Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.10.2019/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 211

Asianro 7659/02.05.00.00/2019

 

 

Ylimääräinen asia / Kuopion kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteiden (hulevesitaksa) tarkistaminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy hulevesimaksun määräytymisen perusteiden (hulevesitaksa) tarkistamisen maksuluokan 4 osalta. Lisäksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää vuosille 2019-2022 hulevesimaksun yksikköhinnaksi 35,00 euroa (alv 0 %) ja pitää huleveden vaikutusalueet kaupunkirakennelautakunnan 12.12.2018 tekemän päätöksen mukaisena vuoden 2022 loppuun saakka. Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistamista koskeva asiakirja on ollut julkisesti nähtävänä 30.9.-29.10.2019 välisen ajan, jolloin asianosaiselle on varattu mahdollisuus lausua asiasta mielipide. Kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuneet kustannukset ovat noin 2,0 miljoonaa euroa, jotka katetaan kiinteistöiltä perittävältä hulevesimaksulla.

 

1.       Taustaa                                        

Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen (23.10.2017 §39) mukaan Kuopion kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueilla hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien ja kaupunki ottaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat pääsääntöisesti asemakaavoitetut alueet Kuopiossa Tahkon ja Ritoniemen asemakaava-alueita lukuun ottamatta. Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.

 

Kuopion kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 12.12.2018 §238 Kuopion kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteet ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueet 1.1.2018 alkaen.

 

Kaupunkirakenne lautakunta vahvisti hulevesimaksun vuoden 2018 yksikköhinnaksi 35 euroa ja määräsi, että hulevesimaksua peritään takautuvasti 1.1.2018 alkaen. Hulevesilaskutus vuoden 2018 osalta tehtiin vuoden 2019 alkupuoliskolla. Ensimmäisen laskutuskierroksen jälkeen tulleiden kokemusten perusteella on havaittu tarvetta hulevesitaksan kehittämiseksi. Hulevesitaksarakenteeseen esitetään muutoksia maksuluokan 4 (liike-, toimisto-, tai teollisuusrakennuksia, ym. sisältävät kiinteistöt) osalta.

 

2.       Nykyiset hulevesimaksun määräytymisen perusteet ja vaikutusalueet

 

Voimassa olevan hulevesitaksan määräytymisperusteiden mukaisesti hulevesimaksun suuruus (euroa/vuosi) määritellään kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten perusteella painotetun käyttötarkoituksen ja tarvittaessa kiinteistön asemakaavoitetun pinta-alan mukaan. Lisäksi hulevesimaksussa on mahdollista huomioida joitakin kiinteistön erityispiirteitä vähennys- ja korotuskertoimien avulla.

 

Kiinteistöt on jaettu neljään maksuluokkaan rakennusten pääkäyttötarkoituksen perustella: Omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan kiinteistöt muodostavat oman maksuluokan. Rivitalot muodostavat toisen maksuluokan ja kerrostalot kolmannen maksuluokan. Liike-, toimisto- tai teollisuusrakennuksia, ym. sisältävät kiinteistöt muodostavat neljännen maksuluokan.

 

Hulevesimaksun kertymä vastaa hulevesien hallinnasta aiheutuvia vuotuisia kustannuksia, joka on noin kaksi miljoonaa euroa. Hulevesimaksun suuruus on omakotitaloilla 35 euroa vuodessa, rivitaloilla 175 euroa vuodessa, kerrostaloilla 420 euroa vuodessa. Liike-, toimisto- tai teollisuusrakennuksilla ym. hulevesimaksu vaihtelee vuosittain 350 ja 2 800 euron välissä, koska vain maksuluokassa 4 kiinteistön asemakaavoitettu kiinteistön (tontin tai tilan) pinta-ala vaikuttaa hulevesimaksun suuruuteen.

 

Kuopion kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueiksi on määritetty seuraavat asemakaavoitetut alueet: keskinen kaupunkialue, Kurkimäen, Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän, Maaningan, Juankosken, Muuruveden ja Säyneisen taajamat. Kyseisillä asemakaava-alueilla on kunnan hulevesijärjestelmiä.

 

3.       Hulevesimaksun määräytymisperusteiden tarkistaminen

 

Hulevesimaksun määräytymisperusteita on tarkoituksenmukaista kehittää ensimmäisellä laskutuskierroksella hulevesimaksusta saatujen kokemusten, muistutusten ja palautteiden johdosta. Hulevesimaksua esitetään tarkistettavaksi vain maksuluokan 4 (liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset ym.) kiinteistöjen osalta, koska maksuluokassa 4 kiinteistön asemakaavoitettu pinta-ala vaikuttaa hulevesimaksun suuruuteen.

 

Tarkistetussa hulevesitaksassa kiinteistön pinta-ala ei enää vaikuttaisi hulevesimaksun suuruuteen vaan siihen vaikuttaisi vain kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala. Hulevesimaksun on tarkoitus olla aiheuttamisperiaatteen mukainen. Muutoksen tavoitteena on kohtuullistaa ja muuttaa hulevesimaksua entisestään ohjaavammaksi. Hulevesimaksu pieninisi niiden kiinteistöjen osalta, joilla rakennusten kerrosala on vähäinen ja hulevesimaksu suurenisi niiden kiinteistöjen osalta, joilla rakennusten kerrosala on suuri. Kiinteistöillä olisi edelleen mahdollista hakea vähennystä, mikäli kiinteistöllä on asianmukaiset luvat tai päätökset esim. kiinteistöllä tehtävästä hulevesien viivytyksestä tai imeytyksestä. Myöskään tilastokeskuksen rakennusluokituksen pääluokan M-mukaisia rakennuksia eli maatalousrakennuksia ei huomioida hulevesimaksussa (poistetaan maksuluokasta 4).

 

Maksuluokassa 4 on noin 1 100 kiinteistöä ja maksuluokan kertymä on noin 1 300 000 euroa. Taksarakennemuutoksessa maksuluokasta 4 muodostuva hulevesimaksukertymä pysyisi samana, mutta hulevesimaksun suuruus vaihtelisi 35 - 10 000 euron välillä vuodessa, mikäli hulevesimaksun yksikköhintana olisi 35 euroa per vuosi. Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen tulee voimaan takautuvasti (1.1.2018 alkaen).

 

4.       Hulevesimaksun määräytymisperusteiden tarkistamisen nähtävänä olo, saadut mielipiteet ja niiden vastineet

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 25.9.2019 Kuopion kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteiden (hulevesitaksan) tarkistamisen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville asetettavaksi vähintään 30 päivän ajaksi sekä varannut hallintolain 41 §:n edellyttämällä tavalla asianosasille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta ennen hyväksymispäätöksen tekemistä.

 

Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden (hulevesitaksan) tarkistaminen on ollut julkisesti nähtävänä 30.9.-29.10.2019 välisenä aikana valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, Suokatu 42, sekä osoitteessa: www.kuopio.fi. Asiasta on kuulutettu 28.9.2019 kaupungin virallisessa ilmoituslehdissä, Kuopion kaupunkilehdessä.

 

Nähtävänä oloaikana ei yhtään yksityistä henkilöä tai yritystä jättänyt mielipidettä hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistamisesta. Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistamista ei ole näin ollen tarvetta muuttaa.

 

Hulevesimaksua (taksaa) ja sen määräytymisperusteita voidaan edelleen tulla tarkistamaan, kun kaupunki saa tarkempaa tietoa nyt esitetystä hulevesitaksan toimivuudesta. Hulevesimaksua ollaan myös vasta ottamassa käyttöön muissa kaupungeissa, joten valtakunnallista kokemusta hulevesimaksusta ei juurikaan ole. Kuopion kaupunki seuraa aktiivisesti muiden kaupunkien hulevesimaksuja, niiden määräytymisperusteita ja maksujen kehittymistä. Hulevesimaksulla on mahdollista ohjata hulevesien hallintaa lainsäädännön tavoitteita vastaavaksi. Hulevesimaksua on tarkoitus jatkossa kohdistaa enemmän aiheuttamisperiaatteiden mukaisesti kiinteistöille, joilta hulevettä tulee suhteellisesti enemmän tai joka on asumisessa syntyvään huleveteen verrattuna likaisempaa.               

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää

         Hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen (liite) tulee voimaan takautuvasti 1.1.2018 alkaen.

         Kaupunki korjaa maksuluokan 4 osalta vuoden 2018 hulevesimaksua oma-aloitteisesti, mikäli hulevesimaksu pienenee jo laskutetusta hulevesimaksusta. Kaupunki ei korota vuoden 2018 hulevesimaksua niiden kiinteistöjen osalta, joille tarkistetun hulevesimaksun määräytymisen perusteiden mukaan aiheutuisi hulevesimaksun suurentuminen vuonna 2018. Näiden kiinteistöjen osalta tarkistetut hulevesimaksun määräytymisen perusteet tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

         Hulevesimaksun yksikköhintaan ei esitetä muutoksia. Yksikköhinta on 35 euroa ja se pidetään voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

         Hulevesijärjestelmän vaikutusalueisiin ei tehdä muutoksia. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueet pidetään voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. 

         Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta asian yleisen merkityksen ja hulevesimaksun hyvittämiseen liittyvien valmistelutehtävien käynnistämisen vuoksi.

 

Liitteet

10

7659/2019 Maksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen (liite)

 


 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

 

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa