Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.04.2019/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Lähidemokratiajaosto

3 §

18.2.2019

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

21 §

20.3.2019

 

§ 115

Asianro 765/00.01.01/2019

 

 

Pitäjäraatitoiminnan arviointi ja toiminnan raportti vuodelta 2018

 

 

Päätöshistoria

 

Lähidemokratiajaosto 18.2.2019 3 §

 

                                            Kuopion kaupungin lähidemokratiamalliin liittyvät ns. liitoskuntien pitäjäraadit ovat olleet toiminnassa täysipainoisesti yhden kokonaisen toimintavuoden 2018.

                                            Pitäjäraatien toiminnasta vuonna 2016 annetun toimintasäännön mukaan tulee pitäjäraatien raportoida toiminnastaan kaupungille vuosittain. Samoin niiden tulee antaa vuosittain arvio alueen kehityksestä ja palveluiden tilasta.

                                            Arviointi liitetään osaksi kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua.

                                           

                                            Vuodelta 2018 pitäjäraadit ovat tehneet omasta toiminnastaan itsearvioinnin, jonka yhteydessä on otettu kantaa myös alueiden kehitykseen ja palveluiden tilaan.

 

                                           

 

Liitteet

 

765/2019 Pitäjäraadit itsearviointilomake 11.2.2019

 

 

765/2019 Pitäjäraatitoiminnan raportti 14.2.2019

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

 

Puheenjohtaja

Käydään keskustelu pitäjäraatitoiminnasta raportin, pitäjäraatien itsearvioinnin pohjalta ja täydennetään raporttia lähidemokratiajaoston arvioinnilla. Päätetään tarkoituksenmukaisista jatkotoimenpiteistä.

 

 

Päätös                              Keskusteltiin pitäjäraadin toimikauden pituudesta - onko se liian lyhyt?

 

Todettiin, että pienilläkin asioilla, kuten joulupuuron tarjoamisella, on suuri merkitys alueen asukkaille.

 

Todettiin, että koko pitäjäraatitoiminta on käynnistysvaiheessa. Laadittu raportti osoittaa, että eri pitäjäraadit ovat toimineet hyvin eri tavalla. Lisäksi pohdittiin keväisen kyselyn ja pitäjäraatien itsearviointien pohjalta, millä tavalla saataisiin asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan alueensa asioihin nykyistä enemmän.

 

Toiminnassa pitää huomioida, että ei synny päällekkäisiä toimintoja kaupungin palvelutuotannon ja normaalin toiminnan kanssa.

 

Asia viedään käsiteltäväksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, tiedoksi kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja perusturva- ja terveyslautakunnalle.


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.3.2019 21 §

 

 

                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.3.2019:

 

                                            Kuopion kaupunki käynnisti valtuustokauden 2017-2021 alussa 1.6.2017 uudenlaisen lähidemokratian edistämiseen tähtäävän pitäjäraatitoiminnan. Pitäjäraadit valittiin kuudelle Kuopion kaupungin liitoskunta-alueelle. Juankoskelle, Karttulaan, Maaninkaan, Nilsiään, Riistavedelle ja Vehmersalmelle. Näistä alueista Riistavesi on ollut pisimpään osa Kuopiota ja viimeisin kuntaliitos toteutui Juankosken liityttyä Kuopioon vuonna 2017.

 

                                            Keskeisin syy pitäjäraatitoiminnan käynnistämiselle oli huoli demokratiavajeen syntymisestä, mikä koettiin ilmeiseksi, kun kuntaliitosten myötä hävisi merkittävä osa paikallisen päätöksenteon ja vaikuttamisen rakenteita. Huoli asukkaan äänen kuulumisesta tuli esiin niin kantakaupungissa kuin liitoskuntien asukkailtakin. Kuopiolla ollut pitkä perinne osallisuustoiminnassa ja lähidemokratian kehittäminen on ollut luonteva jatko tähän.

 

Pitäjäraadin toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pitäjäraadit tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä. (Pitäjäraadin toimintasääntö).

Pitäjäraati ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin, joten se sijoittuu kansalaisyhteiskunnan rakenteeseen.

 

Pitäjäraatien toimintasäännön mukaan tulee raatien antaa vuosittain raportti toiminnastaan kaupungille ja samoin antaa arvio alueen kehityksestä ja palveluiden tilasta. Raportti ja kooste pitäjäraatien itsearvioinnista on liitteenä.

 

                                            Vuonna 2018 pitäjäraadit ovat hakeneet omaa toimintamuotoaan ja jokainen raati on toiminut alueen omista lähtökohdista käsin. Pitäjäraatien roolin asemoiminen kuntahallinnon ja kansalaistoiminnan välillä on ollut myös keskustelun ja pohdinnan aiheena. Pitäjäraadit ovat toteuttaneet toisaalta hyvin pienimuotoisia toimenpiteitä, kuten joulupuuron tarjoaminen asukkaille joulun alla tai avustaminen kuljetuksissa ja kahvituksissa ja toisaalta kehittäneet hyvin merkittäviä asiakokonaisuuksia, kuten robotiikan ja tietotekniikan jalkauttamista nuorten ja ikäihmisten pariin, osallistuneet lähikouluverkostosta käytyyn päätöksentekoprosessiin ja edistäneet oman elinympäristönsä kehittämistoimintaa.

                                           

                                            Pitäjäraatien itsearvioinnin perusteella voidaan todeta, että raadit kokivat onnistuneensa aktivoimaan alueen asukkaita osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen. Samoin käytännön pienet teot yhdistysten ja asukkaiden suuntaan nostivat ihmisten tietoisuutta pitäjäraatitoiminnasta, osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta ja edistivät näin kaupungin asettamia tavoitteita. Keskeisimmät kehittämisen kohdat tulevat olemaan siinä, miten pitäjäraatialueiden asukkaat saadaan tietoisiksi uuden, isomman kuntaorganisaation toimintatavoista ja –rakenteista, linkitettyä maaseutualueiden vahvuudet ja resurssit mukaan kaupungin kasvustrategiaan sekä vahvistettua kansalaisten omaehtoista toimintaa oman hyvinvointinsa edistämiseksi. 

                                           

 

Vaikutusten arviointi         Liitteenä

 

 

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy pitäjäraatitoiminnan raportin ja itsearvioinnin ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi sekä tiedoksi kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja perusturva- ja terveyslautakunnalle.

 

 

Liitteet

 

765/2019 Pitäjäraadit itsearviointilomake 11.2.2019

 

 

765/2019 Pitäjäraatitoiminnan raportti 14.2.2019

 

 

765/2019 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä aluekoordinaattorin esityksen.

 

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Teija Savolainen-Lipponen poistui kokouksesta klo 17.25 asian esittelyn aikana.

 

Liisa Jokela osallistui asian käsittelyyn klo 16.53 - 17.44.

 


 

 

Vaikutusten arviointi                Liitteenä

 

 

 

 

Liitteet

4

765/2019 Pitäjäraadit itsearviointilomake 11.2.2019

 

5

765/2019 Pitäjäraatitoiminnan raportti 14.2.2019

 

6

765/2019 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                            Aluekoordinaattori Liisa Jokela oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Jokela poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa