Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 28.11.2019/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 22

Asianro 9528/02.05.00.00/2019

 

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2020 alkaen

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Jätevesilietteiden jätehuolto

 

Saostus- ja umpisäiliölietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa sekä kunnallisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto. Jätelain 33 §:n mukaisen toissijaisen vastuun perusteella kunta vastaa myös muilla kiinteistöillä syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollosta, jos jätteen haltija pyytää palvelua muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jätevesiliete soveltuu käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittely on järjestetty kunnallisille jätevedenpuhdistamoille. Alueen jätehuoltopalvelut hoitava kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko, on tehnyt kuntien vesihuoltolaitosten kanssa sopimukset vastaanottopalvelusta. Kuljetukset on sen sijaan järjestetty jätelautakunnan päätöksen 31.10.2013 mukaisesti kiinteistön haltijan järjestäminä eli kuljetuksia ei ole Jätekukon toimesta kilpailutettu. Kukin kiinteistön haltija tilaa jätevesilietteiden kuljetuksen valitsemaltaan jätehuoltorekisteriin merkityltä kuljettajalta.

 

Jätevesilietteiden käsittelytaksan perusteet

 

Koska saostus- ja umpisäiliöliete käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä, on käsittelystä perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti jätemaksua, jolla katetaan aiheutuvat kustannukset. Jätelautakunnan on hyväksyttävä jätelain 79 §:n mukaan taksa, jossa määritellään lietteiden käsittelymaksujen perusteet. Käsittelymaksut yksittäisille kiinteistön haltijoille määrätään taksan mukaisesti.  Kuljetushinnoista jätelautakunta ei sen sijaan päätä, vaan niistä kukin kuljetusyrittäjä päättää itsenäisesti.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelymaksu koostuu kuntien vesihuoltolaitoksille tulevasta vastaanottohinnan osuudesta sekä Jätekukolle tulevasta laskutuksen ja rekisterin hoitamisen osuudesta. Kuntien vesihuoltolaitosten vastaanottohinnalla katetaan lietteiden vastaanoton ja puhdistamokäsittelyn kustannuksia. Laskutuksen ja rekisterin hoidon osuudella katetaan keskitetyn rekisterin hoidon ja laskutuksen kustannuksia, joita aiheutuu Jätekukolle.

 

Jätemaksut suoritetaan Jätekukolle, joka toimii jätelautakunnan lukuun ja hoitaa toimeksiantotehtävänä laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jäteyhtiö maksaa vastaanottohintojen osuudet kunnille tai kuntien vesihuoltolaitoksille.

 

 

 

Kuntien vesihuoltolaitoksille maksettava vastaanottohinta

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella on ollut vuodesta 2014 lähtien voimassa yhtenäiset maksut saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelylle kaikissa kunnissa. Ennen vuotta 2014 käytössä oli kunnittain suuresti vaihtelevat vastaanottohinnat. Kunnissa oli myös tehty erilaisia ratkaisuja sille, mikä oli eri lietelaatujen eli saostussäiliölietteen ja umpisäiliölietteen hinnan suhde. Osassa kuntia näiden lietteiden käsittelyhinnat olivat samat, osassa kuntia eri laatuisten lietteiden hinnoissa oli hyvinkin suuri ero.

 

Yhtenäiset käsittelymaksujen periaatteet muodostettiin kuntien vesihuoltolaitosten kanssa käydyissä neuvotteluissa. Eri lietelaaduille laskettiin erisuuruiset hinnat, koska ne poikkeavat ominaisuuksiltaan ja näin ollen myös käsittelykustannuksiltaan toisistaan. Umpisäiliölietteen vastaanottohinnaksi otettiin alun perin kaikkien kuntien jätevesimaksujen keskiarvo, minkä päälle laskettiin lietteen vastaanoton aiheuttamat kustannukset. Saostussäiliölietteen vastaanottohinta laskettiin tämän jälkeen siten, että kunnille tilitettävät lietemaksut pysyivät kokonaisuudessaan ennallaan.

 

Vastaanottohinnan yhtenäistämisellä pyrittiin siihen, että alueen asukkaat olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Yhtenäisen hinnan arvioitiin myös vastaavan aiempaa paremmin lietteiden käsittelykustannuksia ja ohjaavan jätteenkuljetusyrittäjiä siihen, että lietteet kuljetetaan lähimmälle jätevedenpuhdistamolle, kun käsittelyhinnoissa ei ole eroja. 

 

Yhtenäisten käsittelymaksujen käyttöönoton jälkeen kuntien vesihuoltolaitosten yhteyshenkilöiltä on selvitetty vuosittain maksujen muutostarpeita ja maksua on korotettu kerran vuoden 2016 alussa. Nyt käydyn keskustelun pohjalta on todettu, että hintaa on kuntien vesihuoltolaitoksilla paikoin tarvetta tarkistaa vuoden 2020 alussa, jotta voidaan kattaa tarvittavien investointien kustannuksia ja kohonneita käyttökustannuksia. Lietteiden käsittelymaksun vastaanottohinnan osuutta esitetään korotettavaksi näillä perusteilla noin 5 %. Nyt tehtävä korotus on kohtuullinen ottaen huomioon sen, että hinta on pysynyt usean vuoden ajan samalla tasolla.

 

Laskutuksen ja rekisterin hoidon kustannukset

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella on käytössä saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksun laskutusta varten keskitetty rekisteri- ja laskutusjärjestelmä, joka perustuu jätelautakunnan päätökseen 15.12.2011. Järjestelmässä kuljettajat ilmoittavat tiedon kiinteistöittäin noudetuista lietemääristä Jätekukolle joko paperisella siirtoasiakirjalla tai sähköisesti päätelaitteella. Jos kuljettaja ei ole sopinut tietojen toimittamisesta suoraan kunnalliselle jäteyhtiölle, ne toimitetaan jätehuoltoviranomaiselle. Tieto kultakin kiinteistöltä tyhjennetystä lietemäärästä ja lietteen käsittelystä viedään jätelautakunnan ja Jätekukon yhteisesti pitämään jätehuollon asiakasrekisteriin. Jätekukko hoitaa käsittelymaksun laskutuksen rekisteriin vietyjen tietojen pohjalta.

 

Laskutuksesta ja jätehuollon asiakasrekisterin hoidosta aiheutuu Jätekukolle kustannuksia, joten kuntien vesihuoltolaitosten vastaanottohinnan päälle on lisätty maksu näiden kustannusten kattamiseksi. Jätelain ja aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuollosta aiheutuvat kustannukset katetaan näitä kustannuksia aiheuttavilta jätteen haltijoilta kerättävillä lietekuutioittain määräytyvillä maksuilla. Saostussäiliölietteen osalta rekisterin hoidon ja laskutuksen maksu on kaksinkertainen umpisäiliölietteeseen verrattuna, jotta kutakin tyhjennystapahtumaa kohden maksut olisivat samansuuntaiset (umpisäiliölietettä tyhjennetään tyypillisesti enemmän kuin saostussäiliölietettä).

 

Laskutuksen ja rekisterinhoidon osuutta maksussa korotetaan sitäkin 5 %, koska Jätekukolla on tarvetta uudistaa lietteiden tyhjennystietojen ilmoittamiseen ja tallentamiseen tarvittavia laitteistoja ja tietojärjestelmiä. Tätä osuutta maksusta ei ole nostettu vuoden 2014 jälkeen, joten tältäkin osin korotus on kohtuullinen.

 

 Käsittelymaksut jatkossa

Saostussäiliölietteen uusi käsittelymaksu tulee olemaan 17,55 euroa/m3 (sis. alv 24 %). Aikaisemmin maksu oli 16,70 euroa/m3 (sis. alv 24 %).

 

Umpisäiliölietteen uusi käsittelymaksu tulee olemaan 5,60 euroa/m3 (sis. alv 24 %). Aikaisemmin maksu oli 5,35 euroa/m3 (sis. alv 24 %).

 

Yhtä tyypillisen kokoista saostussäiliön tyhjennystapahtumaa kohti maksun korotus on noin 1,50-2,50 euroa. Saostussäiliöt tyhjennetään tavallisesti noin kerran vuodessa. Yhtä umpisäiliön tyhjennystapahtumaa kohti maksun korotus on säiliön koosta riippuen tyypillisesti noin 0,50-1,50 euroa. Umpisäiliöt tyhjennetään kiinteistöillä tarpeen mukaan, kun ne täyttyvät. 

 

Asian valmistelu ja tiedottaminen

 

Jätetaksa-asiakirja on valmisteltu jätehuoltoviranomaisessa. Kuntien vastaanottohintojen muuttamisesta on käyty sähköpostikeskustelu kuntien jätevesihuollon yhteyshenkilöiden kanssa, ja muutos vastaanottohintaan on tehty tämän keskustelun pohjalta. Kustannukset laskutuksesta ja rekisterin hoitamisesta on selvitetty kunnalliselta jäteyhtiöltä.

 

Koska taksan rakenteeseen ei tehdä muutoksia ja kustannusten nousuun perustuvat korotukset lietteiden käsittelymaksuissa ovat vähäisiä, ei asian katsota vaikuttavan sillä tavoin huomattavasti alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden olosuhteisiin, että asiassa olisi tarvetta hallintolain 41 §:n mukaiseen vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseen. Taksasta tiedotetaan kuitenkin yleisesti siten kuin jätelain 79 §:ssä edellytetään.

 

Vaikutusten arviointi               Käsittelymaksuihin on tulossa maltillinen korotus, joten taksan vaikutusten arvioidaan olevan ihmisiin neutraalit tai lievästi negatiiviset. Yhdelle kiinteistölle määräytyvä käsittelymaksun muutos on niin pieni, ettei taksamuutoksella arvioida olevan vaikutusta säiliöiden tyhjennystiheyteen ja edelleen ympäristöön. Taksamuutoksella ei arvioida olevan myöskään yritysvaikutuksia.  

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta hyväksyy saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksan liitteen mukaisesti jätelain 79 §:n nojalla. Käsittelymaksut yksittäisille kiinteistön haltijoille määrätään taksan mukaisesti.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa tulee voimaan 1.1.2020. Jätetaksa astuu voimaan kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan hyväksymän 1.1.2016 voimaan tulleen saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksan.

 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 79 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti pitämällä se nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www.jatelautakunta.fi) ja vastuukunnan eli Kuopion kaupungin verkkosivuilla 5.12.2019–13.1.2020.  Lisäksi tieto lähetetään muihin toimialueen kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Jätelautakunnan verkkosivuilla taksa on saatavilla myös nähtävilläpitoajan jälkeen.

 

 

Liitteet

7

9528/2019 Ehdotus saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelytaksaksi 1.1.2020 alkaen

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa