Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 60

Asianro 2681/10.03.01.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin ulkomainontaohjeluonnoksen hyväksyminen

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

KT-suunnittelu

                                                                                      

Yleistä                                             Ulkomainontaohjeen tarkoituksena on määrittää ulkomainonnan yleisperiaatteet, missä ja miten mainoslaitteita voi ja saa käyttää. Ulkomainontaohje on tarkoitettu työkaluksi lupahakemusten käsittelijöille ja luvanhakijoille.

 

Ulkomainontaohje kattaa kaiken ulkona tapahtuvan mainostamisen:

         mainoslaitteet yleisillä alueilla (katu- ja viheralueet yms.) ns. kadunvarsimainokset

         mainoslaitteet tonteilla ja yksityisillä alueilla ns. ulkomainokset

         tienvarsimainokset

         tilapäiset tapahtumamainokset (maksimissaan kaksi viikkoa)

         vaalimainokset

 

Ulkomainontaohjeen pääpaino on keskeisellä kaupunkialueella, mutta myös kaikki keskeiset ns. kuntaliitostaajamat on käsitelty tarvittavassa laajuudessa. Ohjeessa on otettu huomioon ELY-keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö ja työnjako mainosasioissa. Ohjeen laatimisen yhteydessä syksyllä 2018 pidettiin työpajatilaisuus mainonnan toteuttajien, Kuopion Yrittäjät ry:n, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen ja kaupungin asiaan liittyvän henkilöstön kesken. Ulkomainontaohjeluonnos lähetettiin työpajaan osallistuneille lausuttavaksi alkuvuodesta 2019. Työpajatilaisuudessa ja lausunnoissa esitetyt näkemykset on otettu huomioon ohjetta laadittaessa.

 

Lähtökohdat                                Kuopion kaupunki suhtautuu myönteisesti kaupungin alueella tapahtuvaan ulko- ja kadunvarsimainontaan. Ympäristön soveltuvuuden ja kadulla liikkujan turvallisuuden kannalta kadunvarsimainostaminen ei ole kuitenkaan kaikkialla mahdollista. Tekniikan kehittyessä on tarvetta määritellä selkeät käyttöehdot erilaisten ratkaisujen käyttämiselle kadunvarsi- ja ulkomainonnassa. Erilaisille tapahtumamainoksille on kaupungissa olemassa ennalta määritetyt paikat ja selkeät hakumenettelyt.

 

Vuonna 2008 laadittu ulkomainonnan yleissuunnitelma määritti aikanaan ulkomainonnan periaatteet Kuopion kaupungin alueella. Yleissuunnitelman tavoitteena oli luoda ulkomainonnan periaatteet, yhtenäistää ulkomainonta johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi sekä osoittaa ne alueet, katujaksot ja muut kohteet, joissa toteutetaan ohjattua ulkomainontaa. Yleissuunnitelman laatimisen jälkeen digitaalisten mainoslaitteiden teknologia on kehittynyt, ulkomainontaan liittyvää lainsäädäntöä sekä ohjeistusta on päivitetty ja kaupunkiympäristö on kehittynyt.

 

Ulkomainontaohjeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa asianmukaiset ja riittävät mainospaikat huomioiden kadulla liikkujan liikenneturvallisuus ja varmistaa mainoslaitteen kaupunkikuvallinen soveltuvuus lähiympäristöönsä.

 

Ulkomainonnan nykytilanne

 

Kuopiossa on nykyisin käytössä seuraavanlaisia, vaihtuvaan ulko- ja kadunvarsimainontaan käytettäviä laitteita:

         digitaulut

         katumainostaulut (lähitaulut, digitaaliset)

         mainospilarit (ovat poistumassa tällä hetkellä mallistosta)

         pysäkkikatokset

         pylvästaulut (valaisinpylväissä)

         mainosroskakorit

         mainostornit ja –pylonit

 

Näiden lisäksi käytössä on äänimainonnan menetelmät ja mainosmaiset viitat, lakanat ja opasteet. Osalla nykyisistä mainoslaitteista on mainonnan lisäksi muitakin tehtäviä. Tällaisia laitteita ovat mm. pysäkkikatokset, mainosroskakorit ja katumainostaulut, joissa saattaa olla kaupungin omia opasteita ja tiedotteita.

 

Merkittäviä lyhytaikaisia tapahtumia varten on kaupungin internet-sivuilla hakuehdot ja -ohjeet sekä osoitettu ennalta määrätyt sijaintipaikat. Tapahtumamainonnassa käytetään nykyisin tapahtumatauluja sekä vaaka- ja pystysuuntaisia banderolleja. Normaalista mainonnasta poikkeaville kevyille mainoslaitteille, esim. tivolien mainonta, osoitetaan erikseen sopivat kohteet, korostaen mainonnan sijoittamisperiaatteita esim. liikenneturvallisuuden suhteen.

 

Ulkomainoksia voidaan sijoittaa kaupallisiin ympäristöihin kuten kaupungin keskustaan, liike- ja myymäläkeskuksiin ja niiden lähettyville, teollisuus-, toimisto- ja varastoalueille, sekä tärkeimpien sisääntulokatujen varsille.

 

Ulkomainontaohjeen oleelliset muutokset verrattuna nykyohjeistukseen

 

Ulkomainontaohjeeseen on lisätty tarkka ohjeistus digitaalisiin mainoslaitteisiin (digitaulut sekä digitaaliset katumainostaulut ja pysäkkikatokset) liittyen:

         suuripintaisten taulujen suurin sallittu koko ja sijoitus suhteessa katuun

         mainosten sisältö- ja vaihtumistapa

         liikkuvan kuvan käyttö

         valaistus- ja kirkkaustaso

         päällä oloajat

         määritetty mainostaulujen sijoittamiseen soveltuvat alueet karttaesityksin

 

Ulkomainontaohjeessa on huomioitu maanteiden tienvarsimainontaa koskevat lainsäädäntömuutokset, jotka vaikuttavat Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) nykyiseen toimintamalliin maantievarren ja maantielle näkyvin mainosten asettamisessa. Pysyväisluonteisten mainosten sijoittamisesta on siirrytty ilmoitusmenettelyyn (sijoittamisilmoitus), joka toimitetaan sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle. Kadunvarsi-, ulko- tai tapahtumamainoksesta, jonka mainospinta näkyy maantielle, on pyydettävä erillinen lausunto ELY-keskukselta.

 

Kuopion 1.1.2019 uudistuneen rakennusjärjestyksen ohjeistus ja muuttuneen lainsäädännön ja kaupungin luvanhakuprosessin vaikutukset on päivitetty uuteen ulkomainontaohjeeseen. Lisäksi on annettu ohjeistus lupaehtojen kontrollointiin ja sanktiomenettelyyn sekä lisätty yleiset ehdot mainostamiselle rautatiealueella.

 

Mainonnan rajoitus- ja kieltoalueet on tarkistettu. Alueet, joille ei sallita sijoitettavan ulkomainoslaitteita:

         hautausmaiden ja kirkkojen ympäristöt

         sillat (valaisinpylvästaulut ovat sallittuja ja osalla silloista banderollimainostus on sallittu)

         taideteosten ja patsaiden ympäristöt

         historialliset puistot ja luonnonympäristöltään arvokkaat viheralueet

 

Alueet, joilla voi olla ulkomainoslaitteiden sijoittamista koskevia rajoituksia (ns. rajoitetun ulkomainonnan alueet):

         rakennushistoriallisesti tai kulttuuriympäristöltään merkittävät kohteet ja niiden edustat

         merkittävien julkisten tai historiallisten rakennusten edustat ja maamerkit

         kaupunkikuvallisesti merkittävät näkymälinjat (esim. Tuomiokirkko tai vesistö katunäkymän päätteenä)

         rännikadut

         Kuopion tori

         kansallinen kaupunkipuisto

         asuinalueet

 

Vaikutusten arviointi                Ulkomainontaohjeen vaikutukset liikenneturvallisuuteen, elinympäristöön ja kaupunkikuvaan ovat positiiviset, koska sen avulla ulkomainonta pystytään yhtenäistämään johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi varmistaen mainoslaitteen kaupunkikuvallinen soveltuvuus lähiympäristöönsä. Ohjeen avulla voidaan määrittää helpommin mainospaikat, joissa ne eivät vaaranna liikenneturvallisuutta.

 

Yritysvaikutuksiltaan ulkomainontaohje on positiivinen, koska mainonta tähtää yleensä myynninedistämiseen eli tavoitteena on myydä joko heti tai myöhemmin. Mainoksilla tiedotetaan tavaroista, palveluista, tapahtumista, aatteista ja ihmisistä. Ohjeen avulla pyritään osoittamaan kaupungista riittävät mainospaikat kaikille toimijoille. Kuopion Yrittäjät ry:llä, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksellä sekä mainonnan toteuttajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ulkomainontaohjeen lopputulokseen työpajatilaisuudessa sekä ohjeluonnoksen lausuntokierroksella.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion kaupungin ulkomainontaohjeluonnoksen.

 

 

Liitteet

20

2682/2019 Ulkomainontaohjeet 2019 Kuopion kaupunki

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 44 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa