Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 293/02.02.02/2019

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioin käyttösuunnitelma 2019

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

1.                   Käyttötalous

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2018 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2022. Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden käyttösuunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin.

 

Käyttösuunnitelmat laaditaan valtuuston päätöksen mukaiseen toimintakatteeseen, joka on valtuustoon nähden sitova taso. Palvelualueen on huomioitava käyttösuunnitelmassa ja toiminnassaan valtuuston palvelualueelle määrittelemät tavoitteet, joilla strategian tavoitteita toteutetaan. Palvelualue voi talousarviovuoden aikana tehdä muutoksia talousarvioonsa lautakunnan päätöksellä, kun toimintakate ei muutu. Muutokset toteutetaan järjestelmään osavuosikatsausten laadinnan yhteydessä 30.4. ja 31.8. jälkeen.

 

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

 

Toiminnan painopisteet

 

Tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisten alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden kaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa.

 

Yksi tärkeimmistä kehittämisalueista on Savilahden alue, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa halutaan ylittää perinteiset kaupunkisuunnittelun rajat ja verkostoitua kansainvälisesti. Myös Asemanseutu, Kuntolaakso, Mölymäki ja Kuopionlahti ovat tärkeitä kehittämisalueita vuoden 2019 toiminnassa. Ydinkeskustassa jatkuu Snellmaninpuiston perusparantaminen sekä Matkustajasataman laajentaminen. Myös Puijon alueen kehittäminen on yksi painopistealueista.

 

Omakotitonttien luovutuksen painopiste on siirtynyt Hiltulanlahti II -alueelle ja Jynkän täydennysrakentamisen alueelle. Myös maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden omakoti- ja yritystonttien saatavuudesta ja markkinoinnista huolehditaan.

 

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävän kehityksen huomioon ottaminen on edelleen tärkeä painopistealuekoko kaupunkitasolla. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen ovat painopisteinä.

 

Joukkoliikenteen toimivuutta kehitetään Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman mukaisesti ja jätehuollon viranomaispalveluissa päivitetään kunnalliset jätehuoltomääräykset vastaamaan uutta jätelainsäädäntöä.

 

 

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

 

Riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan säilyttäminen edellyttää pitkäjänteistä panostusta tonttituotantoon ja kaavoituksen sujuvaa etenemistä sekä täydennysrakentamishankkeita.

 

Suunnittelulla, tonttituotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus ja samalla koko kaupungin positiivinen kehitys. Samalla kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon käynnissä olevat palveluverkkotarkastelut.

 

Täydennysrakentamisen tuottavuushyödyt tulevat näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki – kehitystä.

 

Asiakaspalvelun ja kaupungin henkilöstövoimavarojen tuottavan käytön parantamiseksi kehitetään edelleen digitaalisia palveluita.

 

Asukkaiden vuorovaikutusta osana elinympäristön ja palvelujen suunnittelua lisätään. Asukaslähtöinen kehittämistoiminta kytkeytyy käyttäjälähtöisten palvelujen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Asukkaat osallistuvat suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

 

Kunnossapidon lähivuosien keskeinen haaste on kustannusten optimointi tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Optimointia jatketaan laajentamalla alueurakkamallia ja parantamalla edelleen tilaajaosaamista. Uusia toteutus- ja rahoitusmalleja otetaan käyttöön.

 

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet

 

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevien sopimusten mukainen palkkakehitys ja henkilöstösuunnitelma.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Muut sisäiset erät on budjetoitu niin, että ne ovat saman suuruiset palvelun ostajalla ja myyjällä.

 

Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllisyyspalvelu, jonne määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan. Työllisyyspalvelulla on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessi-tasoisesti.

 

Palvelualueiden tulee huomioida hankinnoissaan sosiaalisten kriteereiden käyttö pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi sekä edistää kv-opiskelijoiden harjoittelupaikkojen tarjoamista. Kesätyösetelien käyttöä laajennetaan koskemaan kaikkia kuopiolaisia 9. luokkalaisia, työllisyyspalvelu koordinoi asian toteuttamista.

 

Mikäli työllisyysmäärärahaa jää käyttämättä, työllisyyspalvelu voi siirtää sitä käytettäväksi yli 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden sekä nuorisotakuun toteuttamiseen liittyviin työllistymistoimenpiteisiin.

 

Henkilöstö

 

Talousarvion laadinnan yhteydessä on valmisteltu henkilöstölaskelmat, jotka tarkennetaan nyt käyttösuunnitelmissa.

 

Kaupunkiympäristön vastuualueet ovat laatineet henkilöstölaskelmat ja koulutussuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen tavoitteena on vähentää 11 sairauspoissaolopäivää/htv 9,7 sairauspoissaolopäivään/htv.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakate vuodelle 2019

                                                                                      

TOT 2017             TA 2018                    KS 2019

1 000 €                   1 000 €                       1 000 €

 

-          2 710              - 4 561                         - 1 516

 

 

2.     Investoinnit

 

Investoinnit painottuvat Savilahden ja Hiltulanlahden alueille sekä keskustassa Matkustajasatamaan ja Snellmaninpuistoon. Liikuntapaikkojen osalta investointien painopiste on Puijon alueella.

 

Investointimäärärahat vuodelle 2019 kokonaisuudessaan ovat:

 


 

 

                                                                 TA 2018                            TA / KS 2019

                                                                 1000 € (netto)                1000 € (netto)

                                                

 

Maa- ja vesialueet                                  2 400                                2 400
(brutto)                                                      (3 M€)                                (3 M€)

Yhdyskuntarakentaminen               30 600                              38 047

·         Liikuntapaikat                                  6 105                                4 200 (HYV)

·         Lähiliikuntapaikat                                100                                    150 (HYV)

·         Yl. alueet, puistot ja virkistysal.         3 210                                 3 305

·         Satama                                                 680                                 4 580

·         Kunnallistekniikka yht.                  20 505                               25 812

 

Koneet ja kalusto                                          50                                    50

YHTEENSÄ                                           33 050                             40 497

 

 

Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liikuntapaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen osalta kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen.

 

3.     Talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta

 

Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä lautakunnalle kolme kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset huhti- ja elokuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Kolmas raportti on tilinpäätös ja kattaa koko vuoden.

 

Euromääräistä käyttötalouden toteutumaa seurataan kuukausittain. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä. Ensimmäinen raportti tehdään helmikuun toteutuman perusteella ja käsitellään kaupunginhallituksessa 25.3.

 

Henkilöstösuunnitelmaa seurataan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Investoinnit raportoidaan osavuosikatsauksissa valtuuston päättämällä sitovuustasolla.

 

Käyttösuunnitelmaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien kohdeluettelot vuodelle 2019.

 

 

Liitteet

1

293/2019 Käyttösuunnitelma 2019

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa