Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 29

Asianro 9421/10.03.01.00/2018

 

 

Neulamäen pesäpallokenttäalueen yleissuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

                                                         

Taustaa                                          Yleissuunnitelman lähtökohtana on ollut 30.8.2018 laadittu sijoitustarkastelu uuden hiekkatekonurmipintaisen pesäpallokentän sijoittamisesta Kuopion kaupunkialueelle. Sijoitustarkastelu on käsitelty Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa 12.9.2018 § 65. Sijoitustarkastelun perusteella uusi pesäpallokenttä on suunniteltu sijoitettavaksi Neulamäen nykyiselle urheilualueelle. Urheilualue sijaitsee Neulamäen kaupunginosassa (26) ja rajautuu Neulastien, Metsurintien sekä Neulamäen koulun väliselle alueelle.

 

Nykytilanne                                  Urheilualue on rakennettu 1980-luvulla. Alueella on hiekkapintainen kenttä, joka on kesäkautena pääosin palloilulajien käytössä sekä talvikautena osin luistelukäytössä. Hiekkapintaisen kentän pohjoispuolella on asfalttipintainen kolmen tenniskentän alue. Kesäkautena kentällä on kolme suoja-aidoilla rajattua tenniskenttää, talvikautena kentällä on jääkiekkokaukalo. Kummallakin kentällä on valaistus. Kenttien luoteispuolella on nykyinen huoltorakennus, jossa on alueen käyttäjille puku- ja peseytymistilat sekä erillinen tila alueen kunnossapitäjälle. Huoltorakennuksen edustalla on nykyiset puurakenteiset portaat. Ajoyhteys urheilualueelle kulkee pohjoispuolelta Raiviopolun kautta. Ajoneuvojen pysäköintipaikat on osoitettu kenttäalueen luoteispuoleiselle pysäköintialueelle. Kevyen liikenteen väylät sekä puistokäytävä yhteydet liittyvän alueen pohjois- ja itäreunaan. Lisäksi hiekkapintaisen kentän eteläosaan liittyy Neulamäen metsä- ja ulkoilualueen polkuverkostoa.

 

Nykyisellä urheilualueella on lainvoimainen asemakaava. Kaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Alueen eteläinen reuna rajautuu Kolmisopen-Neulamäen natura- ja luonnonsuojelualueisiin. Urheilualue on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Tuleva tilanne                              Pesäpallokenttä sijoitetaan nykyiselle hiekkapintaiselle kentälle. Nykyistä kenttää laajennetaan pohjoispäästä, muilta osin nykyisen hiekkapintaisen kentän laajuus säilyy nykyisellään. Pesäpallokenttä tehdään hiekkatekonurmipintaisena. Kentälle tehdään kiinteät rajamerkinnät miesten ja naisten yhdistelmäkentälle, yhdelle juniorikentälle sekä kahdelle tenavakentälle. Lisäksi kentälle merkitään ylimääräisiä lyöntiharjoittelupaikkoja. Kentän pohjoisosaan sijoitetaan kaksi kiinteää penkeillä varustettua suojakatosta. Kentän ympärille asennetaan kiinteä suoja-aita sekä kulku- ja huoltoajoportteja. Kentän eteläreunaan asennetaan lyöntiharjoitteluverkko, joka on mahdollista poistaa talvikautena kentän kunnossapidon helpottamiseksi. Kesäkautena pesäpallokenttä mahdollistaa myös muiden palloilu- ja juoksulajien harrastamisen.

 

Tenniskenttien sijaintia muutetaan yhden tenniskentän verran pohjoiseen. Kenttien pinta uusitaan hiekkatekonurmipintaisena sekä kentille tehdään kiinteät rajamerkinnät kolmelle tenniskentälle. Kenttien luoteisreunaan on esitetty yksi kiinteä penkillä varustettu suojakatos. Kentille on esitetty varaus kesäkautena tenniskenttien suoja-aidoille sekä talvikautena jääkiekkokaukalolle.

 

Pesäpallokenttä ja tenniskentät ovat myös tulevina talvikausina mahdollista jäädyttää luistelukäyttöön. Pesäpallokentän ja tenniskenttien väliselle alueelle sijoitetaan pyöräparkki, sekä ulkokuntoiluvälineitä. Huoltorakennuksen edustalla olevat portaat uusitaan teräsritilärakenteisina.

 

Alueen nykyistä pysäköintialuetta muutetaan siten, että pysäköintialueen päätyyn toteutetaan ajoneuvoliikenteelle yksisuuntainen kääntymistila. Tila mahdollistaa saatto- ja muun ajoneuvoliikenteen turvallisen kääntymisen eteenpäin ajaen. Liikuntaesteisten pysäköintipaikat osoitetaan kääntymistilan läheisyyteen. Muita osin pysäköintialue hyödynnetään nykyisten pysäköintipaikkojen osalta. Pysäköintipaikkamäärän kasvattamiseksi, on tenniskenttien pohjoispuolelle esitetty toteutettavaksi lisäpysäköintialue. Nykyinen ja uusi pysäköintialue on tarkoitettu alueen käyttäjien henkilöautojen pysäköintiin. Raiviopolun ja nykyisen kevyenliikenteenväylän risteyskohtaan toteutetaan ajonopeuksien madaltamiseksi korotettu suojatie ja pyörätien jatke.

 

Urheilualueelta poistetaan nykyistä puustoa rakennettavien kenttien ja pysäköintialueiden osuudelta. Poistettavat puut on esitetty suunnitelmakartassa VIH 2435. Alueelle on esitetty täydennysistutuksina havupuu sekä pensasryhmiä. Rakennettavien alueiden ympäristö maisemoidaan ympäristöön soveltuvilla maastonmuotoiluilla sekä nurmetettuina alueina. Suunnitelmassa on esitetty kenttäalueeseen rajautuvan reunametsän (pien- ja aluspuuston sekä pensaiden) kevyttä harvennusta enintään 10 m etäisyydelle nykyisestä puuston rajasta. Muilta osin alueeseen rajautuvat metsäalueet sekä puusto säilytetään.

 

Kentille ja pysäköintialueille rakennetaan uusi led -tyyppinen valaistus.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                                      

Kustannukset                              Neulamäen pesäpallokenttäalueen rakennustöiden kokonaiskustannusennuste on n. 1 042 200 € (alv. 0 %). Investoinnille anotaan liikuntapaikka-avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Avustuksen enimmäismäärä on 30 % hankkeen arvonlisäverottomasta kustannusarviosta.

 

Aikataulu                                       Kohteen rakennustyöt on aikataulutettu aloitettavaksi kesällä 2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska rakentamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevien kenttien pohjarakenteita sekä osin nykyistä kunnallistekniikkaa.

 

Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

Lapsivaikutuksilta hanke on positiivinen, koska alue kannustaa liikkumaan ympärivuotisesti.

 

Suunnitelman mukainen urheilualueen rakentaminen parantaa alueen tarjoamia harrastusmahdollisuuksia. Pesäpallokenttä mahdollistaa lajin kilpatason harjoittelun sekä kenttää voidaan hyödyntää myös esim. lasten leiri- tai kilpailukäyttöön.

 

Suunnittelusta tiedottaminen

 

Suunnittelun käynnistymisestä on tiedotettu lähialueen asukkaita sekä Neulamäen kaupunginosayhdistystä marraskuussa 2018.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

37

9421/2018 Sijaintikartta pesäpallokenttä

 

38

9421/2018 VIH2435 yleissuunnitelma asemapiirustus

 

39

9421/2018 VIH2435 yleissuunnitelma asemapiirustus

 

40

9421/2018 VIH2435-1 alueleikkaukset

 

41

9421/2018 VIH2435-1 alueleikkaukset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Aleksi Eskelinen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Sariola.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa