Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 06.02.2020/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 12

Asianro 4229/10.03.01.02/2014

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 12.12.2019 § 96 / Moottorikelkkareitin virallistaminen, Annamarintie - Suuri-Pieksä, oikaisuvaatimuksen käsittely 7.5.2015 § 51 tehtyyn päätökseen

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

                                                          Itä-Suomen hallinto-oikeus on kehottanut 20.1.2010 päivätyllä lähetteellä Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakuntaa antamaan lausuntonsa valitukseen asiassa ”Moottorikelkkareitin virallistaminen, Annamarintie – Suuri-Pieksä”. Hallinto-oikeus kehottaa lautakuntaa antamaan lausuntonsa kaikista valituksissa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista.

 

                                                          Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry vaatii Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 51 kumotaan, koska reitin perustamisen edellytykset eivät täyty.

 

 

Esitys                                                Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntonaan asiassa ”Moottorikelkkareitin virallistaminen, Annamarintie – Suuri-Pieksä”, että valitus tulee perusteettomana hylätä kokonaisuudessaan ja antaa seuraavan lausunnon tehdyssä valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin:

 

Kaikkia asiakirjoja ei ole tietosuojasyistä tietoverkossa saatavilla. Suunnitelma-asiakirjat sisältävät mm. maanomistajatietoja, joita ei internetissä julkaista.

 

Kuulutukset on hoidettu lainmukaisesti.

 

Melusta rantakaava-alueella todetaan, että ympäristöhallinnossa on muodostunut yleiseksi linjaukseksi, että toimintojen aiheuttamia meluvaikutuksia ja melualueita tarkastellaan melulähdekohtaisesti. Tämä lähtökohta perustuu siihen, että eri melulähteiden aiheuttama melu on yleensä ominaisuuksiltaan erilaista ja täten myös eri melulähteiden aiheuttamat terveys- ja viihtyisyyshaitat ja niiden kynnystasot poikkeavat toisistaan. Tätä tukevat myös Maailman terveysjärjestön suositukset eri melulähteille annetuista erilaisista melutason ohjearvoista. 

 

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot eivät ole sellaisenaan sitovia, vaan niitä sovelletaan tapauskohtaisesti suunnittelussa. Moottorikelkkojen meluhaittaa voidaan arvioida paitsi ohjearvoihin verrannollisen keskiäänitason perusteella, myös enimmäisäänitason perusteella. Enimmäisäänitaso kuvaa paremmin moottorikelkkamelun häiritsevyyttä harvaan rakennetuilla, maaseutumaisilla alueilla. Melualueiden laajuus riippuu reitillä ajavien kelkkojen määristä ja ajonopeuksista sekä myös lumiolosuhteista.

 

Moottorikelkkareitin reittisuunnitelmassa reitin sijoittamisen lähtökohtana on ollut, että reitin suojaetäisyys asutukseen on vähintään 150 m. Kolmella kiinteistöllä tavoite-etäisyys ei toteudu ja näillä alueilla on varauduttu rajoittamaan ajonopeuksia meluvyöhykkeen pienentämiseksi.

 

Loma-asuinkiinteistöille sovellettava päiväajan keskiäänitaso 45 dB alitetaan olosuhteista riippuen 60 m:n etäisyydellä, jos kelkkamäärä on enintään 100-500 kelkkaa vuorokaudessa ja pysyvään asutukseen sovellettava keskiäänitaso 55 dB puolestaan alitetaan 60 m:n etäisyydellä aina, jos kelkkamäärä on noin 1000 kelkkaa vuorokaudessa. Häiritsevyyden indikaattorina käytettävä enimmäisäänitaso 60 dB alitetaan olosuhteista ja ajonopeudesta riippuen 20-60 m:n etäisyydellä, jos kelkkojen ajonopeus on enintään 60 km/h.

 

Em. perusteella suunnittelussa käytetty 150 m:n suojaetäisyys on riittävä meluntorjunnan kannalta ja myös ympäristöhallinnon suositusten mukainen. Kohteissa, joissa suojaetäisyys ei täyty, meluvyöhykettä voidaan riittävästi rajoittaa, rajaamalla ajonopeutta 40-60 km/h:ssa. 

 

Viranhaltijat eivät ole esteellisiä asian käsittelyyn. Viranhaltijat eivät myöskään päätä asiassa, vaan ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

Liitteet

2

4229/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Leppänen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Meluasiantuntijana

ympäristönsuojelutarkastaja

Erkki Pärjälä

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Ympäristöjohtaja täydensi päätösehdotusta:

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen seuraavalla lisäyksellä lausuntoon.

 

Joko Kansalaisten maastoliikennevalvonta ry tai sen varapuheenjohtaja yksityishenkilönä asiakumppaneineen on täydentänyt valitusta 27.1.2020 hallinto-oikeuteen toimittamallaan valitusasiakirjalla. Täydennetty asiakirja on saapunut Itä-Suomen hallinto-oikeudesta Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lausunnon antamista varten 30.1.2020. Lausunto on pyydetty lautakunnalta 14.2.2020 mennessä. Lautakunta antaa lausuntonsa helmikuun kokouksessa 6.2. koska seuraava lautakunnan kokous on vasta 12.3.2020. Lautakunnan esityslista on ehtinyt lähteä lautakunnan jäsenille ennen kuin kyseinen täydennetty valitusasiakirja saapui lautakunnalle. Täydennetty asiakirja on toimitettu lautakunnan jäsenten sähköiseen kokousalustaan ennen kokouskäsittelyä.

 

Oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka olisivat maastoliikennelain 16 §:ssä tarkoitettuja esteitä reitin virallistamiselle. Kaikki päätösten liitteet eivät ole tietoverkossa julkaistavia tietosuojasyistä. Muilta osin täydennykset, muun muassa yhdistyksen varapuheenjohtajan 20.1.2020 lisäämät tekstit kaupunginmetsänhoitajan muistioon ovat mielipiteitä, joihin lautakunta ei lähde yksityiskohtaisesti vastaamaan. Lautakunta tekee päätöksensä maastoliikennelain mukaisesti, eivätkä monet täydennetyssä valitusasiakirjassa esitetyt kommentit liity millään tavalla tähän päätökseen eivätkä lautakunnan toimivaltaan.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa