset ovat tarpeellisia: ne kannustavat lajitteluun, palkitsevat kierrättämistä ja tukevat kestävää kehitystä. Lisäksi on tuotu esille, että taksamuutosten kannustimet ovat linjassa kuntien hyväksymän jätepoliittisen ohjelman kanssa.

 

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys / Kiinteistöliitto Itä-Suomi ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ovat mielipiteissään kannattaneet esitettyä jätetaksan kannustavuuden lisäämistä. Mielipiteissä on todettu, että erilliskerättävien hyötyjätelajien syntypaikkalajitteluun kannustaminen taloudellisesti on edellytys tehokkaampaan lajitteluun ja kierrätyksen lisääntymiseen. Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen / Kiinteistöliitto Itä-Suomen mielipiteessä on esitetty, että kannustavista taksamuutoksista tulisi viestiä tehokkaasti. Tätä ajatusta pidetään erittäin hyvänä ja viestintäkampanja aiotaan toteuttaa. Lisäksi mielipiteessä on esitetty, että taloyhtiöille olisi syytä kehittää sovellus, jonka avulla taloyhtiöt voisivat kiinteistön huoneisto- ja asukasmäärän pohjalta saada tietoa taloyhtiölle sopivasta jätehuoltoratkaisusta ja sen kustannuksista. Myös tätä ajatusta pidetään hyvänä ja Jätekukko alkaa kehittää sovellusta.

 

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n mielipiteessä on kiinnitetty huomiota siihen, onko jätelain mukaista ja perusteltua ottaa biojätteen lajittelu (erilliskeräys ja kompostointi) huomioon myös perusmaksussa. Mielipiteen mukaan pääsääntönä on, että etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon ohjataan jätelajikohtaisilla tyhjennysmaksuilla. Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon kannustetaan taksassa kaikin mahdollisin keinoin. Kannustin lajitteluun on ollut perusmaksussa koko ajan, eikä siitä luopumista ole katsottu ainakaan tässä vaiheessa perustelluksi, vaikka kannustamia on myös muissa maksuissa. Perusmaksun suuruuteen siis vaikuttaa sekä kiinteistön käyttötarkoitus että lajitteluaktiivisuus (biojätteen erilliskeräys tai kompostointi) vakituisilla asuinkiinteistöillä. Jätelajikohtaisilla tyhjennysmaksuilla ei voida kannustaa biojätteen kompostointiin samalla tavalla kuin perusmaksulla.

 

Yksityishenkilön mielipiteessä taksaluonnoksen mukaista kannustavuuden lisäämistä on pidetty riittämättömänä ohjaamaan kuntalaisia etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätteen tuottajia tulisi mielipiteen mukaan laskuttaa tosiasiallisen syntyvän jätemäärän mukaan ja sekajätteen tyhjennysmaksua tulisi voimakkaasti nostaa. Muutoksia ei ole katsottu perustelluksi toteuttaa esitetyssä muodossa. Jätetaksassa on jo otettu huomioon syntyvän sekajätteen määrä, sillä sekajäteastian tyhjennysmaksut määräytyvät jäteastiatilavuuden ja jäteastiatyhjennysten määrän mukaan. Toistaiseksi painoperusteisten maksujen käyttöönotto ei ole mahdollista, koska toimivaa tekniikkaa ei ole vielä tätä varten alueella käytössä. Jos taas sekajätteen tyhjennyshintaa nostettaisiin mielipiteessä esitetyin tavoin voimakkaasti, olisi vaarana se, ettei sekajäteastioita tyhjennettäisi riittävän usein ja jätettä ohjautuisi huomattavia määriä epäasianmukaiseen käsittelyyn. Sekajätteen maksuilla kompensoidaan joka tapauksessa entistä enemmän kierrätettävien hyötyjätteiden keräystä, joten sekajätteen tyhjennyshinta on jo kalliimpi kuin hyötyjätteiden tyhjennyshinta.

 

Lausunnoissa ja mielipiteissä ei ole tullut esille mitään sellaista, jonka vuoksi jätetaksaa olisi arvioitu tarpeelliseksi muuttaa merkittävästi luonnokseen nähden. Jätetaksan teksteihin on tehty luonnosvaiheen jälkeen paikoin täsmennyksiä, mutta hintoihin ei ole tehty muutoksia.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Jätetaksamuutosten vaikutukset on arvioitu luonnosvaiheessa. Taksaan ei ole tullut luonnokseen nähden sellaisia muutoksia, jotka muuttaisivat taksan vaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta hyväksyy jätetaksan liitteen mukaisesti jätelain 79 §:n nojalla. Jätetaksa tulee voimaan 1.1.2019. Jätetaksa astuu voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan hyväksymän edellisen jätetaksan.

 

Jätetaksa annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 79 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti pitämällä se nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www.jatelautakunta.fi) ja vastuukunnan eli Kuopion kaupungin verkkosivuilla 27.11.2018–3.1.2019. Lisäksi tieto lähetetään muihin toimialueen kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Jätelautakunnan verkkosivuilla taksa on saatavilla myös nähtävilläpitoajan jälkeen.

 

Aiemman asiankäsittelyn yhteydessä jaettuja liitteitä (4-8) ei jaeta uudelleen

Liitteet

1

7664/2018 Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen

 

2

7664/2018 Jätetaksoista annetut lausunnot

 

3

7664/2018 Jätetaksoista annetut mielipiteet vastineineen

 

4

7664/2018 Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 lähtien (ei jaeta uudelleen)

 

5

7664/2018 Jätehuoltopalvelujen arvioidut kustannukset v. 2019 (ei jaeta uudelleen)

 

6

7664/2018 Jäteastioiden tyhjennyshintojen vertailu v. 2017-2019 (ei jaeta uudelleen)

 

7

7664/2018 Aluekeräyspistemaksujen vertailu v. 2017-2019 (ei jaeta uudelleen)

 

8

7664/2018 Hintaesimerkit jätehuollon vuosikustannuksista v. 2017-2019 (ei jaeta uudelleen)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

Mirkka Koljonen

puh. +358 44 718 5065

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa