Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.01.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 237/02.05.01.00/2019

 

 

Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteet 2019

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Talkooraha on vuosittainen kertaluonteinen, aina erikseen tiettyyn tarkoitukseen haettava määräraha, josta päättää kaupunkirakennelautakunta tai ao. viranhaltija. Etusijalle asetetaan asuin- ja elinympäristön kehittämiseen tähtäävät hankkeet ja kehittämisprojektit, jotka edistävät asukkaiden yhteistä hyvää.

Talkoorahan kohde tulee olla vapaassa käytössä kaikille ja maksutonta.

 

Tuettavilla hankkeilla tulee olla laajempaa kaupunkikuvallista tai toiminnallista merkitystä kuin esimerkiksi yhden taloyhtiön tai suppean asukasryhmän etu. Yhteisöjen normaaliin toimintaan kuuluvia menoja (esim. taloyhtiön tai yhdistyksen omia korjaustöitä) tai henkilön palkkaamista hoitamaan jotakin tehtävää ei talkoorahalla korvata. Kaupunkirakennelautakunta voi harkintansa mukaan erityisistä syistä poiketa yleisistä talkoorahan jakoperusteista.

 

Talkoorahaa myönnetään tarvike-, materiaali- ja konekuluihin. Talkoorahan myöntämisen edellytys on, että kohteessa on myös talkoovoimin toteutettavaa henkilötyötä.

 

Talkoorahan määrä ja päätöksenteko

 

Talkoorahan määrä on käyttötaloussuunnitelmaesityksen mukaan vuonna 2019 kaikkiaan 100 000 euroa. Yli 5 000 euron talkoorahahakemuksista päätöksen tekee kaupunkirakennelautakunta, korkeintaan 5 000 euron hakemuksista päätöksen tekee rakennuttajapäällikkö.

 

Haettavan talkoorahan 10 000 euroa ylittävältä osalta talkoorahaa voidaan myöntää 50 % niin, että yhtä talkoorahahanketta kohti voidaan myöntää talkoorahaa kuitenkin enintään 15 000 euroa. Yli 20 000 euron hankkeiden osalta määrärahamaksimi yksittäistapauksissa olisi aina 15 000 euroa, ellei lautakunta toisin päätä. Tällä varmistetaan määrärahan riittävyys mahdollisimman monipuolisiin hankkeisiin.

 

Mihin määrärahaa voidaan hakea/käyttää

 

Määrärahaa voidaan hakea seuraaviin käyttökohteisiin:

         Yleisen kaupunkikuvan kohentamiseen tähtäävät hankkeet (epäsiistin alueen viher- ja istutustyöt, siivoustalkoot yms.)

         Yleisen kaupunkiympäristön kohentamiseen (keskeiset katualueet, erilaiset virkistysalueet)

         Palvelutason parantamiseen tähtäävät hankkeet (uima- ja venerannat, koirapuistot, urheilu- ja virkistysalueet, ilmoitustaulut ym. hakijoiden hallinnassa olevien ja yleisessä käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden korjaamiseen)

         Ympäristön tilan parantamista koskevat hankkeet (pienimuotoinen vesistöjen kunnostus ja vieraslajien torjunta).

 

Määräraha ei ole tarkoitettu lakisääteisten asioiden hoitamiseen (rakennuslupa-, jätehuoltoasiat ym.) eikä oman piha-alueen kunnostamiseen. Talkoorahaa ei myöskään voi hakea kunnossapito- ja hoitoluonteisiin töihin, eikä talkoorahaa voida hakea takautuvasti hakijan omalla kustannuksella tehtyihin töihin.

 

Ketkä voivat hakea                    Talkoorahaa voivat hakea asukas- ja kaupunginosayhdistykset, kylätoimikunnat ja muut vastaavat yleishyödylliset järjestöt sekä useampien taloyhtiöiden muodostamat toimikunnat tai kaupunkikuvallisesti merkittävien tapahtumien tapahtumajärjestäjät. Talkoorahan hakijan tulee selvittää aiemmat hakukohteeseen saadut avustukset, eikä talkoorahaa myönnetä jo avustettuun hankkeeseen (esim. kuntien liitosavustukset ja muiden palvelualueiden avustukset). Perustelluista syistä talkoorahaa voidaan myöntää myös yksityishenkilöille, mikäli haettava rahasumma on alle 300 €. Yksityisen henkilön toteuttamat talkoohankkeet ovat tyypillisesti olleet pieniä ja ne ovat kohdistuneet yleisessä käytössä olevien rakenteiden pieniin peruskunnostuksiin (esim. korjaukset, maalaukset ja ennallistamiset). Talkoorahaa voidaan hakea myös edellisenä vuonna talkooavustusta saatuun hankkeeseen, jos uuden talkooavustushakemuksen työt liittyvät hankkeen jatkamiseen, eivätkä ne ole päällekkäisiä edeltävänä vuonna talkooavustuksen piirissä olleiden töiden kanssa.

 

Miten haetaan                            Edellä mainitut tahot voivat hakea talkoorahaa kaupunkirakennelautakunnalle osoitetulla lomakkeella, jossa hanke tulee yksilöidä kustannuksineen ja kuvailla talkoorahan käyttökohde mahdollisimman tarkkaan.

 

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa suunnitelmat, tarjouspyynnöt ja kustannusarvio, joihin haettava summa perustuu.

 

Mikäli talkoorahanhakijan esittämä kustannusarvio ylittyy ja talkoorahapäätöksellä myönnetty talkooraha ei riitä talkoohankkeeseen, niin talkoorahaan ei pääsääntöisesti myönnetä korotusta.

 

Hakuaika ja hakemusten jättäminen

 

Talkoorahaa voi hakea jatkuvasti ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 

Hakuvuonna toteuttavien hankkeiden hakulomakkeet tulee jättää viimeistään 30.9. mennessä, jotta ne ehditään toteuttaa hakuvuoden loppuun mennessä.

Kuopion kaupunki voi tapauskohtaisesti olla myöntämättä talkoorahaa, vaikka hakemus olisikin saapunut määräajassa, mikäli kaupunki katsoo, että hanketta ei pystytä toteuttamaan kalenterivuoden loppuun mennessä. Hakemukset voidaan jättää kaupunkiympäristön asiakaspalveluun, os. Suokatu 42 tai postittaa osoitteella: Kaupunkirakennelautakunta, PL 1097, 70111 Kuopio. Sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei hyväksytä, ellei asiasta erikseen sovita.

 

Hallinnollinen käsittely            Talkoorahasta ja sen käyttö- ja jakoperusteista päättää kaupunkirakennelautakunta. Talkoorahaa myönnetään kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön ja lautakunnan asettaman viranhaltijapäätösrajan mukaisesti.

 

Muuta huomioon otettavaa

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut valvovat myönnettyjen avustusten käyttöä ja hakemus talkookohteesta on tehtävä ja kohde esiteltävä rakentamisen ja kunnossapidon edustajalle aina ennen työn aloittamista.

 

Talkoorahaa myönnetään ehdolla, että hakija(t) sitoutuvat tekemään rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen valvonnassa määräajassa esittämänsä hankkeen.

 

Talkookohteen valmistuttua hoito- ja kunnossapitovastuu jää ensisijaisesti avustuksen anojalle, ellei hankkeesta toisin ole sovittu. Talkoohakijan vastuulla on tarvittaessa kirjallisesti solmia omissa nimissään mahdolliset maavuokra- sekä hoito- ja ylläpitosopimukset, mikäli talkookohteet sijaitsevat Kuopion kaupungin alueella.

 

Ennen talkootyön aloitusta pidetään yhteinen aloituskatselmus sekä työn valmistuttua loppukatselmus, joista tehdään erilliset pöytäkirjat hankkeen kaikille osapuolille.

 

Talkookohteiden laskut maksetaan hakijan omilla varoilla ja Kuopion kaupunki hyvittää talkookohteen kustannukset hakijan osoittamalle tilille osto- ja maksukuitteja vastaan. Kuopion kaupunki voi pienissä siivoustalkoissa ja alueiden raivauksissa vastata jätelavan toimittamisesta talkoorahan hakijan käyttöön, jolloin talkooavustuksena toimii lavan toimittaminen ja siihen liittyvät työnjohtotehtävät. Siivoustalkoisiin talkoohakemuksen voi tehdä sähköpostitse vapaamuotoisena kunnossapito(at)kuopio.fi

 

Talkoorahan käytössä väärien tietojen antaminen johtaa myönnettyjen varojen takaisinperintään.

 

 

Vaikutusten arviointi                Talkoohankkeilla parannetaan usein asuinympäristön viihtyvyyttä, joten hankkeilla on pääsääntöisesti positiivisia ympäristöllisiä vaikutuksia.

 

Talkoohankkeet parantavat alueiden yhteisöllisyyttä.

 

Osa hankkeista toteutetaan yritysten kautta, joten hankkeilla on usein positiivisia yritysvaikutuksia.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy talkoorahan käyttö- ja
jakoperusteet.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Marko Korhonen

puh. +358 44 718 5193

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa