Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 07.11.2018/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8709/2018 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 82

Asianro 8709/01.01.00/2018

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtajan Janne Hentusen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2019 lukien

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat Kuopion kaupungin hallintosäännössä (2 luku, Toimielinorganisaatio, §17) määritellyt vastuualueet:

 

1.       Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut, joita ovat kirjastopalvelut, museopalvelut ja liikuntapaikka palvelut.

2.       Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut, joita ovat kansalaistoiminnan palvelut ja kansalaisopisto.

3.       Taidepalvelut, joita ovat teatteri ja musiikkikeskus

 

Vastuualueita johtavat asiakkuusjohtajat, joita hyvinvoinnin edistämisen palveluissa on vuoden 2018 alusta ollut kaksi. Huhtikuun 2018 alussa Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen vastuualueen asiakkuusjohtaja on jäänyt tehtävästään eläkkeelle ja asiakkuusjohtajan virkaa hoidetaan väliaikaisin järjestelyin vuoden 2018 loppuun. Taidepalveluja johtaa apulaiskaupunginjohtaja.

 

Ylempien viranhaltijoiden tehtävien osalta on Kuopion kaupungissa asetettu tavoitteeksi toimintojen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja johtaminen. Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelujen johtajan jätettyä tehtävänsä keväällä 2018 on tarkoituksenmukaisinta tarkastella hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vastuualueiden ylempiä esimiestehtäviä uudelleen. Tarkoituksenmukaisinta kaupungin tavoitteiden mukaisesti on yhdistää hyvinvoinnin edistämisen vastuualueet yhden asiakkuusjohtajan alaisuuteen taidepalveluja lukuun ottamatta. Muutos ei vaikuta palvelualueen henkilöstön asemaan tai etuuksiin.

 

Suunnitelma asiakkuusjohtajien tehtäväjärjestelyistä on esitelty kaupungin henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen pääluottamusmiehille ja Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen vastuualueen henkilöstölle 11.10.2018.  Vastaava ylempien esimiestehtävien järjestely toteutettiin Kasvun ja oppimisen palvelualueilla vuonna 2017.

 

Asiakkuusjohtaja toimii alaistensa palvelupäälliköiden esimiehenä. Täyttämättä jäävä asiakkuusjohtajan virka on tarkoitus muuttaa jatkossa palvelupäällikön viraksi tukemaan kansalaistoiminnan palvelujen tuottamista.

Tehtäväjärjestelyt eivät tässä vaiheessa edellytä toimintasäännön tai hallintosäännön tarkastamista. Toimintasääntöön tehtävät muutokset tuodaan Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueiden lautakuntien käsiteltäväksi, kun uuden palvelupäällikön rekrytointi tulee ajankohtaiseksi.

 

Kuopion kaupungin Hallintosäännön mukaisesti (3 luku, Henkilöorganisaatio, §24, Apulaiskaupunginjohtajat) apulaiskaupunginjohtaja johtaa, suunnittelee ja kehittää palvelualueen toimintaa kaupungin kokonaisedun näkökulmasta (kohta 1) ja edelleen päättää vastuualueen avaintehtävätasoisista kehittämistoimenpiteistä (kohta 9). Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualuista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas on päätöksellään 24.10.2018 § 24 päättänyt tehtäväjärjestelyjen toteuttamisesta.

 

Viranhaltijalain (11.4.2003/304) §23 mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

 

Kuopion kaupungin Hallintosäännön luvun 6, Toimivalta henkilöstöasioissa, §66 2. mom. mukaisesti palvelukseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ja siirtämisestä toiseen virka- tai työsuhteeseen. Asiakkuusjohtajien kohdalla palvelukseen ottava viranomainen on hyvinvoinnin edistämisen johtajan osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtajan Janne Hentusen tehtävään on omatoimisen hyvinvoinnin palvelujen asiakkuusjohtajana kuulunut vastata vastuualueensa toiminnasta ja toimia kirjastotoimenjohtajan, museokeskuksen päällikön sekä liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön esimiehenä.

 

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelujen asiakkuusjohtaja on toiminut kansalaisopiston rehtorin ja alaisensa muun henkilöstön esimiehenä ja päättänyt tehtäväalueelleen kuuluvien avustusten myöntämisestä 10.000 euroon saakka. Hyvinvoinnin edistämisen johtajan (ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut) sijaisena on toiminut hyvinvoinnin edistämisen johtaja (omatoimisen hyvinvoinnin palvelut).

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusta on kuultu asiassa ja hän on antanut suostumuksensa järjestelyille. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisen jälkeen hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentuselle laaditaan viranhoitomääräys uusista tehtävistä ja vastuista.

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää muuttaa Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentusen virantoimitusvelvollisuutta siten, että Janne Hentunen vastaa 1.1.2019 lukien hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen asiakkuusjohtajana sekä omatoimisen että ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluissa ja toimii kirjastotoimenjohtajan, museokeskuksen päällikön, liikuntapaikkapalveluiden palvelupäällikön esimiehenä sekä ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelujen kansalaisopiston rehtorin ja alaisensa muun henkilöstön esimiehenä ja päättää tehtäväalueelleen kuuluvien avustusten myöntämisestä 10.000 euroon saakka.  Hyvinvoinnin edistämisen johtajan sijaisena toimii jatkossa hyvinvoinnin edistämisen johtajan nimeämä palvelupäällikkö.

 

Lisäksi esitän, että valmistelutyö ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelujen asiakkuusjohtajan viran muuttamisesta palvelupäällikön viraksi käynnistetään.

 

Liitteet

5

8709/2018 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.36.

 

Anna Hartikainen poistui kokouksesta klo 17.39 kokouksen tauon aikana.

 

Hetti Rytsy poistui kokouksesta klo 17.45 kokouksen tauon aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa