Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 09.01.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 8989/10.03.01/2013

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 21.11.2019 § 88 / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kehottanut 11.12.2019 päivätyllä lähetteellä sekä 16.12.2019 päivätyllä lähetteellä Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakuntaa antamaan lausuntonsa yksityishenkilön tekemässä valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista koskien asiaa Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä.

 

Valittajan päävaatimuksena on päätöksen kumoaminen kokonaisuudessaan perustuen muun muassa kiinteistön omistajalle aiheutuviin huomattaviin taloudellisiin menetyksiin maastoliikennelain vastaisesti. Lisäksi valittaja on perustellut useamman kohdan osalta päätöksen olevan hallintolain vastainen.

 

Hallinto-oikeuteen 9.12.2019 saapuneen valituksen lisäksi valittaja on toimittanut lisätietoa, joka on saapunut hallinto-oikeuteen 13.12.2019. Lautakunnan lausunnossa vastataan molempiin samassa. Täydennetty valitus on yhteensä 19 sivua pitkä. Jotta olisi helpompi kohdentaa lautakunnan lausunto valittajan yksityiskohtaisiin perusteluihin, on myös lautakunnan lausunto jaoteltu valituksen alaotsikoiden mukaisesti. Lautakunnan lausunto on alla esitetyn mukaisesti annettu kolmessatoista osassa valituksen alaotsikoittain. Kunkin alaotsikon alla on referoitu valituksen sisältämistä perusteluista pääkohdat ilman lakiviitteitä. Näin koska valitusta ei tietosuojasyistä julkaista internetissä.                  

 

 

Esitys                                                Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntonaan, että valitus tulee perusteettomana hylätä kokonaisuudessaan ja antaa seuraavan lausunnon asiassa Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä tehdyssä valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin:

 

1.       Moottorikelkkareiteille ei ole yleistä tarvetta

 

Valituksen mukaan moottorikelkkareitti ei ole tärkeä yleinen kulkuyhteys, eikä merkityksellinen virkistyskäytössä. Moottorikelkkareitti on käytettävissä vain talvisin lumipeitteen aikana, vain muutaman kuukauden ajan vuodessa. Valittajan mukaan vesiylitykset soveltuvat huonosti moottorikelkkailuun mm. lumipeitteen alle muodostuvan sohjon vuoksi. Syväväylän osalta valittaja toteaa, että se voi olla käytettävissä lyhyemmän aikaa kuin lumipeite on maalla, jos lainkaan, sillä ilmastonlämpenemisen seurauksena järvet jäätyvät hitaasti. Valittajan perustelee, että vaarallinen, lyhyen käyttöajan, jopa mahdoton moottorikelkkareitti ei voi olla yleinen kulkuyhteys

 

Valittajan mielestä reitin käyttäjämäärän voi perustellusti olettaa olevan häviävän pieni määrä väestöstä, eliitti, joten tarve yleiselle kulkuyhteydelle ei ole olemassa.

 

Valittaja perustelee, että Kuopion ja Tahkon välillä on olemassa ympärivuotinen maantie, joten moottorikelkkareittiä ei tarvita. Hakijan mielestä suunnitelma ja hakijan vastine ovat vailla päteviä perusteita, hyötylaskelmia ja vailla todisteita. Lisäksi hakijan mielestä päätöstä ei ole perusteltu, koska perusteita reitin tarpeellisuudelle ei ole esitetty uskottavasti eikä tyhjentävästi.

 

Metsätaloudelle aiheutuvaa haittaa valittaja perustelee sillä, että reitin halkaistessa metsätilan kahtia toinen puoli tilasta reitin takana menetetään metsätaloudelta, marjastukselta, sienestykseltä ja metsästykseltä.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Moottorikelkkareitin tarpeellisuus on hakijan toimesta arvioitu reittisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja reitin virallistamista hakiessa muun muassa lautakuntakäsittelyssä. Lisäksi moottorikelkkareitistön suunnittelu ja virallistamisten hakeminen on keskusteltu ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Tämä kyseinen reittiosuus on hakijan toimesta priorisoitu kaikista Kuopion virallistamisprosessiin tulevista reiteistä tärkeimmäksi, koska se on osa Kuopiosta pohjoiseen mm. Tahkolle ja Vuokattiin johtavaa maakunnallista ja maakuntarajan ylittävää ns. runkoreittiä.

 

Maastoliikennelain moottorikelkkareittejä koskeva sääntely on säädetty siinä tarkoituksessa, että mahdollistetaan lumipeitteen aikainen moottorikelkkailu. Lakia säädettäessä on ollut tiedossa, että lumipeite on Suomessa vain osan vuodessa, osassa maata joinakin vuosina vain muutamia kuukausia, ja lainsäätäjä on nimenomaisesti tarkoittanut, että reiteillä ajetaan vain lumipeitteen aikana.

 

Vesistönylityksiin moottorikelkkareittejä ei vahvisteta, koska jäällä saa ajaa vapaasti. Joka talvi Kuopiossakin ajetaan moottorikelkoilla myös jäällä, joten ilmeisesti moottorikelkka on soveltuva kulkuneuvo myös jäälle. Erilaiset säänvaihtelut, mm. sohjon muodostuminen, eivät ole maastoliikennelain mukainen peruste reitin hylkäämiselle. Syväväylän ylittämistä moottorikelkoilla tapahtuu myös muissa kohdissa kuin nyt vahvistettavana olevan reitin kohdalla, joten syväväylä-kysymystä ei ratkaista tämän reittiosuuden hyväksymisen yhteydessä, eikä jäälle ylipäänsä vahvisteta reittiä. Tällä hetkellä ja tähän asti syväväylä on ollut auki vain osan talvesta, eikä hakijan selvityksen mukaan lähitulevaisuudessakaan ole näköpiirissä muutoksia, joiden vuoksi syväväylää pidettäisiin koko matkaltaan sulana ympäri vuoden.

 

Moottorikelkkailu on yksi harrastuslaji muiden joukossa, eikä ole mitään perusteita pitää sitä erityisenä eliitin harrastuksena, jolla perusteella reitillä ei olisi yleistä tarvetta.

 

Moottorikelkkaraittien virallistamista koskeva lainsäädäntö ja reittien suunnittelu pohjautuvat siihen tietoon, että Suomessa on hyvät ympärivuotiset maantieyhteydet kautta maan. Maantiet eivät kuitenkaan sovellu moottorikelkalla ajamiseen, vaan moottorikelkkojen käyttötarkoitus kohdentuu nimenomaan maanteiden ulkopuolelle. Moottorikelkkareittien tarkoitus ei ole luoda ainoata yhteyttä kahden paikan välille, vaan moottorikelkalla ajettava yhteys. Hakija on reittisuunnitelman hyväksyessään harkinnut reitin perustamisen perusteet. Reitin yleisen tarpeellisuuden perustelut kuuluvat reittisuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka tekee eri lautakunta. Reitin virallistamispäätökseen maastoliikennelaki ei edellytä perusteeksi hyötylaskelmia, vaan hakijan näkemys reitin tarpeellisuudesta esim. elinkeino- tai virkistyskäyttöhankkeena riittää, ja tältä osin hakija on yleisen tarpeen riittävästi perustellut.

 

Metsätaloudelle aiheutuvaa haittaa valittaja pitää huomattavana. Moottorikelkkareitti ei estä talvellakaan reitin yli ajamista esim. metsänhakkuun yhteydessä. Tästä lausutaan tarkemmin myöhemmin. Myöskään marjastus ja sienestys eivät reitin takana olevalla tilan osalla esty, koska reitin yli voi myös marjastamaan ja sienestämään mennessään kulkea. Reitti on moottorikelkkailun käytössä vain lumipeitteen aikaan, jolloin taas marjastus ja sienestys eivät ole ajankohtaisia. Metsästyskausi voi osittain olla ajallisesti päällekkäin moottorikelkkailukauden kanssa, mutta moottorikelkkareitti ei estä reitin takana olevan metsän käyttämistä metsästystarkoitukseen sen enempää kuin esimerkiksi metsäautotie tai muukaan tie.

 

Metsätaloudelle aiheutuva haitta reitin alle jäävältä osalta korvataan maanomistajalle, hakija on reittisuunnitelman hyväksyessään harkinnut reitin tarpeen ja ottanut huomioon olemassa olevat moottorikelkkareitit ja –urat. Näin ollen kaikki riittävät selvitykset on tehty. Lautakunta katsoo, että asian ratkaisemiseksi on ollut kaikki riittävät tiedot ja perusteet.

 

2.       Reittisuunnitelma puuttuu pöytäkirjasta ja sen liitteistä

 

Valittajan mukaan päätöksen pöytäkirjassa ei ole reittisuunnitelmaa. Lisäksi valittajan mielestä ei ole riittävää, että suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä palvelupisteissä. Valittajan mielestä päätös on vailla perusteluja, koska reittisuunnitelma puuttuu päätöksestä.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Reittisuunnitelma on lautakunnan päätöksen liitteenä, vaikka sitä ei julkaistaisi internetissä. Palvelupisteistä voi saada myös tulosteen tai sähköisen kopion asiakirjoista.

 

3.       Virheelliset väittämät haitoista ja hyödyistä, harhaanjohtavat vastineet sekä selvittämättömät asiat

 

Valittajan mukaan päätöksentekijöille on annettu harhaanjohtavaa tietoa metsätaloudelle koituvista haitoista ja metsänomistajan eduista. Muiltakin osin valittaja pitää hakijan vastinetta virheellisenä useilta osiltaan ja katsoo päätöksen olevan vailla perusteita.

 

Valittajan omistaman kiinteistön kohdalla moottorikelkkareitti halkaisee kiinteistön kahtia, jolloin valittajan mielestä jää saamatta hyöty metsätalouden harjoittamisesta reitin takaiselta osalta kiinteistöä, koska reitin taakse jääneelle alueelle ei ole enää mahdollista kulkea reitin yli. Valittajan mielestä alue on menetetty metsätalouden käytöstä kokonaan.

 

Lisäksi valittaja kuvaa reitin rakentamistöiden aiheuttamia haittoja puustolle, muun muassa kantojen poistamisesta hän kokee koituvan haittaa useita metrejä reitin ulkopuolelle. Valittajan mukaan esim. puustovauriot ja kasvitaudit voivat aiheuttaa pahimmillaan kaiken tulon menetyksen metsätaloudesta sekä kiinteistön arvon romahtamisen.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Moottorikelkkareitti ei estä maanomistajaa käyttämästä reittipohjaa muun muassa metsätalouden vaatimaan liikkumiseen. Maastoliikennelain sanamuoto ei estä reittipohjan käyttämistä maanomistajan tarvitsemaan muuhun liikkumiseen, minkä lisäksi asia on hyvin selvästi ilmaistu myös hakijan vastineessa.  Reittiä voi käyttää kulkemiseen metsätaloustöiden yhteydessä ja reitin voi ylittää, joten myös reitin taakse jäävään kiinteistön osaan pääsee kulkemaan.

 

Ajettava reitti on hakijan mukaan noin 4,5 -5 metriä leveä, puusto raivataan 6 metrin leveydeltä. Hakija on jo aiemmin rakentanut vastaavia reittejä, joten aiheutuvat haitat ja kustannukset ovat tiedossa ja olemassa olevilla reiteillä näkyvissä. Jo käytössä olevien reittien osalta on myös tiedossa, että reittipohjaa voi käyttää metsätaloustöiden yhteydessä. Reittien rakentamisesta on hakijalla jo näyttöä, johon pohjautuen valittajan esittämiä metsätaloudelle aiheutuvia haittoja voidaan pitää ylimitoitettuina. Maanomistaja saa reittitoimituksessa arvioitavan korvauksen metsätalouden tulojen menetyksestä.

 

Lautakunta katsoo, että metsätaloudelle aiheutuvien haittojen osalta ei ole jäänyt selvittämättömiä asioita, joiden vuoksi päätöstä ei olisi voitu tehdä.

 

4.       Virheellinen väittämä reitin merkinnästä, selvittämättömät asiat reitin siirtämisestä tai käytännöstä hakkuiden yhteydessä, ja harhaanjohtava vastine

 

Hakkuutöiden toteutuksen aikaisista merkinnöistä yhteistyössä hakijan kanssa sekä reitin siirrosta hakkuutöiden ajaksi valittaja lausuu, että hakija ei ole hankkinut tietoja eikä selvittänyt hakkuutöiden ja kelkkareitin sulkemisen tai uudelleen linjauksen mahdollisuuksia. Valittajan mielestä reitti pitäisi lakkauttaa hakkuutöiden ajaksi.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Hakkuutöiden aikaisesta opastuksesta ja reitin sulkemisesta hakijalla on vakiintunut käytäntö jo olemassa olevien reittiosuuksien osalta. Tämän vuoksi mitään erityistä selvitystä asiasta ei tarvitse tehdä käsiteltävänä olevan reitin osalta.

 

Reitin lakkauttamisella tarkoitetaan koko reitin lopullista lakkauttamista, koko reitin pysyvää poistamista käytöstä. Se ei ole hakkuutöiden ajaksi tarkoituksenmukainen toimenpide.

 

5.       Puutteellinen tieto kelkkareitin varoitusmerkin käytöstä metsätöiden yhteydessä ja todellisuuden aikajakson vaatimuksesta, ja harhaanjohtava vastine

 

Valittajan mukaan metsän hakkuut voivat kestää kaksi jopa kolme vuotta, mikä on toteutunut hänen omallakin kohdalla. Lisäksi hakija luettelee muitakin metsänhoitotöitä, kuten istutukset.

 

Valittajan mielestä hakijalla ei selvästikään ole kokonaiskuvaa metsätalouden harjoittamisesta ja sen aikajänteestä. Lisäksi valittaja toteaa, että hakija ei ole valmistautunut tulevan reitinpitäjän tehtäviin ja vastuisiin realistisella ja uskottavalla tavalla, ja tarvittavia selvityksiä ei ole tehty.

 

Valittaja lisää, että hänen kiinteistönsä lisäksi yhteensä 37 kiinteistöä koskee samat ja mahdottomat haasteet.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Hakkuiden ja moottorikelkkailun yhteensovittaminen koskee varsinaista hakkuutyön toteuttamisen aikaa, joka ei yhden hakkuun osalta kestä valittajan mainitsemaa 2-3 vuoden aikaa, vaan pikemminkin yksittäisiä päiviä kerrallaan. Kaikki metsänhoitotyöt eivät ajallisesti osu päällekkäin moottorikelkkailukauden kanssa, koska osaa töistä ei tehdä lumipeitteen aikana, esimerkiksi valittajan mainitsema taimenistutus. Näin ollen varoitus- ja kieltomerkkien ei tarvitse olla maastossa usean vuoden aikaa, kuten valittaja väittää.

 

Hakijalla on hakkuutöiden aikaisesta opastuksesta ja reitin sulkemisesta vakiintunut käytäntö jo olemassa olevien reittiosuuksien osalta, joten tätä valituksenalaista reittipäätöstä varten ei tarvita erityisiä selvityksiä tältä osin.

 

Reitin ylläpitäjäksi on vahvistettu Kuopion kaupunki muun ohella sen vuoksi, että näin voidaan turvata ammattimainen reittien rakentaminen ja ylläpidon jatkuvuus. Moottorikelkkareittien ylläpidosta vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnan vastuualue, siellä metsät ja vesialueet -yksikkö, joka hoitaa myös kaupungin huomattavaa metsäomaisuutta. Koska hakijana on kaupunki, joka itsekin on suurmetsänomistaja, ja jonka vastuulla on jo vuosia ollut ylläpitää satoja kilometrejä moottorikelkkareittejä ja –uria, voitaneen perustellusti olettaa, että hakijalla on erittäin hyvä kokonaiskuva metsätaloudesta, sen aikajänteestä ja metsänhoitotöiden yhteensovittamisesta moottorikelkkailun kanssa samoin kuin riittävä valmistautuminen reitinpitäjän tehtäviin ja vastuisiin.

 

6.       Virheellinen väite ja harhaanjohtava vastine ettei huomattavaa taloudellista haittaa olisi

 

Valittaja on vaatinut 50 000 €:n korvausta aiemmin jättämässään oikaisuvaatimuksessa, johon hakija on vastannut, että korvausvaatimukset ovat tässä vaiheessa perusteettomia. Valittaja perustelee korvausvaatimustaan nyt tässä valituksessa tarkemmin. Korvausvaatimus perustuu siihen, että puolet 9.5 hehtaarin kiinteistöstä jää metsätaloudelle käyttökelvottomaksi ja arvottomaksi. Valittaja katsoo reitin olevan myös perustuskain vastainen, koska perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Aineettoman omaisuuden menetyksenä valittaja katsoo aiheutuvan mittaamattoman ja rajattoman menetyksen virkistyskäyttöön, ulkoiluun, sienestykseen, marjastukseen, hyötyliikuntaan, puhtaasta ilmasta ja meluttomasta luonnosta nauttimiseen ja vapaaseen liikuntaan ilman moottorikelkkareitin raskasmetalli- ja pienhiukkaspäästöjä, ilman pakokaasu-, melu-, onnettomuusriskiä ja maisemahaittoja.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Metsätaloudelle aiheutuva haitta ei ole valittajan esittämän suuruinen, koska reitin voi ylittää, ja siten käyttää myös reitin toiselle puolelle jäävää osaa kiinteistöstä metsätalouteen sekä virkistyskäyttöön. Korvausasioita ei ratkaise tämä lautakunta tässä virallistamismenettelyssä, vaan korvaukset ratkaistaan myöhemmin reittitoimituksessa.

 

Valittajan luettelemat virkistyskäyttömahdollisuudet eivät esty reitin vuoksi, koska reittiä voi käyttää liikkumiseen moottorikelkkailukauden ulkopuolella. Kuten valittaja itsekin on todennut, moottorikelkkailukausi on vain muutamia kuukausia vuodessa. Näin ollen eivät mm. melu-, pakokaasu- ja onnettomuusriskihaitatkaan ole ympärivuotisia, vaan esiintyvät vain lumipeitteiseen aikaan, jolloin lumen vuoksi osa metsässä tapahtuvasta virkistyskäytöstä on muutenkin vähäisempää. Esimerkiksi marjastus- ja sienestysaikaan moottorikelkkareiteillä ei moottorikelkoilla ajeta. Myöskään raskasmetalli- ja pienhiukkaspäästöjen suuruutta ei pidä liioitella metsän virkistyskäytön estäjänä.

 

7.       Virheelliset väitteet ettei huomattavaa haittaa olisi luonnolle tai muulle ympäristölle

 

Valittaja pitää virheellisenä hakijan vastineessa olevaa lausumaa ”Reitti ei haittaa metsästystä, marjastusta tai sienestystä vaan se itse asiassa jopa helpottaa metsässä liikkumista”.

 

Valittaja esittää huolensa moottorikelkkojen epäterveellisistä hiukkas- ja häkäpäästöistä sekä raskasmetalleista ja muista myrkyllisistä yhdisteistä. Lisäksi valittaja mainitsee, että reittipohjan osuus poistuu kokonaan marjaa kasvavien kasvien kasvualustana. Näillä perusteilla valittaja katsoo, että hänen omistamallaan kiinteistöllä luonnolle, muulle ympäristölle, metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle ja yksityiselle edulle aiheutuisi reitistä huomattavaa haittaa. Marjastus ja sienestys vaarantuisivat, saattaisivat jopa kokonaan estyä.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Reittiä voi käyttää liikkumiseen lumettomana aikana, joten se ei estä metsän virkistyskäyttöä. Reittiä voi käyttää liikkumiseen muun muassa marjastus- ja metsästysharrastuksen yhteydessä.

 

Edellä esitettyjä moottorikelkkareitin ja moottorikelkkojen päästöjen aiheuttamia haittoja ei voida pitää huomattavana. Huomattavalla haitalla luonnolle lainsäätäjä on tarkoittanut suurempaa haittaa kuin reitin pohjan rakentaminen. Tältä osin reittiä ei voida pitää maastoliikennelain vastaisena.

 

8.       Virheellinen väite että metsästykselle ei ole mitään haittaa.

 

Valittajan mukaan turvalliset ja lailliset ampumasektorit sekä ampumamatkat pienentyvät dramaattisesti metsäkiinteistön halkaisevalla moottorikelkkareitillä. Lisäksi valittaja katsoo riistaeläinten elinpiirin häiriintyvän moottorikelkkojen melusaasteesta ja ylimääräisestä liikkumisesta alueella, joten riistan määrä tulee vähenemään, ja metsästyksen edellytykset heikkenevät.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Metsästykselle ja riistan elinpiirille aiheutuva haitta moottorikelkkareitistä ei ole sen suurempi kuin metsätien rakentamisesta ja käytöstä aiheutuva haitta.

 

9.       Editoidut oikaisuvaatimukset ja hyvän hallintotavan vastaisuus

 

Valittaja katsoo, että hänen oikaisuvaatimuksensa perusteet ja lakiviittaukset on sivuutettu päätöksenteon esittelyssä.

 

Valittaja pitää hyvän hallintotavan vastaisena hakijan vastineessa lausumaa, että reittiä voisi käyttää metsänhoitoon, liikkumiseen ja metsästykseen, vaikka reitin maapohjan käyttö entisellään on paitsi mahdotonta, myös maastoliikennelain ja metsästyslain vastaista.

 

Valittajan mukaan moottorikelkkareitti palvelusi häviävän pienen eliitin huvittelua, missä maksajina olisivat metsäkiinteistöjen omistajat. Näin ollen valittaja ei pidä päätöstä puolueettomana eikä päämäärää hyväksyttävänä suhteessa yksittäisen metsänomistajan metsätalouden tulonmenetyksiin. Lisäksi valittaja katsoo, että päätöstä ei ole perusteltu. Valittaja katsoo myös, että päätöksen teossa on todettavissa selkeästi hyvän hallintotavan vastainen menettely, koska yksi lautakunnan jäsen on eriävässä mielipiteessään kirjannut, että ”muistutuksien vastaukset ei ollut osin hyvän hallintotavan mukaisia ja osin epätosia”.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Päätöksen liitteenä on ollut kaikki oikaisuvaatimukset, ja niistä on tehty päätös sellaisina kuin ne on jätetty. Esittelytekstissä on viitattu oikaisuvaatimusten teksteihin referoimalla pääkohtia, mutta tämä ei tarkoita, että päätös tehtäisiin oikaisuvaatimusten sisältö sivuuttaen.

 

Reittiä voi moottorikelkkailukauden ulkopuolella käyttää liikkumiseen eri tarkoituksissa. Hakija ei ole tässä vastannut hyvän hallintotavan vastaisesti.

Hakija on katsonut moottorikelkkareitille olevan niin paljon käyttäjiä, että moottorikelkkailu on ohjattava virallisille reiteille. Metsänomistajalle korvataan tulonmenetykset reittitoimituksessa.

 

10.    Moottorikelkkareitti on vastoin perustuslakia

 

Valittaja viittaa perustuslain säännökseen vastuusta ympäristöstä. Lisäksi hän katsoo metsätalouden ja metsänhoidon olevan savolaista kulttuuriperintöä, joka tuhoutuisi moottorikelkkareitillä. Moottorikelkkareitti tuhoaisi valittajan mukaan luontoa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Lisäksi hän katsoo moottorikelkkareitin syövän luonnonvaroja, kuluttavan turhaan energiaa ja edistävän ilmastonlämpenemistä, huvittelutarkoituksessa.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Eritysiesti suojeltavana kulttuuriperintönä ei voida pitää tavanomaista metsätalousmetsää, jota hoidetaan koneellisesti metsätaloustarkoituksessa. Moottorikelkkailu, kuten monet muutkin harrastukset ja huvittelumuodot kuluttavat luonnonvaroja ja energiaa ja aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka edistävät ilmastonmuutosta. Tästä ei kuitenkaan vielä seuraa, että moottorikelkkareitin perustaminen olisi perustuslain vastaista, vaan moottorikelkkailu on yksi harrastus ja luonnossa liikkumisen muoto muiden joukossa. Virallisilla reiteillä moottorikelkkailua ohjataan tietyille reiteille ja alueille, jolloin moottorikelkkailun haitat vähenevät.

 

11.    Maanomistajia ei ole kuultu riittävästi, eikä ajoissa, eikä huomioitu omistajanvaihdoksia

 

Valittajan mukaan voidaan tulkita, että kokouksessa päätöstä tehdessä on vain todettu omistajaluettelon olemassaolo, ja uusille omistajille ei ole tiedotettu reitin suunnitelmista mitään.

 

Valittaja huomauttaa myös siitä, että vaikuttamisen mahdollisuuksia ei ole huomioitu riittävästi, koska hänelle ei ole toimitettu ennakkotietoja kokouksista, jotta hän olisi voinut tutustua asioihin hyvissä ajoin ja olla vaikuttamassa päätöksentekoon. Tämä menettely ei ole valittajan mielestä hyvän hallintotavan mukaista.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Omistajatiedot on tarkistettu reittisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Omistajatiedot on myös tarkistettu maanomistajia kuultaessa, kun heille on lähetetty kirjeet.

 

On kaksi aivan eri asiaa varata asianosaiselle tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain mukaisesti ja valittajan vaatimuksen mukaisesti ilmoittaa asian kokouskäsittelystä etukäteen, jotta asianosainen voi vaikuttaa päätöksentekoon. Asianosaiset on kuultu hallintolain mukaisesti ennen päätöksentekoa. Tältä osin päätös on sekä hallintolain että hyvän hallintotavan mukainen.

 

12.    Kustannukset ja korvaukset alimitoitettu

 

Valittaja on tehnyt omat laskelmansa reitin kustannuksista ja maanomistajien taloudellisista menetyksistä. Perusteena hän käyttää 10-16 metrin levyistä maa- ja metsätaloudesta poistuvaa alaa.

 

Valittaja toteaa vielä lopuksi, että reittisuunnitelma on huonosti valmisteltu, asioita ei ole selvitetty riittävällä tarkkuudella, suunnitelma on huonosti perusteltu, sillä kustannukset on alimitoitettu korvausten osalta. Suunnitelmaan perustuva päätös on valittajan mukaan hallintolain vastainen ja päätös on kumottava.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Valittajan laskelma maa- ja metsätalouskäytöstä poistuvasta maa-alasta on ylimitoitettu, eikä perustu jo rakennettujen reittien toteutuneisiin kustannuksiin, kuten hakijan laskelmat. Korvaukset määritellään reittitoimituksessa, ei tässä virallistamismenettelyssä.

 

Kuopion kaupungin hyväksymä reittisuunnitelma on laadittu ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Maanomistajille on alusta lähtien tarjottu mahdollisuutta osallistua reittisuunnitteluun. Reitin kustannuksista hakijalla on hyvä arvio aiemmin rakennettujen reittien toteutuneiden kustannusten mukaan. Tältä osin päätös ei ole hallintolain vastainen.

 

13.    Päätöksen sisällöstä puuttuu asianosaiset

 

Valittaja katsoo päätöksen olevan hallintolain vastainen sen vuoksi, että asianosaisten luetteloa ei ole julkaistu internetissä.

 

Lautakunnan lausunto:

 

Tietosuojan vuoksi maanomistajien nimiä ei julkaista internetissä. Maanomistajaluettelo on kuitenkin päätöksen liitteenä. Tältä osin päätös ei ole hallintolain vastainen, vaan toteuttaa tietosuojavaatimuksia.

 

Liitteet

1

8989/2013 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

2

8989/2013 Valittajan lisäselvitys (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Rytkönen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa