Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 28.11.2019/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 20

Asianro 7921/02.05.00.00/2019

 

 

Jätetaksa 1.1.2020 alkaen

 

Päätöshistoria

 

Savo-Pielisen jätelautakunta 3.10.2019 § 12

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon taksa

 

Jätelain 32 §:n mukaisesti kunta vastaa asumisessa sekä kunnallisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Samoin kunta vastaa liikehuoneistoissa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta, kun jäte kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa.

 

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan (kunnan jätehuoltoviranomaisen) hyväksymässä jätetaksassa.

 

Jätemaksuilla katetaan kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, viestintä ja palveluneuvonta sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

 

Jätetaksan mukaisten maksujen on jätelain 78 §:n mukaan vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Taksan valmistelu ja päätöksenteko

 

Laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista on tehty kunnallisessa jäteyhtiössä. Taksa on valmisteltu näiden laskelmien pohjalta jätelautakunnan viranhaltijoiden toimesta tehden yhteistyötä jäteyhtiön kanssa.

 

Jätelautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa itsenäisesti määritellä maksupolitiikan ja maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla. Jäteyhtiö toimii tehdyn osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella eli kaikki kustannukset katetaan jätemaksuilla.

 

Jätelautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut kiinteistön haltijoille jätetaksan mukaisesti siten kuin jätelain 81 §:ssä säädetään. Tavallisesti määrääminen tehdään hyväksymällä maksuunpanoluettelot. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätelautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien seurannan.

 

Käsittelyssä on nyt taksaluonnos. Kuntalaisille ja muille, joihin asia voi vaikuttaa, varataan hallintolain 41 §:n mukaiset vaikutusmahdollisuudet taksaan. Tarpeellisten muutosten jälkeen 1.1.2020 voimaan tuleva taksa tuodaan hyväksyttäväksi jätelautakuntaan.

 

Jätetaksan rakenne ja hinta-alueet

                                                   

Jätetaksan rakenne kotitalouksille pysyy ennallaan: jätemaksu koostuu 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä taikka aluekeräyspisteen tai korttelikeräyksen käytöstä. Lisäksi erikseen on määritelty lisäpalvelumaksut ja lajitteluasemien vastaanottomaksut.

 

Jätehuollossa yhteistyötä tekeviin kuntiin on tarkoituksenmukaista hyväksyä mahdollisimman pitkälti sama taksa. Jos kuitenkin jätehuollon kustannukset poikkeavat paljon eri kuntien välillä, ovat alueittaiset erot taksassa perusteltuja. Jätelautakunnan toiminta-alueella kaikissa kunnissa on käytössä yhtenäiset perusmaksut, aluekeräyspistemaksut ja lajitteluasemien vastaanottomaksut. Sen sijaan jäteastioiden tyhjennyshinnoissa on voimassa kaksi hinta-aluetta: 1) Kuopio, Siilinjärvi ja Pieksämäki ja 2) muut kunnat. Nämä hinta-alueet säilytetään edelleen.

 

Perusmaksu                             

Asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtainen perusmaksu säilyy taksassa entisellä tasolla. Perusmaksut on pidetty ennallaan vuodesta 2017 lähtien. Perusmaksu koostuu entiseen tapaan perusosasta ja jätelautakuntaosasta.

 

Perusmaksun perusosalla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys, lajitteluasemien rakenteet ja ylläpito, kunnallisen jäteyhtiön järjestämät hyötyjätteiden keräyspisteet (Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet) sekä viestintä, neuvonta ja jätehuollon asiakasrekisterin ylläpitotyö. Perusmaksun jätelautakuntaosalla katetaan yhteisen jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta.

 

Jäteastioiden tyhjennysmaksut                      

 

Jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat maksuja kiinteistökohtaisten tai kiinteistöjen yhteisten kimppa-astioiden tyhjennyksistä. Sekajätteen tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta.  Kuljetusosalla katetaan sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen (ml. jäteastiapalvelun ja astiapesujen) kustannuksia. Käsittelyosalla katetaan sekajätteen käsittelykustannukset (siirtokuormaus ja poltto energiahyötykäyttöön) sekä osin hyötyjätteiden keräyskustannuksia. Sekajätteen käsittelyosalla katetaan myös kunnallisen jäteyhtiön hallinnon, asiakaspalvelun, toimitilojen ja tietojärjestelmien kustannuksia, jätekeskuksen kiinteitä kustannuksia sekä jätehuollon kehittämistä. Kun kiinteät kustannukset ja osin hyötyjätehuollon kustannuksia katetaan sekajätteen maksuilla, kierrätettävien hyötyjätteiden tyhjennyshinnat pidetään edelleen alhaisella tasolla ja taksalla kannustetaan jätelain mukaisesti etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

 

Käsin siirrettävien sekajäteastioiden tyhjennyshinta pidetään taksassa ennallaan. Nämä hinnat ovat olleet samat vuodesta 2017 alkaen. Vaikka kuljetuskustannuksiin tulee indeksikorotus (1,34 %) vuoden 2020 alussa, on jäteastiatyhjennykset saatu kilpailutettua siten, ettei tyhjennyshintoja ole tarvetta nostaa indeksikorotuksen myötä. Sekajäteastioiden tyhjennysmäärien arvioidaan hieman pienenevän, koska muovipakkausten keräys on laajenemassa, mikä vaikuttaa vähäisessä määrin sekajätehuollon kokonaiskustannuksiin.

 

Nostoperusteisesti tyhjennettävien sekajätteen syvä- ja pintasäiliöiden tyhjennyshintoja on mahdollista laskea, sillä säiliöiden määrän lisäännyttyä niiden tyhjennyskustannukset ovat uusissa kuljetusurakoissa laskeneet erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla. Hintoja lasketaan 13–34 % - suurin hinnanalennus kohdistuu pieniin säiliöihin, joilla kuljetuskustannus muodostaa ison osan tyhjennyshinnasta. Hintojen laskeminen pienentää jonkin verran käsin siirrettävien jäteastioiden ja nostoperusteisesti tyhjennettävien säiliöiden tyhjennysmaksujen suhteellista eroa. Koska säiliöiden tyhjennys vaatii enemmän aikaa kuin käsin siirrettävien jäteastioiden tyhjentäminen, on yksi tyhjennyskerta kuitenkin aina kalliimpi kuin vastaavan kokoisen jäteastian tyhjennys. Tyypillisesti säiliöt ovat käsin siirrettäviä jäteastioita huomattavasti isompia.

 

Biojätteen tyhjennyshintaa kompensoidaan voimassa olevan taksan tapaan jatkossakin sekajätteen tyhjennyshinnalla siten, että biojätteen käsittelyn kustannukset (käsittely biokaasulaitoksella sekä biopussijakelu) katetaan sekajätteen maksuilla. Biojäteastian tyhjennyshinta kattaa näin ollen ainoastaan biojätteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Tällä tavalla kannustetaan biojätteen erilliskeräykseen. Biojäteastian tyhjennyshintaa laskettiin vuoden 2019 taksaan ja se säilytetään nyt ennallaan.

 

Lasipakkausten ja metallin erilliskeräykseen kannustetaan edelleen tarjoamalla tyhjennykset veloituksetta, jotta nämä jätelajit saataisiin mahdollisimman kattavasti kierrätykseen ja pois energiana hyödynnettävän sekajätteen joukosta. Käytännössä keräyksen ja kuljetuksen kustannukset katetaan sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla. Lasipakkausten ja metallin käsittelystä ei tule kustannuksia, sillä ne luovutetaan pakkausten tuottajille veloituksetta.

 

Kartonki- ja muovipakkausten tyhjennyshinnalla katetaan keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Näiden jätelajienkaan osalta kustannuksia ei tule käsittelystä, koska ne luovutetaan pakkausten tuottajille ilman maksua. Käsin siirrettävien jäteastioiden tyhjennyshintoja laskettiin vuoden 2019 taksaan ja ne säilytetään nyt ennallaan. Muovipakkausten keräyksen laajentuessa kuljetuksen kokonaiskustannukset kasvavat, mutta nämä kulut saadaan katettua muovipakkausten tyhjennysmaksuilla.

 

Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä lasketaan biojätteen sekä kartonki- ja muovipakkausten syvä- ja pintasäiliöiden tyhjennyshintoja, koska näillä alueilla, joilla säilöitä on eniten, niiden tyhjennyskustannukset ovat laskeneet. Muissa kunnissa näitä hyötyjätteiden syvä- ja pintasäiliöiden tyhjennyshintoja laskettiin huomattavasti vuoden 2019 taksaan, eikä perusteita hinnan alentamiselle vuodelle 2020 ole. Näin ollen muissa kunnissa hyötyjätteiden syvä- ja pintasäiliöiden tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan.

 

Aluekeräyspistemaksut

Aluekeräyspistemaksu on asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtainen käyttömaksu, joka oikeuttaa Jätekukon ylläpitämien sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttöön. Pisteiden käyttäjiksi liittyvät ne yhden tai kahden asunnon vakituiset asuinkiinteistöt ja vapaa-ajan kiinteistöt, joilla ei ole käytössä omaa jäteastiaa tai kimppa-astiaa. Aluekeräyspistemaksulla katetaan keräyspisteiden rakentaminen ja ylläpito (esim. siivous- ja kunnossapitokustannukset) sekä jäteastiatyhjennykset eli sekajätteen käsittely- ja kuljetuskustannukset.

 

Aluekeräyspisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa osakaskunnassa samansuuruinen. Maksuissa on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakituisen asunnon maksu, ympärivuotisesti käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu ja vain kesäaikana (1.5.–30.9.) käytettävän vapaa-ajan asunnon maksu. Aluekeräyspistemaksut pidetään ennallaan.

 

Korttelikeräyksen käyttömaksut

 

Korttelikeräys on asuntoaluekohtainen, keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä.  Korttelikeräyksessä asuinalueelle järjestetään korttelikohtaiset tai usean korttelin yhteiset jätteenkeräyspisteet, joissa kerätään sekä sekajätettä että kierrätettäviä hyötyjätteitä. Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt käyttävät korttelikeräyksen alueilla Jätekukon järjestämiä keräyspisteitä, eikä alueilla ole käytössä kiinteistökohtaisia jäteastioita.

 

Korttelikeräys on toteutettu Siilinjärven Taivallahteen rakenteilla olevalle asuinalueelle ja se on tarkoitus toteuttaa myös Kuopion Savilahden alueelle. Korttelikeräys voidaan ottaa käyttöön myös muilla uusilla asuinalueilla, kun se otetaan huomioon alueen suunnittelussa ja toteuttamisesta sovitaan kunnallisen jäteyhtiön kanssa.

 

Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen käyttömaksuihin esitetään jatkossa erilaiset maksuperusteet eri tyyppisille alueille. Pientalovaltaisilla alueilla käytössä on aluekeräyspistemaksujen kanssa yhtenäiset käyttömaksut, joilla katetaan kaikki korttelikeräyksen rakentamisen ja ylläpidon sekä jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. Kerros- ja rivitalovaltaisilla alueilla asuntokohtainen kiinteä vuosimaksu voisi ylittää kustannukset, koska yhden jätepisteen käyttäjinä on näillä alueilla huomattavasti useampia asuinhuoneistoja kuin pientalovaltaisilla alueilla. Asukkaille tulee näillä alueilla edullisemmaksi se, että vain korttelikeräyksen rakentamisen ja ylläpidon kustannukset katetaan kiinteällä maksulla, kun taas tyhjennysmaksut jaetaan kiinteistöjen kesken toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 

Koska korttelikeräys on uusi, vasta käyttöönottovaiheessa oleva järjestelmä, maksuperusteiden toimivuutta tullaan seuraamaan, kun asukkaat alkavat käyttää järjestelmää. Tarpeen mukaan taksaa muutetaan kokemusten pohjalta. Tarkoitus joka tapauksessa on, että korttelikeräyksen kustannukset saadaan katettua järjestelmää käyttävien asiakkaiden jätemaksuilla.

 

 

 

 

Lisäpalvelujen maksut

Asiakkaiden tilaamille jätehuollon lisäpalveluilla on määritelty taksassa erilliset maksut. Lisäpalvelumaksuja määräytyy asiakkaille myös tilanteissa, joissa jäteastian tyhjennyksestä aiheutuu kunnalliselle jäteyhtiölle normaalia poikkeavia kustannuksia esimerkiksi keräyspaikan olosuhteiden vuoksi.

 

Lisäpalvelujen hintoja on tarkistettu kustannusperusteisesti ja pieni osa hinnoista nousee. Erityisesti isokokoisten jätteiden noutopalvelun eli Noutokukon hintaa on nostettava, jotta se kattaisi siitä aiheutuvat kustannukset. Lisäpalveluihin on myös lisätty uusia palveluja. Näitä ovat jätelavapalvelu (Lavakukko) ja kompostoripalvelu.

 

Lavakukko-palvelulla Jätekukko tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vuokrata lava esimerkiksi isompia siivouksia, remontteja tai pihatalkoita varten. Koska lavojen toimitus tehdään yksittäin jätekeskukselta käsin, voidaan lavoille antaa kiinteä toimituksen, lavavuokran ja jätteenkäsittelyn sisältävä hinta vain Kuopion keskeiselle alueelle (25 km jätekeskuksesta). Kun jätelava toimitetaan kauemmaksi, vaikuttaa matka jätekeskukselle lavapalvelun hintaan.

 

Kompostoreita Jätekukko myy kotiin toimituksen ja kompostointiohjeistuksen kanssa, jotta kompostorin hankkiminen olisi mahdollisimman helppoa ja asukkaita saataisiin kannustettua näin biojätteen lajitteluun. Tarjolla oleville kahdelle kompostorimallille on otettu taksaan erilliset hinnat. Molemmat mallit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia ympärivuotiseen kompostointiin soveltuvia kompostoreita.

 

Lajitteluasemien pienkuormamaksut

 

Pienkuormamaksuilla katetaan lajitteluasemilla vastaanotettujen jätteiden käsittelyn kustannukset. Lajitteluasemien rakenteet, ylläpito ja jätteiden siirtokuljetukset katetaan sen sijaan perusmaksulla, jotta lajitteluasemien vastaanottomaksut saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla. Pienkuormamaksut pidetään nykyisen taksan mukaisella tasolla.

 

Jätelain muutosten vaikutukset taksaan

 

Kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon laajuus ja kunnallisen jäteyhtiön asiakasmäärät vaikuttavat jätemaksujen tasoon. Kunnan vastuu jätehuollossa on kavennut vuoden 2019 alussa voimaan tulleella jätelain muutoksella (445/2018). Kunnan jätehuoltojärjestelmästä poistuu vuosina 2019-2021 valtion ja seurakuntien hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteet sekä yksityisten sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen yhdyskuntajätteet.

 

Hankintoja koskevan sääntelyn muututtua sidosyksikköasemassa toimivat kunnalliset jäteyhtiöt ovat rajanneet lisäksi markkinaehtoisen toimintansa osuutta liikevaihdosta. Jätekukko on tehnyt yritysjärjestelyjä, joiden myötä se on myynyt keväällä 2019 markkinaehtoisen toimintansa Encore Aluepalvelut Oy:lle, josta Jätekukko omistaa osuuden. Asiakasmäärien pieneneminen ja katteellisen yritysmyynnin väheneminen supistaa todennäköisesti Jätekukon tulosta. Koska Jätekukon tulos on ollut viime vuosina hyvä, ei kuntalaisten ja kuntien jätemaksuja ole ainakaan tässä vaiheessa tarvetta korottaa lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vuoksi.

 

Vaikutusten arviointi               Taksamuutoksen ympäristövaikutukset ovat neutraalit, koska taksamuutokset ovat kohtalaisen vähäisiä.

 

Jätehuollon kokonaiskustannukset pysyvät suurimmalla osalla kiinteistöjä entisellä tasolla, koska perusmaksut, käsin siirrettävien jäteastioiden tyhjennysmaksut ja aluekeräyspistemaksut säilyvät ennallaan. Niillä noin 300 kiinteistöllä, joilla on käytössään syväkeräys, tyhjennyskustannukset laskevat ja taksamuutokset ovat näin ollen positiiviset.

 

Taksa ei koske yritysten jätehuoltoa, joten alueella toimivien yritysten osalta yritysvaikutukset ovat neutraalit.

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta asettaa jätetaksaluonnoksen yleisesti nähtäville. Lautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta. Lisäksi jätelautakunta varaa alueen toimialueen kunnille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen taksaluonnoksesta.

                                                   

Jätetaksaluonnos sekä kuulutus asian vireillä olosta ja vaikuttamismahdollisuuksista pidetään nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla 10.10.–31.10.2019. Asiakirjat lähetetään lisäksi sähköisesti kaikkiin jätelautakunnan toimialueen kuntiin, jotta kunnat voivat julkaista ne omilla verkkosivuillaan. Asiasta ilmoitetaan lisäksi kuulutuksella, joka julkaistaan kuntien ilmoituslehdissä viikolla 41.

 

Nähtävillä olon ja kuulemisen jälkeen jätetaksaan tehdään tarvittaessa muutoksia ja se tuodaan jätelautakunnalle päätettäväksi.

 

 

Liitteet

 

7921/2019 Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2020 alkaen

 

 

7921/2019 Jätehuoltopalvelujen arvioidut kustannukset v. 2020

 

 

7921/2019 Jäteastioiden tyhjennyshintojen vertailu v. 2019-2020

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                    Valmistelija    

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                                   

 

                                                   

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä                                            

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli jätetaksaluonnoksen kokouksessaan 3.10.2019 § 12. Nyt käsiteltävänä on ehdotus 1.1.2020 voimaan tulevaksi jätetaksaksi. Jätetaksa koskee kunnan ensisijaiselle järjestämisvastuulle kuuluvaa jätehuoltoa.

 

Jätetaksassa maksut ovat pysymässä pääosin ennallaan. Kotitalouksien jätemaksu koostuu entiseen tapaan asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja tämän lisäksi tulevasta järjestetyn jätehuollon maksusta. Kotitalouksien perusmaksut, jäteastioiden tyhjennysmaksut ja aluekeräyspistemaksut pidetään entisellä tasolla. Sen sijaan syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshinnat laskevat suurilta osin. Taksaan on otettu lisäksi uusia lisäpalveluja ja joidenkin lisäpalvelujen hintaa on tarkistettu.

                                                   

Kuuleminen jätetaksasta 

Jätelautakunta asetti kokouksessa käsittelemänsä jätetaksaluonnoksen nähtäville ajalle 10.10.–31.10. Asiassa varattiin vaikutusmahdollisuudet kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus. Alueen kunnilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta pyydettiin asiasta lausunnot.

 

Jätetaksaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä. Taksaluonnoksesta annettiin seitsemän lausuntoa. Lausunnon antoivat seuraavat tahot:

 

         Kaavin kunnanhallitus;

         Lieksan kaupunginhallitus;

         Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto;

         Outokummun kaupunginhallitus;

         Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto, vs. ympäristösihteeri;

         Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta;

         Siilinjärven kunnan viranomaislautakunta, ympäristönsuojelutarkastaja.

 

Jätetaksaluonnoksen kanssa samaan aikaan oli nähtävillä TSV-taksan luonnos, joten lausunnot on annettu yhteisesti molemmista taksaluonnoksista. Lausunnot on koottu liitteenä olevaan yhteenvetoon, minkä lisäksi ne ovat nähtävänä alkuperäisinä kappaleina jätelautakunnan toimistossa ja jätelautakunnan kokouksessa. Yhteenvedossa on esitetty myös jätehuollon viranomaispalvelujen vastineet siltä osin kuin vastineen antaminen on katsottu perustelluksi.

 

Keskeisimmät lausunnoissa esitetyt asiat ja niiden huomioon ottaminen jätetaksassa

 

Kuntien lausunnoissa on esitetty hieman erisuuntaisia huomioita taksasta.

Outokummun kaupungin lausunnoissa on pidetty hyvänä sitä, että tulevaisuudessa tapahtuvaan jätelain vaatimusten kiristymiseen varaudutaan ilman taksaan tehtäviä merkittäviä muutoksia. Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnossa on lisäksi painotettu sitä, että taksan on turvattava kunnallisen jätehuoltoyhtiön riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, kun kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon maksut muodostavat yhä suuremman osan tuloista. Toisaalta taas Kaavin kunnan lausunnossa on tuotu esille, että jätelautakunnan olisi huomioitava jatkossa Jätekukon hyvä taloudellinen tilanne taksaa määritettäessä.

 

Jätelautakunta ottaa taksaa hyväksyessään huomioon sekä jätehuollon nykytilanteen että lähitulevaisuuden toimintaympäristön. Jätekukon taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta toisaalta tulos on muodostunut valtaosin muusta kuin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvasta jätehuollosta. Jätekukon liikevaihdon ja tuloksen odotetaan pienentyvän jätelain mukanaan tuomien muutosten myötä. Lisäksi jätehuollon kustannukset ovat kasvamassa, kun jätelainsäädäntöön tuodaan lisävelvoitteita kierrätyksen lisäämiseksi. Tässä tilanteessa on katsottu perustelluksi edetä maltillisella linjalla niin, ettei jätetaksaan tehdä merkittäviä muutoksia.

 

Kuntien lausunnoissa on muistutettu, että taksan tulee kannustaa hyötyjätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen. Toisaalta on tuotu esille se, että taksaluonnos on jo linjassa jätehuoltomääräysten ja jätepoliittisen ohjelman kanssa, joissa molemmissa kiinnitetään huomiota jätemaksujen kannustavuuteen. Lausunnoissa on myös kiitetty syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen alentamista sekä tuotu esille taksaan tuotujen uusien lisäpalvelujen tarve.

 

Lausunnoissa ei ole tullut esille mitään sellaista, jonka vuoksi jätetaksaa olisi arvioitu tarpeelliseksi muuttaa luonnokseen nähden. Tämän vuoksi hintoihin ei ole tehty luonnosvaiheen jälkeen muutoksia.

 

 

Vaikutusten arviointi               Jätetaksamuutosten vaikutukset on arvioitu luonnosvaiheessa. Taksaan ei ole tullut luonnokseen nähden muutoksia, jotka muuttaisivat taksan vaikutuksia.

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta hyväksyy jätetaksan liitteen mukaisesti jätelain 79 §:n nojalla. Jätetaksa tulee voimaan 1.1.2020. Jätetaksa astuu voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan hyväksymän edellisen jätetaksan.

 

Jätetaksa annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 79 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti pitämällä se nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www.jatelautakunta.fi) ja vastuukunnan eli Kuopion kaupungin verkkosivuilla 5.12.2019–13.1.2020. Lisäksi tieto lähetetään muihin toimialueen kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Jätelautakunnan verkkosivuilla taksa on saatavilla myös nähtävilläpitoajan jälkeen.

 

Liitteet

3

7921/2019 Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2020 alkaen

 

4

7921/2019 Yhteenveto jätetaksaluonnoksista annetuista lausunnoista vastineineen

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa