Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2019/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 96

Asianro 4229/10.03.01.02/2014

 

 

Moottorikelkkareitin virallistaminen, Annamarintie - Suuri-Pieksä, oikaisuvaatimuksen käsittely 7.5.2015 § 51 tehtyyn päätökseen ja reittisuunnitelman ja reitinpitäjän hyväksyminen

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Aikaisempi käsittely

                                                          Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto 17.4.2012 § 26

                                                          Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto 19.6.2012 § 33

                                                          Kuopion kaupunginhallitus 18.8.2014 § 279

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.5.2015 § 51

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.11.2016 § 99

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.2.2017 § 6

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 6.5.2019

 

Asian käsittely

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 6.5.2019 kumonnut Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen 16.2.2017 § 6 ja palauttanut asian lautakunnalle 7.5.2015 § 51 tehtyyn päätökseen kohdistuvien oikaisuvaatimusten käsittelemiseksi.

 

Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto on 17.4.2012 § 26 hyväksynyt Annamarintie- Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin.

 

Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto on 19.6.2012 § 33 pyytänyt vastineet hakijalta päätöksestä tehtyihin oikaisuvaatimuksiin.

 

Kuopion kaupunginhallitus on 18.8.2014 § 279 antanut pyydetyt vastineet. Vastineiden perusteella hakija on linjannut reitin uudelleen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 7.5.2015 § 51 hyväksynyt uuden linjauksen.  

 

Päätöksestä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta lautakunnalle. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi oikaisuvaatimuksista vastineensa 22.11.2016

§ 99. Lisäksi maanomistajaa kuultiin vielä asiasta erikseen kirjeellä 5.12.2016. Maanomistaja hyväksyi ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksessä 7.5.2015 § 51 esitetyn linjauksen reitille.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi 16.2.2017 § 6 moottorikelkkareitin Annamarintie – Suuri - Pieksä päivitetyn reittisuunnitelman mukaisesti.

 

Lisäksi tuli noudattaa Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaoston 17.4.2012 § 26 antamaa päätöstä ja siinä annettuja määräyksiä.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee uudelleen 7.5.2015 § 51 päätöksestä annetut oikaisuvaatimukset ja niistä annetut vastineet Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 6.5.2019 mukaisesti.

 

Vastineiden käsittely

 

Hakija on antanut 22.11.2016 § 99 seuraavan vastineen Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n ja AA:n tekemään oikaisuvaatimukseen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 7.5.2015 § 51.

 

Hakijan vastine Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n oikaisuvaatimukseen:

 

1.       Moottorikelkkareittisuunnitelma Annamarintie – Suuri-Pieksä

-          Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta jatkaa toimivaltaisena viranomaisena Nilsiän ympäristö- ja rakennuslautakunnan valvontajaoston työtä kuntien yhdistymisen jälkeen. Nilsiän alue on kuntaliitoksen jälkeen Kuopiota ja keskeneräinen päätöksenteko jatkuu Kuopion vastaavassa päätöksentekoelimessä.

-          Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen 7.5.2015 § 51 on liiteasiakirjana 4229/2014 Reittikartta moottorikelkkareitistä, josta ilmenevät Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaoston päätöksestä 17.4.2012 § 26 tehtyjen oikaisuvaatimusten perusteella esitetyt reittimuutokset lautakunnan päätöksentekoa varten. Em. reittikartat ovat olleet liitteinä 13 ja 14 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksessa 10.6.2014 § 60, jonka vastineiden hyväksymispäätöksen perusteella Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt 18.8.2014 § 279 antaa vastineet oikaisuvaatimuksiin Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnalle.

-          Oikaisuvaatimusten perusteella suunnitellut reittimuutokset on tehty samoilla suunnitteluperusteilla kuin alkuperäinenkin reittisuunnitelma, eikä niistä ole erikseen päätetty

-          Moottorikelkkareittisuunnitelma Annamarintie – Suuri-Pieksä saa lainvoiman Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksellä. Suunnitelman aiempi käsittely kaupungin luottamuselimissä on asian valmistelua.

-          Kh:n päätös tässä yhteydessä on asian valmistelua ja Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta tekee asiassa valituskelpoisen päätöksen. Valmistelukäsittelyjen aineisto on ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen perusteena ja liitteenä.

-          Suunnitteluvaiheessa moottorikelkkareitin linjaukset on tehty sen suunnitteluperiaatteiden mukaan yhdessä maanomistajien kanssa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta tiedottaa päätöksestään maastoliikenneasetuksen ja kuntalain mukaan.

 

2.       Hallintolaki 6§, 45§, 50§

        6 §: Moottorikelkkareitin perustaja/ylläpitäjä on pyrkinyt virallistamisen eri prosessivaiheissa tasapuolisuuteen. Yksityiset maanomistajat ovat olleet samanarvoisia yritysten ja julkisten maanomistajien kanssa. Asianosaisia on kuultu suunnitelman laatimisen eri vaiheissa kirjeitse sekä henkilökohtaisilla tapaamisilla, tarvittaessa myös puhelimitse. Yleinen etu ei aina ole laskettavissa kustannuksin tai numeroin. Kokemus kuitenkin osoittaa, että nykyisiä, paikoin heikkoja ja jopa vaarallisia uria parannettaessa reiteiksi, paitsi kelkkaturmat vähenevät myös ns. villi kelkkailu vähenee. Reittipohjaa ei lunasteta, vaan ainoastaan sen talviaikainen käyttöoikeus. Reittien yleiset suuntaviivat on myös merkitty maakuntakaavaan. Lisäksi niitä on käsitelty myös Pohjois-Savon matkailustrategiassa.

        45 §: Reittejä tarvitaan kokoamaan tällä hetkellä paikoin melko hajanainen moottorikelkkaurasto ja osin myös laiton moottorikelkkailu ylläpidetylle reitistölle, jolloin saadaan vähennetyksi ympäristöhaittoja sekä lisätyksi reittien turvallisuutta ja valvontaa. Lisäksi urien muuttamisella reiteiksi säästetään rahaa. Uran sen ylläpitäjästä riippumattomasta syystä siirtyessä se on rakennettava aina uudestaan. Kelkkareitistö on myös määritelty maakuntakaavassa. Ympäristöministeriö on vuonna 2009 julkaissut moottorikelkkaväylien tavoiteverkkoselvityksen. Selvitys on tehty tarpeesta saada valtakunnallisesti kattava reitistö sekä kerättyä reittitieto yhteen. Lisäksi talvimatkailun merkitystä on haluttu nostaa toimivan kelkkareitistön myötä.

        50 §: Kyllä, juuri niin. Hakemuksessa, suunnittelussa ja edellä esitettyjen perusteluiden lisäksi suunniteltu moottorikelkkareitti on tärkeä yhdysväylä Kuopion ja Tahkon välillä ja alueellisesti merkittävä osa edellisessä kohdassa mainittua Ympäristöministeriön laatimaa moottorikelkkareittien valtakunnallista tavoiteverkkoa.

 

3.        Taloudellinen riski

 

Rakentamiskustannukset eivät sinällään muutu päätöksenteon ja hankkeen viivästyessä. Hankerahoituksen käyttö rakentamiseen on tietenkin hankkeen päätyttyä mahdotonta. Kunnat rakentavat virallistetut moottorikelkkareitit kantokykynsä puitteissa aikaa myöten. Tärkeintä on, että moottorikelkkareittien linjaukset ovat pysyviä, eikä niiden rakentamisesta niin ollen muodostu taloudellista riskiä.

 

4.        Vastoin Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaa

 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on valitettavan vanhaa tutkimusaineistoa moottorikelkkojen päästöistä ja vertailu henkilöautoihin ontuvaa, kun niitä ei käytetä maastoajoon. Lisäksi kelkat ovat nykyisin tekniikaltaan huomattavan kehittyneitä em. tutkimuksen ajankohtaan nähden. Moottorikelkkareittien virallistamisen tavoite on kuitenkin siinä, että, kun reitit ovat pysyviä, ne voidaan rakentaa laadukkaammin. Silloin kelkkojen polttoaineenkulutus pienenee, samoin muut ajamisen vaikutukset kuten esim. melu ja ympäristövahingot, jolloin moottorikelkkailun pienenevät ympäristövaikutukset ovat Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaisia.

                                         

Oikaisuvaatimuksen tekijälle on annettu mahdollisuus vastineen antamiseen vastineesta 14.10.2019 lähetetyllä kirjeellä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on antanut vastineen hakijan antamaan vastineeseen 31.10.2019. Vastine on pöytäkirjan liitteenä.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa vastineeseen seuraavaa: Kokouspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kaupungin nettisivuilla. Maanomistaja on kuultu hankkeen suunnitteluvaiheessa ja reitin virallistamisvaiheessa. Hankkeen taloudelliset riskit ja ilmastopoliittiset seikat eivät kuulu reitin virallistamisprosessiin.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ja vastineeseen annetussa vastauksessa ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia perusteita, joiden perusteella reittisuunnitelmapäätös tulisi kumota. Oikaisuvaatimus ja vastineeseen annettu vastaus on hylättävä.

 

Hakijan vastine AA:n oikaisuvaatimukseen:

Kuopiossa 26.5.2014 päivätystä vastineselvityksestä ja AA:n oikaisuvaatimuksesta ilmenee, että Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen –hankkeessa työskennellyt projektipäällikkö Essi Hämäläinen on ollut reittilinjauksesta yhteydessä AA:han. Esillä on ollut useita vaihtoehtoja perusvaihtoehdon lisäksi. Suunnittelussa on päädytty ratkaisuun, että tilan erillinen maalohko kierretään reittisuunnitelman mukaan itäpuolelta, eikä selvityksestä ilmene, että sille olisi silloin ollut estettä. Perustelutekstin kohdista 3 ja 4 ilmenee, että oikaisuvaatimuksen tekijä arvioi alkuperäisen suunnitelman mukaisen linjauksen vaikutuksia vedenottamoon ja ko. maalohkon käyttöön. Edellä mainitulla, yhdessä oikaisuvaatimuksen tekijän kanssa tehdyllä, tilojen rajoille sijoittuvalla moottorikelkkareitin vaihtoehtolinjauksella vältetään pääosin oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimuksen perusteeksi esittämät haitat.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia perusteita, joiden perusteella reittisuunnitelmapäätös tulisi kumota. Oikaisuvaatimus on hylättävä.

 

Maanomistajaa on kuultu erikseen kirjeellä 5.12.2016 reitin linjauksesta. Maanomistaja hyväksyi ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksessä 7.5.2015 § 51 esitetyn linjauksen reitille.                                                   

 

Esitys

1.       Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry:n oikaisuvaatimus ja vastineeseen annettu vastaus

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ja vastineeseen annetussa vastauksessa ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia perusteita, joiden perusteella reittisuunnitelmapäätös tulisi kumota. Oikaisuvaatimus on hylättävä.

 

2.       AA:n oikaisuvaatimus

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia perusteita, joiden perusteella reittisuunnitelmapäätös tulisi kumota. Oikaisuvaatimus on hylättävä.

 

Maanomistajaa on kuultu erikseen kirjeellä 5.12.2016 reitin linjauksesta. Maanomistaja hyväksyi ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksessä 7.5.2015 § 51 esitetyn linjauksen reitille.

 

Reitin hyväksyminen

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy moottorikelkkareitin Annamarintie – Suuri - Pieksä päivitetyn reittisuunnitelman karttaliite uusi linjaus mukaisesti.

 

Lisäksi on noudatettava Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaoston 17.4.2012 § 26 antamaa päätöstä ja siinä annettuja määräyksiä:

 

-          BB tilan kohdalla on selvitettävä, aiheutuuko tilalle meluhaittaa, karttaliite.

-          CC tilan kohdalla reitinpitäjän on siirrettävä reitti kulkemaan tienylityksen jälkeen suoraan karttaliitteen mukaisesti.

-          Salaojien ja vesijohtojen sijainti on selvitettävä ennen reitin rakentamista, ettei johdoissa pääse syntymään jäätymisiä tai rikkoontumista.

 

Reitin pitäjäksi hyväksytään Kuopion kaupunki.

                                 

                                                         

Liitteet

2

4229/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (Ei julkaista internetissä)

 

3

4229/2014 Oikaisuvaatimus Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry (Ei julkaista internetissä)

 

4

4229/2014 Oikaisuvaatimus AA (Ei julkaista internetissä)

 

5

4229/2014 Hakijan vastine (Ei julkaista internetissä)

 

6

4229/2014 Reittikartta 1 (Ei julkaista internetissä)

 

7

4229/2014 Karttaliite melu BB (Ei julkaista internetissä)

 

8

4229/2014 Karttaliite Pajulahti CC (Ei julkaista internetissä)

 

9

4229/2014 Karttaliite uusi linjaus (Ei julkaista internetissä)

 

10

4229/2014 Maanomistajat uusi linja (Ei julkaista internetissä)

 

11

4229/2014 Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry:n vastine (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

4229/2014 Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry:n vastineen liitteet (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Jäsen Herranen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että lautakunnan jäsenillä on tarvittava tieto ratkaisun tekemiseen. Asia on ollut Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen. Ei ole täyttä varmuutta, onko asia valmisteltu oikein ja onko kaikkia asianosaisia kuultu hyvän hallintotavan mukaisesti ja onko asiantuntemus riittävällä tasolla, kun asiaa on valmisteltu.

 

                                                          Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

                                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa